راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,141

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34651 ثریا دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
57952 جواد دهقان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
38545 حسن دهقان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47375 حسن دهقان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
87962 حسن دهقان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53300 حسین دهقان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57953 حمیدرضا دهقان 1377 علوم رياضي آمار
86748 داود دهقان 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
94862 رضا دهقان 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68389 زهرا دهقان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99098 زهرا دهقان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
68953 سکینه دهقان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
82297 سمیه دهقان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85670 طیبه دهقان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
67862 عبدالله دهقان 1380 علوم پايه فیزیک
44245 عبدالمطلب دهقان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
94472 عطیه دهقان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31443 علی دهقان 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34878 عیسی دهقان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29772 غلامعلی دهقان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50783 فاطمه دهقان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53704 فاطمه دهقان 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
60089 فاطمه دهقان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42427 فتح اله دهقان 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
87228 کلثوم دهقان 1385 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
63083 محبوبه دهقان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
101782 محدثه دهقان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
31571 محمدحسین دهقان 1366 علوم رياضي آمار
43315 محمدحسین دهقان 1372 علوم رياضي آمار
57954 محمدرضا دهقان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44419 مریم دهقان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
99866 مریم دهقان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
55194 معصومه دهقان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
105088 معصومه دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
31960 مهرداد دهقان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
39557 ناصر دهقان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33401 ناصرالدین دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
73353 ناهید دهقان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
55195 هادی دهقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
92754 هادی دهقان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
42349 هاشم دهقان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
57956 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
57955 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
54133 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33587 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
89502 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
79265 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
92928 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
57957 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
77682 مهدیه دهقان بنادکی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46667 مهدی دهقان به آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97410 علیرضا دهقان بهابادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45391 معصومه دهقان بهابادی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
55196 شهرام دهقان بیدختی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
101557 پریسا دهقان پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60152 سرور دهقان پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
101804 فرزانه دهقان پور 1389 علوم پايه زمین شناسی
82634 زهرا دهقان پورحاجی آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
96227 مجتبی دهقان پورشهرضائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
30446 محبوبه دهقان پورفراشاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
83880 محمدرضا دهقان پورماهانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
103315 الهه دهقان تنها 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
102526 سحر دهقان تنها 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
37757 مسعود دهقان حسام پور 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52822 صدیقه دهقان حسن ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
46558 مسعود دهقان حسین آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
56966 مسعود دهقان حسین آبادی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65522 فریبا دهقان حصار 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
99152 مجتبی دهقان حصار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
89740 الهام دهقان حقیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31859 فرح ناز دهقان حقیقی لطف اباد 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43807 مهدی دهقان خادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
55197 هادی دهقان دهمیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
61883 سیدمحمد دهقان دهنوی 1378 علوم رياضي آمار
76658 سهیلا دهقان زاده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
95158 سهیلا دهقان زاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
54017 محمدرضا دهقان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
63198 مریم دهقان زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
84778 مسعود دهقان زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
95407 اعظم دهقان زاده ثانی آبادی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
80575 محمدعلی دهقان زاده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی شیمی
101824 مریم دهقان زاده قاینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
69379 هادی دهقان زاده کلاته اسماعیل خان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
84770 محمود دهقان زاده کلاته اسماعیلخان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
88698 محبوبه دهقان زیبد 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
104312 محبوبه دهقان زیبد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
95171 سیده مهدیه دهقان سرخ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
85889 بی بی صفیه دهقان سرخ ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78012 سیده مهدیه دهقان سرخ ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61551 روح الله دهقان سرند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47029 منصوره دهقان سرند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
96634 سمیه دهقان سفیدسنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
80996 فاطمه دهقان شهرضا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
34738 عبداله دهقان شیبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
38871 حمید دهقان طزرجانی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
73314 زعیدرضا دهقان طزرجانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
99005 شیوا دهقان طزرجانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
59789 علی دهقان عشرت آبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
72410 رضا دهقان عصمت آبادی 1382 علوم رياضي آمار
78802 فهیمه دهقان عصمت آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19838951