راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 90,209

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 محسن خدادادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28002 محمد خدادادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
28003 محمد خدادادی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28004 محمود خدادادی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28005 مریم خدادادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28006 مریم خدادادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
28007 معصومه خدادادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28008 نفیسه خدادادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28009 یاسمن خدادادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28010 نرگس خدادادی امین 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28011 محمدجواد خدادادی بزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
28012 زهرا خدادادی بهابادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28013 نرگس خدادادی بهلولی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28014 عزیزه خدادادی پیره یوسفیان 1383 هنر نيشابور نقاشی
28015 مهدی خدادادی تیرکلائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28016 زهره خدادادی چناربو 1390 مهندسي مهندسی شیمی
28017 رقیه خدادادی طاقانکی 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28018 ناهید خدادادی قلعه نوئی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
28019 محسن خدادادی کاریزنوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
28020 غلامرضا خدادادی لری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
28021 حجیه فاطمه خدادادی مایانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28022 محمود خدادادی یان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28023 محسن خدادادی یزدی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
28024 علی اکبر خدادادیان 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28025 علی محمد خدادادیان 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28026 فاطمه خدادادیان 1355 كشاورزى زراعت
28027 مینا خدادادیان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28028 سیدحسن خدادادیان حسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28029 پیرعلی خدادادیان قوچانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28030 جواد خدادوست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28031 حسن خدادوست 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28032 حسین خدادوست 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28033 حسین خدادوست 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28034 حسین خدادوست 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28035 رسول خدادوست 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28036 زهرا خدادوست 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28037 زهرا خدادوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28038 طاهره خدادوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28039 محمدرضا خدادوست 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28040 محمدعلی خدادوست 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28041 فائزه خدادوست بهاباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
28042 محبوبه خدارحمی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28043 مهدی خدارحمی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28044 زهره خدارحمی سرتختی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28045 سیامک خدارحیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28046 ام البنین خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28047 صفیه خداشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28048 فاطمه خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28049 مجید خداشاهی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28050 آیدا خداشناس 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28051 آیدا خداشناس 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28052 آیلر خداشناس 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28053 اکرم خداشناس 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28054 حسین خداشناس 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28055 رضا خداشناس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28056 سعیده خداشناس 1387 علوم رياضي ریاضی محض
28057 عفت خداشناس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28058 عفت خداشناس 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28059 علی خداشناس 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28060 علیرضا خداشناس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28061 علیرضا خداشناس 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
28062 فاطمه خداشناس 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28063 فاطمه خداشناس 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28064 محمدابراهیم خداشناس 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28065 مرضیه خداشناس 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28066 نرجس خداشناس 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28067 حجت خداشناس شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28068 اعظم خداشناس بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28069 حمیدرضا خداشناس رشتخوار 1354 علوم رياضي آمار
28070 مریم خداشناس سیوکی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28071 مریم خداشناس سیوکی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
28072 عاطفه خداشناس عبدل آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28073 محمد علی خداقلی 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
28074 عباس خداقلی زاده هل آباد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28075 کیهان خداکرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
28076 نیما خدام باشی امامی 1391 كشاورزى تغذیه دام
28077 محمدحسن خدام محمدی 1352 علوم رياضي ریاضی
28078 رسول خدامرادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28079 رسول خدامرادی خانقاهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28080 راضیه خدامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28081 علیرضا خدامی 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
28082 فاطمه خدامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28083 فاطمه خدامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
28084 محمدصادق خدامی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28085 مهدی خدامی 1382 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28086 نجمه خدّامی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28087 صفیه خدامی فهادان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28088 محمدرضا خدامی فهادان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
28089 آذین خداوردی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28090 آزاده خداوردی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28091 رضا خداوردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
28092 مجید خداوردی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28093 محمدرضا خداوردی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
28094 مجید خداوردی ازغندی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28095 مجید خداوردی ازغندی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
28096 سهیلا خداوردی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28097 حمیدرضا خداوردی ندرابادی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
28098 الهام خداوردیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28099 الهام خداوردیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
28100 مریم خداویسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32240749