راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,705

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
74312 مهدی خادم 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
82781 مهدی خادم 1386 علوم پايه فیزیک - گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
86900 میلاد خادم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56230 غلام نبی خادم قاینی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
46445 مریم خادم ازغدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43267 معصومه خادم ازغدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23561 هائیده خادم ازغدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
23358 فاطمه خادم ازغندی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48181 ملیحه خادم الحسینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
79484 طاهره خادم الخمسه 1385 علوم رياضي ریاضی محض
70774 محمدعلی خادم الخمسه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78051 زهرا خادم الرضا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
30262 سعیده خادم الرضائیان 1367 علوم اداري واقتصاد مديريت
58489 مهران خادم الرضائیان 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57276 زهرا خادم الشریعه 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75226 مهدی خادم الشریعه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39656 سیدمحمد خادم اله 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
84076 سیدامیر خادم باشی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88510 سیدمحمد خادم باشی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
83436 سارا خادم پیر 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
65960 مصطفی خادم پیر 1381 علوم پايه فیزیک
31145 علی خادم ثامنی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52930 مجید خادم ثامنی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50151 خلیل خادم خروی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31692 محبوبه خادم دوست 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30653 افسانه خادم رابع 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61478 بهروز خادم رابع 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69094 سمیه خادم رضا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64461 میلاد خادم رضائیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62722 خدیجه خادم رضاییان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45513 قاسم خادم رضوی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
47609 احمد خادم زاده 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65643 بهناز خادم زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85557 حمیده خادم زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84107 رشید خادم زاده 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
76986 سیده سمیه خادم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
75937 نوید خادم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
97786 نوید خادم زاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64462 وحید خادم زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75531 حمیده خادم زاده مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
64612 محبوبه خادم عمومی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34377 محمد خادم غائبی 1370 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36827 مهدی خادم غائینی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32398 عباس خادم قائمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41680 غلام نبی خادم قائنی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38866 مریم خادم قائنی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
95695 وحیده خادم قائنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64422 آسیه خادم قائینی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79057 آسیه خادم قائینی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
50152 ملیحه خادم قاینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77860 وحیده خادم قاینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50153 امینه خادم لو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49397 علیرضا خادم لو 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35486 مهران خادم مرزرودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85321 سیده بنت الهدی خادم مشهدطرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28257 علی اکبر خادم معبودی 1367 علوم رياضي ریاضی
40738 علی اکبر خادم معبودی 1373 علوم رياضي ریاضی
32164 جلال خادمان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44811 رضا خادمان 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
93323 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34240 الهه خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36278 کبری خادمباشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32762 مریم خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59704 مریم خادمعلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69664 زینب خادملو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54787 مائده خادملو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89233 آزاده خادمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65503 اکرم خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65607 الهام خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50149 الهه خادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64331 ایمان خادمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
97944 داود خادمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
46489 زهرا خادمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88096 سروش خادمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34031 سعید خادمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43689 سعیده خادمی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60711 سمانه خادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94820 سیده فهیمه خادمی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
56869 شفق خادمی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
82575 علیرضا خادمی 1376 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74316 فاطمه خادمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
78463 فریبا خادمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34396 کامبیز خادمی 1370 دامپزشكي دامپزشکی
91209 محسن خادمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
47826 محمد خادمی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
63875 محمد خادمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28631 محمدرضا خادمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47659 محمدعلی خادمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64613 محمود خادمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97754 مرجان خادمی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
38495 مریم خادمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50150 مریم خادمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23761 موسی خادمی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82864 نرگس خادمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69744 سمیه خادمی بایگی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
56895 ثمیه خادمی بوری آبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
33914 اسیه خادمی بوری ابادی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
23762 جواد خادمی بوری ابادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98195 فهیمه خادمی پور 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
74309 فتح اله خادمی پوربغداده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18805047