راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,430

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32356 مجید خجسته عفت پناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50146 عبدالرضا خجسته علی ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57338 الهه خجسته کاشانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73447 امیر خجسته کاشانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81211 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50147 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28630 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28631 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
40212 مهدی خجسته مقنی 1372 علوم رياضي ریاضی
30612 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33446 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79788 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
89581 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59976 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
77748 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75634 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24333 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56523 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23767 فرزاد خجیریگانه راد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71125 دا ود خدا دا دزا ده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42208 افسانه خدائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70255 اکبر خدائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
82767 روح اله خدائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78279 مینا خدائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93799 مینا خدائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
94687 نیرهّ خدائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
48592 زینب خدائی پرست 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85623 محبوبه خدائی کسرینه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
64475 علیرضا خدائی کلاته بالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43404 ویدا خدائی گمینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42962 ابوالقاسم خدائی مقدم 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
29435 طوبی خدائیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31004 زینب خدابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
24379 عظیم خدابخش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91863 مریم خدابخش 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23219 حمیدرضا خدابخش حصار 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
50148 محمود خدابخش زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34065 رجبعلی خدابخش نظامی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86875 شهلا خدابخش اقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
94580 رئوفه خدابخش عبدل آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
73203 زهره خدابخش عبدل ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64249 آتنا خدابخشی 1381 علوم رياضي آمار
31252 احمد خدابخشی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76788 علی خدابخشی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
56551 فاطمه خدابخشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39102 فطروس خدابخشی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97023 محمود خدابخشی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33252 مریم خدابخشی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44764 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1374 علوم رياضي آمار
56172 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
48433 پرستو خدابخشی طرقبه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31091 امیر خدابخشیان 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92474 زهرا خدابخشیان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24844 علی خدابخشیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
37914 هادی خدابخشیان حصار 1371 علوم رياضي ریاضی
49306 هادی خدابخشیان حصار 1376 علوم رياضي ریاضی محض
83426 رسول خدابخشیان کارگر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
56311 آذر خدابنده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40842 امید خدابنده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50149 بتول خدابنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23768 پیمان خدابنده 1364 علوم رياضي آمار
49069 راضیه خدابنده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90087 صغرا خدابنده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
95858 صغرا خدابنده 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
60209 فاطمه خدابنده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70128 فاطمه خدابنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
31628 قاسمعلی خدابنده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38164 محمد خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد مديريت
48273 معصومه خدابنده 1375 علوم رياضي آمار
37241 هادی خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96941 آیدا خدابنده بایگی 1390
26642 ارمان خدابنده بایگی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63810 امیر خدابنده بایگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
77493 امین خدابنده بایگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80429 حمیده خدابنده بایگی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
96373 حمیده خدابنده بایگی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
96462 رؤیا خدابنده بایگی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
92802 سمیرا خدابنده بایگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70855 ملیحه خدابنده بایگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56789 مهدی خدابنده بایگی 1378 علوم پايه فیزیک
94566 ویدا خدابنده بایگی 1389 علوم پايه فیزیک
50150 نورعلی خدابنده ترانلو 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
37665 فرزانه خدابنده سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
88346 آرمان خدابنده شهرکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
96826 صدیقه خدابنده شهرکی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66174 فائزه خدابنده شهرکی 1381 علوم رياضي آمار
28877 حکمت اله خدابنده لو 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28071 رضا خدابنده لو 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30531 زهرا خدابنده لو 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64436 افشین خداپرست 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43844 رامین خداپرست 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33597 رمضانعلی خداپرست 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
93416 زهرا خداپرست 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83446 زهره خداپرست 1386 علوم رياضي ریاضی محض
26178 لادن خداپرست 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29575 لیدا خداپرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52920 معصومه خداپرست 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50151 مهدی خداپرست 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
82429 سیف اله خداپرست سنگانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
84858 کبری خداپرست سنگانی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17114796