راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,849

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
89493 فاطمه دهقان نیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
37663 محمد دهقان نیری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35475 محمود دهقان نیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
55195 وجیهه دهقان نیری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
84666 وحید دهقان نیری 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40200 هادی دهقان نیری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65738 حمیدرضا دهقان همت آبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
55190 حوا دهقان یکه باغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
38978 احیا دهقانپور 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42420 محمدعلی دهقانپورخور 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51544 فاطمه دهقانپورسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
39557 علی اصغر دهقانپورعلی اقا 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73550 راضیه دهقانچیان کهنه قوچان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
61951 لیلی دهقانزاده کلاته اسماعیل خان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66596 مهدی دهقانزاده کلاته اسماعیل خان 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
55196 مرضیه دهقانکاریزنوی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
81908 اعظم دهقانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44791 اکبر دهقانی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64431 اکرم دهقانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
76824 حجت دهقانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
97001 حجت دهقانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
36424 حمیدرضا دهقانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
54122 رضا دهقانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55197 زهرا دهقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
80836 زینب دهقانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
74989 طاهره دهقانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50868 علی دهقانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
35412 علیرضا دهقانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
42757 فاطمه دهقانی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
50894 فاطمه دهقانی 1375 علوم پايه فیزیک
97817 فرانک دهقانی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
104893 کاظم دهقانی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
42421 لیلا دهقانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53260 لیلا دهقانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46663 مجید دهقانی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
35936 محمد دهقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
39048 محمد دهقانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60599 محمد دهقانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42388 محمدابراهیم دهقانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49881 مرتضی دهقانی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
55198 مرضیه دهقانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
95626 مرضیه دهقانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
57956 مریم دهقانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61514 معصومه دهقانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
101883 منصوره دهقانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
94887 ندا دهقانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
70140 ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60430 مهدی دهقانی احمدآبادی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
97383 مریم دهقانی اذرخوارانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
89387 محبوبه دهقانی استاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
57957 عقیل دهقانی اسدآبادی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51140 محمدحسین دهقانی اشکذری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
93366 عطیه دهقانی اشگذری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31029 علیرضا دهقانی پوده 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
75625 فائقه دهقانی پور 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60923 فروغ دهقانی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65213 مصطفی دهقانی پیشه 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46306 حسن دهقانی تفتی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
97374 محبوبه دهقانی تفتی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41205 محمد دهقانی تفتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
97910 محمدجواد دهقانی تفتی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
37552 محمدحسین دهقانی تفتی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50421 محمدرضا دهقانی تفتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
103993 زینت دهقانی جویباری 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
32225 سعداله دهقانی دشت آبی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43263 سعداله دهقانی دشت آبی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55199 لیلا دهقانی دهقی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53088 مرضیه دهقانی دهیج 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48262 محسن دهقانی رورانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
47743 اعظم دهقانی زاده بغدادآباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
60016 عادله دهقانی زاده بغدادآباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
57958 مژگان دهقانی زاده بغدادآباد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
82309 ناهید دهقانی زاده بغداداباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
88205 جلال دهقانی سانیج 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
57959 عباس دهقانی سلطانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
94938 علی دهقانی عشرت آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
90268 سکینه دهقانی عیش آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
86677 نیره دهقانی فردوس 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
90060 بتول دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
84638 محمدمهدی دهقانی فیروز آبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
90504 مریم دهقانی فیروز آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
78948 احسان دهقانی فیروزآبادی 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
75835 راضیه دهقانی فیروزآبادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
59485 زینب دهقانی فیروزآبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
85383 سمیرا دهقانی فیروزآبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
92837 علی دهقانی فیروزآبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
74581 مهدی دهقانی فیروزآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40161 راضیه دهقانی فیروزابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48071 رضا دهقانی فیروزابادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
55200 طاهره دهقانی فیروزابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31444 علیرضا دهقانی فیروزابادی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
81249 فائزه دهقانی فیروزابادی 1384 علوم پايه زمین شناسی
72647 مجتبی دهقانی قهفرخی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
55201 عباسعلی دهقانی کلاته ملامحمدقلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28696 سعید دهقانی کیوی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
79946 فهیمه دهقانی محمد آبادی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
66045 فهیمه دهقانی محمدآبادی 1380 علوم پايه فیزیک
91918 مسعود دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
91606 ملیحه دهقانی محمدآبادی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
83140 منصوره دهقانی محمدآبادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19545404