راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 سیده فاطمه حسینی هاشمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28002 سیداحمد حسینی هتکه پشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28003 سیدحسین حسینی هدک 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28004 سیدحسین حسینی هدک 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28005 زهرا حسینی هروی خیرابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28006 سیدعلی حسینی همت آبادی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28007 زهراسادات حسینی هوشیار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28008 سعیده حسینی هوشیار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28009 حسن حسینی یار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28010 سیدقاسم حسینی یزدان آباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28011 سیدقاسم حسینی یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28012 داود حسینی یزدان خواهی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28013 سپیده حسینی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
28014 سیدعلیرضا حسینی یزدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28015 سیدمجتبی حسینی یزدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28016 سیدمحمد حسینی یزدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28017 سیدمحمد حسینی یزدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28018 سیده زهره حسینی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28019 سیده زهره حسینی یزدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
28020 سیده عاطفه حسینی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28021 سیده عاطفه حسینی یزدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28022 الهه سادات حسینی یگانه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28023 بی بی سمانه حسینی یگانه 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28024 فاطمه حسینیاکجیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28025 احسان حسینیان 1389 علوم پايه فیزیک
28026 امیرحسین حسینیان 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28027 ایمان حسینیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28028 ایمان حسینیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28029 بی بی فاطمه حسینیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28030 جمیله سادات حسینیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28031 جواد حسینیان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28032 حسن حسینیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28033 زهرا حسینیان 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28034 زهرا حسینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28035 سیدحیدر حسینیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28036 سیدمجتبی حسینیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28037 سیدمحمد حسینیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28038 گل آرا حسینیان 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
28039 محمد حسینیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28040 مریم حسینیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28041 نوشین حسینیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28042 نیکو حسینیان 1369 علوم رياضي ریاضی
28043 وحیده حسینیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28044 داریوش حسینیان رنج کش 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28045 علییه حسینیان ازغدی 1381 علوم پايه فیزیک
28046 علییه حسینیان ازغدی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
28047 علّییه حسینیان ازغدی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
28048 مصطفی حسینیان ازغدی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
28049 محمدجواد حسینیان ازقدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
28050 سیدحسن حسینیان بنای یزدی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
28051 سیده سمیرا حسینیان بنای یزدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28052 حسین حسینیان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28053 محمدحسن حسینیان پور 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28054 قاسم حسینیان جاغرق 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28055 سیده زکیه حسینیان چاهک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28056 علی اصغر حسینیان رستمی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
28057 قدسیه حسینیان رستمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28058 داریوش حسینیان رنج کش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28059 بهروز حسینیان رنجکش 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28060 فهیمه حسینیان عارفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28061 جلیل حسینیان فرد 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
28062 مجتبی حسینیان کامرود 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28063 نجمه حسینیان کامرود 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28064 سیداسماعیل حسینیان گرو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28065 حمیدرضا حسینیان مقدم 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28066 سیده فاطمه حسینیان مهاجر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28067 ساناز حسینیان نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
28068 سیدسعید حسینیان یوسفخانی 1392 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
28069 سیدوحید حسینیون 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28070 شیما حسینیون 1391 مهندسي مهندسی صنایع
28071 محمد حسینیون 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
28072 میراحمد حسینیون 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
28073 نجمه السادات حسینیون 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28074 نرگس حسینیون 1376 علوم رياضي آمار
28075 نرگس حسینیون 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
28076 نرگس حسینیون 1384 علوم رياضي آمار
28077 نیلوفرسادات حسینیون 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28078 نیلوفرسادات حسینیون 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28079 طیبه حشم دار 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28080 مریم حشمت 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
28081 علیرضا حشمت مهاجر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28082 محمدرضا حشمت مهاجر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28083 مریم حشمت زاده 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28084 شیرین حشمت فیض آبادی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28085 شیرین حشمت فیض آبادی 1394
28086 زهرا حشمت قهدریجانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28087 حامدرضا حشمت مهاجر 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28088 محمد رضا حشمت مهاجر 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28089 فضل الّه حشمت نژاد 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
28090 آذر حشمتی 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28091 احسان حشمتی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28092 احسان حشمتی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
28093 الهه حشمتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
28094 بهاره حشمتی 1384 علوم رياضي آمار
28095 حسن حشمتی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28096 خدیجه حشمتی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28097 خدیجه حشمتی 1392 علوم پايه زمین شناسی
28098 رزیتا حشمتی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28099 زهرا حشمتی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28100 سعید حشمتی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640133