راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 27601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27601 سوسن خادمی نژاد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
27602 حسین خادمیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
27603 فریبا خادمیان 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27604 ملیحه خادمیان 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
27605 مهدی خادمیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27606 مهدی خادمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
27607 علیرضا خاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
27608 علی خارائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
27609 ثریا خارکشان طرقبه 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
27610 شیماء خازن 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
27611 فاطمه خازنی رضوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27612 فاطمه خاشع 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
27613 مهلا خاشعی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27614 مهرناز خاشی ناصری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27615 بی بی زهرا خاص خیرآبادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
27616 عطیه خاطری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27617 فرزانه خافی 1384 علوم پايه فیزیک
27618 فهیمه خافی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
27619 مرضیه خافی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27620 مرضیه خافی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27621 مرضیه خافی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27622 امیر رضا خاقانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
27623 حمیدرضا خاقانی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27624 زینب خاقانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27625 مهدی خاقانی 1380 هنر نيشابور نقاشی
27626 مینا خاقانی 1382 علوم پايه شیمی- فیزیک
27627 سکینه خاقانی قشلاق 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27628 جواد خاقانی سکه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
27629 محمدصابر خاقانی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
27630 مهشید خاک سفیدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
27631 ذبیح اله خاک پور 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
27632 الهام خاک سفیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27633 علی خاک نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
27634 معصومه خاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
27635 حسین خاکباز 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
27636 زهرا خاکباز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
27637 محمدعلی خاکباز 1366 كشاورزى زراعت
27638 محمود خاکباز 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27639 محمود خاکباز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27640 مهدی خاکباز 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
27641 معصومه خاکبازبرآبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
27642 مسیب خاکبازعلی آباد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27643 الهام خاکپاش 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
27644 الهه خاکپور 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
27645 حامد خاکپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
27646 خدیجه خاکپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
27647 زهره خاکپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27648 سعید خاکپور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27649 سعید خاکپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27650 سعیده خاکپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27651 سعیده خاکپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
27652 سمیه خاکپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
27653 شیرین خاکپور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27654 علیرضا خاکپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27655 علیرضا خاکپور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27656 فائزه خاکپور 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
27657 فاطمه خاکپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27658 محمد خاکپور 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
27659 معصومه خاکپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
27660 نرگس خاکپور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
27661 سمانه خاکپور بجستانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
27662 ایمان خاکپورچناری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
27663 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27664 وحید خاکپورداشلی برون 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27665 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
27666 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
27667 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27668 فاطمه خاکدان 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
27669 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27670 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27671 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
27672 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
27673 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
27674 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
27675 منا خاکزادان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
27676 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27677 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
27678 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27679 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی
27680 ابوالفضل خاکسار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
27681 اشرف خاکسار 1374 علوم رياضي ریاضی
27682 اشرف خاکسار 1379 علوم رياضي ریاضی محض
27683 جواد خاکسار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27684 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
27685 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
27686 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27687 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27688 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27689 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
27690 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27691 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
27692 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
27693 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
27694 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
27695 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
27696 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27697 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
27698 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27699 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
27700 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945733