راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23101 مریم جمعه اسداباد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23102 حمید جمعه بیدختی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23103 سیدعلی حسن جمعه پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23104 صغری جمعه پور 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23105 محمود جمعه پور 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23106 سمانه جمعه پور زاوه 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
23107 سعید جمعه پور هدایت آبادی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
23108 حمید جمعه پورچهارامان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23109 مریم جمعه پورشریف اباد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23110 فروزان جمعه پورکاریزکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23111 زهرا جمعه زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23112 زهرا جمعه زاده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23113 صالحه جمعه زاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23114 محبوبه جمعه زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23115 محبوبه جمعه زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
23116 راحله جمعه زاده بهابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23117 راحله جمعه زاده بهابادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23118 نفیسه جمعه زاده خیبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23119 زهرا جمعه طرقبه 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23120 مرضیه جمعه کی یان ارداکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23121 نجمه جمعه کیان ارداکی 1381 علوم پايه زمین شناسی
23122 ابوالفضل جمعه گیان ارداکی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
23123 رضا جمعه منظری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
23124 سکینه جمعه نیا 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23125 عاطفه جمعهء 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
23126 پریان جمعی 1390 علوم پايه فیزیک
23127 وحید جمعی 1387 هنر نيشابور نقاشی
23128 مریم جمهوری شوکت اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23129 سارا جمهوری شوکت آباد 1378 علوم رياضي آمار
23130 سارا جمهوری شوکت آباد 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
23131 سارا جمهوری شوکت آباد 1384 علوم رياضي آمار
23132 رواء عصام جمیل جمیل 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
23133 فاطمه جمیل 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
23134 حبیب جمیل زاده 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
23135 ذلفا جمیل زاده 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23136 عصمت جمیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
23137 فرشته جمیلی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
23138 محمدرضا جمیلی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
23139 مرضیه جمیلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23140 مسعود جمیلی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23141 نگین جمیلی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
23142 نگین جمیلی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
23143 شیما جمیلی دشتبیاضی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23144 زهرا جمیلی شیروان 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23145 زهرا جمیلی شیروان 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
23146 زهرا جمیلی شیروان 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
23147 زینب جمیلی شیروان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23148 سمیرا جناب 1389 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
23149 اعظم جنابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23150 زهرا جنابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23151 فاطمه جنابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23152 هادی جنابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23153 گیتا جنابیه 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23154 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
23155 نسیمه جناتیان قادیکلائی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
23156 زینب جنامی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
23157 صدیقه جنانی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
23158 محمدرضا جنانی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23159 محسن جنانی قدیربیگلر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23160 تکتم جنت 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23161 علی اکبر جنت آبادی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
23162 اسماعیل جنت ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
23163 علی اکبر جنت آبادی 1383 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
23164 مظاهر جنت صادقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی گرایش سیاست و توسعه روستایی
23165 ازاده جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23166 امیرحسین جنتی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
23167 جواد جنتی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
23168 حبیبه جنتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
23169 حسن جنتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23170 حمید جنتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23171 زهرا جنتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
23172 سپیده جنتی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23173 سپیده جنتی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23174 سمیه جنتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23175 سّمیه جنّتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
23176 سونا جنتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23177 علی جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23178 مجید جنتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23179 مهدی جنتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
23180 راضیه جنتی پیروز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23181 سلیمه جنتی پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23182 محمد حسین جنتی پیروز 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
23183 محمدحسین جنتی پیروز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
23184 مرضیه جنتی پیروز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23185 زهرا جنتی جنت آباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
23186 میترا جنتی جهرمی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
23187 کشور جنتی راد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23188 عربعلی جنتی زاده 1364 علوم رياضي آمار
23189 سعیده جنتی سنگ نقره 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
23190 مهدیه جنتی عطائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23191 مهدیه جنتی عطایی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
23192 امین جنتی فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23193 فاطمه جنتی فرد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
23194 فاطمه جنتی فرد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
23195 محمد جنتی قلعه نو 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23196 حمید جنتی منتظری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
23197 علی جنتی منظری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23198 مینا جنتی نمینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23199 مینا جنتی نمینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23200 محمد جنتی یزدان آباد 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40775045