راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,397

نمایش موارد : 24201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24201 جمیله جهان مهر 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
24202 عاطفه جهان مهر 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24203 فاطمه سادات جهان مهین 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
24204 محمد جهان نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
24205 اسماء جهان نوش 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24206 سارا جهان نیا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
24207 سارا جهان نیا 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
24208 محمود جهان نیا 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24209 سیدمسعود جهان یارسرنیش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24210 راهله جهانبانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
24211 روح انگیز جهانبانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24212 مریم جهانبانی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
24213 مهدی جهانبانی 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
24214 مهدی جهانبانی فر 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
24215 سعید جهانبخش 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
24216 کتایون جهانبخش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24217 مینا جهانبخش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
24218 نازگل جهانبخش 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
24219 منصوره جهانبخش کرمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
24220 وحید جهانبخش مشهدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24221 میثم جهانبخش گروهی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24222 سیما جهانبخشی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
24223 علی جهانبخشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24224 ابوالفضل جهانپور 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
24225 عاطفه جهانپور 1391 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
24226 الهام جهانتاب 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
24227 سیدمهدی جهانتاب 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
24228 طاهره جهانتاب 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24229 طاهره جهانتاب 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24230 محبوبه جهانتاب 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
24231 محسن جهانتیغ 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
24232 میعاد جهانتیغ 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24233 سمیه جهانتیغ مند 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
24234 امیررضا جهانخواه 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24235 امیررضا جهانخواه 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
24236 براتعلی جهاندار 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
24237 محمد حسن جهاندار 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
24238 حسن جهاندار فیض آبادی 1384 علوم پايه زمین شناسی
24239 شمسیه جهانداررودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
24240 پونه جهانداری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
24241 سمیراء جهانداری 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
24242 رجب جهاندوست 1378 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
24243 سعید جهاندوست اردین 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
24244 مریم جهاندوست اردین 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24245 آرش جهاندیده 1382 علوم رياضي آمار
24246 اعظم جهاندیده 1389 علوم پايه فیزیک
24247 اعظم جهاندیده 1393 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
24248 اکرم جهاندیده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24249 حمیدرضا جهاندیده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
24250 رعنا جهاندیده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24251 شوکت جهاندیده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24252 فاطمه جهاندیده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
24253 مجید جهاندیده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24254 مهدی جهاندیده 1361 مهندسي راه و ساختمان
24255 محدثه جهاندیده بهار 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
24256 ایران جهانسوز 1353 علوم پايه شیمی
24257 انسیه جهانشاهلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
24258 محمد جهانشاهلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24259 دانیال جهانشاهی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24260 دانیال جهانشاهی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
24261 رویا جهانشاهی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
24262 زینب جهانشاهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
24263 عبدالرسول جهانشاهی 1353 علوم پايه شیمی
24264 لیلا جهانشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
24265 مجید جهانشاهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
24266 محمد جهانشاهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
24267 ندا جهانشاهی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
24268 ندا جهانشاهی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
24269 نرجس جهانشاهی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24270 نونا جهانشاهی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
24271 نجمه جهانشاهی کوه جفتانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
24272 ابراهیم جهانشیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
24273 امیرحسن جهانشیری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24274 سمیه جهانشیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
24275 فریبا جهانشیری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
24276 فهیمه جهانشیری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
24277 کبری جهانشیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24278 مهدی جهانشیری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24279 مهین جهانشیری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24280 نسرین جهانشیری 1369 علوم پايه دبیری شیمی
24281 نسرین جهانشیری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24282 نسرین جهانشیری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
24283 تکتم جهانفر 1382 علوم پايه فیزیک
24284 علی جهانفر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24285 محمدحسین جهانفر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24286 ملیحه جهانفر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24287 علامرضا جهانفرنیا 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24288 حسین جهانگرد 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24289 محمد جهانگرد 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
24290 مصطفی جهانگرد 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
24291 مهدی جهانگرد 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
24292 محبوبه جهانگردشرقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
24293 فاطمه جهانگردی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
24294 معصومه جهانگردی خیرآبادی 1392 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
24295 احمد جهانگیر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
24296 حامد جهانگیر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24297 حسین جهانگیر 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
24298 رضا جهانگیر 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24299 غلامحسین جهانگیر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
24300 غلامحسین جهانگیر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42207093