راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,784

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 علیرضا خوش صفت 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28002 عالیه خوش کام 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28003 بهرام خوش منظر 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28004 فرشته خوش منظر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28005 فریبا خوش منظر 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28006 غلامرضا خوش منظرحسین اباد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28007 کبری خوش منظرفاروجی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28008 شیوا خوش نسب 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28009 الهام خوش نظر 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28010 جواد خوش نگاه 1375 دامپزشكي دامپزشکی
28011 یحیی خوش نمای 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28012 محمدرضا خوش نمک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28013 مهرداد خوش نویس 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28014 حمید خوش همت 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28015 جواد خوش یمن 1366 علوم رياضي ریاضی
28016 فهیمه خوش یمن 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28017 فهیمه خوش آهنگ قصر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28018 فهیمه خوش آهنگ قصر 1382 علوم رياضي ریاضی محض
28019 فهیمه خوش آهنگ قصر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28020 نغمه خوش الحان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28021 حسین خوش الحان داودلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
28022 انسیه خوش اندام 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28023 محمود خوش اندام 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28024 عادل خوش اندام شورچه 1381 علوم رياضي آمار
28025 محمٌد خوش اهنگ 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
28026 سمانه خوش بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28027 فاطمه خوش بخت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28028 هادی خوش بخت 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28029 ایمان خوش بیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
28030 حمیده خوش بیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28031 علیرضا خوش بیان 1385 علوم پايه زمین شناسی
28032 مریم خوش بیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28033 ملیحه خوش بین سردشت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28034 شاهین خوش بین قماش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28035 محمدجواد خوش چهره 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28036 محمدجواد خوش چهره 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28037 عباس خوش خرام رودمعجن 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28038 حسین خوش خرام رودمعجنی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28039 صدیقه خوش خرام رودمعجنی 1383 علوم پايه فیزیک
28040 مصطفی خوش خلق 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28041 حامد خوش خو 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28042 فرشته خوش دست کاخکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28043 زینب خوش دوست 1386 علوم پايه زمین شناسی
28044 سحر خوش دوست 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28045 مهدی خوش رفتار 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
28046 ولی الله خوش رفتار 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28047 ملیحه خوش رفتاررودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28048 عباس خوش رفتارسیدانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
28049 رویا خوش روعلی ابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28050 بتول خوش رویامی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28051 زهرا خوش زبان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28052 زهرا خوش زبان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
28053 نرجس خوش زبان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28054 نرجس خوش زبان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28055 ریحانه خوش زبان زاده 1389 علوم پايه فیزیک
28056 اکرم خوش زبان نقندر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28057 امین خوش سبک 1386 علوم پايه فیزیک
28058 فاطمه خوش سلوک 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28059 سمیه خوش سیرت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28060 حانیه خوش سیما 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28061 راضیه خوش سیما 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28062 رقیه خوش شکن برج 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28063 مصطفی خوش صفت 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
28064 مصطفی خوش صفت 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
28065 زهره خوش صورت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28066 مرضیه خوش طالع 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28067 مهسا خوش طالع 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
28068 مهدی خوش طینت 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28069 سمیه خوش ظاهر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28070 هدی خوش ظاهر 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28071 محدثه خوش عاطفه بازه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
28072 زهرا خوش فطرت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28073 مجتبی خوش قامت 1379 علوم رياضي آمار
28074 سپیده خوش قامت باجگیران 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28075 ابراهیم خوش کام 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28076 افسانه خوش کردار 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28077 افسانه خوش کردار 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
28078 فریبا خوش کیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28079 زهرا خوش گام 1383 علوم رياضي ریاضی محض
28080 ملیحه خوش گفتار ماهر 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28081 فهیمه خوش گفتارماهر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28082 ملیحه خوش گفتارماهر 1384 علوم پايه فیزیک
28083 سمیه خوش محبت 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28084 ملیحه خوش نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28085 منصوره خوش نسب 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28086 نصیبه خوش نگاه 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28087 مهرداد خوش نویس 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28088 حمیده خوش نیازی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28089 حسام خوش نیت 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28090 فاطمه خوش نیت 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28091 مینا خوش نیت 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28092 علی خوش وقت 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28093 فرزانه خوش وقت علی آبادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28094 زهرا خوش همت 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28095 وجیهه خوش همدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
28096 الهام خوشاب 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28097 علی خوشاب 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28098 آمنه خوشبخت 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28099 امین خوشبخت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28100 رقیه خوشبخت 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 26854806