راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,773

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23101 سیدجواد حسینی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
23102 سیدجواد حسینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23103 سیدجواد حسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
23104 سیدجواد حسینی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
23105 سیدجواد حسینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
23106 سیدجواد حسینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
23107 سیدجواد حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23108 سیدجواد حسینی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23109 سیدحامد حسینی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
23110 سیدحبیب حسینی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
23111 سیدحبیب حسینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23112 سیّدحجت حسینی 1380 هنر نيشابور نقاشی
23113 سیدحسن حسینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
23114 سیدحسن حسینی 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
23115 سیدحسن حسینی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
23116 سیدحسن حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23117 سیدحسن حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
23118 سیدحسن حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23119 سیدحسن حسینی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23120 سیدحسنعلی حسینی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
23121 سیدحسین حسینی 1366 علوم پايه زمین شناسی
23122 سیدحسین حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23123 سیدحسین حسینی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23124 سیدحسین حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23125 سیدحسین حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23126 سیدحسین حسینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23127 سیدحسین حسینی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
23128 سیدحسین حسینی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
23129 سیدحسین حسینی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23130 سیدحسین حسینی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23131 سیدحسین حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
23132 سیدحسین حسینی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23133 سیدحسین حسینی 1383 علوم پايه فیزیک
23134 سیدحسین حسینی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
23135 سیدحسین حسینی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23136 سیدحسین حسینی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
23137 سیدحسین حسینی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
23138 سیدحسین حسینی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
23139 سیدحسین حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23140 سیدحسین حسینی 1354 علوم رياضي ریاضی
23141 سیدحسینعلی حسینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23142 سیدحمزه حسینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23143 سیدحمزه حسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23144 سیدحمید حسینی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23145 سیدحمید حسینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23146 سیدحمیدرضا حسینی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23147 سیدخلیل الله حسینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
23148 سیدداود حسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23149 سیدرسول حسینی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23150 سیدرضا حسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23151 سیدرضا حسینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
23152 سیدرضا حسینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23153 سیدرضا حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23154 سیدرضا حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23155 سیدرضا حسینی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
23156 سیدرضا حسینی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
23157 سیدرضا حسینی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23158 سیدرضا حسینی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23159 سیدرضا حسینی 1382 علوم پايه فیزیک
23160 سیدرضا حسینی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
23161 سیدرضا حسینی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
23162 سیدرضا حسینی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
23163 سیدرمضان حسینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23164 سیدروح الله حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23165 سیّدروح اله حسینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
23166 سیدسجاد حسینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
23167 سیدسعید حسینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23168 سیدسعید حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
23169 سیدسعید حسینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
23170 سیدشهریار حسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23171 سیدصدرا حسینی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23172 سیدعابد حسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23173 سیدعباس حسینی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23174 سیدعباس حسینی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23175 سیدعباس حسینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23176 سیدعباس حسینی 1376 علوم پايه زمین شناسی
23177 سیدعباس حسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23178 سیدعبدالحسین حسینی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23179 سیدعبدالحسین حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
23180 سیدعلی حسینی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23181 سیدعلی حسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23182 سیدعلی حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23183 سیدعلی حسینی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23184 سیدعلی حسینی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23185 سیدعلی حسینی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23186 سیدعلی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23187 سیدعلی حسینی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23188 سیدعلی حسینی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23189 سیدعلی حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23190 سیدعلی حسینی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23191 سیدعلی حسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23192 سیدعلی حسینی 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
23193 سیدعلی حسینی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23194 سیدعلی حسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
23195 سیدعلی حسینی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23196 سیدعلی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
23197 سیدعلی حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23198 سیدعلی حسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23199 سیدعلی حسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23200 سیدعلی حسینی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 26825899