راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 34 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 27001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27001 اکرم حلاج نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
27002 مجتبی حلاجان 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
27003 محمدرضا حلاجان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27004 اعظم حلاجی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27005 بهجت حلاجی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27006 سمیرا حلاجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
27007 سیدرسول حلاجی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27008 فهیمه حلاجی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27009 طاهره حلاجیان 1374 علوم پايه زمین شناسی
27010 محمد طاهر حلاجیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
27011 محمدطاهر حلاجیان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27012 حسین حلاق 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27013 غلامعلی حلال خوری سنلچال 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
27014 زهرا حلب سازان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27015 امین حلم زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27016 اکرم حلمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27017 رضا حلمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
27018 سیما حلمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
27019 سیما حلمی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
27020 فاطمه حلمی 1385 علوم پايه فیزیک
27021 محمد حلمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27022 نونا حلمی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27023 مهدی حلمی جدید 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
27024 میترا حلمی رشید فریمانی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
27025 میترا حلمی رشیدفریمانی 1384 علوم پايه فیزیک
27026 حبیبه حلمی زارع فریمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
27027 مریم حلمی زارع فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
27028 معصومه حلمی زارع فریمانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
27029 عاطفه حلمی سیاسی فریمان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
27030 ندا حلمی سیاسی فریمان 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
27031 علیرضا حلمی طرقی 1381 علوم رياضي آمار
27032 رضا حلمی فخرداود 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27033 آتنا حلمی لائین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
27034 اتنا حلمی لائین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
27035 اسامه حلو 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27036 حنان حلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27037 فریده حلوائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27038 فریده حلوائی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
27039 اطهره حلیمی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27040 حسام الدین حلیمی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
27041 سمیه حلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27042 سیدمحمد حلیمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27043 صادق حلیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
27044 علی حلیمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
27045 مجید حلیمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
27046 مسلم حلیمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27047 ملیحه حلیمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
27048 مهدیه حلیمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
27049 هدی حلیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27050 مجید حلیمی خلیل آباد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
27051 داود حمادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
27052 فاطمه زهرا حمام چی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27053 اعظم حمامچی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27054 اکرم حمامچی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27055 سارا حمامچی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
27056 حسن حمامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27057 حسین حمامی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27058 حسین حمامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
27059 حسین حمامی 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
27060 سکینه حمامی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27061 سمانه حمامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27062 فهیمه حمامی 1375 علوم پايه زیست شناسی
27063 قاسم حمامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27064 ماشاءاله حمامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
27065 محمد حمامی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
27066 ابوالفضل حمامی دره 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27067 محمدعلی حمامی دره 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
27068 غلامحسین حمامی دزق 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27069 صدیقه حمامی شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27070 شهربانو حمامی طرقبهی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
27071 الهه حمامی گرم رودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27072 محمد حمامیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27073 طیبه حمتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
27074 مرجان حمدالهی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
27075 عمر حمدان ابراهیم موسی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27076 سیدمهدی حمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
27077 ثریا حمدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
27078 سپیده حمز علی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
27079 الهه حمزانلوئی مقدم 1379 هنر نيشابور نقاشی
27080 احسان حمزئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
27081 زهرا حمزئی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
27082 صدیقه حمزئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27083 زهرا حمزه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27084 کریم حمزه 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
27085 محمدعلی حمزه 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
27086 مریم حمزه 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
27087 مینا حمزه 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27088 افشین حمزه ئی 1370 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
27089 انوشه حمزه ئی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27090 مجید حمزه ئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
27091 شهرزاد حمزه باجگیران 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27092 اعظم حمزه پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27093 اکرم حمزه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27094 مژگان حمزه پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27095 ناصر حمزه پورمعتوقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27096 صابر حمزه جواران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
27097 رقیه حمزه خانی قرا 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
27098 فاطمه حمزه رباطی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27099 مطهره حمزه رباطی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
27100 حمیده حمزه زاده مرزونی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233430