راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 28201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28201 عاطفه حسینی راد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28202 فائزه حسینی راد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28203 محبوبه حسینی راد 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28204 مریم سادات حسینی راد 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
28205 مریم سادات حسینی راد 1394 مهندسي مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
28206 سیدمحمدعلی حسینی رباط 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28207 سیده منصوره حسینی رباط 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28208 سیده منصوره حسینی رباط 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
28209 سیده منصوره حسینی رباط 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
28210 طیبه حسینی رباط 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28211 اکرم السادات حسینی رباطی 1382 هنر نيشابور نقاشی
28212 سیده کلثوم حسینی رباطی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28213 زینب حسینی رحمت آبادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28214 سیدعلی حسینی رستمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28215 تکتم سادات حسینی رضائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28216 منیرالسادات حسینی رضائیان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28217 سیده مروارید حسینی رضوی ارفع شهیدی 1394 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28218 عباس حسینی رکاوندی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28219 فاطمه حسینی رنجبر 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28220 سیدمحمدرضا حسینی روش 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28221 معصومه السادات حسینی روش 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
28222 فاطمه حسینی زائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28223 سیدعبداله حسینی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28224 سیدمحسن حسینی زاده 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28225 سیدحسام حسینی زاده مظلومی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
28226 سیدعبدالمجید حسینی زاده هرات 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28227 سیدحسین حسینی زارچ 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28228 وجیهه سادات حسینی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
28229 نعمت اله حسینی زارمرودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28230 معصومه حسینی زرنوخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28231 مینا حسینی زرنوخی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28232 سیده ریحانه حسینی زری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28233 سیدمهدی حسینی زو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28234 سیدحسن حسینی زواری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28235 زهرا حسینی زهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28236 فاطمه حسینی زهانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28237 سیدمتین حسینی زهرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28238 فاطمه سادات حسینی زهرائی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28239 نرگس حسینی زهرائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28240 افاق حسینی زهرائی جامی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28241 حسنیه سادات حسینی زهرایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28242 ساره سادات حسینی زهرایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28243 سیدرسول حسینی زهرایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28244 سیداحمد حسینی زیدآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
28245 سیدعلی اصغر حسینی زیدآبادی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
28246 سیدابوالقاسم حسینی زیدی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
28247 سیدامیر حسینی سبزواری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک - کنترل و ارتعاشات)
28248 سیدایمان حسینی سبزواری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28249 میترا حسینی سبزواری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
28250 سیدمهدی حسینی سجادیان جاغرق 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28251 محدثه حسینی سرچشمه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28252 محمد هادی حسینی سرچشمه 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28253 سیدقربان حسینی سکه 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28254 سیده الهام حسینی سکه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28255 زهرا حسینی سمنانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28256 امین حسینی سنو 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28257 سیدامین حسینی سنو 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28258 سیدمصطفی حسینی شاد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28259 سیدمحمود حسینی شاندیز 1376 علوم رياضي آمار
28260 مهدی حسینی شانه ساز 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28261 انسیه سادات حسینی شریف 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28262 انسیه سادات حسینی شریف 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28263 سیده فاطمه حسینی شریف 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
28264 مریم حسینی شفاء 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28265 مریم حسینی شفاء 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
28266 فاطمه بیگم حسینی شکوه 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
28267 حسین حسینی شورچه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
28268 کبرا حسینی شیرتری 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28269 نیوشا حسینی شیروانی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28270 سیدعبدالحسین حسینی صالحی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28271 سیّده زهرا حسینی صفت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28272 حانیه السادات حسینی طباطبائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28273 سیدرضا حسینی طباطبائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28274 سیّدعلی حسینی طباطبائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28275 سیدمهدی حسینی طباطبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
28276 طاهره حسینی طباطبائی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28277 محمودرضا حسینی طباطبائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28278 محمودرضا حسینی طباطبائی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28279 نرجس حسینی طباطبائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28280 لیلا حسینی عارفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28281 محمد حسینی عارفی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28282 زکیه حسینی عزیز 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
28283 رزیتا حسینی عطار 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28284 سیدکریم حسینی علمدارمحلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28285 سیده معصومه حسینی علی آباد 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28286 سیدنصیر حسینی علی آبادی 1384 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
28287 ناهید سادات حسینی علی آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
28288 ناهیدالسادات حسینی علی ابادی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
28289 نسرین السادات حسینی علی ابادی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28290 نسرین السادات حسینی علی ابادی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28291 سیدعلی حسینی غفاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
28292 مرتضی حسینی غفاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
28293 علیرضا حسینی فاطمی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28294 مریم حسینی فاطمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28295 سیدبهمن حسینی فالحی 1365 علوم پايه زمین شناسی
28296 حسن حسینی فامیلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
28297 سیده فاطمه حسینی فدکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28298 معصومه حسینی فدکی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
28299 سید علی حسینی فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28300 سیدزرین تاج حسینی فر 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457217