راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,125

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54966 مریم حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
56814 مریم حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
94512 مریم حیدری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
37759 مژگان حیدری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
55817 مصطفی حیدری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
84353 مصطفی حیدری 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88176 مصطفی حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی-تاریخ وتمدن اسلامی
63860 معصومه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
82586 معصومه حیدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
98011 معصومه حیدری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95573 معین حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47312 ملیحه حیدری 1375 علوم پايه زمین شناسی
59759 ملیحه حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48893 منصوره حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
58543 مونس حیدری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
25177 مهدی حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50350 مهدی حیدری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62358 مهدی حیدری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74515 مهدی حیدری 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
83593 مهدی حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
77077 مهناز حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66140 نجمه حیدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
85925 نسرین حیدری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
80029 نعمت اله حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
59001 نورحسن حیدری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
94446 نوید حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50351 وجیهه حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43773 ولی اله حیدری 1374 دامپزشكي دامپزشکی
57424 ویدا حیدری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
59986 هادی حیدری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
25977 هاشم حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48327 هاله حیدری 1375 علوم پايه زیست شناسی
88567 هانیه حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
65753 هدا حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
71826 هدی حیدری 1383 علوم پايه فیزیک
87267 هدیه حیدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42043 یداله حیدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63757 احمدرضا حیدری پورکمال آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65386 علی حیدری خرقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
59721 حمیدرضا حیدری نقندر 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
90284 زهرا حیدری آبروان 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
33404 خدیجه حیدری آقدرق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50352 محمدرضا حیدری ابجهان 1376 علوم رياضي آمار
77455 عذری حیدری ابروان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
88238 ناهید حیدری اسبوئی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33235 مریم حیدری امقانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30172 محمود حیدری بافقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46636 سیده مریم حیدری برکادهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53135 مجتبی حیدری بفروئی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
77171 فاطمه حیدری بویمرغی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39880 جواد حیدری پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
93612 فاطمه حیدری پور 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
78399 محمد حیدری پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87523 محمد حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
66052 منا حیدری پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
92137 منا حیدری پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
90312 مهرآفرین حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
92593 رضا حیدری پورکشکوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
64215 سمیه حیدری توپکانلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
97009 فاطمه حیدری توپکانلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
85670 سیدحامد حیدری ثانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41771 سیدرضا حیدری ثانی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
97698 بهناز حیدری جاغرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41478 علی رضا حیدری جاغرق 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
54647 روح انگیز حیدری جامع بزرگی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34761 حسن حیدری جامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
87621 سمیه حیدری جهان آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
68333 سمیه حیدری جهان ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
38823 مجید حیدری چروده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
79981 سیدمصطفی حیدری حسن آباد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
37777 علی حیدری حسنوند 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
76685 مژده حیدری حقوردی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
83292 مریم حیدری خراجی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
100250 ابوالفضل حیدری خراسانی 1354 علوم پايه فیزیک
50353 علی حیدری خرقی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
81305 مینا حیدری خیرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32285 سیدجمال حیدری داودلی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
85448 مهدیه حیدری درآباد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
69314 نجمه حیدری دراباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52578 علی حیدری دستجردی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
100654 فاطمه حیدری دلفارد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
100798 سیدحسین حیدری رحمت آبادی 1363 مهندسي جوشكاري
39688 پروانه حیدری رزوه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50354 حکیمه حیدری رودخانه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65626 حلیمه حیدری رودخانه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
92725 مجتبی حیدری زاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
47817 محمدرضا حیدری زاده رحمت ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
74083 حافظ حیدری زرنق 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
69053 سیدفرزانه حیدری زه اب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40805 محمدعلی حیدری سالخورده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
67537 سمیه حیدری سراسیا 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23959 غلامرضا حیدری سرشک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98609 مریم حیدری سورشجانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
42101 امیر حیدری سی پی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71809 منیره حیدری سیاه سنگ 1383 علوم رياضي آمار
31145 فاطمه حیدری سیس اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
100700 حسین حیدری شریف آباد 1354 كشاورزى زراعت
35840 شیرزاد حیدری شهباز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28696 فرهاد حیدری صفرقلعه 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40563 فریدون حیدری صفرقلعه 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19827868