راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,910

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23301 حسین حلاق 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23302 زهرا حلب سازان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23303 امین حلم زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23304 اکرم حلمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23305 رضا حلمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
23306 سیما حلمی 1368 علوم اداري واقتصاد مديريت
23307 فاطمه حلمی 1385 علوم پايه فیزیک
23308 محمد حلمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23309 نونا حلمی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23310 مهدی حلمی جدید 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
23311 میترا حلمی رشید فریمانی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
23312 میترا حلمی رشیدفریمانی 1384 علوم پايه فیزیک
23313 مریم حلمی زارع فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23314 معصومه حلمی زارع فریمانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
23315 عاطفه حلمی سیاسی فریمان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
23316 ندا حلمی سیاسی فریمان 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
23317 علیرضا حلمی طرقی 1381 علوم رياضي آمار
23318 رضا حلمی فخرداود 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
23319 آتنا حلمی لائین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23320 اتنا حلمی لائین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
23321 حنان حلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23322 فریده حلوائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23323 فریده حلوائی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
23324 اطهره حلیمی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23325 حسام الدین حلیمی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
23326 سمیه حلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23327 سیدمحمد حلیمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23328 صادق حلیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
23329 علی حلیمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
23330 مجید حلیمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23331 مسلم حلیمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23332 ملیحه حلیمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23333 مهدیه حلیمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
23334 هدی حلیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
23335 مجید حلیمی خلیل آباد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
23336 داود حمادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
23337 فاطمه زهرا حمام چی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23338 اعظم حمامچی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23339 اکرم حمامچی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23340 حسن حمامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
23341 حسین حمامی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
23342 حسین حمامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
23343 حسین حمامی 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
23344 سکینه حمامی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23345 فهیمه حمامی 1375 علوم پايه زیست شناسی
23346 قاسم حمامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
23347 ماشاءاله حمامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
23348 محمد حمامی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23349 محمدعلی حمامی دره 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23350 غلامحسین حمامی دزق 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23351 صدیقه حمامی شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23352 شهربانو حمامی طرقبهی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
23353 الهه حمامی گرم رودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23354 طیبه حمتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23355 مرجان حمدالهی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
23356 عمر حمدان ابراهیم موسی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23357 سیدمهدی حمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
23358 ثریا حمدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
23359 سپیده حمز علی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
23360 الهه حمزانلوئی مقدم 1379 هنر نيشابور نقاشی
23361 احسان حمزئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
23362 زهرا حمزئی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23363 صدیقه حمزئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23364 زهرا حمزه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23365 کریم حمزه 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23366 مریم حمزه 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
23367 مینا حمزه 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23368 افشین حمزه ئی 1370 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
23369 انوشه حمزه ئی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23370 مجید حمزه ئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
23371 شهرزاد حمزه باجگیران 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23372 اعظم حمزه پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23373 اکرم حمزه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23374 مژگان حمزه پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23375 ناصر حمزه پورمعتوقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
23376 صابر حمزه جواران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23377 رقیه حمزه خانی قرا 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23378 فاطمه حمزه رباطی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23379 مطهره حمزه رباطی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23380 حمیده حمزه زاده مرزونی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
23381 سعید حمزه کانلو 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
23382 هانی حمزه کلکناری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
23383 فرهاد حمزه لو 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23384 لیلا حمزه لو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23385 محمد حمزه لو 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23386 نسیم حمزه لو 1388 مهندسي مهندسی هوا - فضا - آئرو دینامیک
23387 زهرا حمزه نژادبانگودی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23388 سیدحسین حمزه نژاددازمیری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23389 سارا حمزۀ 1388 علوم پايه زمین شناسی
23390 معصومه حمزیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
23391 وحید حمیتی واقف 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
23392 احمدرضا حمید 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23393 زهرا حمید 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23394 فیصل حمید 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
23395 حسن حمیدپوربدوئی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23396 احسان حمیدزاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23397 احسان حمیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی عمران - مدیریت ساخت ( واحد بین الملل )
23398 جواد حمیدزاده 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23399 خدیجه حمیدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23400 زهره حمیدزاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21624624