راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,754

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
58961 حامد حیدری مزرجی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
83833 سارا حیدری مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
82960 سحر حیدری مستعلی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50351 مرضیه حیدری معینی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
37964 احمد حیدری مقدم 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
81641 محسن حیدری مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
93890 محمد حیدری مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
46080 محمدرضا حیدری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
75663 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
95988 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
46412 حمید حیدری مکرر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
78493 حمید حیدری مکرر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53132 زهره حیدری نایی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73453 نسرین حیدری نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
54618 زهرا حیدری نژادکوه پنجی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
53133 بی بی زهرا حیدری نسب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77682 سیدحسین حیدری نسب 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
82748 سیدعلی حیدری نسب 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
39645 مرضیه حیدری نسب 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60042 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32779 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46229 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74295 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87918 زینب حیدری نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
31457 محمود حیدری هایی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
85080 سمیه حیدری یاقوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
79777 اشرف السادات حیدری یزدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
97656 اشرف السادات حیدری یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
80922 اکبر حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
54963 بهجت حیدریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67633 حمیدرضا حیدریان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
83480 حمیدرضا حیدریان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
97099 رضا حیدریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
74554 زهرا حیدریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87559 زهرا حیدریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
81476 سپیده حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
97792 سمیرا حیدریان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
68194 فاطمه حیدریان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50335 فرحناز حیدریان 1376 علوم پايه زمین شناسی
50336 مجید حیدریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
58693 مریم حیدریان 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
68276 نفیسه حیدریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
38352 هدی حیدریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62475 وحیده حیدریان میری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
81566 علی حیدریان اله اباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
27414 مهدی حیدریان بائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
26120 محترم حیدریان بروجنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65884 فاطمه زهرا حیدریان راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
95301 عاطفه حیدریان رشوانلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
75201 احمد رضا حیدریان شهری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60810 احمدرضا حیدریان شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66873 احمدرضا حیدریان شهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53123 حمید حیدریان شهری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53124 زهره حیدریان شهری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60374 سعید حیدریان شهری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
25802 طاهره حیدریان شهری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77664 فاطمه حیدریان شهری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27450 سکینه حیدریان قرقروک 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29861 فاطمه حیدریان قرقروک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
89945 نگین حیدریان لولوئی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
89150 غزاله حیدریان میری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50337 وحیده حیدریان میری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46822 محمدرضا حیدریه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78484 حامد حیران 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
70485 معصومه حیران بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
71745 حسن حیرانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37192 حمید حیرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69271 فاطمه حیرانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68878 محمد حیرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
82374 هدی حیرانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
76503 اسیه حیرانی طبس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
96190 آسیه حیرانی طبسی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
24757 احمد حیرانی مقدم 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
26243 پری چهره حیرانی مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
88894 سینا حیرانی مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35085 هدیه حیرانی مقدم 1370 علوم رياضي ریاضی
34409 لادن حیرتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
75417 امین حیطه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
100253 سیده سمانه حیوه الغیبی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
95892 سهراب خًرم 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
77407 زهره خائف 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
26736 عباس خائفی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29478 مهرزاد خائیز 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
23557 علی خاتم منش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81483 سعیده خاتمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
82821 سعیده خاتمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
71878 سمانه خاتمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61948 سمیه خاتمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
88875 سیدامیر خاتمی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30667 سیدرضا خاتمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
79260 سیدرضا خاتمی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
62368 سیدمحمدامین خاتمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
96869 سیدمحمدسعید خاتمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
95649 سیدمرتضی خاتمی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
79138 سیدمولا خاتمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28428 سیده سعیده خاتمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
44331 فاطمه خاتمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50352 فاطمه خاتمی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63319 فاطمه خاتمی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94277 فاطمه سادات خاتمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19500254