راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 23201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23201 محمود جلیلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23202 محمود جلیلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23203 مریم جلیلی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23204 مهران جلیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23205 مهرناز جلیلی 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
23206 میلاد جلیلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
23207 نیلوفر جلیلی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
23208 آسیه جلیلی هنرور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23209 نرجس خاتون جلیلی انوشیروانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23210 حسین جلیلی باذل 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23211 رعنا جلیلی باذل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23212 شهناز جلیلی باذل 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23213 مریم جلیلی باذل 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
23214 سعید جلیلی بشاشی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23215 منیره سادات جلیلی پروانه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23216 منیره سادات جلیلی پروانه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
23217 فهیمه جلیلی تقویان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23218 محمدمهدی جلیلی تقویان 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23219 مصطفی جلیلی تقویان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23220 مصطفی جلیلی تقویان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23221 محمدباقر جلیلی جشن آباد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23222 صغری جلیلی جشن آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23223 صغری جلیلی جشن آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23224 مجدالدین جلیلی جشن آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23225 فرید جلیلی جمشیدیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
23226 محمدتقی جلیلی جمشیدیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23227 سیدحسن جلیلی حسن کیاده 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
23228 فاطمه جلیلی دربندی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23229 حمیده جلیلی دربندی سفلی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
23230 محسن جلیلی زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23231 فائزه جلیلی شناسائی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23232 زهرا جلیلی شناسایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23233 جمیله جلیلی شهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23234 بهروز جلیلی ضمیری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23235 بهروز جلیلی ضمیری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
23236 بردیا جلیلی فر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
23237 مرتضی جلیلی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
23238 فریبا جلیلی فیروزی نژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23239 مرتضی جلیلی قاضی زاده 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
23240 سیما جلیلی قاضی زاده خیاط 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23241 محمد جلیلی قاضی زاده خیاط 1394 علوم پايه فیزیک
23242 سعید جلیلی کبریائی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23243 سعید جلیلی کبریائی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23244 شیوا جلیلی لایق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23245 سیدکاظم جلیلی مجره 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23246 سیدمجتبی جلیلی محتشم 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
23247 محبوبه جلیلی ملاک 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23248 نگار جلیلی ملاک 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23249 مهسا جلیلی منش 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
23250 طیبه جلیلی مهربانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23251 مهدی جلیلی مهربانی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23252 منا جلیلی نخودیان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23253 آرمین جلیلی وندسلوط 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23254 سیده زهرا جلیلی هاشمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23255 فتانه جلیلی یوسف نژاد 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
23256 جواد جلیلیان 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23257 حسنا جلیلیان 1386 هنر نيشابور نقاشی
23258 روزیتا جلیلیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23259 سهیلا جلیلیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23260 سیدسعید جلیلیان 1375 علوم رياضي آمار
23261 سیده متین جلیلیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23262 علی جلیلیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
23263 فاطمه جلیلیان 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
23264 لیلی جلیلیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23265 منیژه جلیلیان 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23266 غزاله جلیلیان جمع 1380 علوم پايه فیزیک
23267 محبوبه جلیلیان انارکی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23268 حسن جلیلیان پویا 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
23269 حمیدرضا جلیلیان خالقی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
23270 مجید جلیلیان صفارپور 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
23271 حسین جلیلیان عاملی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23272 حسین جلیلیان عاملی 1387 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
23273 مریم جلیلیان عاملی 1384 علوم رياضي آمار
23274 علی جلیلیان عطار 1358 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23275 علی خ جلیلیان عطار 1373 علوم رياضي ریاضی
23276 زهره جلیلیان فتاحی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23277 محسن جلیلیان قالیباف 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23278 کمال جلیلیان کبیری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
23279 اشرف جلیلیان مبهوت 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23280 حدیث جلیلیان مشهود 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23281 حدیث جلیلیان مشهود 1387 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
23282 الهه جلیلیان مصلحی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23283 سحر جلیلیان مهری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
23284 محمد جلینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23285 محمد جلینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23286 مریم جلینی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
23287 مریم جلینی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
23288 اعظم جم ساز 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
23289 ناهید جم ساز 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
23290 ملیحه جمادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23291 هیوا جماران 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23292 جعفر جماعتی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23293 جعفر جماعتی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23294 جواد جماعتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
23295 سعید جماعتی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
23296 حسین جمال 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
23297 فرزانه جمال 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23298 مرتضی ریاض جمال جمال 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
23299 مرضیه جمال 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
23300 صدیقه سادات جمال آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42207144