راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,040

نمایش موارد : 23301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91208 سحر خانجانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
54778 محمد خانجانی گرجی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
37615 محسن خانچی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
37739 فاطمه خاندان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29591 نرگس خاندان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
84897 فهیمه خاندانی جرجافکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64735 سیداحسان خاندوزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
86516 سیدسروش خاندوزی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
57131 ناعمه خاندوزی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
39630 ملیحه خانرودی استانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
27039 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
26068 طیبه خانزادتهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
98652 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداري
32480 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85177 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53128 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
69323 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
58754 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26131 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
97263 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69942 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
87606 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
83420 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
94207 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
35872 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53129 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
25209 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
89922 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83149 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
67918 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
67153 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
27660 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
48775 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
76980 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
37093 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
85813 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
69361 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31163 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
60900 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
56365 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
86488 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63520 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
69817 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31634 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
39273 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
68799 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35080 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
43308 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
36959 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
91261 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
27661 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
59966 چنور خانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
53131 حسن خانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44864 حسین خانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
96721 حسین خانی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
36027 حمیدرضا خانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
83462 داود خانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
72996 رقیه خانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
37320 زهرا خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
77743 زهرا خانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
56061 زینت خانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34918 سودابه خانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90700 عاطفه خانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
96935 عاطفه خانی 1389
41472 عباس خانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52120 عبدالرضا خانی 1377 علوم پايه فیزیک
72956 عبدالله خانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
81954 عبدالله خانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
33583 علی خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60863 فاطمه خانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
88515 فاطمه خانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
92578 فاطمه خانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
29245 فرحناز خانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
28027 فرزانه خانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
85318 فرزانه خانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
64224 فرشته خانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
98677 گلنار خانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
68721 لیلی خانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66388 مجتبی خانی 1381 علوم رياضي آمار
81715 مجید خانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70637 محمد خانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
90948 محمد خانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29310 محمدرضا خانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
50355 مریم خانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
60190 مریم خانی 1379 علوم رياضي آمار
32861 معصومه خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
67949 معصومه خانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
89132 ملیحه خانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33779 مهدی خانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23966 مهناز خانی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
88569 نازنین خانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
29617 ناهید خانی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
85427 هانیه خانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
54486 نصرالله خانی جاغرق 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35931 محمدرضا خانی اوشانی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33620 فاطمه خانی بجستانی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23967 نصرت خانی پور 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
67619 مرتضی خانی دهنوئی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48875 مهدی خانی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28599 فاطمه خانی زاده بخارائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18552315