راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,040

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58201 سیدحسین خاکساری مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90986 جلیله خاکستانی 1388 علوم پايه فیزیک
66531 امیر خاکستانی شهری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
78568 صدیقه خاکستانی شهری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61277 نجمه خاکستانی شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27717 وجیهه خاکستانی شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40234 غلامرضا خاکستری 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73114 معصومه خاکستری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97587 معصومه خاکستری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71650 زهرا خاکشور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
89933 زهره خاکشور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74122 سمانه خاکشور 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45196 غلامرضا خاکشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38642 فاطمه خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
96745 محمدرضا خاکشور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
25839 محمدمهدی خاکشور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
35210 مرضیه خاکشور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50146 مصطفی خاکشور 1376 علوم رياضي آمار
67857 معصومه خاکشور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58350 ملیحه خاکشور 1379 علوم پايه زمین شناسی
39639 ولی خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93902 حدیثه خاکشورامان آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73589 مهری خاکشورایدلیکی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50147 منیره خاکشورجعفرآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65376 بهزاد خاکشوررودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57874 زهرا خاکشورسه یک اب 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93480 طاهره خاکشورطرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41816 رضا خاکشورفاروجی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62628 سمیه خاکشورفاروجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63535 مرتضی خاکشورفاروجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78233 محسن خاکشورقره سو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63009 زهرا خاکشورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
83069 زهرا خاکشورمقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
45373 محمد خاکشورمکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78534 فرزانه خاکشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76150 علی خاکنژاد 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65830 ملیحه خاکنه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75792 حسن خاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88841 فاطمه خاکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - دام
36495 محمدحسن خاکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
86899 مریم خاکی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28630 نسرین خاکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
26642 مهران خاکی جامعی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89633 زینب خاکی داودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31253 محسن خاکی زمانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69060 خدیجه خاکی فرخد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31658 علی اکبر خاکی نژاد 1368 علوم پايه دبیری شیمی
88305 زهرا خاکی یادگار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
79424 سمانه خاکی یادگار 1385 علوم رياضي آمار
95299 سمیه خاکی یادگار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36922 محمدرضا خالدار 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71342 سیاوش خالدان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82294 آسیه خالدی 1385 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
91157 ام البنین خالدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91169 زهرا خالدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
55633 علی اکبر خالدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34717 محمدحسن خالدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56239 محمدحسن خالدی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41940 مرضیه خالدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77804 مهدی خالدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62592 ابراهیم خالصی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39212 زهرا خالصی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35387 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34266 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37265 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79621 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
98408 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
71462 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41003 نعیمه خالصی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92311 احمد خالصی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
29567 مینو خالصی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55367 سعیده خالصی مقدم قائن 1378 علوم پايه زمین شناسی
84096 محمدرضا خالق 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62777 معصومه خالق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61082 علی خالق زاده بیگ 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
96570 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
80473 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38745 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
84336 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79402 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
96460 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
86204 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
52922 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96834 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
28298 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
56563 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96284 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94125 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
75429 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
42332 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45769 بهزاد خالقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30459 حسین خالقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85398 حوریه خالقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58428 راحله خالقی 1379 علوم رياضي آمار
71577 عطیه خالقی 1383 علوم رياضي آمار
44663 علی خالقی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65310 علی خالقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23765 علیرضا خالقی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
44084 غلامعلی خالقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
70344 فاطمه خالقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18571970