راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 76,516

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50814 مهدی ذوالفقاری 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62385 مهدی ذوالفقاری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33502 نرگس ذوالفقاری 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61448 وجیهه ذوالفقاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62276 مجید ذوالفقاری مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
70977 آمنه ذوالفقاری نقندر 1381 علوم پايه زمین شناسی
41647 قدرت ذوالفقاری پور 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46759 فاطمه ذوالفقاری ده ارباب 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
59339 لیلا ذوالفقاری زوارم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65757 رسول ذوالفقاری سرآسیا 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62687 کنیز ذوالفقاری طبق سری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36261 حسین ذوالفقاری عزیزی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47818 حسین ذوالفقاری عزیزی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43000 جواد ذوالفقاری فریدونکنار 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
37068 زهرا ذوالفقاری محمدآبادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
77928 اعظم ذوالفقاری منظری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
74027 سمانه ذوالفقاری منظری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62157 زهرا ذوالفقاری نقندر 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32840 نیره ذوالفقاری نقندر 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
59662 سارا ذوالفقاریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33041 صدیقه ذوالقدر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
39745 مهری ذوالقدر 1370 علوم رياضي آمار
46229 جعفر ذوالقدریها 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61145 مجید ذوقدار مقدم 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
94395 المیرا ذوقدارمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
36536 سیمین ذوقدارمقدم 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84610 علی ذوقدارمقدم 1385 علوم پايه فیزیک
49575 مجید ذوقدارمقدم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76801 مهدی ذوقدارمقدم 1383 علوم رياضي آمار
92032 مهدی ذوقدارمقدم 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
67760 احمد ذوقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
102304 حسن ذوقی 1363 مهندسي عمران روستايي
90228 سمیه ذوقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
86339 علی ذوقی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
42570 فرهاد ذوقی 1371 علوم رياضي آمار
57968 طاهره ذوقی سوران 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32227 علی اصغر ذوقی برزشی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
94292 الهام ذوقی بیلندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
78891 عصمت ذوقی بیلندی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
73616 محمد ذوقی بیمرغی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50651 محمد ذوقی پاتاوانی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
57967 ازاده ذوقی تالی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
32910 بابک ذوقی توتکابنی 1366 كشاورزى زراعت
62018 آسیه ذوقی خبوشانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51430 محبوبه ذوقی سوران 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61016 احمد ذوقی شوکت آباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
87234 احمد ذوقی شوکت آباد 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
99956 منصور ذوقی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
78306 الهه ذوقی فیاض 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50844 زهره ذوقی کاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
57969 نازنین ذونعمت کرمانی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31860 فرزانه ذویچی ترک 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
96702 سمیه السادات ذه تاب 1388 علوم رياضي آموزش ریاضی ( آموزش محور )
90557 مژگان ذهابی 1386 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
46618 کمال ذهبکاراقدم 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
92406 احسان ذهبی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
86074 عاطفه ذهبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40542 فاطمه ذهبی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
91794 مهسا ذهبی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28701 نادر ذهبی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
38778 عظیم ذیحق 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97811 علیرضا ذیروحی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
39310 محمدیوسف ذیروحی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
86670 بی بی فاطمه ر’وفی حقی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
47769 صفیه رائیجی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64425 فاطمه رائیجی پارسائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67283 نرگس رائیجی پارسائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
83636 نرگس رائیجی پارسایی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
57977 نورعلی رائیجی یانه سری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
85307 عالیه رائینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
100441 عالیه رائینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
98094 نسرین رائینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43264 محمدحسین رابط 1372 علوم پايه فیزیک
31690 اردشیر رابعی 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
33043 جواد راثی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
37654 مریم راجعی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
70545 زینب راجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
95634 سیدحامد راجی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
87254 سیده حمیده راجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
68379 فاطمه راجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100083 فواد راجی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
43859 عبدالوهاب راحت رودی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
38788 منصوره راحت طلب 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
74376 ندا راحت خواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55211 تکتم راحتی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66957 تکتم راحتی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56801 زهرا راحتی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28702 محمدرضا راحتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
98275 میلاد راحتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32371 نرگس راحتی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
64679 مریم راحمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
81038 سلیمه راحمی کاریزکی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
100518 سلیمه راحمی کاریزکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
60787 علی راحمی کاریزکی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
64999 بتول راد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
39872 حورا راد 1370 علوم پايه زمین شناسی
82442 سیدحسن راد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
36744 سینا راد 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
51229 سینا راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
44806 علی نجات راد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18768083