راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 28001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 خدیجه داروغه خوش هوا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28002 زهرا داروغه عارفی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28003 زهرا دارینی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28004 سیمین دارینی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28005 علی دارینی 1361 مهندسي راه و ساختمان
28006 علی اصغر دارینی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28007 علی اکبر دارینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28008 فاطمه دارینی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28009 محمد دارینی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28010 مریم دارینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28011 مریم دارینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28012 مهدیه دارینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28013 نجمه دارینی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28014 فاطمه داریوش 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
28015 محبوبه داریوش نیا 1382 علوم پايه زمین شناسی
28016 مهناز دازداری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28017 صابر داستار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28018 اسماعیل داستان 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28019 گلزار داستان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28020 محسن داستان 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28021 مرضیه داستانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28022 مرضیه داستانی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
28023 مریم داستانی فاروجی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28024 اشرف داسی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28025 زهره داسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28026 اصغر داش خانه 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28027 سیدابوالفضل داش خانه 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28028 عباس داش خانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28029 شهرزاد داش سوز 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28030 شهرزاد داش سوز 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28031 غزال داش سوز 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28032 غلامرضا داشاب 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
28033 اعظم داعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28034 اعظم داعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
28035 پدرام داعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28036 وجیهه داعی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
28037 ویدا داعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28038 حسین داعی دوغشکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28039 سعید داعی زه آب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28040 سیدمحمدی داعی نژاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28041 سیدحسین داعی نیاکی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
28042 حمیدرضا داعیان بجستانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28043 حجّت داغانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28044 شاهین داغری زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28045 ساناز داغستانی 1378 علوم پايه فیزیک
28046 فاطمه داغستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28047 فرزانه داغستانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
28048 ملیحه داغستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28049 جانعلی داغمه چی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
28050 مهین داغمه چی فیروزجائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28051 حمیده دافعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28052 رمضانعلی دالوند 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
28053 سیدمحمد داماد غرویان 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28054 سیدمحمد دامادغرویان 1376 علوم پايه فیزیک
28055 خدیجه دامادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28056 یاسر دامچی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28057 اعظم دامرودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28058 مجید دامرودی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28059 ارشام دامغانی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28060 علیرضا دامغانی 1353 علوم پايه زمین شناسی
28061 فاطمه دامغانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28062 نفیسه دامغانی ثانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28063 الهه دامغانی محمدآباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28064 نفیسه دامن افشان منش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28065 جواد دامن پاک 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28066 جعفر دامن پاک بزدی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28067 جواد دامن پاک بزدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28068 روح اله دامن پاک جامی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28069 زینب دامن پاک جامی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28070 رضا دامن سبز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28071 فرزانه دامن سبز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28072 فرزانه دامن سبز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28073 سیدحسین دامنجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28074 کبری سادات دامنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28075 رسول دامنکشان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28076 علی دامنگیر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
28077 امیر دانا 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28078 جواد دانا 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
28079 حمید دانا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28080 زهره دانا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28081 قربانعلی دانا 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28082 محمدجواد دانا 1385 مهندسي مهندسی شیمی
28083 مهری دانا 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
28084 آرش دانائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28085 آرش دانائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
28086 باقر دانائی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28087 حمیده دانائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28088 سارا دانائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28089 سیما دانائی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
28090 فائزه دانائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28091 مجید دانائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28092 محمد دانائی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28093 محمد دانائی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28094 محمود دانائی 1370 كشاورزى زراعت
28095 ناهید دانائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28096 نسرین دانائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28097 زهرا دانائی بارفروش 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28098 عمار دانائی فرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28099 محمودرضا داناسرشت 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24950655