راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 23901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
23901 زهرا جوان شیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23902 محمود جوان طزرقی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
23903 عالیه جوان فریمانی 1382 علوم پايه فیزیک
23904 عالیه جوان فریمانی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
23905 رحیم جوان لاجی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23906 رحیم جوان لاجی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
23907 سیما جوان محبوب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23908 سیما جوان محبوب 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
23909 الهام جوان محمدآباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23910 فهیمه جوان مرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
23911 سمیرا جوان مردسیدآبادی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23912 حمید جوان مصلح 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
23913 نجمه جوان معینی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
23914 نرجس جوان معینی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23915 مرضیه جوان میر قلعه 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
23916 روح الله جوان نامی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23917 آسیه جوان یار 1381 علوم پايه فیزیک
23918 رضا جوانبخت 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23919 عشرت جوانبخت 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23920 گلثوم جوانبخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
23921 محمد جوانبخت 1382 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
23922 مهدی جوانبخت 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23923 نوید جوانبخت 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23924 نیما جوانبخت 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
23925 محترم جوانبخت اول 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
23926 زهره جوانبخت قهفرخی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23927 جلال جوانشیر 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23928 حامد جوانشیر 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
23929 حسن جوانشیر 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
23930 شبنم جوانشیر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
23931 شبنم جوانشیر 1394 دامپزشكي فیزیولوژی
23932 صفورا جوانشیر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
23933 علیرضا جوانشیر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
23934 علیرضا جوانشیر 1384 علوم پايه فیزیک
23935 علیرضا جوانشیر 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
23936 فرشید جوانشیر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
23937 مجید جوانشیر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
23938 زهرا جوانشیرفاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23939 مجید جوانشیرقلعه شیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
23940 صفورا جوانشیرمقدم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
23941 غلامرضا جوانشیرمقدم 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23942 مراد جوانشیرمقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23943 زهره جوانشیری 1375 علوم رياضي آمار
23944 زهره جوانشیری 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
23945 زهره جوانشیری 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
23946 زینب جوانشیری 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
23947 زینت جوانشیری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23948 شیرین جوانشیری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23949 محمد جوانشیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23950 مهدی جوانشیری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
23951 مهدی جوانشیری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
23952 نورعلی جوانشیری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
23953 حجت جوانشیری قاسم آبادی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
23954 طیبّه جوانشیری قاسم آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23955 محبوبه جوانشیری قاسم آبادی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
23956 رضا جوانشیری قاسم ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23957 اطهرالسادات جوانمرد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23958 الهه جوانمرد 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
23959 زهرا جوانمرد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23960 ستاره جوانمرد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
23961 سحر جوانمرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23962 سحر جوانمرد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23963 سمانه جوانمرد 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23964 عفت جوانمرد 1380 علوم رياضي آمار
23965 عفت جوانمرد 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
23966 فرحناز جوانمرد 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
23967 محمد جوانمرد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
23968 راحله جوانمردالمه جوق 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23969 محبوبه جوانمردبرکرد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23970 فاطمه جوانمردبرگرد 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
23971 محبوبه جوانمردبرگرد 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
23972 عباس جوانمرددولاما 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
23973 سمیرا جوانمردسیدابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
23974 مینا جوانمردعلی آباد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
23975 رقیه جوانمردعلی اباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
23976 سیروس جوانمردقره تپه 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
23977 مهین جوانمردقصاب 1365 علوم پايه دبیری شیمی
23978 حسین جوانمردکارسیدانی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
23979 سارا جوانمردی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23980 سارا جوانمردی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
23981 شهرزاد جوانمردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
23982 محمدرضا جوانمردی 1353 علوم پايه زیست شناسی
23983 محمدعلی جوانمردی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
23984 مریم جوانمردی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
23985 نجمه جوانمردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
23986 محمدرضا جوانمردی خوئینی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
23987 لیلا جوانمیری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
23988 احمد جوانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
23989 خدیجه جوانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
23990 طیبه جوانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23991 نفیسه جوانی نقدهی 1378 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
23992 رضا جوانی بارازی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
23993 شادی جواهر قلم 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
23994 زهرا جواهرچی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
23995 ویدا جواهرچی 1364 علوم پايه فیزیک کاربردی
23996 رضا جواهرخرگردی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
23997 کورش جواهرده 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
23998 علی جواهرفر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
23999 ماهرخ جواهرفروش زاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24000 لیدا جواهرقلم 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42208280