راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 27201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27201 سیدمرتضی حسینی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27202 سیدمرتضی حسینی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
27203 سیدمسعود حسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27204 سیدمسلم حسینی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
27205 سیدمصطفی حسینی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
27206 سیدمصطفی حسینی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27207 سیدمصطفی حسینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27208 سیدمصطفی حسینی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27209 سیدمصیب حسینی 1394 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
27210 سیدمنصور حسینی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
27211 سیدموسی حسینی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27212 سیدموسی حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27213 سیدموسی الرضا حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27214 سیدمهدی حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27215 سیدمهدی حسینی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27216 سیدمهدی حسینی 1368 علوم پايه زمین شناسی
27217 سیدمهدی حسینی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27218 سیدمهدی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27219 سیدمهدی حسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27220 سیدمهدی حسینی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27221 سیدمهدی حسینی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
27222 سیدمهدی حسینی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
27223 سیدمهدی حسینی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27224 سیدمهدی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27225 سیدمهدی حسینی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27226 سیدمهدی حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
27227 سیدمهدی حسینی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
27228 سیدمهدی حسینی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
27229 سیدمهدی حسینی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
27230 سیدمهرداد حسینی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
27231 سیدمهرداد حسینی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27232 سیدمهرداد حسینی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27233 سیدمیثم حسینی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
27234 سیدنبی حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27235 سیدنعمت الله حسینی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
27236 سیدوجیه اله حسینی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
27237 سیدوحید حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27238 سیدوحید حسینی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
27239 سیده زهره حسینی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
27240 سیده آرزو حسینی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
27241 سیده آرزو حسینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
27242 سیده آرزو حسینی 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
27243 سیده اعظم حسینی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
27244 سیده افسانه حسینی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27245 سیده افسانه حسینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
27246 سیده افسانه حسینی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
27247 سیده اکرم حسینی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27248 سیده الهام حسینی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27249 سیده الهام حسینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
27250 سیده الهه حسینی 1385 علوم پايه فیزیک
27251 سیده انسیه حسینی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
27252 سیده تکتم حسینی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
27253 سیده حکیمه حسینی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
27254 سیدّه حمیده حسینی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
27255 سیده راحیل حسینی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27256 سیده رؤیا حسینی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
27257 سیده رقیه حسینی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
27258 سیده رقیه حسینی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
27259 سیده رقیه حسینی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27260 سیده زهرا حسینی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
27261 سیده زهرا حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27262 سیده زهرا حسینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
27263 سیده زهرا حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27264 سیده زهرا حسینی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27265 سیده زهرا حسینی 1394
27266 سیده زهره حسینی 1376 علوم رياضي ریاضی
27267 سیده زهره حسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27268 سیده زهره حسینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27269 سیده زهره حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27270 سیده زهره حسینی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27271 سیده سارا حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
27272 سیده سحر حسینی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
27273 سیده سکینه حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27274 سیده سماء حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
27275 سیده سمانه حسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27276 سیده سمانه حسینی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27277 سیده سمیرا حسینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27278 سیده سمیرا حسینی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27279 سیده سمیره حسینی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
27280 سیده سمیه حسینی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27281 سیده سمیه حسینی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
27282 سیده سمیه حسینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27283 سیّده سوده حسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27284 سیده صدیقه حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
27285 سیده صفیه حسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27286 سیده صّفیه حسینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
27287 سیده صنم حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
27288 سیده عاطفه حسینی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
27289 سیده عاطفه حسینی 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
27290 سیده عالمه حسینی 1378 علوم پايه زمین شناسی
27291 سیّده عطیّه حسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27292 سیده عفت حسینی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
27293 سیده عفت حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27294 سیده فاطمه حسینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
27295 سیده فاطمه حسینی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
27296 سیده فاطمه حسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27297 سیده فاطمه حسینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
27298 سیده فاطمه حسینی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
27299 سیده فاطمه حسینی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
27300 سیده فاطمه حسینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39043911