راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 26901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
26901 زینب حسین زاده 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
26902 زینب حسین زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
26903 زینب حسین زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
26904 زینب سادات حسین زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
26905 ساجده حسین زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
26906 ستاره حسین زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
26907 ستاره حسین زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
26908 سحر حسین زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26909 سعیده حسین زاده 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
26910 سعیده حسین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26911 سعیده حسین زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26912 سعیده حسین زاده 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
26913 سمیرا حسین زاده 1381 علوم پايه زمین شناسی
26914 سمیرا حسین زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
26915 سمیه حسین زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26916 سمیه حسین زاده 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
26917 سمیه حسین زاده 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
26918 سمیه حسین زاده 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
26919 سودابه حسین زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
26920 سیدحسین حسین زاده 1356 علوم پايه فیزیک
26921 سیدرجبعلی حسین زاده 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
26922 سیدمحمدباقر حسین زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
26923 سیدمهدی حسین زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
26924 سیده سمیرا حسین زاده 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
26925 سیده مائده حسین زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
26926 سیمین حسین زاده 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
26927 صغری حسین زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
26928 صغری حسین زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
26929 صغری حسین زاده 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
26930 طیبه حسین زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
26931 طیبه حسین زاده 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
26932 عفت حسین زاده 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
26933 علی حسین زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
26934 علی حسین زاده 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
26935 علی حسین زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
26936 علی اکبر حسین زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26937 علی اکبر حسین زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26938 علیرضا حسین زاده 1364 علوم رياضي آمار
26939 علیرضا حسین زاده 1369 علوم رياضي آمار
26940 علیرضا حسین زاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
26941 علّیه حسین زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
26942 غلام حسین زاده 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26943 غلام علی حسین زاده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
26944 غلامحسین حسین زاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
26945 فائزه حسین زاده 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
26946 فائزه حسین زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
26947 فاطمه حسین زاده 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
26948 فاطمه حسین زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
26949 فاطمه حسین زاده 1380 علوم پايه زمین شناسی
26950 فاطمه حسین زاده 1381 علوم رياضي آمار
26951 فاطمه حسین زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
26952 فاطمه حسین زاده 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
26953 فاطمه حسین زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
26954 فایزه حسین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
26955 فرزانه حسین زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
26956 فرزانه حسین زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
26957 فهیمه حسین زاده 1383 علوم رياضي آمار
26958 کاوه حسین زاده 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
26959 کیمیا حسین زاده 1394 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
26960 لیلی حسین زاده 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26961 مجتبی حسین زاده 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
26962 مجید حسین زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
26963 محبوبه سادات حسین زاده 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
26964 محبوبه سادات حسین زاده 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
26965 محسن حسین زاده 1372 علوم رياضي ریاضی
26966 محسن حسین زاده 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26967 محمد حسین زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
26968 محمد حسین زاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
26969 محمد حسین زاده 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
26970 محمد حسین زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
26971 محمد حسین زاده 1382 علوم پايه فیزیک
26972 محمد حسین زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
26973 محمد حسین زاده 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
26974 محمد حسین زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
26975 محمد حسین زاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
26976 محمد حسین زاده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
26977 محمدرضا حسین زاده 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
26978 محمدرضا حسین زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
26979 محمدمهدی حسین زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
26980 محمود حسین زاده 1379 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
26981 مرسده حسین زاده 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
26982 مرضیه حسین زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
26983 مریم حسین زاده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
26984 مریم حسین زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
26985 مریم حسین زاده 1382 علوم رياضي آمار
26986 مریم حسین زاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
26987 مسعود حسین زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
26988 مسعود حسین زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
26989 مسعود حسین زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
26990 معصومه حسین زاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
26991 معصومه حسین زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
26992 معصومه حسین زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
26993 منصوره حسین زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
26994 منیره حسین زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
26995 منیره حسین زاده 1387 علوم پايه فیزیک
26996 موسی حسین زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
26997 مهدی حسین زاده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
26998 مهدی حسین زاده 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
26999 مهدی حسین زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
27000 مهدی حسین زاده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41154679