راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 24001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24001 پروین چوب داری قوچانی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24002 فرزین چوبتاشانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24003 علی چوبدار 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24004 اکرم چوبداران 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24005 معصومه چوبدارسالاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24006 جواد چوبدارسعدآباد 1354 علوم پايه شیمی
24007 محمد چوبدارطوسی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24008 اعظم چوبداری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
24009 حسن چوبداری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24010 حمیدرضا چوبداری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24011 حمیده چوبداری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24012 ناهید چوبداری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
24013 نسرین چوبداری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
24014 اله کرم چوبینه 1354 علوم پايه زمین شناسی
24015 زهرا چوبینه 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
24016 فاطمه چوبینه 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
24017 معین چوبینه 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24018 خدیجه چوپان 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24019 رقیه چوپان خلیل آباد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
24020 حسن چوپان خویردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24021 حسن چوپان خویردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
24022 مریم چوپان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24023 محسن چوپان طوسی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
24024 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
24025 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
24026 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
24027 عبدالحق چوپان مزرعه شیخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24028 جواد چوپانکارکیکانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
24029 سمیه چوپانکاره 1379 علوم پايه زمین شناسی
24030 سمیه چوپانکاره 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
24031 شهناز چوپانکاره 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24032 شیرین چوپانکاره 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24033 فروغ چوپانکاره 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
24034 ام البنین چوپانکاره کیکانلو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
24035 فاطمه چوپانکاره کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24036 الهام چوپانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
24037 زهرا چوپانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
24038 زهره چوپانی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24039 زینب چوپانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
24040 ساسان چوپانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24041 طاهره چوپانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
24042 عظیم چوپانی 1373 مهندسي آتشنشاني
24043 علی چوپانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
24044 علی چوپانی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
24045 علی اصغر چوپانی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24046 فهیمه چوپانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24047 مجتبی چوپانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
24048 مجتبی چوپانی 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
24049 محمدرسول چوپانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24050 مینا چوپانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24051 نسرین چوپانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24052 معصومه چوپانی اب بخش 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
24053 فاطمه چوپانی حسینی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24054 علی اکبر چوپانی عسکراباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
24055 حبیب اله چوپانی مرسی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24056 خدیجه چوپانی نقنج 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
24057 ابوالفضل چوپانی نقندر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24058 سعید چوپانی ویرانی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
24059 امین چوپانیان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24060 جواد چوپانیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24061 فهیمه چوپانیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24062 فهیمه چوپانیان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
24063 محمدعلی چوپانیان 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24064 امین چوخاچی زاده مقدم 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
24065 دانیال چودن 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
24066 شبنم چوزوکلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
24067 مسعود چوغونی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
24068 آی ناز چوکان 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
24069 رجب چوکان 1355 كشاورزى علوم زراعی
24070 داود چوگانیان 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
24071 فهیمه چهارارکان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24072 اسماعیل چهارپاشلو 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
24073 رضا چهارپاشلو 1384 علوم رياضي ریاضی محض
24074 مهدی چهاردولی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
24075 شادی چهاردولی اشاقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
24076 مولود چهارده چریک 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24077 علی چهاردهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24078 مهدی چهاردهی 1370 علوم رياضي ریاضی
24079 نگین چهاردهی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24080 محسن چهارکامه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
24081 رمضانعلی چهارمحالی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24082 جعفر چهارمحالی طرقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24083 فاطمه چهارمحالی طرقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24084 عباس چهارمیر 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24085 علیرضا چهارنائی مفرد 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24086 طاهره چهانچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24087 سعید چهرآزاد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
24088 شهین چهرارا 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
24089 شهره چهرازی نژاد 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24090 علی اکبر چهره گشاه 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
24091 فائزه چهره نیا 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
24092 بهزاد چهکندی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
24093 مجید چهکندی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
24094 محمد چهکندی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
24095 محمد چهکندی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
24096 محمد چهکندی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
24097 حسین چهکندی نژاد 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
24098 کاظم چهکندی نژاد 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24099 مجید چهکندی نژاد 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
24100 نگار چهل ایرانی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032753