راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 27201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27201 عاطفه السادات حسینی نصر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
27202 ثمره حسینی نعیمی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
27203 ثمیلا حسینی نعیمی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
27204 فاطمه السادات حسینی نقنده 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
27205 نادر حسینی نقوی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27206 لیدا حسینی نوخندان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27207 آسیه سادات حسینی نوده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
27208 سیده لیلا حسینی نوذری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27209 مهدی حسینی نوگورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27210 سعید حسینی نوه احمد آبادیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27211 زهرا حسینی نیا 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
27212 سیدخلیل حسینی نیا 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
27213 سیدعلی اکبر حسینی نیا 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27214 سیده فاطمه حسینی نیا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27215 سیدجواد حسینی واشان 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
27216 مرضیه حسینی واعظ 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27217 سیدمحمد حسینی ورچشمه 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
27218 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27219 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27220 نجمه حسینی وردنجانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27221 سیدناصر حسینی ورزنده 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
27222 سیده خدیجه حسینی ولیکی 1384 علوم پايه فیزیک
27223 سیده زهرا حسینی هاشمی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
27224 سیده فاطمه حسینی هاشمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
27225 سیداحمد حسینی هتکه پشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27226 سیدحسین حسینی هدک 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
27227 سیدحسین حسینی هدک 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27228 زهرا حسینی هروی خیرابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
27229 سیدعلی حسینی همت آبادی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
27230 زهراسادات حسینی هوشیار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27231 سعیده حسینی هوشیار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27232 حسن حسینی یار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27233 سیدقاسم حسینی یزدان آباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27234 سیدقاسم حسینی یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27235 داود حسینی یزدان خواهی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27236 سپیده حسینی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
27237 سیدعلیرضا حسینی یزدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
27238 سیدمجتبی حسینی یزدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27239 سیدمحمد حسینی یزدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27240 سیدمحمد حسینی یزدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27241 سیده زهره حسینی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27242 سیده زهره حسینی یزدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
27243 سیده عاطفه حسینی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27244 سیده عاطفه حسینی یزدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27245 الهه سادات حسینی یگانه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27246 بی بی سمانه حسینی یگانه 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27247 فاطمه حسینیاکجیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27248 احسان حسینیان 1389 علوم پايه فیزیک
27249 امیرحسین حسینیان 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27250 ایمان حسینیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27251 ایمان حسینیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27252 بی بی فاطمه حسینیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27253 جمیله سادات حسینیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27254 جواد حسینیان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27255 حسن حسینیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
27256 زهرا حسینیان 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
27257 زهرا حسینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27258 سیدحیدر حسینیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27259 سیدمجتبی حسینیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27260 سیدمحمد حسینیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27261 گل آرا حسینیان 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
27262 محمد حسینیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27263 مریم حسینیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
27264 نوشین حسینیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27265 نیکو حسینیان 1369 علوم رياضي ریاضی
27266 وحیده حسینیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27267 داریوش حسینیان رنج کش 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27268 علییه حسینیان ازغدی 1381 علوم پايه فیزیک
27269 علییه حسینیان ازغدی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
27270 علّییه حسینیان ازغدی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
27271 مصطفی حسینیان ازغدی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
27272 محمدجواد حسینیان ازقدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
27273 سیدحسن حسینیان بنای یزدی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
27274 سیده سمیرا حسینیان بنای یزدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27275 حسین حسینیان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27276 محمدحسن حسینیان پور 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27277 قاسم حسینیان جاغرق 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
27278 سیده زکیه حسینیان چاهک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27279 علی اصغر حسینیان رستمی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
27280 قدسیه حسینیان رستمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
27281 داریوش حسینیان رنج کش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27282 بهروز حسینیان رنجکش 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27283 فهیمه حسینیان عارفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27284 جلیل حسینیان فرد 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
27285 مجتبی حسینیان کامرود 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27286 نجمه حسینیان کامرود 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27287 سیداسماعیل حسینیان گرو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27288 حمیدرضا حسینیان مقدم 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
27289 سیده فاطمه حسینیان مهاجر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
27290 ساناز حسینیان نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
27291 سیدسعید حسینیان یوسفخانی 1392 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
27292 سیدوحید حسینیون 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27293 شیما حسینیون 1391 مهندسي مهندسی صنایع
27294 محمد حسینیون 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
27295 میراحمد حسینیون 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
27296 نجمه السادات حسینیون 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27297 نرگس حسینیون 1376 علوم رياضي آمار
27298 نرگس حسینیون 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
27299 نرگس حسینیون 1384 علوم رياضي آمار
27300 نیلوفرسادات حسینیون 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307817