راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 منصوره سادات حسینی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28002 منصوره سادات حسینی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28003 منیره حسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28004 منیژه حسینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28005 موسی حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28006 مهدی حسینی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28007 مهدی حسینی 1372 علوم رياضي آمار
28008 مهدی حسینی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
28009 مهدی حسینی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
28010 مهدی حسینی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
28011 مهدی حسینی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28012 مهرداد حسینی 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28013 مهری سادات حسینی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28014 مهزاد حسینی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
28015 مهسا حسینی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28016 مهلا حسینی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28017 مهلا حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
28018 مینا حسینی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
28019 میناسادات حسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28020 مینو حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28021 مینوسادات حسینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28022 ناصح حسینی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28023 ناصر حسینی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
28024 ناهید حسینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28025 نجمه حسینی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28026 نجمه سادات حسینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28027 نجمه سادات حسینی 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
28028 نجمه سادات حسینی 1395 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
28029 ندا حسینی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28030 ندا حسینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28031 نداسادات حسینی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28032 نرجس السادات حسینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28033 نرجس بیگم حسینی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28034 نرجس بیگم حسینی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28035 نرگس حسینی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28036 نرگس حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28037 نرگس حسینی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
28038 نرگس سادات حسینی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28039 نسیبه حسینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28040 نسیم سادات حسینی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
28041 نگار حسینی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28042 نگار حسینی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
28043 نیلوفرسادات حسینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28044 وجیهه حسینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28045 وجیهه حسینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28046 وجیهه حسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28047 وجیهه حسینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
28048 وحید حسینی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28049 وحیده حسینی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28050 وحیده سادات حسینی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28051 هاجر حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28052 هاجر حسینی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28053 هاجر حسینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28054 هاجرسادات حسینی 1374 علوم پايه زمین شناسی
28055 هادی حسینی 1375 علوم رياضي ریاضی
28056 هادی حسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
28057 هادی حسینی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
28058 هاله بیگم حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
28059 هانیه حسینی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28060 هانیه حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
28061 هدا حسینی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
28062 هدا حسینی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
28063 هلیا حسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
28064 هومن حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28065 فاطمه حسینی غفاری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28066 سیدخداکرم حسینی جمشیدی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28067 بهمن حسینی خلیفانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28068 آمنه حسینی خیاط 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28069 مسعود حسینی دلوئی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28070 سیدمجتبی حسینی رستمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28071 اباذر حسینی زاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28072 سمیرا حسینی زاده 1378 علوم پايه شیمی محض گرایش شیمی معدنی
28073 آزاده حسینی زری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28074 ملیحه حسینی سعدآباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28075 سیدعلی حسینی شکوه 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28076 فاطمه حسینی طباطبائی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
28077 احسان حسینی عطار 1377 علوم رياضي آمار
28078 سیدنصیر حسینی علی آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28079 طاهره حسینی غفاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28080 سیدمهدی حسینی فراش 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28081 بی بی صغری حسینی قصر 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28082 زهرا حسینی قلابادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28083 سیدعقیل حسینی مدقق 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
28084 سیدمحمود حسینی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28085 بی بی سمیه حسینی یزدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28086 نیره السادات حسینی یزدی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28087 محمدرضا حسینی آبینه ئی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28088 نازنین حسینی آرین 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28089 نازنین حسینی آرین 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
28090 سیدمحمد حسینی آغویه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28091 سیدعلی حسینی ابراهیم آباد 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28092 سیدامیر حسینی ابراهیم اباد 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28093 فاطمه سادات حسینی ابراهیم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28094 سیدمحمدمهدی حسینی ابرده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28095 فاطمه حسینی ابرده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28096 محمد حسینی ابرده 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28097 محمّد حسینی ابرده 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28098 محمدرضا حسینی ابرده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28099 جواد حسینی ابرندابادی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
28100 امیررضا حسینی ابریشمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765094