راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 73 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 88,237

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23301 نفیسه حسین آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23302 احمد حسین ابادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23303 امنه حسین ابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23304 فریبا حسین ابادی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
23305 مریم حسین ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23306 محمد حسین ابادی فراهانی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
23307 سامر حسین اف 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
23308 ثریا حسین الحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23309 نرگس حسین الحسینی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23310 حامد حسین بابائی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
23311 محمدنور حسین بر 1384 هنر نيشابور ارتباط تصویری
23312 اکرم حسین پناه 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
23313 محمدتقی حسین پناه 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
23314 زهرا حسین پناه طرقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
23315 فرزاد حسین پناهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
23316 فرزاد حسین پناهی قروچائی 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
23317 آمنه حسین پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23318 اشرف حسین پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
23319 اعظم حسین پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23320 افسانه حسین پور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
23321 اکرم حسین پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23322 انسیه حسین پور 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23323 بی بی سمانه حسین پور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23324 پیمان حسین پور 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
23325 تکتم حسین پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23326 جاسم حسین پور 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23327 حسن حسین پور 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
23328 حسنعلی حسین پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23329 حسین حسین پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23330 حسین حسین پور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23331 حسین حسین پور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23332 حمید حسین پور 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23333 حمید حسین پور 1369 علوم پايه دبیری شیمی
23334 راضیه حسین پور 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
23335 رسول حسین پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
23336 رضا حسین پور 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
23337 رها حسین پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
23338 زهرا حسین پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23339 زهرا حسین پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23340 زینب حسین پور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23341 سعید حسین پور 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23342 سعید حسین پور 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
23343 سعیده حسین پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23344 سلیمان حسین پور 1386 علوم رياضي ریاضی محض
23345 سلیمان حسین پور 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23346 سمانه حسین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23347 سمیه حسین پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23348 سمیه حسین پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23349 سمیه حسین پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23350 سمیه حسین پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23351 سید علی حسین پور 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23352 سید محمد حسین پور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23353 سیدمحمد حسین پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23354 شهربانو حسین پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23355 طاهره حسین پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23356 طاهره حسین پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23357 عباسعلی حسین پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
23358 عفت حسین پور 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23359 علی حسین پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23360 علی اکبر حسین پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
23361 علی اکبر حسین پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
23362 علی رضا حسین پور 1353 علوم پايه زیست شناسی
23363 علیرضا حسین پور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23364 غلامرضا حسین پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
23365 فاطمه حسین پور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23366 فاطمه حسین پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23367 فاطمه حسین پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23368 فرزانه حسین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
23369 کبری حسین پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23370 محمد حسین پور 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23371 محمد حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23372 محمد حسین پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23373 محمد حسین پور 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23374 محمود حسین پور 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
23375 مرضیه حسین پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23376 مرضیه حسین پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
23377 مسعود حسین پور 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23378 مسیب حسین پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23379 مصطفی حسین پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
23380 ملیحه حسین پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23381 نجیبه حسین پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23382 نرگس حسین پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23383 وجیهه حسین پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23384 مهدی حسین پور اوّل 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
23385 مصطفی حسین پور بوانلو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23386 فهیمه حسین پور جاجرم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
23387 نسترن حسین پور جنید آباد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23388 علی حسین پور خفاجه 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23389 ثریا حسین پور طوسی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
23390 مرضیه حسین پور مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23391 غزال حسین پورامیرکیاسر 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23392 علی حسین پوران جنید آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
23393 احمد حسین پوربایگی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
23394 محمدرضا حسین پوربایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23395 نسیم حسین پوربایگی 1386 علوم رياضي آمار
23396 آزاده حسین پوربوانلو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23397 هدی حسین پوربوانلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23398 اعظم حسین پوربوری آبادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
23399 اکرم حسین پوربوری آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23400 رضا حسین پورثابت 1369 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31177764