راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 22801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
22801 زینب جعفریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22802 سارا جعفریان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22803 صدیقه جعفریان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
22804 عطااله جعفریان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
22805 علی جعفریان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22806 علی جعفریان 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
22807 علی جعفریان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
22808 فاطمه جعفریان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
22809 فهیمه جعفریان 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
22810 کلثوم جعفریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22811 محمدرضا جعفریان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22812 مصطفی جعفریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22813 مصطفی جعفریان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
22814 نیکی جعفریان فرد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
22815 زهرا جعفریان اول 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
22816 مهدی جعفریان اول 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
22817 جابر جعفریان جلودار 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22818 علی جعفریان جلودار 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
22819 مرتضی جعفریان دهکردی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
22820 نسرین جعفریان دهکردی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22821 رئوفه سادات جعفریان راد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22822 مهدی جعفریان زاده 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22823 آزیتا جعفریان شهری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22824 علی جعفریان غلامرضایی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22825 ملیحه جعفریان کاریزک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
22826 مهدی جعفریان کیکانلو 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22827 ناهید جعفریان کیکانلو 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
22828 ناهید جعفریان کیکانلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
22829 هادی جعفریان گرو 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
22830 هادی جعفریان گرو 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
22831 مهدی جعفریان مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22832 مرتضی جعفریان نیک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22833 حسن جعفریانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
22834 حسن جعفریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
22835 زهرا جعفریانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22836 محترم جعفریانی 1384 علوم پايه زمین شناسی
22837 مینا جعفریانی 1379 علوم پايه فیزیک
22838 هادی جعفریانی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
22839 سیده حمیده جعفریه مزرعه آخوندی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
22840 سیده حمیده جعفریه مزرعه اخوندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22841 جعفر جعویک 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22842 جعفر جعویک 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
22843 زهیرمحمدهاشم جعیفر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
22844 اعظم جغتائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
22845 حسین جغتائی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
22846 سهیلاسادات جغتائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
22847 صادق جغتائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22848 علی جغتائی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22849 علیرضا جغتائی 1376 علوم پايه زمین شناسی
22850 فرشته جغتائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
22851 محسن جغتائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
22852 محمود جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
22853 منصوره جغتائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
22854 مهری جغتائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
22855 مهری جغتائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
22856 مهری خانم جغتائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22857 نجمه جغتائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
22858 علی اکبر جغتای 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
22859 زهرا جغتایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22860 صادق جغتایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22861 طاهره جغتایی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
22862 فاطمه جغتایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
22863 مجتبی جغتایی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
22864 مسعود جغتایی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22865 مهتاب جغتایی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
22866 منیره سادات جغراتیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
22867 محبوبه جغفری 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
22868 منیر جفائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22869 اعظم جفائی شهری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22870 معصومه جفادوست 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
22871 صادق جقتائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
22872 محمدکاظم جقتائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
22873 سیداحمد جکیان طوسی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22874 سیداحمد جکیان طوسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
22875 سیدحسن جلائی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
22876 عسل جلائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22877 علی جلائی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
22878 فاطمه جلائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22879 حسام جلائی پوستیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
22880 حوریه جلائی پوستیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22881 حسین جلائی سلمانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
22882 ایرج جلائی مرادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
22883 سهیلا جلائی یزدی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
22884 نعیمه جلائیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
22885 اشرف جلائیان فکور 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
22886 جواد جلائیان اخرتی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
22887 علی جلائیان اخرتی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
22888 فاطمه جلائیان اکبرنیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
22889 علی اکبر جلائیان برومند 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
22890 شهرزاد جلائیان بناء 1392 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
22891 پریوش جلائیان تهرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
22892 تکتم جلائیان رمضان پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
22893 جمال جلائیان رمضانپور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
22894 محمود جلائیان زعفرانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
22895 مریم جلائیان زعفرانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
22896 مریم جلائیان زعفرانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
22897 سارا جلائیان سرمدی 1394 علوم پايه شیمی گرایش محض
22898 مریم السادات جلائیان سیدپور 1376 علوم رياضي ریاضی
22899 ملیحه سادات جلائیان سیدپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
22900 محسن جلائیان فریمانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199253