راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,585

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
25207 سوسن حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
25208 سهیلا حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
78805 سید امیر رضا حیدری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
39981 سیدابوالفضل حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48744 سیدجواد حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
95253 سیدحمیدرضا حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
93875 سیدمحمود حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24667 سیدمصطفی حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84766 سیده الهام حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
82937 سیده سارا حیدری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
77606 سیده عصمت حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
93016 سیده مستوره حیدری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
80566 سیما حیدری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
84172 سینا حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27521 شاپور حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42582 شکیلا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93323 شهاب حیدری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
93861 شهاب حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
101143 شهرام حیدری 1362 مهندسي جوشكاري
75074 شیرین گل حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
53137 صدیقه حیدری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
67084 طاهره حیدری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
75219 طاهره حیدری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
85162 طاهره حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
68388 طلیعه حیدری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
94669 عاطفه سادات حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
26577 عباس حیدری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
66594 عباس حیدری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
38531 عبدالحسن حیدری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33977 عشرت حیدری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43340 عقیله حیدری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49404 عقیله حیدری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
26430 علی حیدری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39076 علی حیدری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47729 علی حیدری 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64717 علی حیدری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
79462 علی حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
87006 علی حیدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
97322 علی حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50350 علی اصغر حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
90805 علی رضا حیدری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
27826 علیجان حیدری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
24532 علیرضا حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42697 علیرضا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61391 غزاله حیدری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
33480 غلامحسین حیدری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34798 غلامرضا حیدری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69744 فائزه حیدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96681 فائزه حیدری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
25209 فاطمه حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41314 فاطمه حیدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53138 فاطمه حیدری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63677 فاطمه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65624 فاطمه حیدری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
80809 فاطمه حیدری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84652 فاطمه حیدری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92708 فاطمه حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
25593 فرزانه حیدری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45116 فریبا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
59276 فریبا حیدری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
54534 فریده حیدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
89834 فهیمه حیدری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33953 قاسم حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
93448 قاسم حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
101215 قربانعلی حیدری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
25965 کاظم حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49100 کبری حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68383 لاله حیدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33147 لیلا حیدری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50351 لیلا حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
98699 لیلا حیدری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
25881 مجتبی حیدری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
69512 مجتبی حیدری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
78335 مجتبی حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
98871 مجتبی حیدری 1390 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
30696 مجید حیدری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46202 مجید حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
90933 مجید حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
79666 محدثه حیدری 1385 علوم رياضي آمار
33297 محسن حیدری 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50352 محسن حیدری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67633 محسن حیدری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
87857 محسن حیدری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
35689 محمد حیدری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47586 محمد حیدری 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48602 محمد حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57250 محمد حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65019 محمد حیدری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
70724 محمد حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
73148 محمد حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
101504 محمد حیدری 1353 مهندسي راه و ساختمان
101694 محمد حیدری 1362
24580 محمد-امین حیدری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48441 محمداسماعیل حیدری 1375 علوم پايه فیزیک
26988 محمدجواد حیدری 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
87934 محمدجواد حیدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
96540 محمدحسن حیدری 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
32600 محمدرضا حیدری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38860 محمدرضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
92819 محمدرضا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20328115