راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,266

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42534 زینب دینکوب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33287 حسین دینوی 1367 كشاورزى زراعت
91036 فرشته دینوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
96088 مصطفی دینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
85396 ایمان دیوان بیگی 1385 علوم پايه زمین شناسی
49667 ناصر دیوان بیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
98154 الهام سادات دیواندر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
103398 راشد دیواندر 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
88498 فهیمه دیواندر 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
103166 فهیمه دیواندر 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34273 احترام دیواندری 1367 علوم پايه دبیری شیمی
68347 امین دیواندری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45011 برات اله دیواندری 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45949 حسین دیواندری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62018 حوریه دیواندری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34739 خیرالنسا دیواندری 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
46416 رضا دیواندری 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41859 زهرا دیواندری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46407 طاهره دیواندری 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
86552 فاطمه دیواندری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
88664 فهیمه دیواندری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60515 ناهید دیواندری 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
80145 سمیرا دیوانگاهی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
94495 سیمین دیوانگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82703 شهربانو دیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29972 محمدرضا دیودید 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
78652 مهرداد دیوسالار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47773 میترا دیوسالارمهاجر 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
75747 جواد دیهیم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
91167 رضا دیهیم فرد 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
36049 علی دیهیمی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45761 علی دیهیمی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41993 معصومه ذابح کنگ سفلی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28699 مسعود ذات علیان 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
97363 عبدالعزیز ذاتی سارون 1388
67040 آرزو ذاکر 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
53898 ارزو ذاکر 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
55202 حسین ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52701 زهرا ذاکر 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
41918 سیدزمان ذاکر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65455 عبدالحسن ذاکر 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
94789 فاطمه ذاکر 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
55203 قاسم ذاکر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46958 قدیر ذاکر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
81487 معصومه سادات ذاکر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61937 رضا ذاکر نقیبی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
75760 علی ذاکرالحسینی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
100491 علی ذاکرالحسینی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
93916 فریده ذاکرالحسینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
104584 نغمه ذاکرالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها
55204 فاطمه ذاکرتولایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
67211 فاطمه ذاکرتولایی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
74813 فاطمه ذاکرتولایی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
60035 راضیه ذاکردولت آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57967 زکیه ذاکردولت آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
85181 سیده عاطفه ذاکردولت آبادی 1385 علوم پايه زمین شناسی
69130 مرضیه ذاکردولت آبادی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53110 سیدمحمدرضا ذاکررضوی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42230 محمد ذاکرزاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
55205 نسرین ذاکرزاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
81546 مبین ذاکرعباسی امیری 1384 علوم پايه زمین شناسی
29286 مهدی ذاکرعباسی امیری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42836 ایرج ذاکرعنبرانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32624 فاطمه ذاکرعنبرانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
104338 همایون ذاکرقمصری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51522 نجمه ذاکرمقدم 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
99102 مهناز ذاکرهرفته 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66254 اعظم ذاکری 1380 علوم رياضي آمار
55206 تکتم ذاکری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
80285 ثمینه ذاکری 1384 علوم رياضي ریاضی محض
33641 حسین ذاکری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
90907 حمید ذاکری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
37465 داود ذاکری 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
94008 داود ذاکری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
49255 داوود ذاکری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
97310 رضوان ذاکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
81606 رمضان ذاکری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
59580 زهرا ذاکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
85468 زهرا ذاکری 1385 دامپزشكي دامپزشکی
88473 زهره ذاکری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
86608 زینب ذاکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66304 سپیده ذاکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
71963 سعید ذاکری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
78091 سعیده ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32370 سکینه ذاکری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
74099 سمانه ذاکری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34958 سیدحجت اله ذاکری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
78192 سیده مرضیه ذاکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
102759 صدیقه ذاکری 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
84557 عاطفه ذاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
103240 عاطفه ذاکری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
46825 علی ذاکری 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
59971 علی ذاکری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
30906 غلامرضا ذاکری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
86032 فائزه ذاکری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65335 فاطمه ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84566 فاطمه ذاکری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
91320 فاطمه ذاکری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65314 محمدصادق ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33081 محمدکاظم ذاکری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19175657