راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23301 سیدحسین حسینی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
23302 سیدحسین حسینی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
23303 سیدحسین حسینی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
23304 سیدحسین حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23305 سیدحسین حسینی 1354 علوم رياضي ریاضی
23306 سیدحسینعلی حسینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23307 سیدحمزه حسینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23308 سیدحمزه حسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23309 سیدحمید حسینی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23310 سیدحمید حسینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23311 سیدحمیدرضا حسینی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23312 سیدخلیل الله حسینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
23313 سیدداود حسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23314 سیدرسول حسینی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23315 سیدرضا حسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23316 سیدرضا حسینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
23317 سیدرضا حسینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23318 سیدرضا حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23319 سیدرضا حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23320 سیدرضا حسینی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
23321 سیدرضا حسینی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
23322 سیدرضا حسینی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23323 سیدرضا حسینی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23324 سیدرضا حسینی 1382 علوم پايه فیزیک
23325 سیدرضا حسینی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
23326 سیدرضا حسینی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
23327 سیدرضا حسینی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
23328 سیدرمضان حسینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23329 سیدروح الله حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23330 سیّدروح اله حسینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
23331 سیدسجاد حسینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
23332 سیدسعید حسینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23333 سیدسعید حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
23334 سیدسعید حسینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
23335 سیدشهریار حسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23336 سیدصدرا حسینی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23337 سیدعابد حسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23338 سیدعباس حسینی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
23339 سیدعباس حسینی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23340 سیدعباس حسینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23341 سیدعباس حسینی 1376 علوم پايه زمین شناسی
23342 سیدعباس حسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23343 سیدعبدالحسین حسینی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23344 سیدعبدالحسین حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
23345 سیدعلی حسینی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23346 سیدعلی حسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23347 سیدعلی حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23348 سیدعلی حسینی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23349 سیدعلی حسینی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23350 سیدعلی حسینی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23351 سیدعلی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23352 سیدعلی حسینی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23353 سیدعلی حسینی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23354 سیدعلی حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23355 سیدعلی حسینی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23356 سیدعلی حسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23357 سیدعلی حسینی 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
23358 سیدعلی حسینی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23359 سیدعلی حسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
23360 سیدعلی حسینی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23361 سیدعلی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
23362 سیدعلی حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23363 سیدعلی حسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23364 سیدعلی حسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23365 سیدعلی حسینی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
23366 سیدعلی اصغر حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
23367 سیدعلی اکبر حسینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23368 سیدعلی اکبر حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
23369 سیدعلی عسکر حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23370 سیدعلیرضا حسینی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23371 سیدفرزین حسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23372 سیدفرهاد حسینی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23373 سیدفرهاد حسینی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
23374 سیدقائم حسینی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23375 سیدقاسم حسینی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23376 سیدقاسم حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23377 سیدقاسم حسینی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
23378 سیدکاظم حسینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
23379 سیدکیوان حسینی 1364 علوم پايه زمین شناسی
23380 سیدمجتبی حسینی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
23381 سیدمجتبی حسینی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23382 سیدمجتبی حسینی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23383 سیدمجتبی حسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23384 سیّدمجتبی حسینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
23385 سیدمجید حسینی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23386 سیدمجید حسینی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
23387 سیدمجید حسینی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
23388 سیدمجید حسینی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23389 سیدمحسن حسینی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
23390 سیدمحسن حسینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23391 سیدمحسن حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23392 سیدمحسن حسینی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23393 سیدمحسن حسینی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23394 سیدمحسن حسینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23395 سیدمحسن حسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23396 سیدمحسن حسینی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
23397 سیدمحسن حسینی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
23398 سیدمحمد حسینی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
23399 سیدمحمد حسینی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23400 سیدمحمد حسینی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27527060