راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45651 محمد خاوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
64643 محمد خاوری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83485 محمد خاوری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50350 محمدجواد خاوری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55101 محمدهاشم خاوری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59017 مرضیه خاوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
57307 مطهره خاوری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
74772 مطهره خاوری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
50351 زینب خاوری خراسانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
25010 سعید خاوری خراسانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
85303 فاطمه خاوری خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45846 لیلی خاوری خراسانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
59318 مانوسه پروین خاوری خراسانی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
44359 زهرا خاوری فخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46629 الهه خاوری فرد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
39573 ملیحه خاوری هاشمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
93800 نفیسه خاوری هاشمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94049 اسماء خاوشی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43014 شهربان خاوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44122 شهربان خاوند 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
25576 مریم خایسی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60229 آسیه خباز 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29311 حافظه خباز 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
84139 حمید خباز 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66847 رحیم خباز 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
75248 رحیم خباز 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
79965 علی خباز 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52069 محمدابراهیم خباز 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35228 ملیحه خباز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
59767 مهری خباز 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31830 هما خباز 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70375 محمدامیر خباز زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
26865 عبدالحمید خبازان 1366 علوم رياضي آمار
53126 ملیحه خبازتوکلی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47701 کاوه خباززاده 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24461 مهدی خباززاده رضائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96868 سیدرضا خباززاده یزدیان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42625 سیدمصطفی خبازسرابی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
79529 علی خبازسیرجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91865 مرتضی خبازسیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33554 مرضیه خبازشیروان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45872 توکتم خبازی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
80304 سیده فاطمه خبازی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
94485 مریم خبازی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
29858 مهری خبازی بجستانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40366 مریم خبازی بیدختی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
40130 محمدرضا خبازی کناری 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
84213 مسعود خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84222 معین خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43527 محمدامیر خبازیان زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42737 حسین خبازیان شاندیز 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34727 فریبا خبازیان مهرجردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان و ادبیات فرانسه
30940 اصغر خبوشانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28583 حمیده خبوشانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41785 فاطمه خبوشانی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
81798 سمیه خبیر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
90704 کبری خبیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
42542 زهرا خبیری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
57724 صدیقه خبیری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46750 طیبه خبیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
97135 عادله خبیری 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
80691 علی اکبر خبیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
84958 هانیه خبیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
68286 الهام ختائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
36198 ایرج خجسته 1370 علوم رياضي آمار
93385 رضا خجسته 1388 علوم پايه زمین شناسی
46630 زهرا خجسته 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65892 صدیقه خجسته 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
90387 علی خجسته 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34948 علیرضا خجسته 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
89739 فرزانه خجسته 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50352 مجید خجسته 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65093 مجید خجسته 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
72184 مجید خجسته 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26012 نادر خجسته 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
56491 داود خجسته سالکویه 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30383 ناهید خجسته باغدار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
69398 مریم خجسته بوجار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
83345 مریم خجسته بوجار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
77345 مژگان خجسته بوجار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
30991 حمیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
31795 سعیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
45320 سیدمحسن خجسته حسینی 1374 علوم رياضي ریاضی
47978 سلمان خجسته خدابنده لو 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65860 سعیده خجسته خصال 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
72083 امیر خجسته رحیمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
58214 زینب خجسته رحیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41115 داود خجسته سالکویه 1373 علوم رياضي ریاضی
32559 مجید خجسته عفت پناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50353 عبدالرضا خجسته علی ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57544 الهه خجسته کاشانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
73657 امیر خجسته کاشانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
81429 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50354 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28831 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28832 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
40417 مهدی خجسته مقنی 1372 علوم رياضي ریاضی
30814 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33649 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
80005 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18172899