راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,989

نمایش موارد : 28001 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 بیژن خورشیدپورنوبندگانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28002 حسین خورشیدزاده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28003 محسن خورشیدزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28004 ملیحه خورشیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28005 اکرم خورشیدسخن گوی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28006 اکرم خورشیدسخن گوی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
28007 مریم خورشیدسخن گوی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
28008 زینب خورشیدسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28009 اسماء خورشیدشمشیری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28010 زهرا خورشیدنام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28011 الهام خورشیدنژادنصرآباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28012 مریم خورشیدنژادنصرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
28013 زهره خورشیدوند 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28014 ابوالفضل خورشیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28015 جمال خورشیدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28016 حدیثه خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
28017 زینب خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28018 سمانه خورشیدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
28019 شادان خورشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28020 شادان خورشیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28021 علیرضا خورشیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28022 علیرضا خورشیدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28023 علیرضا خورشیدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28024 فاطمه خورشیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28025 فاطمه خورشیدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28026 فاطمه خورشیدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28027 فاطمه خورشیدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28028 کامران خورشیدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28029 مجید خورشیدی 1377 علوم رياضي ریاضی
28030 محمد خورشیدی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
28031 محمد خورشیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
28032 محمد خورشیدی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
28033 مریم خورشیدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28034 معصومه خورشیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28035 مهدی خورشیدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28036 نسرین خورشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28037 حسینعلی خورشیدی پاجی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28038 مُحسن خورشیدی پاجی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
28039 طیبه خورشیدی تربتی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28040 نونا خورشیدی جعفرآباد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28041 نسرین خورشیدی جعفراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28042 علی خورشیدی رودمعجنی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28043 علی اکبر خورشیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28044 مصطفی خورشیدیان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28045 الهه خوری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
28046 مرضیه خوری 1390
28047 فاطمه خوری صالح ابادوئی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28048 مهدی خوریانیان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28049 حسن خوسفیان 1388 علوم رياضي آمار
28050 رضا خوسفیان 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28051 هادی خوش افتخار 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28052 محمد خوش اندام 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28053 فیروزه خوش اهنگ قصر 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28054 مریم خوش بیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28055 فاطمه خوش حال 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28056 مجتبی خوش خلق ثانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28057 علیرضا خوش دست 1366 علوم پايه دبیری شیمی
28058 معصومه خوش دندان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28059 اسماعیل خوش رفتاررودی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28060 حمیده خوش رفتاررودی 1377 علوم پايه زمین شناسی
28061 محمد خوش رو 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28062 احیا خوش روز 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28063 حسین خوش روش 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28064 محمد خوش روش 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28065 عباس خوش زبان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28066 عباسی خوش زیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
28067 مسعود خوش سلیقه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28068 مسعود خوش سلیقه 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28069 فریبا خوش سلیقه بافتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28070 فهیمه خوش سلیقه بافتی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
28071 اسمعیل خوش سیما 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28072 عباسعلی خوش سیما 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28073 محمدرضا خوش سیما 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28074 علیرضا خوش صفت 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28075 عالیه خوش کام 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28076 بهرام خوش منظر 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28077 فرشته خوش منظر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28078 فریبا خوش منظر 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28079 غلامرضا خوش منظرحسین اباد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28080 کبری خوش منظرفاروجی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28081 شیوا خوش نسب 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28082 الهام خوش نظر 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28083 جواد خوش نگاه 1375 دامپزشكي دامپزشکی
28084 یحیی خوش نمای 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28085 محمدرضا خوش نمک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28086 مهرداد خوش نویس 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28087 حمید خوش همت 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28088 جواد خوش یمن 1366 علوم رياضي ریاضی
28089 فهیمه خوش یمن 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28090 فهیمه خوش آهنگ قصر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
28091 فهیمه خوش آهنگ قصر 1382 علوم رياضي ریاضی محض
28092 فهیمه خوش آهنگ قصر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28093 نغمه خوش الحان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28094 حسین خوش الحان داودلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
28095 انسیه خوش اندام 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28096 محمود خوش اندام 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28097 عادل خوش اندام شورچه 1381 علوم رياضي آمار
28098 محمٌد خوش اهنگ 1389 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27163127