راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,184

نمایش موارد : 23101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
55841 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28309 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33021 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46279 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68509 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24334 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54285 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
29391 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
52923 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59433 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54750 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41012 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
69402 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43582 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی
45246 ابوالفضل خاکسار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44831 اشرف خاکسار 1374 علوم رياضي ریاضی
59163 اشرف خاکسار 1379 علوم رياضي ریاضی محض
41195 جواد خاکسار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
60294 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29468 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39364 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73079 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76744 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83779 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32162 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79706 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
82645 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
50147 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55263 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
84690 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
54680 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55288 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
43929 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80284 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61712 وحید خاکسارزارع ها 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79197 وحید خاکسارزارع ها 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
86708 وحید خاکسارزارع ها 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
64603 مسعود خاکسارطرقی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32423 مهرداد خاکسارمحمدی 1368 علوم اداري واقتصاد مديريت
75262 مهدیه خاکسارنوده پشنگی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64958 تورج خاکساری 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39303 جواد خاکساری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73886 مسعود خاکساری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61202 منا خاکساری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57616 معصومه خاکساری مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36513 مجتبی خاکساری بایگی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58203 سیدحسین خاکساری مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
90997 جلیله خاکستانی 1388 علوم پايه فیزیک
66533 امیر خاکستانی شهری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
78571 صدیقه خاکستانی شهری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61279 نجمه خاکستانی شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27718 وجیهه خاکستانی شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40236 غلامرضا خاکستری 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73116 معصومه خاکستری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
97709 معصومه خاکستری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71652 زهرا خاکشور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
89939 زهره خاکشور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74124 سمانه خاکشور 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45198 غلامرضا خاکشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38644 فاطمه خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
96853 محمدرضا خاکشور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
25840 محمدمهدی خاکشور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
35211 مرضیه خاکشور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50148 مصطفی خاکشور 1376 علوم رياضي آمار
67859 معصومه خاکشور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58352 ملیحه خاکشور 1379 علوم پايه زمین شناسی
39641 ولی خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
93929 حدیثه خاکشورامان آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73591 مهری خاکشورایدلیکی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50149 منیره خاکشورجعفرآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65378 بهزاد خاکشوررودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
57876 زهرا خاکشورسه یک اب 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
93505 طاهره خاکشورطرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41818 رضا خاکشورفاروجی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62630 سمیه خاکشورفاروجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63537 مرتضی خاکشورفاروجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
78236 محسن خاکشورقره سو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63011 زهرا خاکشورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
83072 زهرا خاکشورمقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
45375 محمد خاکشورمکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78537 فرزانه خاکشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
76152 علی خاکنژاد 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65832 ملیحه خاکنه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75794 حسن خاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
88846 فاطمه خاکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - دام
36496 محمدحسن خاکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
86902 مریم خاکی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28631 نسرین خاکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
26643 مهران خاکی جامعی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
89638 زینب خاکی داودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31254 محسن خاکی زمانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69062 خدیجه خاکی فرخد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31659 علی اکبر خاکی نژاد 1368 علوم پايه دبیری شیمی
88309 زهرا خاکی یادگار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
79427 سمانه خاکی یادگار 1385 علوم رياضي آمار
95335 سمیه خاکی یادگار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
36923 محمدرضا خالدار 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71344 سیاوش خالدان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82297 آسیه خالدی 1385 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
91168 ام البنین خالدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18609502