راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,625

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
28002 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28003 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
28004 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28005 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28006 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28007 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28008 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28009 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28010 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28011 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28012 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28013 طاهره خانه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28014 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28015 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28016 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28017 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
28018 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28019 حسین خانه ششدر 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
28020 فریبا خانه ششدر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28021 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28022 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
28023 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
28024 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28025 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
28026 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28027 چنور خانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28028 حجت خانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28029 حسن خانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28030 حسین خانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28031 حسین خانی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28032 حمیدرضا خانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28033 داود خانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
28034 رقیه خانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28035 زهرا خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28036 زهرا خانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28037 زینت خانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28038 سودابه خانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28039 عاطفه خانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28040 عاطفه خانی 1389
28041 عباس خانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28042 عبدالرضا خانی 1377 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
28043 عبدالله خانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28044 عبدالله خانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
28045 علی خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28046 علی اکبر خانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
28047 فاطمه خانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28048 فاطمه خانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28049 فاطمه خانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
28050 فرحناز خانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
28051 فرزانه خانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28052 فرزانه خانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28053 فرشته خانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28054 گلنار خانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
28055 لیلا خانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28056 لیلی خانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28057 مجتبی خانی 1381 علوم رياضي آمار
28058 مجید خانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28059 محمد خانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
28060 محمد خانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28061 محمدرضا خانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
28062 مریم خانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
28063 مریم خانی 1379 علوم رياضي آمار
28064 معصومه خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28065 معصومه خانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28066 ملیحه خانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28067 موسی خانی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
28068 مهدی خانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28069 مهناز خانی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
28070 نازنین خانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28071 ناهید خانی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28072 نفیسه خانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28073 هانیه خانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28074 نصرالله خانی جاغرق 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28075 محمدرضا خانی اوشانی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28076 فاطمه خانی بجستانی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28077 محمد خانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28078 نصرت خانی پور 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28079 ابراهیم خانی حبیب آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
28080 مرتضی خانی دهنوئی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28081 مهدی خانی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28082 فاطمه خانی زاده بخارائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28083 سمیه خانی زاده سرآسیابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28084 امیرحسین خانی زارع 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28085 الناز خانی سلوط 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28086 بهزاد خانی علی آباد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
28087 بهزاد خانی علی اباد 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28088 گلثومه خانی علی ابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28089 مریم خانی فارمد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28090 حسام الدین خانی فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
28091 عباس خانی قریه گپی 1382 علوم رياضي آمار
28092 مهرنوش خانی قریه گپی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
28093 نوشین خانی قریه گپی 1380 علوم رياضي آمار
28094 حسینعلی خانی کوشکی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28095 حمیدرضا خانی گو آباد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28096 امید خانی مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28097 فاطمه خانی مزرعه آخوند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28098 طاهره خانی مقدم 1381 علوم رياضي ریاضی محض
28099 سعید خانی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28100 سعید خانی نژاد 1389 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32955249