راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,294

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23761 هائیده خادم ازغدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
23558 فاطمه خادم ازغندی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48385 ملیحه خادم الحسینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
79688 طاهره خادم الخمسه 1385 علوم رياضي ریاضی محض
70978 محمدعلی خادم الخمسه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
78255 زهرا خادم الرضا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
30464 سعیده خادم الرضائیان 1367 علوم اداري واقتصاد مديريت
58693 مهران خادم الرضائیان 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57480 زهرا خادم الشریعه 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
75430 مهدی خادم الشریعه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39859 سیدمحمد خادم اله 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
84282 سیدامیر خادم باشی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
88734 سیدمحمد خادم باشی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
96702 سیده مژده خادم باشی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
83639 سارا خادم پیر 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
66164 مصطفی خادم پیر 1381 علوم پايه فیزیک
31347 علی خادم ثامنی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53134 مجید خادم ثامنی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50355 خلیل خادم خروی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31894 محبوبه خادم دوست 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30855 افسانه خادم رابع 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61682 بهروز خادم رابع 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69298 سمیه خادم رضا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64665 میلاد خادم رضائیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62926 خدیجه خادم رضاییان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45716 قاسم خادم رضوی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
47813 احمد خادم زاده 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65847 بهناز خادم زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
85764 حمیده خادم زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84313 رشید خادم زاده 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
77190 سیده سمیه خادم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
76141 نوید خادم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98351 نوید خادم زاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64666 وحید خادم زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75735 حمیده خادم زاده مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
64816 محبوبه خادم عمومی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34579 محمد خادم غائبی 1370 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
37029 مهدی خادم غائینی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32600 عباس خادم قائمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
41883 غلام نبی خادم قائنی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
39068 مریم خادم قائنی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
96073 وحیده خادم قائنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64626 آسیه خادم قائینی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79261 آسیه خادم قائینی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
50356 ملیحه خادم قاینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
78064 وحیده خادم قاینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50357 امینه خادم لو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49601 علیرضا خادم لو 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35688 مهران خادم مرزرودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
85527 سیده بنت الهدی خادم مشهدطرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28458 علی اکبر خادم معبودی 1367 علوم رياضي ریاضی
40941 علی اکبر خادم معبودی 1373 علوم رياضي ریاضی
32366 جلال خادمان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45014 رضا خادمان 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
93657 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34442 الهه خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
36480 کبری خادمباشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32964 مریم خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
59908 مریم خادمعلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
69868 زینب خادملو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
54991 مائده خادملو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
89467 آزاده خادمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65707 اکرم خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65811 الهام خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50353 الهه خادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64535 ایمان خادمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
98530 داود خادمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
46692 زهرا خادمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88313 سروش خادمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34233 سعید خادمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43892 سعیده خادمی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60915 سمانه خادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
95178 سیده فهیمه خادمی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
57073 شفق خادمی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
82778 علیرضا خادمی 1376 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
74520 فاطمه خادمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
78667 فریبا خادمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34598 کامبیز خادمی 1370 دامپزشكي دامپزشکی
91473 محسن خادمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
48030 محمد خادمی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
64079 محمد خادمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28832 محمدرضا خادمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47863 محمدعلی خادمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64817 محمود خادمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
98318 مرجان خادمی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
38697 مریم خادمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50354 مریم خادمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23961 موسی خادمی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
83067 نرگس خادمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69948 سمیه خادمی بایگی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
57099 ثمیه خادمی بوری آبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
34116 اسیه خادمی بوری ابادی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
23962 جواد خادمی بوری ابادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
98806 فهیمه خادمی پور 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
74513 فتح اله خادمی پوربغداده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48737 مهدی خادمی تربتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41638 حمیدرضا خادمی خالدی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
74130 سیما خادمی درح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62808 زهرا خادمی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33957 علی خادمی رکاوندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19203692