راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,160

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50354 براتعلی خاموشی ارخودی 1376 علوم پايه زمین شناسی
87411 جواد خاموشی ارخودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
73249 مریم خاموشی ارخودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50353 روناک خاموشیان 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
56267 خدیجه خامه سیفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
96373 امنه خامه چیان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
97715 محمدباقر خامه چیان 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
67396 معصومه خامه فروش یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
83197 معصومه خامه فروش یزدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
97807 فاطمه خان احمد 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
27919 طاهره خان احمدلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50355 محمدحسن خان احمدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
26483 مرتضی خان احمدی فرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31830 رمضان خان بابائی شوب 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
81643 ام البنین خان بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50356 زهره خان جان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53126 مرتضی خان رمکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
74377 رضا خان زاده 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
87274 رضا خان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
36738 فریدون خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
76160 محبوبه خان زاده مهرآبادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
53127 جواد خان فرخانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53128 اعظم خان لاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45548 سارا خان محمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
54813 علی خان محمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
68147 فائزه خان محمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
43397 فرزین خان محمدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31455 محمد خان محمدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83823 رضا خان محمدیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
56916 تکتم خانبابازاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
98646 مهدی خانبابازاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( واحد بین الملل )
56192 حمیدرضا خانجانزاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
87148 جابر خانجانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
53129 حسین خانجانی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
80031 روزبه خانجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
91218 سحر خانجانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54780 محمد خانجانی گرجی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37616 محسن خانچی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
37740 فاطمه خاندان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29592 نرگس خاندان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
84900 فهیمه خاندانی جرجافکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64737 سیداحسان خاندوزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86519 سیدسروش خاندوزی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57133 ناعمه خاندوزی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39632 ملیحه خانرودی استانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
27040 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
26069 طیبه خانزادتهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98764 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداري
32481 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85180 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53130 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
69325 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58756 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26132 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97360 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69944 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87609 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
83423 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
94233 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
35873 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53131 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
25210 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89927 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83152 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
67920 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67155 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
27661 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
48777 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76982 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37094 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85816 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69363 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31164 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
60902 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56367 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86491 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63522 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69819 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31635 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
39275 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68801 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35081 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
43310 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
36960 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91271 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
27662 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
59968 چنور خانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
53133 حسن خانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44866 حسین خانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96811 حسین خانی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36028 حمیدرضا خانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83465 داود خانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
72998 رقیه خانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
37321 زهرا خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77745 زهرا خانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56063 زینت خانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34919 سودابه خانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90709 عاطفه خانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
97025 عاطفه خانی 1389
41474 عباس خانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18605816