راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,294

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50149 حکیمه حیدری رودخانه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65420 حلیمه حیدری رودخانه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92448 مجتبی حیدری زاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
47612 محمدرضا حیدری زاده رحمت ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73877 حافظ حیدری زرنق 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68847 سیدفرزانه حیدری زه اب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40603 محمدعلی حیدری سالخورده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67331 سمیه حیدری سراسیا 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23759 غلامرضا حیدری سرشک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98043 مریم حیدری سورشجانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
41898 امیر حیدری سی پی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71603 منیره حیدری سیاه سنگ 1383 علوم رياضي آمار
30945 فاطمه حیدری سیس اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
99746 حسین حیدری شریف آباد 1354 كشاورزى زراعت
35639 شیرزاد حیدری شهباز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28496 فرهاد حیدری صفرقلعه 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40361 فریدون حیدری صفرقلعه 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40492 بی بی مریم حیدری علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90790 حمزه حیدری فر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
66078 وحیده حیدری فر 1381 علوم پايه زمین شناسی
38675 حسین حیدری فرد 1372 دامپزشكي دامپزشکی
97637 زهرا حیدری فرد 1389
24871 علیرضا حیدری فریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34954 احمد حیدری فیروزابادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57487 رضا حیدری فیروزجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89009 معصومه حیدری فیض آبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
37712 حسین حیدری قادیکلایی 1371 علوم رياضي آمار
30970 عباس حیدری قرا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
84548 فهیمه حیدری قره سو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55796 میلاد حیدری قلعه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
73133 زکیه حیدری قلعه شیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43500 فرانک حیدری قلیچی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60909 غلام حیدر حیدری کلاته 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
25931 فیض اله حیدری کلنادانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
92210 رضا حیدری کمال آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
74402 اکبر حیدری کمال ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92117 حسین حیدری کنگ علیا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
69579 الهه حیدری کوچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
87772 الهه حیدری کوچی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32497 سیدعلی اصغر حیدری کوشالشاهی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
26446 حیدر حیدری گبراباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23760 مریم بانو حیدری گرجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39328 موسی الرضا حیدری گوگ دره 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34534 حیدر حیدری مجد 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
95000 آرش حیدری مرادآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30412 مهدی حیدری مرزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
34428 ارمان حیدری مروی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
58760 حامد حیدری مزرجی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
83631 سارا حیدری مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82758 سحر حیدری مستعلی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50150 مرضیه حیدری معینی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
37764 احمد حیدری مقدم 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81439 محسن حیدری مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93628 محمد حیدری مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45879 محمدرضا حیدری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
75462 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
95695 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
46211 حمید حیدری مکرر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
78291 حمید حیدری مکرر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52931 زهره حیدری نایی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73252 نسرین حیدری نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54417 زهرا حیدری نژادکوه پنجی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52932 بی بی زهرا حیدری نسب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77480 سیدحسین حیدری نسب 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
82546 سیدعلی حیدری نسب 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39445 مرضیه حیدری نسب 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59841 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32579 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46028 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74094 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87706 زینب حیدری نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
31257 محمود حیدری هایی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84875 سمیه حیدری یاقوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79575 اشرف السادات حیدری یزدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97271 اشرف السادات حیدری یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80720 اکبر حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54762 بهجت حیدریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67432 حمیدرضا حیدریان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
83278 حمیدرضا حیدریان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
96750 رضا حیدریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
74353 زهرا حیدریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87347 زهرا حیدریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
81274 سپیده حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97405 سمیرا حیدریان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
67993 فاطمه حیدریان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50134 فرحناز حیدریان 1376 علوم پايه زمین شناسی
50135 مجید حیدریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58492 مریم حیدریان 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68075 نفیسه حیدریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38152 هدی حیدریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62274 وحیده حیدریان میری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
81364 علی حیدریان اله اباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
27214 مهدی حیدریان بائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
25920 محترم حیدریان بروجنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65683 فاطمه زهرا حیدریان راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95023 عاطفه حیدریان رشوانلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
75000 احمد رضا حیدریان شهری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60609 احمدرضا حیدریان شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66672 احمدرضا حیدریان شهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52922 حمید حیدریان شهری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19188456