راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,268

نمایش موارد : 28201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28201 حسن حیدری 1372 علوم رياضي آمار
28202 حسین حیدری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28203 حسین حیدری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28204 حسین حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28205 حسین حیدری 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28206 حکیمه حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28207 حمید حیدری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28208 حمید حیدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28209 حمیدرضا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28210 حیدر حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28211 حیدر حیدری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
28212 خدیجه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28213 دلال حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28214 دنیا حیدری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28215 دنیا حیدری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28216 راحله حیدری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28217 رجبعلی حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28218 رسول حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28219 رضا حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28220 رضا حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28221 رضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28222 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28223 رضا حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28224 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28225 رضا حیدری 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28226 رقیه حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28227 زهرا حیدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28228 زهرا حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
28229 زهرا حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28230 زهرا حیدری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28231 زهرا حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28232 زهرا حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28233 زهرا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28234 زهرا حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28235 زهرا حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28236 زهره حیدری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28237 زهره حیدری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28238 زهره حیدری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28239 زهره حیدری 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28240 زهره حیدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28241 زهره حیدری 1388 دامپزشكي دامپزشکی
28242 زهره حیدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
28243 زهره حیدری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28244 زینب حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28245 زینب حیدری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28246 زینب حیدری 1382 علوم رياضي آمار
28247 زینت حیدری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
28248 سارا حیدری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28249 ساناز حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28250 سعید حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28251 سعید حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28252 سعید حیدری 1386 علوم پايه فیزیک
28253 سعیدداود حیدری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28254 سعیده حیدری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28255 سمانه حیدری 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
28256 سمیه حیدری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
28257 سمیه حیدری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28258 سمیه حیدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28259 سمیه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28260 سمیه حیدری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28261 سمیه حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28262 سمیه حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28263 سمیه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28264 سمیه حیدری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28265 سمیه حیدری 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
28266 سمیه حیدری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28267 سوسن حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28268 سهیلا حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28269 سید امیر رضا حیدری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28270 سیدابوالفضل حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28271 سیدجواد حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28272 سیدحمیدرضا حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
28273 سیدعلیرضا حیدری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28274 سیدمحمود حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28275 سیدمصطفی حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28276 سیده الهام حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28277 سیده پروانه حیدری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
28278 سیده سارا حیدری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28279 سیده عصمت حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28280 سیده فائزه حیدری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
28281 سیده مستوره حیدری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
28282 سیما حیدری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28283 سینا حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28284 شاپور حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28285 شکیلا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28286 شهاب حیدری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28287 شهاب حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28288 شهاب حیدری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28289 شهرام حیدری 1362 مهندسي جوشكاري
28290 شیدا حیدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28291 شیرین گل حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
28292 صدیقه حیدری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28293 طاهره حیدری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28294 طاهره حیدری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28295 طاهره حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28296 طاهره حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28297 طلیعه حیدری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28298 طیبّه حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28299 عاطفه سادات حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28300 عباس حیدری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36836031