راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 مجتبی حسینی کفشدار 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28002 سیدمحمد حسینی کلاگر 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28003 زینب حسینی کوچه قاضیانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28004 سکینه حسینی کوچه قاضیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28005 محسن حسینی کومله 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28006 محدثه حسینی کوهی خیلی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28007 سیددادخدا حسینی کهنوج 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28008 زهرا حسینی کهنه قوچان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28009 سیدمحمدعلی حسینی کیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28010 سیدرضا حسینی کینکی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28011 سیدموسی الرضا حسینی گاچ 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28012 زهرا حسینی گل بقراء 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28013 فیروزه حسینی گله زن 1395 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
28014 سیده سمیه حسینی گوشکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28015 ساناز حسینی گیو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28016 نیلوفرسادات حسینی گیو 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
28017 غفار حسینی لاسکی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
28018 سیدعماد حسینی لرگانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28019 صغری حسینی لمردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28020 سیدعلیرضا حسینی لواسانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28021 سیدهاشم حسینی لوشاب 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28022 معصومه سادات حسینی لوشاب 1382 هنر نيشابور نقاشی
28023 معصومه سادات حسینی لوشاب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
28024 عاطفه السادات حسینی لوشابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28025 سیدباقر حسینی لیوانی 1362 علوم پايه شیمی
28026 ملیحه حسینی مایان علیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28027 مهسا حسینی متعظ 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28028 حانیه سادات حسینی متین 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28029 سیده سمیه حسینی متین 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28030 زینت سادات حسینی مجاهد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28031 سیدمهران حسینی محالی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28032 ندا حسینی محتشم 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28033 زینب حسینی محراب 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28034 زینب حسینی محراب 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28035 سعیدرضا حسینی محراب 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28036 صدیقه حسینی محراب 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28037 علی اکبر حسینی محراب 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28038 محمد حسینی محراب 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28039 سیدمحمد حسینی محمودآبادی 1377 علوم پايه زمین شناسی
28040 فرزانه حسینی محمودابادی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28041 سید مهدی حسینی مدرس 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28042 سیدوحید حسینی مدرس 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28043 سیدحسین حسینی مرتضوی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
28044 سید اسمعیل حسینی مزاری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28045 بی بی زهرا حسینی مزینانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28046 آسیه سادات حسینی مشهدطرقی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28047 سیده فاطمه حسینی مشهدطرقی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28048 فاطمه بیگم حسینی مشهدطرقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28049 احمد حسینی مطلق 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28050 سیدحمزه حسینی مطلق 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28051 سیدهانی حسینی مطلق 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28052 میرعابدین حسینی مطلق 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
28053 جمیله حسینی معصوم 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28054 جواد حسینی معصوم 1363 مهندسي مهندسی عمران
28055 سلما حسینی معصوم 1378 علوم رياضي آمار
28056 سید محمد حسینی معصوم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28057 سیدساجده حسینی معصوم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28058 علی اکبر حسینی معصوم 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28059 محمد حسینی معصوم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28060 محمدرضا حسینی معصوم 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28061 اسما حسینی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28062 اسماء حسینی مقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28063 الهام سادات حسینی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28064 الهه حسینی مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28065 بی بی سمانه حسینی مقدم 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28066 حسین حسینی مقدم 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
28067 زینت حسینی مقدم 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28068 زینت حسینی مقدم 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28069 سمانه سادات حسینی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28070 سیدحسین حسینی مقدم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28071 سیدسجاد حسینی مقدم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
28072 سیدعسکری حسینی مقدّم 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28073 سیدمرتضی حسینی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28074 سیده فاطمه حسینی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
28075 عاطفه حسینی مقدم 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28076 محمد حسینی مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28077 محمدصادق حسینی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28078 مریم حسینی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28079 مسعود حسینی مقدم 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28080 معصومه حسینی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28081 ملیحه سادات حسینی مقدم 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28082 منصوره حسینی مقدم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28083 منیره حسینی مقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28084 مهدی حسینی مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
28085 سیدمجتبی حسینی مقدم بایگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28086 فرزانه حسینی مقدم زرمهری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28087 سیدمحمد حسینی مقدم شاندیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28088 یاسر حسینی مقدم فایندری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28089 سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28090 ابوالفضل حسینی مکارم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28091 سیداحسان حسینی منش 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28092 سیداحسان حسینی منش 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28093 سیدمحمدمهدی حسینی منش 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28094 رقیه بیگم حسینی موسی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28095 صدیقه حسینی موسی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28096 سیدعلی حسینی مومن 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28097 سیده مینو حسینی مهر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28098 سیده مینو حسینی مهر 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28099 سیدهادی حسینی مهر 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
28100 ساسان حسینی مهکویه 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409112