راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,193

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33965 محمدتقی خالومحمدی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66547 احسان خالویی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63283 فاطمه خالی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45159 صاحب خالی عشق اباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64985 فریبا خالیچی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30841 محمدکاظم خامسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41353 منصوره خامسی ابیازنی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65728 اعظم خامسی زارع 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80866 الهه خامسی زارع 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33073 طاهره خامنه باقری 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
40924 طاهره خامنه باقری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66255 عبدالله خاموش هروی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97329 امین خاموشی 1390 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
33406 حمیدرضا خاموشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
69710 گلناز خاموشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
92935 مریم خاموشی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50146 براتعلی خاموشی ارخودی 1376 علوم پايه زمین شناسی
87195 جواد خاموشی ارخودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
73041 مریم خاموشی ارخودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50145 روناک خاموشیان 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
56059 خدیجه خامه سیفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
97053 محمدباقر خامه چیان 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
67188 معصومه خامه فروش یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
82987 معصومه خامه فروش یزدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
27718 طاهره خان احمدلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50147 محمدحسن خان احمدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
26282 مرتضی خان احمدی فرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31629 رمضان خان بابائی شوب 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81434 ام البنین خان بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50148 زهره خان جان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52918 مرتضی خان رمکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
74169 رضا خان زاده 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
87058 رضا خان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36534 فریدون خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75952 محبوبه خان زاده مهرآبادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
52919 جواد خان فرخانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52920 اعظم خان لاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45339 سارا خان محمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54605 علی خان محمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
67939 فائزه خان محمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
43189 فرزین خان محمدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31254 محمد خان محمدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83613 رضا خان محمدیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56708 تکتم خانبابازاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
97914 مهدی خانبابازاده 1390
55984 حمیدرضا خانجانزاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
86932 جابر خانجانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52921 حسین خانجانی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
79822 روزبه خانجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90967 سحر خانجانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54572 محمد خانجانی گرجی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37411 محسن خانچی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
37535 فاطمه خاندان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29391 نرگس خاندان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
84689 فهیمه خاندانی جرجافکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64529 سیداحسان خاندوزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86304 سیدسروش خاندوزی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
56925 ناعمه خاندوزی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39426 ملیحه خانرودی استانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
26839 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
25868 طیبه خانزادتهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98027 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداري
32280 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
84967 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52922 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
69117 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58548 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
25931 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
96722 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69736 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87393 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
83213 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
93907 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
35670 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52923 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
25009 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89694 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
82942 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
67712 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66947 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
27460 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
48569 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76774 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
36890 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85603 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69155 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30963 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
60694 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56159 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86276 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63314 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69611 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31434 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
39069 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68593 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34878 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
43102 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
36756 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91019 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
27461 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18045182