راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,495

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50352 سیدحسن خدادادیان حسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
93700 جواد خدادوست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33495 حسن خدادوست 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45084 حسین خدادوست 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65161 حسین خدادوست 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
75539 زهرا خدادوست 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
91911 زهرا خدادوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64178 طاهره خدادوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
75109 محمدرضا خدادوست 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
39161 محمدعلی خدادوست 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
97707 محبوبه خدارحمی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
94441 زهره خدارحمی سرتختی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
36487 سیامک خدارحیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89892 ام البنین خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
89893 صفیه خداشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
89619 فاطمه خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53122 مجید خداشاهی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
73580 آیدا خداشناس 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
84571 آیلر خداشناس 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60217 اکرم خداشناس 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39066 حسین خداشناس 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
29375 رضا خداشناس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
87578 سعیده خداشناس 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50353 عفت خداشناس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53123 عفت خداشناس 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60628 علی خداشناس 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33332 علیرضا خداشناس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
65509 علیرضا خداشناس 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
59878 فاطمه خداشناس 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
73849 فاطمه خداشناس 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50354 مرضیه خداشناس 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
59096 نرجس خداشناس 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
37581 حجت خداشناس شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88748 اعظم خداشناس بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
76295 مریم خداشناس سیوکی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
81112 عاطفه خداشناس عبدل ابادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
82470 محمد علی خداقلی 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
41620 عباس خداقلی زاده هل اباد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68602 کیهان خداکرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
56365 رسول خدامرادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
78895 رسول خدامرادی خانقاهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40057 راضیه خدامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
86772 علیرضا خدامی 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
74508 فاطمه خدامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
91751 فاطمه خدامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31453 محمدصادق خدامی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
70009 مهدی خدامی 1382 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
69273 صفیه خدامی فهادان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
92700 آذین خداوردی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
68198 آزاده خداوردی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
75110 مجید خداوردی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33878 محمدرضا خداوردی 1369 علوم اداري واقتصاد مديريت
74525 مجید خداوردی ازغندی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
95065 مجید خداوردی ازغندی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
94291 سهیلا خداوردی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
83469 حمیدرضا خداوردی ندرابادی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
71613 الهام خداوردیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
87141 الهام خداوردیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
95399 مسلم خداویسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30346 علی خدایار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
89382 علی خدایاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
25139 نورمحمد خدایاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
58241 مهناز خدایاری بمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53124 فرشته خدایوسفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
74717 فرشته خدایوسفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
55255 اعظم خدایی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
71551 زینب خدایی 1383 علوم رياضي آمار
23558 فرهاد خدایی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
55437 مجید خدایی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50355 اکرم خدایی چگنی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91514 معصومه خدایی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
75698 زهره خدایی نفطه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28226 مسعود خدرزاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30167 حیدر خدری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
56816 حسین خدمتگذار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60568 ملیحه خدمتگذار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30809 صدیقه خدمتگذاراحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
85588 محمد خدمتگذارقوشخانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50356 فائزه خدمتگزار 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63930 معصومه خدمتگزاربردر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
96308 وجه اله خدمتگزاربردر 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81235 اکرم خدمتی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50357 حمیده خدمتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24580 محمدرضا خدمتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
97534 نرگس خدنک نیکفرجام 1391
63506 عفیفه خدنگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80557 فاطمه خدنگی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
71296 حسین خدنگی ماهرود 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34750 حسین خدیر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
83920 سحر خدیر 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
93065 بیتا خدیوجم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65816 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30168 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80262 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32592 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52222 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34635 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
89229 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
87112 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31205 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17156408