راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,692

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 ا حد داوری چلقائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28002 احمد داوری خواه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28003 اصغر داوری دولت ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28004 مریم داوری دولت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28005 طاهره داوری دولت آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28006 مجتبی داوری رشتخوار 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
28007 محمود داوری شمس ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28008 ساجده داوری طراقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
28009 فاطمه داوری عدالت پناه 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
28010 آمنه داوری عدالت پناه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28011 گلناز داوری عدالت پناه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28012 حسن داوری علی آباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28013 الهه داوری کاسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28014 مژده داوری لطف آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28015 عباس داوری مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
28016 محمدعلی داوری ملک آبادی 1355 كشاورزى علوم زراعی
28017 محمد علی داوری ملک ابادی 1361 كشاورزى امور زراعی
28018 محسن داوری نژا د 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28019 احسان داوری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28020 زینب داوری نژاد 1388 علوم رياضي آمار
28021 غلامحسین داوری نژاد 1355 كشاورزى علوم زراعی
28022 محسن داوری نژاد 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28023 محمد داوری نژاد 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
28024 حسنیه داوری نسب 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
28025 محمدعلی داوریار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28026 محمود داوریاری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
28027 طیبه داوریان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28028 علی داوریان پوستچی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28029 محبوبه داوریان نوحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28030 جواد داوطلب 1379 علوم رياضي آمار
28031 حسین داوطلب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28032 راضیه داوطلب 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
28033 زهرا داوطلب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
28034 علی داوطلب 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28035 فاطمه داوطلب 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28036 معصومه داوطلب 1384 علوم پايه زمین شناسی
28037 منیر داوطلب 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28038 احمد داوطلب زرقی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28039 احمد داوطلب زرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
28040 الهام داوطلب زرقی 1381 علوم پايه زمین شناسی
28041 الهام داوطلب زرقی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
28042 سمیه داوطلب زرقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28043 مهدی داوطلب ساروکلایی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
28044 صفورا داوطلب مایانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28045 فاطمه داوند 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
28046 سمیرا داوود منش 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28047 خسرو داوودآبادی 1385 علوم پايه فیزیک
28048 امیر داوودپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28049 زهرا داوودنیا 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
28050 ایران داوودی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28051 فائزه داوودی 1385 علوم پايه زمین شناسی
28052 مریم داوودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28053 مصطفی داوودی نژاد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28054 مرضیه داهی زهی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28055 ابوالفضل دایا 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28056 راضیه دباغ 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28057 طاهره دباغ 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
28058 زهره دباغ تبریزی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28059 مریم دباغ سبزواری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28060 ابوالقاسم دباغان 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28061 مرضیه دباغها 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28062 بهاره دباغی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28063 حمیده دباغی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28064 شیما دباغی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
28065 شیما دباغی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
28066 عدنان دباغی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28067 علی دباغی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28068 علیرضا دباغی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28069 مجید دباغی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28070 مریم دباغی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
28071 فهیمه دباغی زرندی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28072 فاطمه دباغی صدر 1382 علوم پايه زمین شناسی
28073 فاطمه دباغی فسایی 1378 علوم پايه زمین شناسی
28074 زهرا دباغی مقدم 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28075 محمدحسین دباغی مقدم 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28076 زهرا دباغیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28077 محمدعلی دباغیان 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28078 وحید دباغیان عبدلی 1367 علوم رياضي ریاضی
28079 سیما دبستانی رضوی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28080 سیما دبستانی رضوی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28081 فاطمه دبوری فریمانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28082 فاطمه دبوری فریمانی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28083 مرضیه دبیدیان 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28084 شهاب الدین دبیرالنظاره ئی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28085 حمید دبیرانصاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28086 فاطمه دبیرچی لو 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28087 اعظم دبیری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28088 ایوب دبیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28089 بنیامین دبیری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
28090 جواد دبیری 1378 علوم رياضي آمار
28091 سیدمهدی دبیری 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28092 علی اکبر دبیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
28093 فاطمه دبیری 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28094 محسن دبیری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28095 مهران دبیری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
28096 مهرداد دبیری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28097 وحید دبیری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28098 طاهره دبیری اترآباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28099 محدثه دبیری اترآباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28100 علی اصغر دبیری بهنمیری 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23804691