راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 27001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27001 سیدعلی حسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27002 سیدعلی حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27003 سیدعلی حسینی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27004 سیدعلی حسینی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27005 سیدعلی حسینی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
27006 سیدعلی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27007 سیدعلی حسینی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27008 سیدعلی حسینی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27009 سیدعلی حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27010 سیدعلی حسینی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27011 سیدعلی حسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27012 سیدعلی حسینی 1381 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
27013 سیدعلی حسینی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27014 سیدعلی حسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
27015 سیدعلی حسینی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
27016 سیدعلی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
27017 سیدعلی حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
27018 سیدعلی حسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27019 سیدعلی حسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27020 سیدعلی حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
27021 سیدعلی حسینی 1392 علوم پايه زمین شناسی
27022 سیدعلی حسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27023 سیدعلی حسینی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
27024 سیدعلی اصغر حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
27025 سیدعلی اکبر حسینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
27026 سیدعلی اکبر حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
27027 سیدعلی عسکر حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27028 سیدعلیرضا حسینی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27029 سیدفرامرز حسینی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
27030 سیدفرزین حسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27031 سیدفرهاد حسینی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27032 سیدفرهاد حسینی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
27033 سیدفرهاد حسینی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
27034 سیدقائم حسینی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27035 سیدقاسم حسینی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
27036 سیدقاسم حسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27037 سیدقاسم حسینی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
27038 سیدکاظم حسینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27039 سیدکیوان حسینی 1364 علوم پايه زمین شناسی
27040 سیدمجتبی حسینی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
27041 سیدمجتبی حسینی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27042 سیدمجتبی حسینی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27043 سیدمجتبی حسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27044 سیّدمجتبی حسینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
27045 سیدمجتبی حسینی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27046 سیدمجتبی حسینی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
27047 سیدمجتبی حسینی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27048 سیدمجید حسینی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27049 سیدمجید حسینی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
27050 سیدمجید حسینی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27051 سیدمجید حسینی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27052 سیدمحسن حسینی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
27053 سیدمحسن حسینی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
27054 سیدمحسن حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
27055 سیدمحسن حسینی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27056 سیدمحسن حسینی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27057 سیدمحسن حسینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27058 سیدمحسن حسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27059 سیدمحسن حسینی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
27060 سیدمحسن حسینی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27061 سیدمحسن حسینی 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان
27062 سیدمحمد حسینی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
27063 سیدمحمد حسینی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27064 سیدمحمد حسینی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27065 سیدمحمد حسینی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27066 سیدمحمد حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
27067 سیدمحمد حسینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27068 سیدمحمد حسینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
27069 سیدمحمد حسینی 1375 علوم پايه زمین شناسی
27070 سیدمحمد حسینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27071 سیدمحمد حسینی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27072 سیدمحمد حسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27073 سیدمحمد حسینی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27074 سیدمحمد حسینی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27075 سیدمحمد حسینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27076 سیدمحمد حسینی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27077 سیدمحمد حسینی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
27078 سیدمحمد حسینی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
27079 سیدمحمدباقر حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
27080 سیدمحمدجواد حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
27081 سیدمحمدحسن حسینی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27082 سیدمحمدحسن حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
27083 سیدمحمدحسین حسینی 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
27084 سیدمحمدحسین حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27085 سیدمحمدرضا حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27086 سیدمحمدرضا حسینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27087 سیدمحمدمعروف حسینی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27088 سیدمحمدمهدی حسینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
27089 سیدمحمدناصر حسینی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27090 سیدمحمدناصر حسینی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
27091 سیدمحمود حسینی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
27092 سیدمحمود حسینی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
27093 سیدمحمود حسینی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
27094 سیدمحمود حسینی 1375 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
27095 سیدمحمود حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27096 سیدمحمود حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27097 سیدمحمود حسینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27098 سیدمحمود حسینی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27099 سیدمحمود حسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27100 سیدمحمود حسینی 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640158