راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 47 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 الهام خاک سفیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28002 علی خاک نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28003 معصومه خاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28004 حسین خاکباز 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28005 زهرا خاکباز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28006 محمدعلی خاکباز 1366 كشاورزى زراعت
28007 محمود خاکباز 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28008 محمود خاکباز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28009 مهدی خاکباز 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28010 معصومه خاکبازبرآبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
28011 مسیب خاکبازعلی آباد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28012 الهام خاکپاش 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
28013 الهه خاکپور 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
28014 حامد خاکپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
28015 خدیجه خاکپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28016 زهره خاکپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28017 سعید خاکپور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28018 سعید خاکپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28019 سعیده خاکپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28020 سعیده خاکپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
28021 سمیه خاکپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28022 شیرین خاکپور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28023 علیرضا خاکپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28024 علیرضا خاکپور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28025 فائزه خاکپور 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28026 فاطمه خاکپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28027 محمد خاکپور 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28028 معصومه خاکپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
28029 نرگس خاکپور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28030 نینا خاکپور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
28031 سمانه خاکپور بجستانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28032 ایمان خاکپورچناری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28033 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28034 وحید خاکپورداشلی برون 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28035 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28036 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28037 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28038 فاطمه خاکدان 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
28039 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28040 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28041 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28042 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
28043 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28044 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28045 منا خاکزادان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28046 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28047 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
28048 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28049 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی
28050 ابوالفضل خاکسار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28051 اشرف خاکسار 1374 علوم رياضي ریاضی
28052 اشرف خاکسار 1379 علوم رياضي ریاضی محض
28053 جواد خاکسار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28054 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28055 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28056 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28057 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28058 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28059 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28060 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28061 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28062 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28063 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28064 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
28065 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
28066 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28067 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
28068 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28069 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28070 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
28071 وحید خاکسارزارع ها 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28072 وحید خاکسارزارع ها 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
28073 وحید خاکسارزارع ها 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
28074 مسعود خاکسارطرقی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28075 مهرداد خاکسارمحمدی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
28076 مهدیه خاکسارنوده پشنگی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28077 تورج خاکساری 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28078 جواد خاکساری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28079 مسعود خاکساری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28080 منا خاکساری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28081 نادر خاکساری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
28082 معصومه خاکساری مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28083 مجتبی خاکساری بایگی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28084 سیدحسین خاکساری مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28085 جلیله خاکستانی 1388 علوم پايه فیزیک
28086 امیر خاکستانی شهری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28087 امیر خاکستانی شهری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28088 صدیقه خاکستانی شهری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28089 نجمه خاکستانی شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28090 وجیهه خاکستانی شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28091 غلامرضا خاکستری 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28092 معصومه خاکستری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28093 معصومه خاکستری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28094 بهروز خاکسفیدی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
28095 رسول خاکشور 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28096 زهرا خاکشور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
28097 زهره خاکشور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28098 سمانه خاکشور 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28099 غلامرضا خاکشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28100 فاطمه خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789945