راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 25001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
25001 سعید حسین پور 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
25002 سعیده حسین پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25003 سلیمان حسین پور 1386 علوم رياضي ریاضی محض
25004 سلیمان حسین پور 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
25005 سمانه حسین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
25006 سمیه حسین پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
25007 سمیه حسین پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
25008 سمیه حسین پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
25009 سمیه حسین پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
25010 سید علی حسین پور 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
25011 سید محمد حسین پور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
25012 سیدمحمد حسین پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
25013 شهربانو حسین پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
25014 طاهره حسین پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
25015 طاهره حسین پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
25016 عباسعلی حسین پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
25017 عفت حسین پور 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
25018 علی حسین پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
25019 علی اکبر حسین پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
25020 علی اکبر حسین پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
25021 علی رضا حسین پور 1353 علوم پايه زیست شناسی
25022 علیرضا حسین پور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
25023 غلامرضا حسین پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
25024 فاطمه حسین پور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
25025 فاطمه حسین پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
25026 فاطمه حسین پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
25027 فاطمه حسین پور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
25028 فاطمه حسین پور 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
25029 فرزانه حسین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
25030 کبری حسین پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
25031 محمد حسین پور 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
25032 محمد حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
25033 محمد حسین پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
25034 محمد حسین پور 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
25035 محمود حسین پور 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
25036 مرضیه حسین پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
25037 مرضیه حسین پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
25038 مرضیه حسین پور 1391 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
25039 مسعود حسین پور 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
25040 مسیب حسین پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
25041 مصطفی حسین پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
25042 ملیحه حسین پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
25043 نجیبه حسین پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
25044 نرگس حسین پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
25045 وجیهه حسین پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
25046 مهدی حسین پور اوّل 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
25047 مصطفی حسین پور بوانلو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
25048 فهیمه حسین پور جاجرم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
25049 نسترن حسین پور جنید آباد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
25050 علی حسین پور خفاجه 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
25051 سیدحسن حسین پور داد حسینی 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی
25052 ثریا حسین پور طوسی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
25053 مرضیه حسین پور مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
25054 غزال حسین پورامیرکیاسر 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
25055 علی حسین پوران جنید آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
25056 احمد حسین پوربایگی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
25057 محمدرضا حسین پوربایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
25058 نسیم حسین پوربایگی 1386 علوم رياضي آمار
25059 آزاده حسین پوربوانلو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
25060 هدی حسین پوربوانلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
25061 اعظم حسین پوربوری آبادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
25062 اکرم حسین پوربوری آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
25063 رضا حسین پورثابت 1369 علوم رياضي آمار
25064 محدثه حسین پورجنیدآباد 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
25065 حسن حسین پورحسن آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
25066 لیلی حسین پورخرازی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
25067 محمدرضا حسین پوردوغ ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
25068 محمدرضا حسین پوردوغ ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
25069 عباس حسین پوردهنوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
25070 عباس حسین پوردهنوی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
25071 مریم حسین پوردهنوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
25072 محدثه حسین پورزریابی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
25073 معصومه حسین پورزنگنه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
25074 غلامرضا حسین پورزیبد 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
25075 سمیه حسین پورسرخ ابادی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
25076 فریده حسین پورسرکاریزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
25077 خداداد حسین پورسلیم اباد 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
25078 جواد حسین پورسیوکی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
25079 کمال حسین پورشاندیز 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
25080 حسن حسین پورشاهداوه 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
25081 نازنین حسین پورشرف شاده 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
25082 معین حسین پورشرقی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
25083 پدرام حسین پورطوسی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
25084 مینا حسین پورطهرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
25085 مرتضی حسین پورعرب 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
25086 معصومه حسین پورفخبی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
25087 مجید حسین پورفدافن 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
25088 حسین حسین پورفر 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
25089 آرمان حسین پورکرمانی 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
25090 هادی حسین پورگلریز 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
25091 ارزو حسین پورگنجارودی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
25092 مجتبی حسین پورمشهدی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
25093 زهره حسین پورمطلق 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
25094 مٌنا حسین پورمقدم 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
25095 محمّدباقر حسین پورمقدم 1355 علوم رياضي آمار
25096 مریم حسین پورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
25097 منصوره حسین پورمقدم 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
25098 مهسا حسین پورمقدم 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
25099 امین حسین پورنادری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957403