راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23301 اعظم حمیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23302 الاله حمیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23303 بتول حمیدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23304 پریسا حمیدی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
23305 تکتم حمیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23306 حبیب حمیدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
23307 حسن حمیدی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
23308 حسین حمیدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23309 خلیل حمیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23310 زهرا حمیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23311 زهرا حمیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
23312 زهرا حمیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23313 زهرا حمیدی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
23314 سروناز حمیدی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23315 سروناز حمیدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23316 سمیه حمیدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23317 سمیه حمیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
23318 سیدعبداله حمیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
23319 صغرا حمیدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23320 غلامعلی حمیدی 1353 مهندسي راه و ساختمان
23321 فاطمه حمیدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23322 فرزانه حمیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23323 فرشته حمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23324 فرشید حمیدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
23325 کبری حمیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23326 مجتبی حمیدی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23327 محمد حمیدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
23328 محمد حمیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23329 محمد حمیدی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
23330 محمدسعید حمیدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23331 محمدعلی حمیدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23332 مریم حمیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23333 مریم حمیدی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23334 مسعود حمیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
23335 مسعود حمیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
23336 معراج حمیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23337 ملیحه حمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
23338 مهین حمیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
23339 مهین حمیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23340 نجمه حمیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23341 محمدجواد حمیدی آهنگرکلائی 1373 علوم رياضي آمار
23342 عزت حمیدی اصل 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
23343 عفت حمیدی اصل 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23344 نادر حمیدی برمسبز 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23345 اشرف حمیدی بیناباج 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23346 سمانه حمیدی پور 1385 علوم رياضي آمار
23347 سهیل حمیدی ساوجی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23348 زهره حمیدی شاکری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
23349 ملیحه حمیدی شاکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23350 محمد حمیدی شکور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
23351 الهام حمیدی شیرغان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
23352 الهام حمیدی شیرغان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
23353 گیتا حمیدی عدلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23354 سعیده حمیدی علمداری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23355 مسعود حمیدی فرد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23356 مسعود حمیدی فرد 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
23357 زهرا حمیدی کاریزنوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
23358 زهرا حمیدی کسرینه 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23359 طاهره حمیدی گالشکلامی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
23360 کردیه حمیدی لاین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23361 کردیه حمیدی لاین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
23362 طیبه حمیدی مقدم 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23363 محمد حمیدی مقدم 1374 علوم پايه دبیری شیمی
23364 حسن حمیدی ممرابادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23365 سیدمهدی حمیدی نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
23366 محمودرضا حمیدیا 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
23367 آرش حمیدیان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
23368 زهرا حمیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23369 علیرضا حمیدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23370 علیرضا حمیدیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
23371 مولود حمیدیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23372 مهران حمیدیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23373 نسرین حمیدیان 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23374 محمدرضا حمیدیان خور 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23375 زهرا حمیدیان فروتقه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
23376 مرتضی حمیصی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23377 سعید حنائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23378 محمد حنائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23379 فاطمه حنائی فریمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23380 سیدیحیی حنائی کاشانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
23381 ناصر حناچیان 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
23382 محبوبه حنایی طیران یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23383 حمید حنایی فریمانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
23384 امین حنفی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
23385 حمیدرضا حنفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23386 طاهر حنفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23387 هما حنفی 1358 كشاورزى صنایع کشاورزی
23388 احمدعلی حنفی بجد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
23389 عالیه حنفی بجد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23390 فرزانه حنفی بجد 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23391 فوزیه حنفی بجد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23392 محمداسماعیل حنفی بجد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23393 زهرا حنفی گرجی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23394 صمد حنیفه پوراقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23395 محمد حنیفه زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23396 مهری حنیفه زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23397 سیدمحمدرضا حوائجی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
23398 فاطمه حوتی 1387 علوم رياضي آمار
23399 آمنه حور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
23400 محبوبه حور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21221258