راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 26601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
26601 سیدمحسن حسینی زاده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26602 سیدعبدالمجید حسینی زاده هرات 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
26603 سیدحسین حسینی زارچ 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
26604 وجیهه سادات حسینی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
26605 نعمت اله حسینی زارمرودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26606 معصومه حسینی زرنوخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
26607 مینا حسینی زرنوخی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
26608 سیده ریحانه حسینی زری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
26609 سیدمهدی حسینی زو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
26610 سیدحسن حسینی زواری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26611 زهرا حسینی زهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26612 فاطمه حسینی زهانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
26613 سیدمتین حسینی زهرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
26614 فاطمه سادات حسینی زهرائی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26615 نرگس حسینی زهرائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
26616 افاق حسینی زهرائی جامی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
26617 حسنیه سادات حسینی زهرایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
26618 ساره سادات حسینی زهرایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26619 سیدرسول حسینی زهرایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26620 سیداحمد حسینی زیدآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
26621 سیدعلی اصغر حسینی زیدآبادی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
26622 سیدابوالقاسم حسینی زیدی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
26623 سیدامیر حسینی سبزواری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک - کنترل و ارتعاشات)
26624 سیدایمان حسینی سبزواری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26625 میترا حسینی سبزواری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
26626 سیدمهدی حسینی سجادیان جاغرق 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
26627 محدثه حسینی سرچشمه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
26628 محمد هادی حسینی سرچشمه 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
26629 سیدقربان حسینی سکه 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26630 سیده الهام حسینی سکه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
26631 زهرا حسینی سمنانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
26632 امین حسینی سنو 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
26633 سیدامین حسینی سنو 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
26634 سیدمصطفی حسینی شاد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26635 سیدمحمود حسینی شاندیز 1376 علوم رياضي آمار
26636 مهدی حسینی شانه ساز 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
26637 انسیه سادات حسینی شریف 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
26638 انسیه سادات حسینی شریف 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
26639 سیده فاطمه حسینی شریف 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
26640 مریم حسینی شفا 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
26641 مریم حسینی شفاء 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
26642 فاطمه بیگم حسینی شکوه 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
26643 حسین حسینی شورچه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
26644 کبرا حسینی شیرتری 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
26645 نیوشا حسینی شیروانی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26646 سیدعبدالحسین حسینی صالحی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
26647 سیّده زهرا حسینی صفت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26648 حانیه السادات حسینی طباطبائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
26649 سیدرضا حسینی طباطبائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
26650 سیّدعلی حسینی طباطبائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26651 سیدمهدی حسینی طباطبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
26652 طاهره حسینی طباطبائی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
26653 محمودرضا حسینی طباطبائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
26654 محمودرضا حسینی طباطبائی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
26655 نرجس حسینی طباطبائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
26656 لیلا حسینی عارفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26657 محمد حسینی عارفی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
26658 زکیه حسینی عزیز 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
26659 رزیتا حسینی عطار 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
26660 سیدکریم حسینی علمدارمحلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
26661 سیده معصومه حسینی علی آباد 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
26662 سیدنصیر حسینی علی آبادی 1384 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
26663 ناهید سادات حسینی علی آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
26664 ناهیدالسادات حسینی علی ابادی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
26665 نسرین السادات حسینی علی ابادی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
26666 نسرین السادات حسینی علی ابادی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
26667 سیدعلی حسینی غفاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
26668 مرتضی حسینی غفاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
26669 علیرضا حسینی فاطمی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26670 مریم حسینی فاطمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26671 سیدبهمن حسینی فالحی 1365 علوم پايه زمین شناسی
26672 حسن حسینی فامیلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
26673 سیده فاطمه حسینی فدکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
26674 معصومه حسینی فدکی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
26675 سید علی حسینی فر 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
26676 سیدزرین تاج حسینی فر 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
26677 سیدعباس حسینی فر 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
26678 سیدعلی حسینی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
26679 طاهره حسینی فر 1368 علوم پايه دبیری شیمی
26680 عبدالرحمان حسینی فر 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
26681 وحیده سادات حسینی فراجرد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
26682 سیدمهدی حسینی فراش 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
26683 سیدمهدی حسینی فراش 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
26684 سیدمحسن حسینی فرح آبادی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
26685 لیلا حسینی فرح آبادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
26686 سیدحسین حسینی فرد 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
26687 سیدعبدالرضا حسینی فرد 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
26688 مرضیه حسینی فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
26689 مریم سادات حسینی فرد 1380 علوم پايه فیزیک
26690 بی بی زهرا حسینی فرزقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26691 سیده مهناز حسینی فرزقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
26692 سیده مهناز حسینی فرزقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
26693 سیداحسان حسینی فرسنگی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
26694 سمیه سادات حسینی فوجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
26695 سیدجعفر حسینی فیاض 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26696 حسین حسینی قائینی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
26697 جواد حسینی قدمگاهی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
26698 سیدمهدی حسینی قمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
26699 سیدجواد حسینی قنبر آباد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
26700 سیدجواد حسینی قنبرآباد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229139