راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23101 محمدحسین جلالیان سده 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23102 سیدمحمدرضا جلالیان شهری 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
23103 شیما جلالیان صداقتی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
23104 ناهید جلالیان فرد 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
23105 وحید جلالیان نساج 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
23106 ابوالفضل جلایر 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
23107 احمد جلایر 1353 مهندسي راه و ساختمان
23108 تکتم جلایر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23109 جیران جلایر 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23110 ربابه جلایر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23111 زهرا جلایر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23112 عطاءاله جلایر 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23113 غلامرضا جلایر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23114 فاطمه جلایر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23115 مرجان جلایر 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23116 میلاد جلایر 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
23117 نعیمه جلایر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
23118 حسن جلایردربندی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23119 جلال جلایرنیا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
23120 ملیکا جلایرنیا 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23121 اسفندیار جلایری 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
23122 بهاره جلایری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23123 رضا جلایری 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
23124 زهرا جلایری 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23125 زهرا جلایری 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
23126 نگین جلایری 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
23127 حمیدرضا جلایری گوارشک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23128 منصوره جلایری بقمچی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
23129 عیسی جلایری پناه برده 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
23130 رقیه جلایری دربندی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23131 منصوره جلایری راد 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23132 سیما جلایری قویونلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23133 مهدیه جلایری کاهو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23134 زینت جلایری لائین 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23135 زینت جلایری لائین 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
23136 علیرضا جلایری لاین 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23137 محسن جلایری لاین 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23138 سمیه جلایری نژاد برده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
23139 احمد جلایریان دربندی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
23140 فاطمه جلایریان دربندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23141 زهرا جلمبادانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
23142 سمانه جلمبادانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
23143 صفرعلی جلمبادانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23144 عزت جلمبادانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23145 حیدر صبیح جلوب 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
23146 صابر جلوخانی نیارکی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
23147 مجید جلودار 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23148 امین جلودار نوقابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
23149 امیرحسن جلودارزاده سدئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
23150 مهدی جلوداری نوقابی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23151 رضا جلوس جمشیدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23152 حسین جلوه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23153 افسانه جلوه گر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
23154 حسین جلوه گران اصفهانی 1380 علوم رياضي آمار
23155 علی نجات جلویز 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23156 محمداسمعیل جلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23157 فریبا جلیبا 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23158 الهام جلیل العلمائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
23159 الهام جلیل العلمایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23160 راضیه جلیل پور 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
23161 راضیه جلیل پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
23162 معین جلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23163 محسن جلیل نژاد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
23164 صادق جلیل وند 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23165 صفیه جلیل وند 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23166 محمدامین جلیل وند 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23167 پریا جلیل وند قزوینی فرد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23168 حامد جلیلوند 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23169 قاسم جلیلوند 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
23170 مریم جلیلوند 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
23171 سارا جلیلوندقزوینی فرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23172 احمد جلیلی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
23173 اعظم سادات جلیلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
23174 الهه جلیلی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
23175 جلیل جلیلی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23176 جواد جلیلی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23177 حسن جلیلی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23178 حسن جلیلی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23179 حمید جلیلی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23180 رسول جلیلی 1358 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23181 روح اله جلیلی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23182 زهرا جلیلی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23183 زهرا جلیلی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23184 زهرا جلیلی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
23185 سیدعلیرضا جلیلی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23186 سیدمجتبی جلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23187 سیده مروارید جلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
23188 عصمت جلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23189 فاطمه جلیلی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
23190 فرح جلیلی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
23191 فرزانه جلیلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
23192 فریبرز جلیلی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23193 محمدرضا جلیلی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23194 محمود جلیلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23195 محمود جلیلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23196 مریم جلیلی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23197 مهران جلیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23198 مهرناز جلیلی 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
23199 میلاد جلیلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
23200 نیلوفر جلیلی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199550