راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 75 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 88,237

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 مریم خزاعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28002 مریم خزاعی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28003 مسعود خزاعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28004 معصومه خزاعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28005 معصومه خزاعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28006 معصومه خزاعی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28007 ملیکا خزاعی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28008 منصوره خزاعی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28009 منصوره خزاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28010 مهدی خزاعی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28011 مهدی خزاعی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28012 مهرنوش خزاعی 1386 علوم پايه فیزیک
28013 مهسا خزاعی 1392 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
28014 میمنت خزاعی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28015 مینا خزاعی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28016 نرگس خزاعی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28017 هادی خزاعی 1363 كشاورزى امور زراعی
28018 هادی خزاعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28019 سعید خزاعی آرام 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28020 طوبی خزاعی آیسک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28021 منیره خزاعی آیسک 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28022 مرتضی خزاعی اسفزار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28023 شهربانو خزاعی الهی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28024 منصوره خزاعی ایسک 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
28025 اعظم خزاعی پور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28026 علیرضا خزاعی پورقره تیکان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28027 صدیقه خزاعی خلیل آباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28028 راضیه خزاعی دلاکه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28029 محمداسحاق خزاعی دلاکه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28030 جواهر خزاعی علی ابادی 1358 علوم پايه فیزیک
28031 حمید خزاعی فدافن 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28032 فاطمه خزاعی فدافن 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28033 مجتبی خزاعی فدافن 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28034 محمد خزاعی فدافن 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28035 مهسا خزاعی فدافن 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28036 علی خزاعی فر 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28037 زهرا خزاعی فرد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28038 سینا خزاعی فرید 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28039 صفیه خزاعی فرید 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28040 علیرضا خزاعی فرید 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28041 مسعود خزاعی فریک 1385 علوم پايه زمین شناسی
28042 مسعود خزاعی فریک 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
28043 هادی خزاعی کرقند 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
28044 معصومه خزاعی گسک 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28045 مریم خزاعی مقدم 1381 علوم پايه فیزیک
28046 امیر خزاعی نژاد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28047 فروغ خزاعی نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28048 ماه رخ خزاعی نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28049 ماه رخ خزاعی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28050 نادیا خزاعی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28051 زهره خزاعی نوکند 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28052 حسن خزاعیان 1353 مهندسي راه و ساختمان
28053 رحمان خزاعیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
28054 نجمه خزاف مقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28055 فهیمه خزاف مقدم 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28056 فرنگیس خزامی نژاد 1383 هنر نيشابور نقاشی
28057 زهره خزان گلاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28058 فاطمه خزان گلاری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28059 محمدرضا خزانه داری 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28060 مهسا خزانه داری 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
28061 ایمان خزایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28062 پژمان خزایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28063 راضیه خزایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28064 سلیمان خزایی 1367 علوم رياضي آمار
28065 فاطمه خزایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28066 مجتبی خزایی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28067 نسرین خزوعی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28068 زکیه خزیمه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28069 طوبی خزیمه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28070 مهران خزیمه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28071 نفیسه خزیمه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28072 صدیقه خزیمه سربیشه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28073 افشین خزین قناد 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
28074 امید خزین قناد 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
28075 ابوذر خسته 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28076 فاطمه خسته دل فومنی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
28077 نرگس خسرو آبادی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28078 سمیّه خسرو آزاد 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28079 شیما خسرو جردی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
28080 فاطمه خسرو شیری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
28081 سعید خسروآبادی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28082 محسن خسروآبادی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28083 محمدرضا خسروآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28084 سمّیه خسروآزاد 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28085 حمیدرضا خسروابادی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
28086 علیرضا خسروابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28087 کاظم خسروابادی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28088 مریم خسروابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28089 یحیی خسروابادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28090 ستاره خسروان 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28091 غلامرضا خسروان 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28092 مریم خسروان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28093 انسیه خسروانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28094 جلیل خسروانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28095 سارا خسروانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28096 علیرضا خسروانی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28097 هنگامه خسروانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
28098 حامد خسروانی فرد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28099 حمید خسروانی فرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28100 علی خسروانی فرد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31177759