راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,415

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
91583 بشرا رجائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
76613 پگاه رجائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69926 پیمان رجائی 1381 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
49160 حسین رجائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
80079 حسین رجائی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60487 حمید رجائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
38786 داود رجائی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
72265 رامین رجائی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
80616 رضا رجائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81208 ریحانه رجائی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
69668 زکیه رجائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47742 زهره رجائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63545 زهره رجائی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84839 زینب رجائی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51088 ساسان رجائی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
89829 سمیه رجائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42780 سیدحسین رجائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
96395 سیدحسین رجائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
84472 شبنم رجائی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62910 طیبه رجائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96520 علی رجائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
30888 علیرضا رجائی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
70989 علیرضا رجائی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
38288 فاطمه رجائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65706 فاطمه رجائی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81263 فاطمه رجائی 1384 علوم پايه زمین شناسی
95956 فاطمه رجائی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
99000 فهیمه رجائی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
30445 محبوبه رجائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
42713 محمد رجائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
79199 محمدمهدی رجائی 1384 علوم پايه فیزیک
48745 محمود رجائی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51189 محمود رجائی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
68837 معصومه رجائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
82311 ملیحه رجائی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
96431 ملیحه رجائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32372 مهدی رجائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
79579 مهدی رجائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
67825 نفیسه رجائی 1380 علوم پايه فیزیک
60727 ویدا رجائی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42171 احمد رجائی پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32371 مصطفی رجائی پور 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
83295 منصور رجائی چادرنشین قاچکانلو 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
98126 جمیله رجائی خرم آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34601 رحمت اله رجائی سیدمیرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
99362 سیدجواد رجائی شوشتری 1353 كشاورزى زراعت
88858 سیدحیدر رجائی شوشتری 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
101666 سیدحیدر رجائی شوشتری 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش فرایندهای جداسازی
28702 سعیده رجائی شهرکردی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45960 هادی رجائی نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33400 ابراهیم رجائیان 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
76634 ازاده رجائیان 1383 علوم پايه فیزیک
49082 سعیده رجائیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
68916 کوثر رجائیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
73265 مریم رجائیان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
35833 مهنوش رجائیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
84339 هاجر رجائیان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45965 محمدحسین رجائیان خلیل اباد 1373 دامپزشكي دامپزشکی
94342 الهه رجائیان راد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
75161 موسی رجال 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
43513 داریوش رجالی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
72250 آرزو رجایی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81758 اکرم رجایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
72017 پریسا رجایی 1382 علوم رياضي آمار
30136 حوا رجایی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
41486 رزیتا رجایی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57959 سحر رجایی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
80462 سودابه رجایی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
36872 سیدجلال رجایی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
59339 فاطمه رجایی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
98485 فهیمه رجایی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51472 محبوبه رجایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
93259 محمدمهدی رجایی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53082 نرگس رجایی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64298 مریم رجایی فرد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
94493 مهسا رجایی پیته نوئی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63501 مهدی رجایی جعفرآبادی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
70310 نرگس رجایی زارع 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
86654 مهدیه رجایی لک 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
36227 حمید رجب پور 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47019 رضا رجب پور 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
55201 علی رجب پور 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
43694 ملیحه رجب پور 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46803 نوید رجب پور 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35494 محمد رجب پورسیوکی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43650 عبدالحکیم رجب پورلاجی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
69825 عبدالحکیم رجب پورلاجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
37217 احمد رجب زاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
30996 جواد رجب زاده 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30213 حسین رجب زاده 1365 علوم رياضي آمار
55202 ریحانه رجب زاده 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65203 سمیه رجب زاده 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
59186 علی رجب زاده 1377 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
57960 فائزه رجب زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32530 فرح رجب زاده 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28420 فرشید رجب زاده 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43677 محسن رجب زاده 1372 علوم پايه دبیری شیمی
55203 محمدجواد رجب زاده 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
57961 محمدحسین رجب زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35959 محمدمهدی رجب زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17108363