راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,487

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65684 صدیقه خجسته 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90084 علی خجسته 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34745 علیرضا خجسته 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89444 فرزانه خجسته 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50145 مجید خجسته 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64885 مجید خجسته 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
71975 مجید خجسته 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
25811 نادر خجسته 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
56285 داود خجسته سالکویه 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30181 ناهید خجسته باغدار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69189 مریم خجسته بوجار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
83123 مریم خجسته بوجار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
77133 مژگان خجسته بوجار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
30789 حمیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
31592 سعیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
45114 سیدمحسن خجسته حسینی 1374 علوم رياضي ریاضی
47770 سلمان خجسته خدابنده لو 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65652 سعیده خجسته خصال 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71874 امیر خجسته رحیمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58006 زینب خجسته رحیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40910 داود خجسته سالکویه 1373 علوم رياضي ریاضی
32356 مجید خجسته عفت پناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50146 عبدالرضا خجسته علی ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57338 الهه خجسته کاشانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73447 امیر خجسته کاشانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81211 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50147 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28630 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28631 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
40212 مهدی خجسته مقنی 1372 علوم رياضي ریاضی
30612 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33446 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79788 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
89583 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
59976 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
77748 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75634 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24333 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
56523 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23767 فرزاد خجیریگانه راد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
71125 دا ود خدا دا دزا ده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42208 افسانه خدائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
70255 اکبر خدائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
82767 روح اله خدائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78279 مینا خدائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
93819 مینا خدائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
94709 نیرهّ خدائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
48592 زینب خدائی پرست 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85624 محبوبه خدائی کسرینه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
64475 علیرضا خدائی کلاته بالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43404 ویدا خدائی گمینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42962 ابوالقاسم خدائی مقدم 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
29435 طوبی خدائیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31004 زینب خدابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
24379 عظیم خدابخش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
91868 مریم خدابخش 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23219 حمیدرضا خدابخش حصار 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
50148 محمود خدابخش زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34065 رجبعلی خدابخش نظامی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
86876 شهلا خدابخش اقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
94602 رئوفه خدابخش عبدل آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
73203 زهره خدابخش عبدل ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64249 آتنا خدابخشی 1381 علوم رياضي آمار
31252 احمد خدابخشی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
76788 علی خدابخشی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
56551 فاطمه خدابخشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39102 فطروس خدابخشی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97077 محمود خدابخشی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33252 مریم خدابخشی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44764 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1374 علوم رياضي آمار
56172 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
48433 پرستو خدابخشی طرقبه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31091 امیر خدابخشیان 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
92480 زهرا خدابخشیان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24844 علی خدابخشیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
37914 هادی خدابخشیان حصار 1371 علوم رياضي ریاضی
49306 هادی خدابخشیان حصار 1376 علوم رياضي ریاضی محض
83426 رسول خدابخشیان کارگر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
56311 آذر خدابنده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40842 امید خدابنده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50149 بتول خدابنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23768 پیمان خدابنده 1364 علوم رياضي آمار
49069 راضیه خدابنده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90089 صغرا خدابنده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
95894 صغرا خدابنده 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
60209 فاطمه خدابنده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
70128 فاطمه خدابنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
31628 قاسمعلی خدابنده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
38164 محمد خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد مديريت
48273 معصومه خدابنده 1375 علوم رياضي آمار
37241 هادی خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
96993 آیدا خدابنده بایگی 1390
26642 ارمان خدابنده بایگی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63810 امیر خدابنده بایگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
77493 امین خدابنده بایگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
80429 حمیده خدابنده بایگی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
96410 حمیده خدابنده بایگی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
96504 رؤیا خدابنده بایگی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
92810 سمیرا خدابنده بایگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
70855 ملیحه خدابنده بایگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17142852