راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,891

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28002 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28003 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
28004 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28005 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28006 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28007 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28008 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28009 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28010 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28011 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28012 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28013 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
28014 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28015 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28016 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28017 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28018 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
28019 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28020 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28021 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28022 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28023 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28024 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28025 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28026 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28027 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28028 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28029 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28030 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28031 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28032 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28033 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28034 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28035 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28036 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28037 علی اصغر درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28038 علی اکبر درودی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28039 علیرضا درودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28040 غلامرضا درودی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28041 فاطمه درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28042 فاطمه درودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28043 فاطمه نسا درودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28044 مجتبی درودی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
28045 مجید درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28046 مجید درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
28047 محسن درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28048 محمدهادی درودی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28049 محمدهادی درودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28050 مریم درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28051 مریم درودی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28052 مسعود درودی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28053 معصومه درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
28054 معصومه درودی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
28055 منیره درودی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28056 مهدی درودی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28057 مهدیه درودی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
28058 نجمه درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28059 نرجس درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28060 نرجس درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
28061 خاطره درودی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28062 ابوالفضل درودیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
28063 جعفر دروگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28064 حسن دروگر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28065 حسن دروگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28066 خدیجه دروگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28067 سلیمه دروگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28068 طیبه دروگر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28069 ظریفه دروگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28070 علیرضا دروگر 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28071 فاطمه دروگر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28072 مریم دروگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28073 اکرم دروگربندارخیلی 1373 علوم پايه زمین شناسی
28074 نسرین دروگرمقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28075 شریفه دروگری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28076 محمد دروگریان 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
28077 امنه درویش 1382 علوم رياضي ریاضی محض
28078 امنه درویش 1387 علوم رياضي ریاضی محض
28079 سیامک درویش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28080 مسعود درویش اسکندری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28081 طیبه درویش پورکاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28082 فاطمه درویش زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28083 محمدجواد درویش زاده کاخکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28084 معصومه درویش سرایان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28085 مرجان درویش سنگنوئی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28086 مسعود درویش گنجی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
28087 محمدحسین درویش نارنج بن 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28088 سو نا درویش پسند 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
28089 المیرا درویش رحیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28090 علی درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28091 علیرضا درویش زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28092 فاطمه درویش زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28093 مجتبی درویش زاده 1384 دامپزشكي دامپزشکی
28094 محمد درویش زاده 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28095 محمد درویش زاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
28096 محمدعلی درویش زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28097 محمدکاظم درویش زاده 1382 علوم پايه فیزیک
28098 راضیه درویش زاده ایوری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28099 اعظم درویش نای 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28100 جواد درویشی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22984267