راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,575

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23101 سیدکاظم حسینی نامی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23102 محمدرضا حسینی نامی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23103 نفیسه حسینی نامی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23104 حمیده السادات حسینی نجاتی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
23105 صدیقه حسینی نجف اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
23106 مرسده حسینی نژاد 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
23107 اعظم السادات حسینی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23108 افسانه سادات حسینی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23109 بی بی زهرا حسینی نژاد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
23110 بی بی مرضیه حسینی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23111 رقیه حسینی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
23112 سیداسماعیل حسینی نژاد 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23113 سیدرضا حسینی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
23114 سیدمحمد حسینی نژاد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23115 مبیناسادات حسینی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23116 نازنین حسینی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23117 هادی حسینی نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23118 عارفه حسینی نژادبقال 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
23119 سیدجواد حسینی نژادجزین 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23120 بی بی اشرف حسینی نژادجهان آباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23121 سیده مریم حسینی نژادحصار 1386 علوم رياضي آمار
23122 جواد حسینی نژادمحبتّی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23123 سمیه حسینی نژادمحبتی 1385 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
23124 طاهره حسینی نژادمحبّتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
23125 امید حسینی نژادمنتظری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23126 سبیکه سادات حسینی نسب 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23127 سیدحامد حسینی نسب 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23128 سیدمحمدابراهیم حسینی نسب 1371 علوم رياضي آمار
23129 سیدمحمدابراهیم حسینی نسب 1375 علوم رياضي آمار
23130 محبوبه سادات حسینی نسب 1383 علوم رياضي آمار
23131 محدثه حسینی نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23132 محدثه حسینی نسب 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23133 نسترن حسینی نسب 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
23134 نصیبه سادات حسینی نسب 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23135 نیلوفر حسینی نسب 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
23136 منیره السادات حسینی نسب لنگری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23137 عاطفه السادات حسینی نصر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
23138 ثمره حسینی نعیمی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23139 ثمیلا حسینی نعیمی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
23140 فاطمه السادات حسینی نقنده 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
23141 لیدا حسینی نوخندان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23142 آسیه سادات حسینی نوده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23143 لیلا حسینی نوذری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
23144 مهدی حسینی نوگورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23145 سعید حسینی نوه احمدابادیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23146 زهرا حسینی نیا 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
23147 سیدخلیل حسینی نیا 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23148 سیدعلی اکبر حسینی نیا 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23149 سیده فاطمه حسینی نیا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23150 سیدجواد حسینی واشان 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
23151 مرضیه حسینی واعظ 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23152 سیدمحمد حسینی ورچشمه 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23153 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23154 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23155 نجمه حسینی وردنجانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23156 سیدناصر حسینی ورزنده 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
23157 سیده خدیجه حسینی ولیکی 1384 علوم پايه فیزیک
23158 سیده فاطمه حسینی هاشمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23159 سیداحمد حسینی هتکه پشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
23160 سیدحسین حسینی هدک 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
23161 سیدحسین حسینی هدک 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23162 سیدعلی حسینی همت آبادی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
23163 زهراسادات حسینی هوشیار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23164 سعیده حسینی هوشیار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23165 حسن حسینی یار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23166 سیدقاسم حسینی یزدان آباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
23167 سیدقاسم حسینی یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23168 داود حسینی یزدان خواهی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23169 سپیده حسینی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
23170 سیدعلیرضا حسینی یزدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
23171 سیدمجتبی حسینی یزدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23172 سیدمحمد حسینی یزدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23173 سیدمحمد حسینی یزدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23174 سیده زهره حسینی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23175 سیده زهره حسینی یزدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
23176 سیده عاطفه حسینی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23177 سیده عاطفه حسینی یزدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23178 بی بی سمانه حسینی یگانه 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23179 فاطمه حسینیاکجیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23180 احسان حسینیان 1389 علوم پايه فیزیک
23181 امیرحسین حسینیان 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23182 ایمان حسینیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23183 ایمان حسینیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23184 بی بی فاطمه حسینیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23185 جمیله سادات حسینیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23186 جواد حسینیان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23187 حسن حسینیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
23188 زهرا حسینیان 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
23189 زهرا حسینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23190 سیدحیدر حسینیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23191 سیدمجتبی حسینیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23192 سیدمحمد حسینیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
23193 محمد حسینیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23194 مریم حسینیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
23195 نیکو حسینیان 1369 علوم رياضي ریاضی
23196 وحیده حسینیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23197 داریوش حسینیان رنج کش 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23198 علییه حسینیان ازغدی 1381 علوم پايه فیزیک
23199 علییه حسینیان ازغدی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
23200 علّییه حسینیان ازغدی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23734799