راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 27501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27501 سیدمرتضی حسینی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
27502 سیدمرتضی حسینی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27503 سیدمرتضی حسینی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27504 سیدمرتضی حسینی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27505 سیدمرتضی حسینی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
27506 سیدمسعود حسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27507 سیدمسلم حسینی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
27508 سیدمصطفی حسینی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
27509 سیدمصطفی حسینی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
27510 سیدمصطفی حسینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27511 سیدمصطفی حسینی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27512 سیدمصیب حسینی 1394 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
27513 سیدمنصور حسینی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
27514 سیدموسی حسینی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27515 سیدموسی حسینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27516 سیدموسی الرضا حسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27517 سیدمهدی حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27518 سیدمهدی حسینی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
27519 سیدمهدی حسینی 1368 علوم پايه زمین شناسی
27520 سیدمهدی حسینی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
27521 سیدمهدی حسینی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27522 سیدمهدی حسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27523 سیدمهدی حسینی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27524 سیدمهدی حسینی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
27525 سیدمهدی حسینی 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
27526 سیدمهدی حسینی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27527 سیدمهدی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27528 سیدمهدی حسینی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27529 سیدمهدی حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
27530 سیدمهدی حسینی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
27531 سیدمهدی حسینی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
27532 سیدمهدی حسینی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
27533 سیدمهرداد حسینی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
27534 سیدمهرداد حسینی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27535 سیدمهرداد حسینی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27536 سیدمیثم حسینی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
27537 سیدنبی حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27538 سیدنعمت الله حسینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
27539 سیدوجیه اله حسینی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
27540 سیدوحید حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27541 سیدوحید حسینی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
27542 سیده زهره حسینی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
27543 سیده آرزو حسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
27544 سیده آرزو حسینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
27545 سیده آرزو حسینی 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
27546 سیده اعظم حسینی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
27547 سیده افسانه حسینی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27548 سیده افسانه حسینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
27549 سیده افسانه حسینی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
27550 سیده اکرم حسینی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27551 سیده الهام حسینی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27552 سیده الهام حسینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
27553 سیده الهه حسینی 1385 علوم پايه فیزیک
27554 سیده انسیه حسینی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
27555 سیده تکتم حسینی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
27556 سیده حکیمه حسینی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
27557 سیدّه حمیده حسینی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
27558 سیده راحیل حسینی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27559 سیده رؤیا حسینی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
27560 سیده رقیه حسینی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
27561 سیده رقیه حسینی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
27562 سیده رقیه حسینی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27563 سیده زهرا حسینی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
27564 سیده زهرا حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27565 سیده زهرا حسینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
27566 سیده زهرا حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27567 سیده زهرا حسینی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27568 سیده زهرا حسینی 1394 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
27569 سیده زهره حسینی 1376 علوم رياضي ریاضی
27570 سیده زهره حسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27571 سیده زهره حسینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27572 سیده زهره حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27573 سیده زهره حسینی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27574 سیده سارا حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
27575 سیده سحر حسینی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
27576 سیده سکینه حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27577 سیده سماء حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
27578 سیده سمانه حسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27579 سیده سمانه حسینی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27580 سیده سمیرا حسینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27581 سیده سمیرا حسینی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27582 سیده سمیره حسینی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
27583 سیده سمیه حسینی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27584 سیده سمیه حسینی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
27585 سیده سمیه حسینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
27586 سیّده سوده حسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27587 سیده صدیقه حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
27588 سیده صفیه حسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27589 سیده صّفیه حسینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
27590 سیده صنم حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
27591 سیده عاطفه حسینی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
27592 سیده عاطفه حسینی 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
27593 سیده عالمه حسینی 1378 علوم پايه زمین شناسی
27594 سیّده عطیّه حسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27595 سیده عفت حسینی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
27596 سیده عفت حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27597 سیده فاطمه حسینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
27598 سیده فاطمه حسینی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
27599 سیده فاطمه حسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27600 سیده فاطمه حسینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40101298