راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,524

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 مریم خواجه 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28002 مریم خواجه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28003 مریم خواجه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28004 رضا خواجه نائینی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28005 صدیقه خواجه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28006 چکاوک خواجه امیری خالدی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
28007 امین خواجه انصاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28008 غزل خواجه انوری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28009 احمد خواجه ایم 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28010 اصفه خواجه ایم 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28011 عزت خواجه ایم 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28012 مهدی خواجه ایم 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28013 مرجان خواجه ئی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28014 رضا خواجه باجگیران 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28015 مرضیه خواجه بهرامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28016 ابوالحسن خواجه پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28017 زهره خواجه پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28018 سمیه خواجه پور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28019 فاطمه خواجه پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28020 ماندانا خواجه پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28021 محمد خواجه پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28022 محمدامین خواجه پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28023 محمدرضا خواجه پور 1363 علوم پايه دبیری شیمی
28024 مریم خواجه پور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
28025 مژگان خواجه پور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28026 منیژه خواجه پور 1354 علوم پايه شیمی
28027 بی نظیر خواجه پورتادوانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
28028 حمیدرضا خواجه ترشیزی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28029 محمد خواجه حسینی 1366 كشاورزى زراعت
28030 عفت خواجه رضایی شهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
28031 حسن خواجه روشنایی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28032 زهره خواجه روشنایی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28033 نرجس خواجه روشنایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28034 نرجس خواجه روشنایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28035 مهلا خواجه زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28036 زهره خواجه زاده قنبرآبادی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
28037 نسرین خواجه زاده قنبرابادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28038 مصطفی خواجه زاده نامقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
28039 مرتضی خواجه سرخو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28040 محمدرضا خواجه سرده ئی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28041 پیمان خواجه غیاثی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28042 کلثوم خواجه فریز 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28043 سعید خواجه کرم الدین 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28044 الیاس خواجه کریمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28045 عبدالغفور خواجه کریمی ریزه ئی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28046 کاظم خواجه کلائی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28047 اکرم خواجه گلستانه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
28048 حسن خواجه گی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28049 محدثه خواجه گی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28050 وحید خواجه محمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28051 سیدرضا خواجه محمدیلر 1365 علوم رياضي آمار
28052 امیرمحمد خواجه محمودآبادی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28053 ریحانه خواجه میرزافیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28054 وحیده خواجه میرزافیض ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28055 زهرا خواجه میری 1382 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
28056 رضا خواجه نائینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28057 فاضله خواجه نبی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
28058 طاهره خواجه نژاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28059 نوراحمد خواجه نژاد 1369 علوم پايه زمین شناسی
28060 الهام خواجه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28061 ایمان خواجه نصیری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28062 سمیرا خواجه نصیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28063 محمودرضا خواجه نصیری 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28064 بنفشه خواجه نظر 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28065 زینت خواجه نیا 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28066 محمدرضا خواجه نیازآبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28067 رفعت خواجه یار 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28068 مرضیه خواجه یزدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
28069 مرضیه خواجه یزدی 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28070 منصوره خواجه یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28071 امین خواجه’ 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28072 فاطمه خواجه’ 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28073 محسن خواجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28074 مرتضی خواجی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28075 اکرم خوارزمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
28076 زهراویدا خوارزمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28077 زینت خوارزمی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
28078 سوسن خوارزمی طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28079 ناصر خواستار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
28080 نسرین خواستار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28081 میلاد خواستاربروجنی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
28082 اشرف خواستی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28083 علی خواص 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28084 سمیرا خواصی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28085 سیدکامران خواصی 1367 علوم رياضي آمار
28086 افسانه خوافی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28087 حسام خوافی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28088 صدیقه خوافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28089 فاطمه خوافی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28090 میترا خوافی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28091 احسان خوافی پور 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28092 احسان خوافی پور 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28093 الهام خوافی پور 1375 علوم رياضي آمار
28094 عصمت خوافی حسن ابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28095 مریم خوافی ماشی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
28096 نورالله خوافی ماکو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28097 اکرم خواک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28098 زهرا خواک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28099 زهره خواک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28100 علیرضا خواک 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27931326