راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,585

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
26925 سیدیحیی حنائی کاشانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
29223 ناصر حناچیان 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
62618 محبوبه حنایی طیران یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
55463 حمید حنایی فریمانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
70413 امین حنفی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
92692 حمیدرضا حنفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
84882 طاهر حنفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100362 هما حنفی 1358 كشاورزى صنایع کشاورزی
35190 احمدعلی حنفی بجد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96905 عالیه حنفی بجد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33267 فرزانه حنفی بجد 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
27869 فوزیه حنفی بجد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
26139 محمداسماعیل حنفی بجد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94211 زهرا حنفی گرجی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60466 صمد حنیفه پوراقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
79804 محمد حنیفه زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88278 مهری حنیفه زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31797 سیدمحمدرضا حوائجی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
88386 فاطمه حوتی 1387 علوم رياضي آمار
80575 آمنه حور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
96087 محبوبه حور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
42570 غلامعلی حوراسفند 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78153 تورج حوری شاه تپه 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
78121 منا حیائیان شیروان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
64818 فاطمه حیات غیبی بلداجی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
79162 فاطمه حیات غیبی بلداجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
34757 حسین حیاتی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85650 زینب حیاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99574 زینب حیاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
100591 ساحره حیاتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
77684 سلمان حیاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
96315 سلمان حیاتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
100792 سیده زهرا حیاتی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65273 فرزاد حیاتی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
41498 محمد حیاتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
91891 محمدرضا حیاتی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
93811 مرضیه حیاتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
42972 ولی حیاتی 1373 علوم پايه فیزیک
51967 وجیهه حیاتی زاده ابرقویی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80219 الهام حیاتی فریمانی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
48274 هادی حیاتی فیض آبادی 1375 علوم رياضي ریاضی
73191 شکوفه حیاتی گل خطمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
77197 مریم حیدر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
86020 تکتم حیدر پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90643 آزاده حیدرآبادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
97967 آزاده حیدرآبادی 1389
44308 ابوالقاسم حیدرآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44309 علی حیدرآبادی 1374
94324 محبوبه حیدرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34973 ثریا حیدرابادی 1370 علوم پايه زمین شناسی
62549 اکرم حیدربیگی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45418 معصومه حیدربیگی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61021 سمیه حیدربیگی مهنه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
80604 جلیل حیدربیگی مهنه 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
55092 جواد حیدربیگی مهنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70379 مهدی حیدربیگی مهنه 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
96655 مهسا حیدربیگی مهنه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
60986 مرضیه حیدرپناه خلیل آباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
95135 امیرداود حیدرپور 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
68809 تکتم حیدرپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68565 حسن حیدرپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40958 سوزان حیدرپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
37990 محمدرضا حیدرپور 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
27990 محمدمهدی حیدرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
34597 محمودرضا حیدرپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52928 مریم حیدرپور 1377 علوم رياضي ریاضی محض
52929 منصوره حیدرپور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
91855 منصوره حیدرپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
24783 مهیار حیدرپور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
56301 محمد حیدرپوربمی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
48363 فهیمه حیدرپورقالاچیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27007 حکیمه حیدردوست 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48172 آزاده حیدرزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
63128 ارمغان حیدرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
80227 اعظم حیدرزاده 1385 دامپزشكي دامپزشکی
63772 انسیه حیدرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
39693 برات حیدرزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
80092 جهانگیر حیدرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
36554 حسین حیدرزاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
33457 رویا حیدرزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
89311 زهره حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
36742 سعید حیدرزاده 1371 دامپزشكي دامپزشکی
30330 سیاوش حیدرزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50141 طاهره حیدرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
84729 مجتبی حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
99154 محسن حیدرزاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
25806 محمدرضا حیدرزاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70687 مریم حیدرزاده 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41074 مهدی حیدرزاده 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
99219 مهدی حیدرزاده 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
52930 ناهید حیدرزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66659 ناهید حیدرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
86316 ناهید حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
84387 مصطفی حیدرزاده ثانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46920 راضیه حیدرزاده خزیمه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40121 هادی حیدرزاده خزیمه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97057 معصومه حیدرزاده زو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
39740 مجید حیدرزاده فخرابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
70263 فاطمه حیدرزاده کاسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
88850 نسرین حیدرزاده کلشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20337892