راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 27001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27001 اعظم حسنی سبزوار 1365 علوم پايه دبیری شیمی
27002 اصغر حسنی سده 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
27003 سمیه حسنی سعدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
27004 منوره حسنی سعدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27005 سهیل حسنی سنگانی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27006 عبدالقادر حسنی سنگانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
27007 محمود حسنی سنگانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
27008 اسد حسنی سنو 1357 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27009 زهره حسنی شاهرخت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27010 طاهره حسنی شهری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27011 سمیرا حسنی عارفی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
27012 آزیتا حسنی عروس محله 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
27013 شیرین سادات حسنی عطار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
27014 علیرضا حسنی غربا 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
27015 مهلا حسنی فر 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
27016 کیوان حسنی فرد 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27017 فاطمه حسنی فیض ابادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27018 عبدالصمد حسنی قادرابادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27019 فاطمه حسنی کاخکی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27020 فرشته حسنی کاخکی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27021 محسن حسنی کاخکی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27022 محمدطاهر حسنی کاخکی 1369 كشاورزى صنایع غذایی
27023 مهناز حسنی کاخکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27024 مهناز حسنی کاخکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
27025 معصومه حسنی کاریزبداق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
27026 محمود حسنی کبوترخانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27027 مرضیه حسنی کبوترخانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27028 زهرا حسنی کرقند 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27029 زهرا حسنی کرقند 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27030 اکرم حسنی کوچه قاضیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
27031 مهشید حسنی کوچه قاضیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
27032 صادق حسنی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27033 مریم حسنی مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27034 مریم حسنی مقدم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27035 سمیه حسنی موحد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
27036 افشین حسنی مهربان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27037 بهروز حسنی مهموئی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
27038 بهروز حسنی مهموئی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27039 بی بی ملیحه حسنی نژادصفی آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27040 خدیجه حسنی نسب 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27041 نیما حسنی نسب 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27042 وجیهه حسنی نسب شجاعی شتربانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
27043 اکبر حسنی نکو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
27044 وحید حسنی هنزائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
27045 سعیده حسنیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27046 صادق حسنیان چاپشلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
27047 سودابه حسنیان مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
27048 سیدمهدی حسنیان مهر 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
27049 سیده فاطمه حسنیون 1383 علوم رياضي آمار
27050 طاهره حسومی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
27051 فرات ستار حسون 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27052 مفاز الیقین محمد حسون حسون 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27053 ساره حسونی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27054 ساره حسونی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
27055 سیدمحمد حسی اسلامی 1354 مهندسي راه و ساختمان
27056 آرزو حسیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
27057 آرزو حسیبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
27058 ایمان حسیبی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27059 ـ حسین 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27060 ایمان علی حسین 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
27061 ایهاب غنی حسین 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
27062 حسین علاوی حسین 1394 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
27063 سعد فلیح حسین حسین 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27064 عماد صخیر حسین حسین 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
27065 مشتاق رزاق حسین 1395 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
27066 معصومه حسین 1393 علوم پايه زمین شناسی
27067 ناصر عباس حسین حسین 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27068 آمنه حسین پور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27069 الهام حسین پور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
27070 رضا حسین پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27071 مجتبی حسین پور مشهدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
27072 اعظم حسین پوربوری آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
27073 فهیمه حسین پورجاجرم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27074 زکیّه حسین زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27075 محسن حسین زاده 1380 علوم رياضي آمار
27076 محمود حسین زاده 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27077 مهدی حسین زاده 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
27078 نفیسه حسین زاده حریری 1380 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
27079 معصومه حسین نژاد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27080 آذر حسین آبادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27081 آمنه حسین آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
27082 احمد حسین آبادی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27083 اصغر حسین آبادی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27084 راضیه حسین آبادی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
27085 رضا حسین آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
27086 زهرا حسین آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27087 زینب حسین آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27088 سعید حسین آبادی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
27089 سعید حسین آبادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
27090 سمانه حسین آبادی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
27091 علی حسین آبادی 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
27092 علیرضا حسین آبادی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27093 علیه حسین آبادی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
27094 فرشته حسین آبادی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
27095 فرشته حسین آبادی 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
27096 لیلا حسین آبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
27097 مجید حسین آبادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27098 مجید حسین آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27099 مجید حسین آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
27100 نفیسه حسین آبادی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198814