راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,107

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52929 اکرم حیدری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
64725 اکرم حیدری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78327 الهام حیدری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90413 الهام حیدری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
75001 الهه حیدری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75660 امیرعباس حیدری 1384 علوم پايه فیزیک
25603 براتعلی حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
25336 بهروز حیدری 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
89175 بهروز حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
54765 بی بی اقدس حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52930 بی بی سمیه حیدری 1377 علوم رياضي آمار
65114 بی بی سمیه حیدری 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
50143 بی بی مریم حیدری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
99771 پارسا حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76385 تکتم حیدری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
72454 ثمینه حیدری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
26806 جعفر حیدری 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
70112 جعفر حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
43329 جلال حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
39652 جواد حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95567 جهانگیر حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
96351 حامد حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
38417 حبیب حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
39372 حسن حیدری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
40229 حسن حیدری 1372 علوم رياضي آمار
50144 حسین حیدری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64660 حسین حیدری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
97375 حسین حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
54888 حکیمه حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52931 حمید حیدری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
85018 حمید حیدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
44386 حمیدرضا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44455 حیدر حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
99917 حیدر حیدری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
85575 خدیجه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44456 دلال حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
67140 دنیا حیدری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
87534 دنیا حیدری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63031 راحله حیدری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
39131 رجبعلی حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
75277 رسول حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27320 رضا حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33271 رضا حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
39767 رضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
74666 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76077 رضا حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78430 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
37214 زهرا حیدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50145 زهرا حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
59658 زهرا حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
66695 زهرا حیدری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
73138 زهرا حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89985 زهرا حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
91333 زهرا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
96647 زهرا حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52932 زهره حیدری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60138 زهره حیدری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
76875 زهره حیدری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
88806 زهره حیدری 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
89680 زهره حیدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
91148 زهره حیدری 1388 دامپزشكي دامپزشکی
46496 زینب حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61018 زینب حیدری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
67148 زینب حیدری 1382 علوم رياضي آمار
96271 زینت حیدری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
84724 سارا حیدری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
96995 ساناز حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50146 سعید حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
79900 سعید حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
84155 سعید حیدری 1386 علوم پايه فیزیک
34786 سعیدداود حیدری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76306 سعیده حیدری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
58294 سمیه حیدری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
60438 سمیه حیدری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61776 سمیه حیدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
65512 سمیه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
71123 سمیه حیدری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
77835 سمیه حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
78280 سمیه حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
78703 سمیه حیدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
82906 سمیه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
86231 سمیه حیدری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
25007 سوسن حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
25008 سهیلا حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
78600 سید امیر رضا حیدری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39780 سیدابوالفضل حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48541 سیدجواد حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95006 سیدحمیدرضا حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93637 سیدمحمود حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24467 سیدمصطفی حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84558 سیده الهام حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82730 سیده سارا حیدری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77401 سیده عصمت حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92785 سیده مستوره حیدری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
80361 سیما حیدری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
83964 سینا حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27321 شاپور حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42381 شکیلا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93091 شهاب حیدری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93623 شهاب حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19794216