راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,516

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31456 محسن خاکی زمانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69272 خدیجه خاکی فرخد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31862 علی اکبر خاکی نژاد 1368 علوم پايه دبیری شیمی
88524 زهرا خاکی یادگار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
79637 سمانه خاکی یادگار 1385 علوم رياضي آمار
95626 سمیه خاکی یادگار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
37126 محمدرضا خالدار 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
71554 سیاوش خالدان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
82508 آسیه خالدی 1385 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
91397 ام البنین خالدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
91409 زهرا خالدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
55844 علی اکبر خالدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34921 محمدحسن خالدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
56450 محمدحسن خالدی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42149 مرضیه خالدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
78017 مهدی خالدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62804 ابراهیم خالصی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
39418 زهرا خالصی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
35591 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34470 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
37469 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
79834 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
99033 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
71674 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41212 نعیمه خالصی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
92554 احمد خالصی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
29769 مینو خالصی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55578 سعیده خالصی مقدم قائن 1378 علوم پايه زمین شناسی
84311 محمدرضا خالق 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62989 معصومه خالق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61293 علی خالق زاده بیگ 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
97100 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
80686 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
38951 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
84551 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79615 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
96988 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
86420 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
53132 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97374 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
28500 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
56774 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
96753 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
94440 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
75641 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
42541 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45978 بهزاد خالقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30662 حسین خالقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
85613 حوریه خالقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
58639 راحله خالقی 1379 علوم رياضي آمار
96633 سمیه خالقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
71789 عطیه خالقی 1383 علوم رياضي آمار
44872 علی خالقی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65522 علی خالقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23965 علیرضا خالقی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
44293 غلامعلی خالقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
70556 فاطمه خالقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
75743 فاطمه خالقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
90977 قاسم خالقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
54959 محبوبه خالقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23419 محمد خالقی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35213 محمد خالقی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50357 محمد خالقی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30171 محمدمهدی خالقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34593 محمود خالقی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28370 محمودرضا خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
68562 مرضیه خالقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
94183 ملیحه خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96516 منصوره خالقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63781 مهدی خالقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
80249 مهرداد خالقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
59121 نرجس خالقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62271 نرگس خالقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
87978 نوشین خالقی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
72653 زیور خالقی اردبیلی 1383 علوم پايه زمین شناسی
40095 صدیقه خالقی بارچی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45773 احمد خالقی بایگی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
83892 زهرا خالقی چشمه سبز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
35838 محمدرضا خالقی حسنعلی اباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46932 مهدی خالقی حسنعلی اباد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
90294 مرضیه خالقی حصاری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46290 مهدی خالقی حصاری 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
98725 فهیمه خالقی خبازان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
67516 مریم خالقی خبازان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35687 سلطان خالقی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
88309 فریبا خالقی سمیع ابادی 1387 علوم رياضي آمار
78098 زهره خالقی شرزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
81079 مرضیه خالقی صبور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
80070 آرمین خالقی فرقانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
50358 طوبی خالقی فرقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50359 محسن خالقی مارشک 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30463 فرهاد خالقی ماکلوانی 1367 علوم اداري واقتصاد مديريت
58194 بهرام خالقی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
95010 محبوبه خالقی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
74796 سیدهادی خالقی میران 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
72674 الهام سادات خالقی میران 1383 علوم پايه زمین شناسی
90388 الهام سادات خالقی میران 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
60653 بی بی منور خالقی میران 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74560 زهراسادات خالقی میران 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
60087 زینب السادات خالقی میران 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18772257