راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 38 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,900

نمایش موارد : 28201 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28201 رضا خاکشورفاروجی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28202 سمیه خاکشورفاروجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28203 مرتضی خاکشورفاروجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28204 عاطفه خاکشورقره سو 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28205 محسن خاکشورقره سو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28206 محمد خاکشورکامه علیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
28207 زهرا خاکشورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28208 زهرا خاکشورمقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
28209 محمد خاکشورمکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28210 فرزانه خاکشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28211 علی خاکنژاد 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28212 ملیحه خاکنه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28213 حسن خاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28214 صادق خاکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
28215 فاطمه خاکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
28216 گودرز خاکی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28217 محمدحسن خاکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28218 مریم خاکی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28219 نسرین خاکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28220 وهب خاکی 1355 كشاورزى علوم زراعی
28221 مهران خاکی جامعی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28222 زینب خاکی داودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28223 محسن خاکی زمانی 1368 مهندسي مهندسی عمران
28224 خدیجه خاکی فرخد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28225 طیبه خاکی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28226 علی اکبر خاکی نژاد 1368 علوم پايه دبیری شیمی
28227 زهرا خاکی یادگار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
28228 سمانه خاکی یادگار 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
28229 سمیه خاکی یادگار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28230 عبدالرحمن خال لی زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28231 محمدرضا خالدار 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28232 سیاوش خالدان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28233 آسیه خالدی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
28234 اعظم خالدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
28235 ام البنین خالدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28236 زهرا خالدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
28237 سمیه خالدی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
28238 علی اکبر خالدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28239 علی اکبر خالدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
28240 کرامت الله خالدی 1389
28241 محمدحسن خالدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28242 محمدحسن خالدی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28243 مرضیه خالدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28244 مهدی خالدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28245 نیما خالدی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
28246 ابراهیم خالصی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28247 اشرف خالصی 1355 كشاورزى علوم زراعی
28248 زهرا خالصی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28249 ساجده خالصی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28250 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28251 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28252 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28253 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28254 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
28255 مطهره خالصی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
28256 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28257 سمیرا خالصی بنهنگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
28258 احمد خالصی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
28259 مینو خالصی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28260 سعیده خالصی مقدم قائن 1378 علوم پايه زمین شناسی
28261 محمدرضا خالق 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28262 معصومه خالق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28263 علی خالق زاده بیگ 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28264 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28265 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28266 مریم خالق پرست 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
28267 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28268 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28269 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
28270 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
28271 محمدعلی خالق پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28272 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
28273 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28274 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
28275 سعید خالق نژاد 1390
28276 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
28277 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28278 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28279 نرگس خالق نیای رشخوار 1388
28280 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
28281 آذین خالقی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28282 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28283 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28284 بهزاد خالقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28285 حجت خالقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28286 حسین خالقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28287 حسین خالقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
28288 حسین خالقی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28289 حوریه خالقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28290 راحله خالقی 1379 علوم رياضي آمار
28291 رضا خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
28292 سمیه خالقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28293 شیما خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28294 شیوا خالقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
28295 عطیه خالقی 1383 علوم رياضي آمار
28296 علی خالقی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28297 علی خالقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28298 علیرضا خالقی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34261004