راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 23001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23001 مجید جنتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23002 مهدی جنتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
23003 راضیه جنتی پیروز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23004 سلیمه جنتی پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23005 محمد حسین جنتی پیروز 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
23006 محمدحسین جنتی پیروز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
23007 مرضیه جنتی پیروز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23008 زهرا جنتی جنت آباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
23009 میترا جنتی جهرمی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
23010 کشور جنتی راد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23011 عربعلی جنتی زاده 1364 علوم رياضي آمار
23012 سعیده جنتی سنگ نقره 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
23013 مهدیه جنتی عطائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23014 امین جنتی فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23015 فاطمه جنتی فرد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
23016 فاطمه جنتی فرد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
23017 محمد جنتی قلعه نو 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23018 حمید جنتی منتظری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
23019 علی جنتی منظری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23020 مینا جنتی نمینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23021 مینا جنتی نمینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23022 محمد جنتی یزدان آباد 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
23023 رویا جندقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
23024 مهسا جندقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
23025 ناهید جندقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
23026 فرشته جندقی میبدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23027 فرشته جندقی میبدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23028 علی اصغر جنگجو 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23029 مریم جنگجو 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
23030 ملیحه جنگجویان گروه 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
23031 اسماعیل جنگلی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23032 بهناز جنگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
23033 جواد جنگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
23034 خدیجه جنگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23035 خدیجه جنگی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
23036 زهرا جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23037 زهرا جنگی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23038 سمیه جنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23039 صدیقه جنگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23040 علی اکبر جنگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23041 فاطمه جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23042 محبوبه جنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23043 محمود جنگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23044 مریم جنگی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23045 مریم جنگی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23046 معصومه جنگی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23047 مهدی جنگی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23048 مهری جنگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23049 نیره جنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23050 مرضیه جنگی داغیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23051 فاطمه جنگی زرنوخی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23052 حسن جنگی زهان 1369 علوم پايه زمین شناسی
23053 ابراهیم جنگی زهی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23054 حسین جنگی سدهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23055 مریم جنگی سدهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23056 فهیمه جنگی گرو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23057 جواد جنیدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
23058 حامد جنیدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23059 حامد جنیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23060 محسن جنیدی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
23061 محمد جنیدی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23062 محمد جنیدی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23063 محمدعلی جنیدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23064 مهدی جنیدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23065 مهدی جنیدی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23066 نیلوفر جنیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23067 وحیده جنیدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
23068 هادی جنیدی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23069 حوراء عزیز کریم جواد 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
23070 سعد محمد جواد جواد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
23071 میلاد جواد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
23072 جواد جواد زاده طباطبائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
23073 ندا جوادپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23074 نرجس سادات جوادپور 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
23075 سیداحمد جوادحسینی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23076 سیداحمدرضا جوادحسینی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23077 رضا جوادزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23078 سید مهدی جوادزاده 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
23079 غلامرضا جوادزاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23080 ملیحه جوادزاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23081 هاشم جوادزاده 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23082 ندا جوادزاده بلوری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23083 سلاله جوادزاده امینی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
23084 سمانه جوادزاده امینی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
23085 محمدرضا جوادزاده بلوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23086 مارال جوادزاده طباطبائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23087 علی جوادمنش 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
23088 سیدحسین جوادموسوی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23089 سیدمحمد جوادموسوی 1372 كشاورزى زراعت
23090 نگین جوادموسوی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
23091 آزاده جوادنژادیزد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23092 آزاده جوادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23093 اشرف جوادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23094 افروز جوادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23095 افروز جوادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23096 افسانه جوادی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23097 افسانه جوادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23098 امید جوادی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
23099 امیر جوادی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23100 بلقیس جوادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826374