راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,150

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 محسن درخشان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28002 ناصر درخشان 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28003 محسن درخشان پور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28004 میرصدرالدین درخشان رخساری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28005 علی درخشان فرد 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28006 فهیمه درخشان فرد 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
28007 سارا درخشان ماریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28008 مسعود درخشان نژاد 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28009 سیدمحمدابراهیم درخشانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28010 فرزانه درخشانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28011 مجید درخشانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28012 فرزانه درخشانی سنگانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28013 مهری درخشانی سنگانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28014 محسن درخشنده 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28015 محمدمهدی درخشنده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28016 سمیرا درخشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28017 علی اکبر درخشی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28018 منصوره درخشی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
28019 علی اصغر درخشی پایمان 1373 مهندسي آتشنشاني
28020 فرهاد درخشیده 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28021 الهام درخواه 1384 علوم پايه فیزیک
28022 معصومه درخور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28023 رقیه درخورد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28024 خیربی بی درخوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28025 مهرو درخوش 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28026 معصومه دردانه ساقونی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28027 مینا دردانه یزدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28028 حمیده دردی زاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28029 ابوالفضل دردیدار 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28030 حسن دررودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28031 ریحانه دررودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28032 محمد دررودی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28033 مریم دررودی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28034 هدیه سادات دررودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28035 مریم دررودی جوان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28036 الهام درری جبروتی 1379 علوم پايه فیزیک
28037 هادی درری جعفرپور 1388 علوم رياضي آمار
28038 حسین درری جیروتی 1350 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28039 تیمور درزابی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28040 عالیه درزابی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28041 علیرضا درزمان 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28042 فاطمه درزی گاوزنی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28043 ولی اله درزی لمراسکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28044 عبدالله درزی نژاداسبو 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28045 سمیه درساز 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28046 سیدعباس درسازپناه 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28047 پروین درستکار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28048 رقیه درستکار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28049 نادیه درستکاراحمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28050 سعید درستکاررودسری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
28051 هاجر درستکارنشتیفانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28052 سارا درستکاریاقوتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28053 خدابخش درستکامخو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28054 ناهید درستگارترشیزی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28055 صمد درستی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28056 قادر درستی حسن کیاده 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
28057 غلامحسین درستی عبدل ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28058 انیسه درسنی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28059 مژده درسنی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28060 رزا درسنی شیلکان 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
28061 ریحانه درسوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28062 ریحانه درسویی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28063 رضا درعلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28064 پری درفش 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28065 زهره درفش 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28066 زهره درفش 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
28067 سمیه درفشان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
28068 نفیسه درفشان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28069 لادن درفشی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
28070 محبوبه درفشی 1362 علوم رياضي آمار
28071 علی رضا درفکی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28072 غلامرضا درفکی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
28073 محمدحسین درفکی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28074 انسیه درقدمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28075 عبداله درک زهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28076 الهه درگاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28077 علیرضا درگاهی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28078 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28079 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28080 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28081 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
28082 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28083 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28084 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
28085 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
28086 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28087 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28088 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
28089 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28090 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28091 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28092 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28093 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28094 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28095 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28096 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28097 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28098 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
28099 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28100 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23303426