راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,754

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50143 علی اصغر حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90554 علی رضا حیدری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
27626 علیجان حیدری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
24332 علیرضا حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42494 علیرضا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61183 غزاله حیدری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
33278 غلامحسین حیدری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34596 غلامرضا حیدری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69534 فائزه حیدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96344 فائزه حیدری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
25009 فاطمه حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41112 فاطمه حیدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52930 فاطمه حیدری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63467 فاطمه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65414 فاطمه حیدری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80595 فاطمه حیدری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84434 فاطمه حیدری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92435 فاطمه حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
25393 فرزانه حیدری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44910 فریبا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59068 فریبا حیدری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54326 فریده حیدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
89586 فهیمه حیدری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33751 قاسم حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93164 قاسم حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
100395 قربانعلی حیدری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
25765 کاظم حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48893 کبری حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68173 لاله حیدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32945 لیلا حیدری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50144 لیلا حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
98261 لیلا حیدری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
25681 مجتبی حیدری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69302 مجتبی حیدری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78122 مجتبی حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98407 مجتبی حیدری 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
30496 مجید حیدری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45996 مجید حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90682 مجید حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
79453 محدثه حیدری 1385 علوم رياضي آمار
33095 محسن حیدری 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50145 محسن حیدری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67423 محسن حیدری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
87620 محسن حیدری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
35487 محمد حیدری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47379 محمد حیدری 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48395 محمد حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57042 محمد حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64809 محمد حیدری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70514 محمد حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
72938 محمد حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24380 محمد-امین حیدری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48234 محمداسماعیل حیدری 1375 علوم پايه فیزیک
26788 محمدجواد حیدری 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
87697 محمدجواد حیدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
96204 محمدحسن حیدری 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
32399 محمدرضا حیدری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38658 محمدرضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92546 محمدرضا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
94155 محمدرضا حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90420 محمدعلی حیدری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
39650 محمدمهدی حیدری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96421 مرتضی حیدری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
29440 مرضیه حیدری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41171 مرضیه حیدری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
46641 مرضیه حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42329 مریم حیدری 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
42819 مریم حیدری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
54762 مریم حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56610 مریم حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94246 مریم حیدری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
37558 مژگان حیدری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55613 مصطفی حیدری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84143 مصطفی حیدری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
87953 مصطفی حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی-تاریخ وتمدن اسلامی
63655 معصومه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82376 معصومه حیدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
97667 معصومه حیدری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95296 معین حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47108 ملیحه حیدری 1375 علوم پايه زمین شناسی
59555 ملیحه حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48689 منصوره حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58339 مونس حیدری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
24977 مهدی حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50146 مهدی حیدری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62154 مهدی حیدری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74309 مهدی حیدری 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83383 مهدی حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
76869 مهناز حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65935 نجمه حیدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85715 نسرین حیدری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
79821 نعمت اله حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
58797 نورحسن حیدری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
94180 نوید حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50147 وجیهه حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43570 ولی اله حیدری 1374 دامپزشكي دامپزشکی
57220 ویدا حیدری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59782 هادی حیدری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
25777 هاشم حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48123 هاله حیدری 1375 علوم پايه زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19498995