راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 27001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27001 منیره السادات حسینی نسب لنگری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27002 عاطفه السادات حسینی نصر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
27003 ثمره حسینی نعیمی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
27004 ثمیلا حسینی نعیمی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
27005 فاطمه السادات حسینی نقنده 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
27006 نادر حسینی نقوی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27007 لیدا حسینی نوخندان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27008 آسیه سادات حسینی نوده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
27009 سیده لیلا حسینی نوذری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27010 مهدی حسینی نوگورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27011 سعید حسینی نوه احمد آبادیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27012 زهرا حسینی نیا 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
27013 سیدخلیل حسینی نیا 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
27014 سیدعلی اکبر حسینی نیا 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27015 سیده فاطمه حسینی نیا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27016 سیدجواد حسینی واشان 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
27017 مرضیه حسینی واعظ 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27018 سیدمحمد حسینی ورچشمه 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
27019 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27020 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27021 نجمه حسینی وردنجانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27022 سیدناصر حسینی ورزنده 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
27023 سیده خدیجه حسینی ولیکی 1384 علوم پايه فیزیک
27024 سیده زهرا حسینی هاشمی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
27025 سیده فاطمه حسینی هاشمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
27026 سیداحمد حسینی هتکه پشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27027 سیدحسین حسینی هدک 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
27028 سیدحسین حسینی هدک 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27029 زهرا حسینی هروی خیرابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
27030 سیدعلی حسینی همت آبادی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
27031 زهراسادات حسینی هوشیار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27032 سعیده حسینی هوشیار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27033 حسن حسینی یار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27034 سیدقاسم حسینی یزدان آباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27035 سیدقاسم حسینی یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27036 داود حسینی یزدان خواهی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27037 سپیده حسینی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
27038 سیدعلیرضا حسینی یزدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
27039 سیدمجتبی حسینی یزدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27040 سیدمحمد حسینی یزدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27041 سیدمحمد حسینی یزدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27042 سیده زهره حسینی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27043 سیده زهره حسینی یزدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
27044 سیده عاطفه حسینی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27045 سیده عاطفه حسینی یزدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27046 الهه سادات حسینی یگانه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27047 بی بی سمانه حسینی یگانه 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27048 فاطمه حسینیاکجیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27049 احسان حسینیان 1389 علوم پايه فیزیک
27050 امیرحسین حسینیان 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27051 ایمان حسینیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27052 ایمان حسینیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27053 بی بی فاطمه حسینیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27054 جمیله سادات حسینیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27055 جواد حسینیان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27056 حسن حسینیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
27057 زهرا حسینیان 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
27058 زهرا حسینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27059 سیدحیدر حسینیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27060 سیدمجتبی حسینیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27061 سیدمحمد حسینیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27062 گل آرا حسینیان 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
27063 محمد حسینیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27064 مریم حسینیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
27065 نوشین حسینیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27066 نیکو حسینیان 1369 علوم رياضي ریاضی
27067 وحیده حسینیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27068 داریوش حسینیان رنج کش 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27069 علییه حسینیان ازغدی 1381 علوم پايه فیزیک
27070 علییه حسینیان ازغدی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
27071 علّییه حسینیان ازغدی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
27072 مصطفی حسینیان ازغدی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
27073 محمدجواد حسینیان ازقدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
27074 سیدحسن حسینیان بنای یزدی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
27075 سیده سمیرا حسینیان بنای یزدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27076 حسین حسینیان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27077 محمدحسن حسینیان پور 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27078 قاسم حسینیان جاغرق 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
27079 سیده زکیه حسینیان چاهک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27080 علی اصغر حسینیان رستمی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
27081 قدسیه حسینیان رستمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
27082 داریوش حسینیان رنج کش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27083 بهروز حسینیان رنجکش 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27084 فهیمه حسینیان عارفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27085 جلیل حسینیان فرد 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
27086 مجتبی حسینیان کامرود 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27087 نجمه حسینیان کامرود 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27088 سیداسماعیل حسینیان گرو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27089 حمیدرضا حسینیان مقدم 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
27090 سیده فاطمه حسینیان مهاجر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
27091 ساناز حسینیان نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
27092 سیدسعید حسینیان یوسفخانی 1392 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
27093 سیدوحید حسینیون 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27094 شیما حسینیون 1391 مهندسي مهندسی صنایع
27095 محمد حسینیون 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
27096 میراحمد حسینیون 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
27097 نجمه السادات حسینیون 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27098 نرگس حسینیون 1376 علوم رياضي آمار
27099 نرگس حسینیون 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
27100 نرگس حسینیون 1384 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581429