راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,438

نمایش موارد : 22801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22801 حسین جلیلی باذل 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22802 رعنا جلیلی باذل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22803 شهناز جلیلی باذل 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22804 مریم جلیلی باذل 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
22805 سعید جلیلی بشاشی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22806 منیره سادات جلیلی پروانه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22807 منیره سادات جلیلی پروانه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
22808 فهیمه جلیلی تقویان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22809 محمدمهدی جلیلی تقویان 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22810 مصطفی جلیلی تقویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22811 مصطفی جلیلی تقویان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22812 محمدباقر جلیلی جشن آباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22813 صغری جلیلی جشن آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22814 صغری جلیلی جشن آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22815 مجدالدین جلیلی جشن آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22816 فرید جلیلی جمشیدیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22817 محمدتقی جلیلی جمشیدیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22818 سیدحسن جلیلی حسن کیاده 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
22819 فاطمه جلیلی دربندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22820 حمیده جلیلی دربندی سفلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
22821 محسن جلیلی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22822 فائزه جلیلی شناسائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
22823 زهرا جلیلی شناسایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22824 جمیله جلیلی شهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22825 بهروز جلیلی ضمیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22826 بهروز جلیلی ضمیری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
22827 بردیا جلیلی فر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
22828 مرتضی جلیلی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
22829 فریبا جلیلی فیروزی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22830 مرتضی جلیلی قاضی زاده 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
22831 سیما جلیلی قاضی زاده خیاط 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22832 سعید جلیلی کبریائی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22833 سعید جلیلی کبریائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22834 شیوا جلیلی لایق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22835 سیدکاظم جلیلی مجره 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22836 سیدمجتبی جلیلی محتشم 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
22837 محبوبه جلیلی ملاک 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22838 نگار جلیلی ملاک 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22839 مهسا جلیلی منش 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
22840 طیبه جلیلی مهربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22841 مهدی جلیلی مهربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22842 منا جلیلی نخودیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22843 آرمین جلیلی وندسلوط 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22844 سیده زهرا جلیلی هاشمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22845 فتانه جلیلی یوسف نژاد 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
22846 جواد جلیلیان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22847 حسنا جلیلیان 1386 هنر نيشابور نقاشی
22848 روزیتا جلیلیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22849 سهیلا جلیلیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22850 سیدسعید جلیلیان 1375 علوم رياضي آمار
22851 سیده متین جلیلیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22852 علی جلیلیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
22853 فاطمه جلیلیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
22854 لیلی جلیلیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22855 منیژه جلیلیان 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22856 غزاله جلیلیان جمع 1380 علوم پايه فیزیک
22857 محبوبه جلیلیان انارکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22858 حسن جلیلیان پویا 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
22859 حمیدرضا جلیلیان خالقی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22860 مجید جلیلیان صفارپور 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
22861 حسین جلیلیان عاملی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22862 حسین جلیلیان عاملی 1387 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22863 مریم جلیلیان عاملی 1384 علوم رياضي آمار
22864 علی جلیلیان عطار 1358 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22865 علی خ جلیلیان عطار 1373 علوم رياضي ریاضی
22866 زهره جلیلیان فتاحی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22867 محسن جلیلیان قالیباف 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22868 کمال جلیلیان کبیری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
22869 اشرف جلیلیان مبهوت 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22870 حدیث جلیلیان مشهود 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22871 حدیث جلیلیان مشهود 1387 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22872 الهه جلیلیان مصلحی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
22873 سحر جلیلیان مهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
22874 محمد جلینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
22875 محمد جلینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22876 مریم جلینی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
22877 مریم جلینی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
22878 اعظم جم ساز 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
22879 ناهید جم ساز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
22880 ملیحه جمادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22881 هیوا جماران 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22882 جعفر جماعتی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22883 جعفر جماعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
22884 جواد جماعتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
22885 سعید جماعتی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
22886 حسین جمال 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
22887 فرزانه جمال 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22888 مرتضی ریاض جمال جمال 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
22889 مرضیه جمال 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
22890 صدیقه سادات جمال آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
22891 مریم سادات جمال آبادی 1380 علوم رياضي آمار
22892 مصطفی جمال آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22893 جواد جمال ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22894 علی اصغر جمال ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
22895 محمود جمال ابادی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
22896 محسن جمال باشی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22897 مژده جمال پور 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
22898 حسین جمال خو 1361 مهندسي راه و ساختمان
22899 محدثه جمال خو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22900 محمدحسین جمال خو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40866214