راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 زهره خواک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28002 علیرضا خواک 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28003 معصومه خواک 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28004 معصومه خواک 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28005 زینب خوانساری 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28006 عطیه خوانساری بروجردی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28007 زهره خوانکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28008 طاهره خوانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
28009 علی خوانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28010 موسی خوانی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
28011 محّمد خوانی صاریانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
28012 محمّد خوانی صاریانی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
28013 سیدعلی خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28014 سیدمحمدامین خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28015 سیدمحمدامین خوانیکی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28016 آیدا خوئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28017 ساسان خوئی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
28018 سیدحمید خوئی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28019 شیرین خوئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
28020 مصطفی خوئی تربقان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28021 سعید خوئی سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28022 قربانعلی خوئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
28023 مسعود خوئینی ها 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28024 معصومه خوب 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28025 زهرا خوب فکر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28026 سمیه خوبان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
28027 منیره خوبان ازغدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28028 عالیه خوبروی کنه گرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
28029 سمیه خوبزاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28030 گلثوم خوبزاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28031 حمیده خوبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28032 مهدی خوبیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28033 احمد خوجانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
28034 عزت خوجانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28035 مریم خوجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28036 زهره خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28037 فاطمه خوجه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28038 نرگس خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28039 سپیده خوجه داد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28040 منصور خودآوردی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28041 حمیدرضا خودبخش عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28042 حسن خودستان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28043 شهره خودسیانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
28044 الهه خودکامه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28045 شاهین خودنیا 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28046 افسون خودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28047 محمد خوراشاهی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28048 علیرضا خوراکیان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28049 امین خوران 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28050 فهیمه خوران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28051 محمود خوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28052 محمد خوردو 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28053 طیبه خوردی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28054 منیره خوردی مودی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
28055 زینب خورزانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28056 اعظم خورسند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28057 المیرا خورسند 1382 هنر نيشابور نقاشی
28058 امیررضا خورسند 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28059 گلبرگ خورسند 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28060 مهناز خورسند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28061 شیوا خورسند صرافان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28062 هادی خورسنداکبرزاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
28063 سمیرا خورسندپریزاد 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28064 سمیرا خورسندپریزاد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
28065 سیدامیررضا خورسندپریزاد 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28066 سیدسعید خورسندپریزاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
28067 بی بی شهناز خورسندذاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28068 محمدرضا خورسندراد 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28069 مریم خورسندراد 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28070 ایمان خورسندعسگری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28071 احمد خورسندعلیزاده 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
28072 مریم خورسندگل چین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28073 حسین خورسندوکیل زاده 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28074 احسان خورسندی 1380 علوم پايه فیزیک
28075 احسان خورسندی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28076 جانعلی خورسندی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28077 سپیده خورسندی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28078 سکینه خورسندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28079 سهیلا خورسندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28080 طاهره خورسندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28081 طاهره خورسندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
28082 مهدی رضا خورسندی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
28083 سیما خورسندی شیرغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28084 بی بی راهله خورسندی یزدانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28085 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28086 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
28087 مهدی خورسندی شامیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
28088 محمد خورسندی شیرغان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28089 مصطفی خورسندی شیرغان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28090 مهدی رضا خورسندی شیرغان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
28091 ریحانه خورسندی علی پور زحمتکش 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28092 مجید خورسندی علیپورزحمتکش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28093 ابوالحسن خورسندی علیزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28094 اسفندیار خورسندی کواکی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28095 سمیرا خورسندی نخودبریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28096 شهرام خورشائی شرق 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28097 ملیحه خورشاهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28098 زهرا خورشاهی سرمزده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28099 لادن خورشاهی شرق 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28100 پروین خورشاهیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27499058