راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,829

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
69516 محمد ذبیحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
97815 محمود ذبیحی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
69014 مرضیه ذبیحی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
81797 مرضیه ذبیحی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61912 مریم ذبیحی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
67624 مریم ذبیحی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
83859 مریم ذبیحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
98576 مریم ذبیحی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48950 معصومه ذبیحی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
83868 مهدی ذبیحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
88731 مهری ذبیحی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
103711 نصرت ذبیحی 1353 كشاورزى صنایع غذایی
36615 یحیی ذبیحی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57965 اعظم ذبیحی هدک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32769 محمد ذبیحی تربتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55205 نرجس خاتون ذبیحی حصاری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
73011 رقیه ذبیحی خرق 1382 علوم پايه زمین شناسی
88028 رقیه ذبیحی خرق 1386 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
55206 حمیدرضا ذبیحی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33641 محسن ذبیحی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78792 مهدی ذبیحی زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
43392 ناهید ذبیحی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
72922 فاطمه ذبیحی زوارم 1382 علوم پايه زمین شناسی
87992 فاطمه ذبیحی زوارم 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
83991 حمید ذبیحی فرزقی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
86792 هدی ذبیحی فیض آباد 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
97476 فهیمه ذبیحی فیض آبادی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
73645 سمانه ذبیحی فیض ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
86962 فائزه ذبیحی فیض ابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
84559 مهدیه ذبیحی مایوان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
90099 آیدا ذبیحی مداح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
103786 ایدا ذبیحی مداح 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46675 سعید ذبیحی مداح 1373 علوم رياضي ریاضی
52503 سیدمحمد ذبیحی مداح 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
71723 سیدمحمد ذبیحی مداح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
87091 سمیرا ذبیحی مظفرآباد 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47018 علی ذبیحی مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55207 نرگس ذبیحی مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45559 محمد ذبیحی نسب 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
91724 رباب ذبیحی نیشابوری 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42514 کبری ذبیحی ولوجایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
69239 سیدعلیرضا ذبیحیان 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43403 فاطمه ذبیحیان 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
29915 یاسمن ذبیحیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
57966 سمیه ذراتی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
71525 ایران ذرراتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
55208 مریم ذرنوخی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
92192 مریم ذرنوخی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
82524 زهرا ذره پرور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
67926 آتنا ذره پرورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
83093 برزین ذره پرورمقدم 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84773 شهریار ذره پرورمقدم 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
62385 مریم ذره پرورمقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43732 مهناز ذره پرورمقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
102862 نگار ذکا 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
96915 زهره ذکائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66719 سمانه ذکائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
82881 سمانه ذکائی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
49912 ترانه ذکاوت 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
36616 مرضیه ذکاوت 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
88444 صالح ذکاوتی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
30034 مرضیه ذکاوتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
67415 مریم ذکاوتی رستمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
55209 حسین ذکاوتی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85056 مهدی ذکریا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49913 جمشید ذکریائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
37300 عظیم ذکریائی جویباری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
100886 امین ذکریائی کرمانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
77027 مصطفی ذکریاپور 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50312 مرتضی ذکریاپورنائینی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
95514 علیرضا ذنوبی نسب 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
77161 نازنین ذوالجلالی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
88492 ویدا ذوالجلالی 1386 علوم رياضي آمار
55210 اهداء ذوالجناحی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50672 ایمان ذوالجناحی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47168 صدیقه ذوالحسنی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63625 سیدعلی ذوالعلمین 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
67208 جعفر ذوالعلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
74804 جعفر ذوالعلی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28700 نرگس ذوالغیاث 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46346 امیرحسین ذوالفقار 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
89309 زینب ذوالفقار آرانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
93468 محمدحسین ذوالفقار آرانی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35846 اردوان ذوالفقاران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48111 اردوان ذوالفقاران 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
89427 آسیه ذوالفقاران کرمانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
104072 علی گل ذوالفقارخانی 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
63970 احمد ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
81685 الهام ذوالفقاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
100275 امین ذوالفقاری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49914 جمیله ذوالفقاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45345 حسن ذوالفقاری 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
57967 حسن ذوالفقاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
101734 حمید ذوالفقاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49279 راضیه ذوالفقاری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
70510 رعنا ذوالفقاری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62787 زهرا ذوالفقاری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
79535 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
81725 زهرا ذوالفقاری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
94638 زهرا ذوالفقاری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18916058