راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 26601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
26601 سیما حلمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
26602 سیما حلمی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
26603 فاطمه حلمی 1385 علوم پايه فیزیک
26604 محمد حلمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
26605 نونا حلمی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
26606 مهدی حلمی جدید 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
26607 میترا حلمی رشید فریمانی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
26608 میترا حلمی رشیدفریمانی 1384 علوم پايه فیزیک
26609 حبیبه حلمی زارع فریمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
26610 مریم حلمی زارع فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
26611 معصومه حلمی زارع فریمانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
26612 عاطفه حلمی سیاسی فریمان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
26613 ندا حلمی سیاسی فریمان 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
26614 علیرضا حلمی طرقی 1381 علوم رياضي آمار
26615 رضا حلمی فخرداود 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
26616 آتنا حلمی لائین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
26617 اتنا حلمی لائین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
26618 اسامه حلو 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
26619 حنان حلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
26620 فریده حلوائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
26621 فریده حلوائی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
26622 اطهره حلیمی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
26623 حسام الدین حلیمی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
26624 سمیه حلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
26625 سیدمحمد حلیمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26626 صادق حلیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
26627 علی حلیمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
26628 مجید حلیمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
26629 مسلم حلیمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
26630 ملیحه حلیمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
26631 مهدیه حلیمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
26632 هدی حلیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
26633 مجید حلیمی خلیل آباد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
26634 داود حمادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
26635 فاطمه زهرا حمام چی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26636 اعظم حمامچی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
26637 اکرم حمامچی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26638 سارا حمامچی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
26639 حسن حمامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
26640 حسین حمامی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
26641 حسین حمامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
26642 حسین حمامی 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
26643 سکینه حمامی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
26644 سمانه حمامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
26645 فهیمه حمامی 1375 علوم پايه زیست شناسی
26646 قاسم حمامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
26647 ماشاءاله حمامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
26648 محمد حمامی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
26649 ابوالفضل حمامی دره 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
26650 محمدعلی حمامی دره 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
26651 غلامحسین حمامی دزق 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26652 صدیقه حمامی شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26653 شهربانو حمامی طرقبهی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
26654 الهه حمامی گرم رودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26655 محمد حمامیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26656 طیبه حمتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
26657 مرجان حمدالهی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
26658 عمر حمدان ابراهیم موسی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
26659 سیدمهدی حمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
26660 ثریا حمدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
26661 سپیده حمز علی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
26662 الهه حمزانلوئی مقدم 1379 هنر نيشابور نقاشی
26663 احسان حمزئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
26664 زهرا حمزئی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
26665 صدیقه حمزئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
26666 زهرا حمزه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
26667 کریم حمزه 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
26668 محمدعلی حمزه 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
26669 مریم حمزه 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
26670 مینا حمزه 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
26671 افشین حمزه ئی 1370 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
26672 انوشه حمزه ئی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26673 مجید حمزه ئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
26674 شهرزاد حمزه باجگیران 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
26675 اعظم حمزه پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26676 اکرم حمزه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
26677 مژگان حمزه پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
26678 ناصر حمزه پورمعتوقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
26679 صابر حمزه جواران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26680 رقیه حمزه خانی قرا 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
26681 فاطمه حمزه رباطی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26682 مطهره حمزه رباطی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26683 حمیده حمزه زاده مرزونی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
26684 سعید حمزه کانلو 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
26685 هانی حمزه کلکناری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
26686 فرهاد حمزه لو 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26687 لیلا حمزه لو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
26688 محمد حمزه لو 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
26689 نسیم حمزه لو 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
26690 زهرا حمزه نژادبانگودی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26691 سیدحسین حمزه نژاددازمیری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
26692 سارا حمزۀ 1388 علوم پايه زمین شناسی
26693 معصومه حمزیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
26694 وحید حمیتی واقف 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
26695 احمدرضا حمید 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
26696 زهرا حمید 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
26697 زینب حمید 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
26698 فیصل حمید 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
26699 نور احمد حمید حمید 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26700 حسن حمیدپوربدوئی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973130