راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 26701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
26701 زهرا حسین پناه طرقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
26702 فرزاد حسین پناهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
26703 کامبیز حسین پناهی تازه آباد 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
26704 فرزاد حسین پناهی قروچائی 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
26705 آتنا حسین پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
26706 آمنه حسین پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
26707 احمد حسین پور 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
26708 اشرف حسین پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
26709 اعظم حسین پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26710 افسانه حسین پور 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
26711 اکرم حسین پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
26712 انسیه حسین پور 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
26713 بی بی سمانه حسین پور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
26714 پیمان حسین پور 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
26715 تکتم حسین پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
26716 جاسم حسین پور 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26717 حسن حسین پور 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
26718 حسنعلی حسین پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
26719 حسین حسین پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
26720 حسین حسین پور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
26721 حسین حسین پور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26722 حمید حسین پور 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
26723 حمید حسین پور 1369 علوم پايه دبیری شیمی
26724 راضیه حسین پور 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
26725 رسول حسین پور 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
26726 رضا حسین پور 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
26727 رها حسین پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
26728 زهرا حسین پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26729 زهرا حسین پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
26730 زینب حسین پور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
26731 سعید حسین پور 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26732 سعید حسین پور 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26733 سعیده حسین پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
26734 سلیمان حسین پور 1386 علوم رياضي ریاضی محض
26735 سلیمان حسین پور 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
26736 سمانه حسین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26737 سمیه حسین پور 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26738 سمیه حسین پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
26739 سمیه حسین پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26740 سمیه حسین پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26741 سید علی حسین پور 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
26742 سید محمد حسین پور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26743 سیدمحمد حسین پور 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26744 شهربانو حسین پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26745 طاهره حسین پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
26746 طاهره حسین پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
26747 عباسعلی حسین پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
26748 عفت حسین پور 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
26749 علی حسین پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26750 علی اکبر حسین پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
26751 علی اکبر حسین پور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
26752 علی رضا حسین پور 1353 علوم پايه زیست شناسی
26753 علیرضا حسین پور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26754 غلامرضا حسین پور 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
26755 فاطمه حسین پور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
26756 فاطمه حسین پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26757 فاطمه حسین پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
26758 فاطمه حسین پور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
26759 فاطمه حسین پور 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
26760 فرزانه حسین پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
26761 کبری حسین پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
26762 محسن حسین پور 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
26763 محمد حسین پور 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26764 محمد حسین پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26765 محمد حسین پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
26766 محمد حسین پور 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26767 محمد حسین پور 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
26768 محمود حسین پور 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
26769 مرضیه حسین پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
26770 مرضیه حسین پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
26771 مرضیه حسین پور 1391 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
26772 مریم حسین پور 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
26773 مسعود حسین پور 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
26774 مسیب حسین پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
26775 مصطفی حسین پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
26776 مصطفی حسین پور 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
26777 ملیحه حسین پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26778 مهرداد حسین پور 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
26779 نجیبه حسین پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
26780 نرگس حسین پور 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
26781 وجیهه حسین پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26782 مهدی حسین پور اوّل 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
26783 مصطفی حسین پور بوانلو 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26784 فهیمه حسین پور جاجرم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
26785 نسترن حسین پور جنید آباد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
26786 علی حسین پور خفاجه 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
26787 سیدحسن حسین پور داد حسینی 1356 كشاورزى صنایع کشاورزی
26788 نازنین حسین پور شرف شاده 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
26789 ثریا حسین پور طوسی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
26790 مرضیه حسین پور مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
26791 غزال حسین پورامیرکیاسر 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
26792 علی حسین پوران جنید آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
26793 احمد حسین پوربایگی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
26794 محمدرضا حسین پوربایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26795 نسیم حسین پوربایگی 1386 علوم رياضي آمار
26796 آزاده حسین پوربوانلو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
26797 هدی حسین پوربوانلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26798 اعظم حسین پوربوری آبادی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
26799 اکرم حسین پوربوری آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
26800 رضا حسین پورثابت 1369 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41154683