راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,217

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 الهام دم شناس 1381 علوم پايه زمین شناسی
28002 مهدی دم شناس 1379 علوم پايه زمین شناسی
28003 مهدی دم شناس 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28004 سامان دماوندی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28005 سامان دماوندی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28006 مریم دماوندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28007 محمدرسول دماوندی صالح 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28008 رزیتا دماوندیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28009 حامد دمساز 1380 علوم پايه فیزیک
28010 محمد دمشق 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
28011 علی دمور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
28012 عاطفه دمیرچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28013 کاظم دنان 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28014 حسن دنک کوب 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28015 زهرا دنکوب 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28016 غلامرضا دنکوب 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28017 غلامرضا دنکوب 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
28018 فائزه دنگ کوب 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28019 فائزه دنگ کوب 1389 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
28020 تکتم دنگ کوبان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28021 مریم دنوکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28022 درخشنده دنیائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28023 بتول دنیائی ایسک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28024 ابراهیم دنیائی رودسری 1364 مهندسي نقشه برداري
28025 علی اصغر دنیادیده 1352 علوم پايه فیزیک
28026 علیرضا دنیادیده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28027 جواد دنیایی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
28028 وحیده دنیایی آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28029 سارا دنیکو 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28030 آسیه دنیوی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28031 علیرضا دنیوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28032 حسین دنیوی راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28033 مریم دنیوی راد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28034 سیما دوائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28035 صبا دوائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28036 صبا دوائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28037 سعید دوائی مرکزی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
28038 لیدا دواتگررضوان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28039 علی رضا دواتی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28040 محسن دواچی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28041 مهدی دواری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
28042 احسان دوامدار 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28043 تکتم دوامی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
28044 محبوبه دوامی ابدال ابادی 1381 علوم پايه زمین شناسی
28045 مرتضی دوامی احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28046 رضویه دوانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28047 قاسم دوبرادران 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28048 بنیامین دوج 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
28049 عبداله دوجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28050 رسول دوجی گمش تپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
28051 مژگان دوچی طوسی 1369 علوم پايه زمین شناسی
28052 رسول دودانگه 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
28053 طیبه دودخار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28054 رضا دودمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28055 ندا دودمان 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
28056 بهناز دوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28057 فاطمه دوران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28058 محمدجواد دوران 1383 علوم پايه فیزیک
28059 آرش دوراندیش 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28060 سارا دوراندیش 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28061 سیمین دوراندیش 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28062 فاطمه دوراندیش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28063 فریبا دوراندیش 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28064 محمدعلی دوراندیش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28065 مهدی دوراندیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28066 متین دوراندیش لنگرودی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28067 زهرا دوراندیش یزدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28068 محمدامین دوراندیش یزدی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28069 ابراهیم دورانی علیائی 1377 كشاورزى بیو تکنولوژی گیاهی
28070 ابراهیم دورانی علیایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28071 مژگان دوربین جامی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28072 جمال دوربین نیا 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28073 براتعلی دوربینیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28074 سعید دوربینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28075 مریم دورقی زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28076 فاطمه دورقیان 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28077 صدیقه دوری بجستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28078 پریسا دوزنده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28079 حسین دوزنده خراسانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28080 لیلا دوزنده خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28081 مونا دوزنده خراسانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
28082 هادی دوزنده خراسانی 1363 مهندسي جوشكاري
28083 علی دوست 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28084 علیرضا دوست آبادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28085 محمد دوست پرست 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28086 مهدی دوست پرست 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
28087 محمد دوست جلالی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28088 مجتبی دوست دارنوقابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28089 مهری دوست رضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28090 محمد دوست سیاهدشت 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28091 داور دوست محمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28092 علیرضا دوست آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
28093 علیرضا دوست آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
28094 ناهید دوست آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
28095 سمانه دوست ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
28096 محمد دوست پرست 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28097 مهدی دوست پرست 1382 علوم رياضي آمار
28098 ابوالقاسم دوست دار 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28099 علیرضا دوست دار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28100 عارفه دوست دارریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20772280