راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 23601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23601 سمیه جنتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23602 سّمیه جنّتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
23603 سونا جنتی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23604 علی جنتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23605 مجید جنتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23606 مهدی جنتی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
23607 راضیه جنتی پیروز 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23608 سلیمه جنتی پیروز 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23609 محمد حسین جنتی پیروز 1389 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
23610 محمدحسین جنتی پیروز 1377 دامپزشكي دامپزشکی
23611 مرضیه جنتی پیروز 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23612 زهرا جنتی جنت آباد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
23613 میترا جنتی جهرمی 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
23614 کشور جنتی راد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
23615 عربعلی جنتی زاده 1364 علوم رياضي آمار
23616 سعیده جنتی سنگ نقره 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
23617 مهدیه جنتی عطائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
23618 مهدیه جنتی عطائی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
23619 امین جنتی فرد 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23620 فاطمه جنتی فرد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
23621 فاطمه جنتی فرد 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
23622 محمد جنتی قلعه نو 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
23623 حمید جنتی منتظری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
23624 علی جنتی منظری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23625 مینا جنتی نمینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23626 مینا جنتی نمینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23627 محمد جنتی یزدان آباد 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
23628 رویا جندقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
23629 مهسا جندقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
23630 ناهید جندقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
23631 فرشته جندقی میبدی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23632 فرشته جندقی میبدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23633 فرشته جندقی میبدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23634 علی اصغر جنگجو 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23635 مریم جنگجو 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
23636 ملیحه جنگجویان گروه 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
23637 اسماعیل جنگلی 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23638 بهناز جنگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
23639 جواد جنگی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
23640 خدیجه جنگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
23641 خدیجه جنگی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
23642 رضا جنگی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
23643 زهرا جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23644 زهرا جنگی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23645 سمیه جنگی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23646 صدیقه جنگی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23647 علی اکبر جنگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23648 فاطمه جنگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23649 محبوبه جنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23650 محمود جنگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
23651 مریم جنگی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23652 مریم جنگی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23653 معصومه جنگی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
23654 ملیحه جنگی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23655 مهدی جنگی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23656 مهری جنگی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23657 نیره جنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23658 مرضیه جنگی داغیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23659 فاطمه جنگی زرنوخی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23660 حسن جنگی زهان 1369 علوم پايه زمین شناسی
23661 ابراهیم جنگی زهی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
23662 حسین جنگی سدهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23663 مریم جنگی سدهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23664 فهیمه جنگی گرو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23665 جواد جنیدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
23666 حامد جنیدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23667 حامد جنیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
23668 محسن جنیدی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
23669 محمد جنیدی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23670 محمد جنیدی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23671 محمدعلی جنیدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23672 مهدی جنیدی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
23673 مهدی جنیدی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23674 نیلوفر جنیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
23675 وحیده جنیدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی)
23676 هادی جنیدی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23677 حوراء عزیز کریم جواد 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
23678 سعد محمد جواد جواد 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
23679 میلاد جواد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
23680 جواد جواد زاده طباطبائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
23681 ندا جوادپور 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
23682 نرجس سادات جوادپور 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
23683 سیداحمد جوادحسینی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23684 سیداحمدرضا جوادحسینی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
23685 رضا جوادزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23686 سید مهدی جوادزاده 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
23687 غلامرضا جوادزاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23688 ملیحه جوادزاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
23689 هاشم جوادزاده 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23690 ندا جوادزاده بلوری 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23691 سلاله جوادزاده امینی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
23692 سمانه جوادزاده امینی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
23693 محمدرضا جوادزاده بلوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
23694 مارال جوادزاده طباطبائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23695 علی جوادمنش 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام
23696 سیدحسین جوادموسوی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23697 سیدمحمد جوادموسوی 1372 كشاورزى زراعت
23698 نگین جوادموسوی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
23699 آزاده جوادنژادیزد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
23700 آزاده جوادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223122