راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,417

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65017 مریم دیدار 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60551 محسن دیدبان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
80001 هانیه دیدگر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
49966 محبوبه دیده بان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
55200 طاهره دیده بان سنجدکی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76219 حسین دیده خانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52633 علی دیده کار 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
99156 سیده سعیده دیده کنان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
87490 فاطمه دیده ور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
84972 امین دیرانلو 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
103491 امین دیرانلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
55201 محسن دیرانلو 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
69330 مرتضی دیرانلو 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
77103 مریم دیرانلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63118 مرتضی دیرانلوئی کرد 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
69594 عیسی دیرنده 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
75003 عزت دیزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
49536 بابک دیسفانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
84788 علی دیسفانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76319 زهره دیسه 1383 علوم رياضي آمار
34605 شیده دیشیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
67542 ریحانه دیلجانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50680 رقیه دیلم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
74598 صغری دیلم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
80894 محمدمهدی دیلم صالحی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
35762 امیر دیلم کتولی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44910 بهرنگ دیلمقانی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
37120 علی دیلمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34880 ابراهیم دیمه 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84987 فائزه دیمه 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
96225 فاطمه دیمه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33718 حسن دیمه کار 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
81620 وحید دیمه کار 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
86155 فرزانه دیمه کارحقیقی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
100586 فرزانه دیمه کارحقیقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
102439 محسن دیمه کارگراب 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
82049 ملیحه دیمی دشت بیاض 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57965 بهجت دیمی نیت 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
91987 بهجت دیمی نیت 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31745 جلیل دین پناه 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
101625 سحر دین پناه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
78243 هانیه دین پناه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62448 معصومه دین دار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43284 محمدعلی دین محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
57966 مهدی دین محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
100555 مهدی دین محمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63934 آسیه دیناربر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34957 فاطمه دیناروند 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46230 محمد دیناروند 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
92754 معصومه دیناروند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48970 احمد دیناری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52818 معصومه دیندارفیض ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
78566 سعید دیندارلواینالو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
67510 لیلا دینکانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42534 زینب دینکوب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33287 حسین دینوی 1367 كشاورزى زراعت
91036 فرشته دینوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96098 مصطفی دینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
85396 ایمان دیوان بیگی 1385 علوم پايه زمین شناسی
49667 ناصر دیوان بیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98174 الهام سادات دیواندر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
103472 راشد دیواندر 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88498 فهیمه دیواندر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
103232 فهیمه دیواندر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34273 احترام دیواندری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
68347 امین دیواندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45011 برات اله دیواندری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45949 حسین دیواندری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62018 حوریه دیواندری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34739 خیرالنسا دیواندری 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
46416 رضا دیواندری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41859 زهرا دیواندری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46407 طاهره دیواندری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86552 فاطمه دیواندری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88664 فهیمه دیواندری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60515 ناهید دیواندری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80145 سمیرا دیوانگاهی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
94499 سیمین دیوانگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82703 شهربانو دیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29972 محمدرضا دیودید 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78652 مهرداد دیوسالار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47773 میترا دیوسالارمهاجر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
75747 جواد دیهیم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
91167 رضا دیهیم فرد 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
36049 علی دیهیمی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45761 علی دیهیمی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41993 معصومه ذابح کنگ سفلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28699 مسعود ذات علیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97375 عبدالعزیز ذاتی سارون 1388
67040 آرزو ذاکر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
53898 ارزو ذاکر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55202 حسین ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52701 زهرا ذاکر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41918 سیدزمان ذاکر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65455 عبدالحسن ذاکر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94793 فاطمه ذاکر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
55203 قاسم ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46958 قدیر ذاکر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81487 معصومه سادات ذاکر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61937 رضا ذاکر نقیبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19279768