راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 32 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,396

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 حورا دری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28002 شیما دری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28003 شیوا دری 1382 علوم رياضي آمار
28004 محمد دری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
28005 محمدعلی دری 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
28006 مرضیه دری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28007 مهدی دری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28008 محمدرضا دری قرشمال 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28009 راضیه دری گیو 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28010 مهرداد دری پور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28011 منوره دری جانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28012 ازیتا دری حسن کیاده 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28013 نفیسه دری فر 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28014 نفیسه دری فر 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28015 اکرم دری مشهدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28016 نعیمه دری مشهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28017 افسانه دری مقدم 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28018 زهرا دری نژاد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
28019 هانیه دریا دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28020 سیما دریائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28021 بهار دریاب 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28022 جواد دریاباری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
28023 سیدمهدی دریاباری 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28024 سیده زینب دریاباری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28025 سیده کلثوم دریاباری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28026 لاله دریاباری 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28027 محمود دریابک 1368 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
28028 علیا دریابین 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28029 زهرا دریادار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28030 احسان دریادل 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28031 تکتم دریادل 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28032 علی اکبر دریادل 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28033 حمید دریانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28034 فاطمه دریانیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28035 امیر دریایی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28036 اسماعیل دریجانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28037 سعید دریجانی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
28038 نسرین دریجانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28039 جمیله دریس جرفی اصل 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28040 سمانه دریق گفتار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28041 فریده دریکوند 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28042 تهمینه درینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28043 مریم دزداریان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی ( واحد بین الملل )
28044 حجت الله دزفولی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28045 محمدسروش دزفولی زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28046 عزیز دزگائی 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28047 محمدرضا دزگی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
28048 اسماعیل دزیانی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28049 زهره دزیانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
28050 عادل دزیانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28051 مریم دزیانیان 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28052 آسیه دژبان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28053 علی دژبان خادمانلو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28054 عباس دژبانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28055 مهدیه دژبرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28056 احسان دژپروردرخشان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
28057 سیده حدیده دژپسند 1381 هنر نيشابور نقاشی
28058 محمدرضا دژپسند 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28059 رحمان دژم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28060 اعظم دژنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28061 نوروزمحمد دست باز 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28062 اعظم دست براورده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28063 اکرم دست سوزن 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28064 عذرا دست ورزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28065 زهرا دست باز 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28066 علی دست برآورده 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
28067 علی دست براورده 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
28068 تکتم دست پاک 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
28069 محسن دست پاک 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28070 مریم دست پاک 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28071 مهتاب دست پاک 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28072 مهتاب دست پاک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28073 نرجس دست غیب 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28074 بهروز دستار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
28075 لیلا دستار 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28076 بهروز دستارجنت ابادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28077 بهروز دستارجنت ابادی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28078 رقیه دستان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28079 فاطمه دستپاک 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28080 فریبا دستجردانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28081 رضا دستجردی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28082 رعنا دستجردی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28083 رعنا دستجردی 1378 كشاورزى گیاهپزشکی
28084 زینب دستجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28085 سمیرا دستجردی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28086 سمیه دستجردی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28087 شهربانو دستجردی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28088 علی دستجردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28089 علی دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28090 علی اصغر دستجردی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28091 علی اکبر دستجردی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28092 علیرضا دستجردی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28093 فریبا دستجردی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28094 کاظم دستجردی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
28095 کاظم دستجردی 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
28096 محسن دستجردی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28097 محمدتقی دستجردی 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28098 امیررضا دستخوش 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28099 مجید دسترس 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28100 مژگان دسترنج 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22435944