راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 23001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23001 سامان جمشیدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23002 ساناز جمشیدی 1389 علوم پايه زمین شناسی
23003 سیدمهدی جمشیدی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23004 شکوه جمشیدی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
23005 صفورا جمشیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23006 علی جمشیدی 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
23007 علیرضا جمشیدی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23008 فرخنده جمشیدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23009 فروغ جمشیدی 1378 علوم رياضي آمار
23010 مجید جمشیدی 1382 علوم پايه زمین شناسی
23011 محمدحسن جمشیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23012 محمدحسین جمشیدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23013 محمود جمشیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
23014 مرتضی جمشیدی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
23015 مریم جمشیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23016 ملیحه جمشیدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23017 ملیحه جمشیدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23018 مهدی جمشیدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23019 مهدی جمشیدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
23020 مهرداد جمشیدی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
23021 مهین جمشیدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23022 نسرین جمشیدی 1389
23023 نوشین جمشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23024 سمانه جمشیدی طرقبه 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
23025 نغمه جمشیدی الاشتی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23026 سلیمان جمشیدی النجارقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
23027 نرگس جمشیدی پور 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23028 علی جمشیدی زاد 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
23029 حجت جمشیدی زرمهری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
23030 ربابه جمشیدی سرالنگ 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23031 افسانه جمشیدی شهدآبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23032 محمدعلی جمشیدی صالح آبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23033 سمانه جمشیدی طرقبه 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
23034 سمانه جمشیدی طرقبه 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
23035 محمد جمشیدی فر 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23036 کلثوم جمشیدی فرد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23037 کلثوم جمشیدی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
23038 هما جمشیدی فرد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23039 هما جمشیدی فرد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
23040 محسن جمشیدی کاخکی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23041 شمس الدین جمشیدی کوهساری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23042 بهروز جمشیدی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23043 بهروز جمشیدی مقدم 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23044 محمدمهدی جمشیدی مقدم 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23045 ازاده جمشیدی مقدم عنبران 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23046 فردین جمشیدی مهر 1391 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
23047 سمانه جمشیدی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23048 شراره جمشیدیان 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23049 فاطمه جمشیدیان 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23050 فیروزه جمشیدیان 1376 علوم پايه فیزیک
23051 مجید جمشیدیان مجاور 1381 دامپزشكي دامپزشکی
23052 علیرضا جمشیدیان رشتخوار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23053 مهدی جمشیدیان رشتخواری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
23054 رؤیا جمشیدیان لائین 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23055 علیرضا جمشیدیان مجاور 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
23056 مجید جمشیدیان مجاور 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
23057 معصومه جمعگی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23058 اکرم جمعه 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23059 مریم جمعه اسداباد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23060 حمید جمعه بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23061 سیدعلی حسن جمعه پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23062 صغری جمعه پور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23063 محمود جمعه پور 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23064 سمانه جمعه پور زاوه 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
23065 سعید جمعه پور هدایت آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
23066 حمید جمعه پورچهارامان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23067 مریم جمعه پورشریف اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23068 فروزان جمعه پورکاریزکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23069 زهرا جمعه زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23070 زهرا جمعه زاده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23071 صالحه جمعه زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23072 محبوبه جمعه زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23073 محبوبه جمعه زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
23074 راحله جمعه زاده بهابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23075 راحله جمعه زاده بهابادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23076 نفیسه جمعه زاده خیبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23077 زهرا جمعه طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23078 مرضیه جمعه کی یان ارداکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23079 نجمه جمعه کیان ارداکی 1381 علوم پايه زمین شناسی
23080 ابوالفضل جمعه گیان ارداکی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
23081 رضا جمعه منظری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
23082 سکینه جمعه نیا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23083 عاطفه جمعهء 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
23084 پریان جمعی 1390 علوم پايه فیزیک
23085 وحید جمعی 1387 هنر نيشابور نقاشی
23086 مریم جمهوری شوکت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23087 سارا جمهوری شوکت آباد 1378 علوم رياضي آمار
23088 سارا جمهوری شوکت آباد 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
23089 سارا جمهوری شوکت آباد 1384 علوم رياضي آمار
23090 رواء عصام جمیل جمیل 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
23091 فاطمه جمیل 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
23092 حبیب جمیل زاده 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
23093 ذلفا جمیل زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23094 عصمت جمیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
23095 فرشته جمیلی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
23096 محمدرضا جمیلی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
23097 مرضیه جمیلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23098 مسعود جمیلی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23099 نگین جمیلی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
23100 نگین جمیلی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488962