راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,897

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
54687 سکینه خاقانی قشلاق 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97324 جواد خاقانی سکه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
90401 محمدصابر خاقانی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
42060 بهروز خاک سفیدی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
31178 مهشید خاک سفیدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34107 ذبیح اله خاک پور 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
91286 الهام خاک سفیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
86166 علی خاک نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
89047 معصومه خاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
70228 حسین خاکباز 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
37659 زهرا خاکباز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
27312 محمدعلی خاکباز 1366 كشاورزى زراعت
23964 محمود خاکباز 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
88088 محمود خاکباز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53131 مهدی خاکباز 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61091 معصومه خاکبازبرآبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
90941 الهام خاکپاش 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
37047 خدیجه خاکپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
69067 زهره خاکپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47963 سعید خاکپور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65377 سعید خاکپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
81894 سعیده خاکپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
98741 سعیده خاکپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
84484 شیرین خاکپور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
91174 علیرضا خاکپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
57907 فاطمه خاکپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
76154 محمد خاکپور 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
87978 معصومه خاکپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
90360 نرگس خاکپور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
83729 سمانه خاکپور بجستانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
89518 ایمان خاکپورچناری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
56051 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28510 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33224 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46487 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
68720 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24534 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
54494 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
29592 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
53132 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
59643 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54959 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41219 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
69613 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43790 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی
45454 ابوالفضل خاکسار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45039 اشرف خاکسار 1374 علوم رياضي ریاضی
59373 اشرف خاکسار 1379 علوم رياضي ریاضی محض
41402 جواد خاکسار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
60504 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29669 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39568 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
73290 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
76955 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83991 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32365 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79917 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
82857 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
50355 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
55473 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
84904 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
54889 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55498 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
44137 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
80495 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61922 وحید خاکسارزارع ها 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
79408 وحید خاکسارزارع ها 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
86926 وحید خاکسارزارع ها 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
64814 مسعود خاکسارطرقی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32626 مهرداد خاکسارمحمدی 1368 علوم اداري واقتصاد مديريت
75473 مهدیه خاکسارنوده پشنگی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65169 تورج خاکساری 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
39507 جواد خاکساری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74097 مسعود خاکساری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61412 منا خاکساری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57826 معصومه خاکساری مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
36716 مجتبی خاکساری بایگی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
58413 سیدحسین خاکساری مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91258 جلیله خاکستانی 1388 علوم پايه فیزیک
66744 امیر خاکستانی شهری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
78782 صدیقه خاکستانی شهری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61489 نجمه خاکستانی شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27919 وجیهه خاکستانی شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40443 غلامرضا خاکستری 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
73327 معصومه خاکستری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
98461 معصومه خاکستری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
71863 زهرا خاکشور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
90178 زهره خاکشور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
74335 سمانه خاکشور 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45406 غلامرضا خاکشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
38848 فاطمه خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
97545 محمدرضا خاکشور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
26040 محمدمهدی خاکشور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
35414 مرضیه خاکشور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50356 مصطفی خاکشور 1376 علوم رياضي آمار
68070 معصومه خاکشور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
58562 ملیحه خاکشور 1379 علوم پايه زمین شناسی
39846 ولی خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
94298 حدیثه خاکشورامان آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
73802 مهری خاکشورایدلیکی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18948697