راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 24801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
24801 صفورا چنارانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24802 علی چنارانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
24803 غلامرضا چنارانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
24804 فرشته چنارانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
24805 کلثوم چنارانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
24806 مجتبی چنارانی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
24807 مجید چنارانی 1361 مهندسي راه و ساختمان
24808 مریم چنارانی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
24809 مریم چنارانی 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
24810 نادیا چنارانی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
24811 ناصر چنارانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
24812 نعیمه چنارانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24813 وحید چنارانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
24814 وحید چنارانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
24815 زهرا چناری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
24816 زهرا چناری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
24817 زهره چناری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24818 عباس چناری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
24819 عطیه چناری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
24820 مسعود چناری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
24821 مسعود چناری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
24822 عنایت اله چندر 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
24823 چنعان چنعانی 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24824 کوثر چنعانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24825 عابدین چنگاوی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
24826 کیانوش چنگی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24827 کیانوش چنگی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
24828 سجاد چنگیز 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
24829 سحر چنگیز 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
24830 فرزانه چنگیزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
24831 امراله چنگیزی سنگانی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
24832 پویان چنگیزیان 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
24833 هما چوب تراش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
24834 بهرام چوب تراش ابرده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24835 ابراهیم چوب دارقوچانی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
24836 پروین چوب داری قوچانی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
24837 فرزین چوبتاشانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24838 علی چوبدار 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24839 اکرم چوبداران 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24840 معصومه چوبدارسالاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24841 جواد چوبدارسعدآباد 1354 علوم پايه شیمی
24842 محمد چوبدارطوسی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24843 اعظم چوبداری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
24844 حسن چوبداری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
24845 حمیدرضا چوبداری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24846 حمیده چوبداری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
24847 ناهید چوبداری 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
24848 نسرین چوبداری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
24849 اله کرم چوبینه 1354 علوم پايه زمین شناسی
24850 زهرا چوبینه 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
24851 فاطمه چوبینه 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
24852 معین چوبینه 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
24853 خدیجه چوپان 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
24854 رقیه چوپان خلیل آباد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
24855 حسن چوپان خویردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24856 حسن چوپان خویردی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
24857 مریم چوپان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24858 محسن چوپان طوسی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24859 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
24860 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
24861 فاطمه چوپان کهنه قوچان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
24862 عبدالحق چوپان مزرعه شیخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
24863 جواد چوپانکارکیکانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
24864 سمیه چوپانکاره 1379 علوم پايه زمین شناسی
24865 سمیه چوپانکاره 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
24866 شهناز چوپانکاره 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24867 شیرین چوپانکاره 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24868 فروغ چوپانکاره 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
24869 ام البنین چوپانکاره کیکانلو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
24870 فاطمه چوپانکاره کیکانلو 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24871 الهام چوپانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
24872 زهرا چوپانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
24873 زهره چوپانی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24874 زینب چوپانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
24875 ساسان چوپانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
24876 طاهره چوپانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
24877 عظیم چوپانی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
24878 علی چوپانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
24879 علی چوپانی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
24880 علی اصغر چوپانی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24881 فاطمه چوپانی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
24882 فهیمه چوپانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24883 مجتبی چوپانی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
24884 مجتبی چوپانی 1394 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری
24885 محمدرسول چوپانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24886 مینا چوپانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24887 نسرین چوپانی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
24888 معصومه چوپانی اب بخش 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
24889 فاطمه چوپانی حسینی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
24890 علی اکبر چوپانی عسکراباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
24891 حبیب اله چوپانی مرسی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
24892 خدیجه چوپانی نقنج 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
24893 ابوالفضل چوپانی نقندر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24894 سعید چوپانی ویرانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
24895 امین چوپانیان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
24896 جواد چوپانیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
24897 فهیمه چوپانیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
24898 فهیمه چوپانیان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
24899 محمدعلی چوپانیان 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
24900 امین چوخاچی زاده مقدم 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199043