راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 تکتم حیدرپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28002 حسن حیدرپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28003 زهره حیدرپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28004 سوزان حیدرپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28005 محمدرضا حیدرپور 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28006 محمدمهدی حیدرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28007 محمودرضا حیدرپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28008 مریم حیدرپور 1377 علوم رياضي ریاضی محض
28009 منصوره حیدرپور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28010 منصوره حیدرپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
28011 مهدی حیدرپور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
28012 مهیار حیدرپور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28013 محمد حیدرپوربمی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
28014 فهیمه حیدرپورقالاچیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28015 حکیمه حیدردوست 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28016 آزاده حیدرزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
28017 ارمغان حیدرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28018 اعظم حیدرزاده 1385 دامپزشكي دامپزشکی
28019 انسیه حیدرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28020 برات حیدرزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28021 جهانگیر حیدرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28022 حسین حیدرزاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
28023 رویا حیدرزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28024 زهره حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28025 سعید حیدرزاده 1371 دامپزشكي دامپزشکی
28026 سیاوش حیدرزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28027 طاهره حیدرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28028 فاطمه حیدرزاده 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28029 مجتبی حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28030 محسن حیدرزاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
28031 محمدرضا حیدرزاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28032 مریم حیدرزاده 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28033 ملیحه حیدرزاده 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
28034 مهدی حیدرزاده 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28035 مهدی حیدرزاده 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
28036 ناهید حیدرزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28037 ناهید حیدرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28038 ناهید حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28039 حسین حیدرزاده اماموردیخان 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
28040 مصطفی حیدرزاده ثانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28041 نجمه حیدرزاده جنت آبادی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28042 راضیه حیدرزاده خزیمه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28043 هادی حیدرزاده خزیمه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28044 سمانه حیدرزاده ریزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
28045 معصومه حیدرزاده زو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28046 مجید حیدرزاده فخرابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28047 فاطمه حیدرزاده کاسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
28048 نسرین حیدرزاده کلشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28049 آرزو حیدرزاده محمدرضاخان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28050 ارزو حیدرزاده محمدرضاخان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28051 محدثه حیدرعلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28052 طاهره حیدرنژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28053 علی رضا حیدرنژاد 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28054 مهدی حیدرنژاد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28055 سعید حیدرنژادرمی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28056 علی محمد حیدرنژادشهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28057 زهره حیدرنیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28058 محسن حیدرنیا 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28059 مهدی حیدرنیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
28060 حجی ابراهیم حیدرنیاکلاتی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28061 آسیه حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28062 ابراهیم حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28063 احمد حیدری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28064 احمدعلی حیدری 1372 علوم پايه زمین شناسی
28065 اعظم حیدری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28066 افسانه حیدری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28067 اکبر حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28068 اکبر حیدری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28069 اکبر حیدری 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28070 اکبر حیدری 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28071 اکرم حیدری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28072 اکرم حیدری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28073 الهام حیدری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28074 الهام حیدری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28075 الهه حیدری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28076 امیررضا حیدری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28077 امیرعباس حیدری 1384 علوم پايه فیزیک
28078 براتعلی حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28079 بنفشه حیدری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28080 بهروز حیدری 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
28081 بهروز حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
28082 بی بی اقدس حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28083 بی بی سمیه حیدری 1377 علوم رياضي آمار
28084 بی بی سمیه حیدری 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
28085 بی بی مریم حیدری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28086 پارسا حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28087 تکتم حیدری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
28088 تکتم حیدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28089 ثمینه حیدری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28090 جعفر حیدری 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
28091 جعفر حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
28092 جلال حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
28093 جواد حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28094 جهانگیر حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
28095 حامد حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
28096 حبیب حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28097 حسن حیدری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28098 حسن حیدری 1372 علوم رياضي آمار
28099 حسین حیدری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28100 حسین حیدری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602380