راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,417

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
87290 محمد حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
65846 منا حیدری پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91871 منا حیدری پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90066 مهرآفرین حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
92326 رضا حیدری پورکشکوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
64009 سمیه حیدری توپکانلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
96618 فاطمه حیدری توپکانلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
85455 سیدحامد حیدری ثانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41569 سیدرضا حیدری ثانی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
97215 بهناز حیدری جاغرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41276 علی رضا حیدری جاغرق 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54442 روح انگیز حیدری جامع بزرگی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34560 حسن حیدری جامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
87387 سمیه حیدری جهان آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
68127 سمیه حیدری جهان ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
38622 مجید حیدری چروده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79771 سیدمصطفی حیدری حسن آباد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
37576 علی حیدری حسنوند 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76476 مژده حیدری حقوردی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
83080 مریم حیدری خراجی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
99510 ابوالفضل حیدری خراسانی 1354 علوم پايه فیزیک
50148 علی حیدری خرقی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81094 مینا حیدری خیرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32085 سیدجمال حیدری داودلی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
85233 مهدیه حیدری درآباد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69108 نجمه حیدری دراباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52373 علی حیدری دستجردی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
99828 فاطمه حیدری دلفارد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
99936 سیدحسین حیدری رحمت آبادی 1363 مهندسي جوشكاري
39487 پروانه حیدری رزوه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50149 حکیمه حیدری رودخانه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65420 حلیمه حیدری رودخانه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92458 مجتبی حیدری زاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
47612 محمدرضا حیدری زاده رحمت ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
73877 حافظ حیدری زرنق 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
68847 سیدفرزانه حیدری زه اب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40603 محمدعلی حیدری سالخورده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67331 سمیه حیدری سراسیا 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23759 غلامرضا حیدری سرشک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98089 مریم حیدری سورشجانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
41898 امیر حیدری سی پی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71603 منیره حیدری سیاه سنگ 1383 علوم رياضي آمار
30945 فاطمه حیدری سیس اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
99859 حسین حیدری شریف آباد 1354 كشاورزى زراعت
35639 شیرزاد حیدری شهباز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28496 فرهاد حیدری صفرقلعه 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40361 فریدون حیدری صفرقلعه 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40492 بی بی مریم حیدری علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90796 حمزه حیدری فر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
66078 وحیده حیدری فر 1381 علوم پايه زمین شناسی
38675 حسین حیدری فرد 1372 دامپزشكي دامپزشکی
97679 زهرا حیدری فرد 1389
24871 علیرضا حیدری فریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34954 احمد حیدری فیروزابادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
57487 رضا حیدری فیروزجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
89010 معصومه حیدری فیض آبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
37712 حسین حیدری قادیکلایی 1371 علوم رياضي آمار
30970 عباس حیدری قرا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
84548 فهیمه حیدری قره سو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55796 میلاد حیدری قلعه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
73133 زکیه حیدری قلعه شیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43500 فرانک حیدری قلیچی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60909 غلام حیدر حیدری کلاته 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
25931 فیض اله حیدری کلنادانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
92219 رضا حیدری کمال آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
74402 اکبر حیدری کمال ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
92126 حسین حیدری کنگ علیا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
69579 الهه حیدری کوچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
87773 الهه حیدری کوچی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32497 سیدعلی اصغر حیدری کوشالشاهی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
26446 حیدر حیدری گبراباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23760 مریم بانو حیدری گرجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
39328 موسی الرضا حیدری گوگ دره 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34534 حیدر حیدری مجد 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
95020 آرش حیدری مرادآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30412 مهدی حیدری مرزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
34428 ارمان حیدری مروی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
58760 حامد حیدری مزرجی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
83631 سارا حیدری مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82758 سحر حیدری مستعلی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50150 مرضیه حیدری معینی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
37764 احمد حیدری مقدم 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81439 محسن حیدری مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93645 محمد حیدری مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45879 محمدرضا حیدری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
75462 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
95718 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
46211 حمید حیدری مکرر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
78291 حمید حیدری مکرر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52931 زهره حیدری نایی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73252 نسرین حیدری نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54417 زهرا حیدری نژادکوه پنجی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52932 بی بی زهرا حیدری نسب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77480 سیدحسین حیدری نسب 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
82546 سیدعلی حیدری نسب 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39445 مرضیه حیدری نسب 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59841 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32579 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46028 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74094 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19263596