راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 28201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28201 سیده آرزو حسینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
28202 سیده آرزو حسینی 1389 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
28203 سیده اعظم حسینی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
28204 سیده افسانه حسینی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28205 سیده افسانه حسینی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28206 سیده افسانه حسینی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
28207 سیده اکرم حسینی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28208 سیده الهام حسینی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28209 سیده الهام حسینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
28210 سیده الهه حسینی 1385 علوم پايه فیزیک
28211 سیده انسیه حسینی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28212 سیده تکتم حسینی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
28213 سیده تکتم حسینی 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
28214 سیده حکیمه حسینی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28215 سیدّه حمیده حسینی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28216 سیده راحیل حسینی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28217 سیده رؤیا حسینی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
28218 سیده رقیه حسینی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28219 سیده رقیه حسینی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
28220 سیده رقیه حسینی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28221 سیده زهرا حسینی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
28222 سیده زهرا حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28223 سیده زهرا حسینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28224 سیده زهرا حسینی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28225 سیده زهرا حسینی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28226 سیده زهرا حسینی 1394 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
28227 سیده زهره حسینی 1376 علوم رياضي ریاضی
28228 سیده زهره حسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28229 سیده زهره حسینی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28230 سیده زهره حسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28231 سیده زهره حسینی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28232 سیده سارا حسینی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
28233 سیده سحر حسینی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28234 سیده سکینه حسینی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28235 سیده سماء حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
28236 سیده سمانه حسینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28237 سیده سمانه حسینی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28238 سیده سمیرا حسینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28239 سیده سمیرا حسینی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28240 سیده سمیره حسینی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
28241 سیده سمیه حسینی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28242 سیده سمیه حسینی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
28243 سیده سمیه حسینی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28244 سیّده سوده حسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28245 سیده صدیقه حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
28246 سیده صفیه حسینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28247 سیده صّفیه حسینی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28248 سیده صنم حسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
28249 سیده عاطفه حسینی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28250 سیده عاطفه حسینی 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
28251 سیده عالمه حسینی 1378 علوم پايه زمین شناسی
28252 سیّده عطیّه حسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28253 سیده عفت حسینی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28254 سیده عفت حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28255 سیده فاطمه حسینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28256 سیده فاطمه حسینی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
28257 سیده فاطمه حسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28258 سیده فاطمه حسینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28259 سیده فاطمه حسینی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
28260 سیده فاطمه حسینی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28261 سیده فاطمه حسینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28262 سیده فاطمه حسینی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28263 سیده فاطمه حسینی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
28264 سیده فاطمه حسینی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28265 سیده فاطمه حسینی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
28266 سیده فاطمه حسینی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28267 سیده فاطمه حسینی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28268 سیده فرزانه حسینی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28269 سّیده لیلا حسینی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28270 سیده لیلا حسینی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28271 سیده محبوبه حسینی 1384 علوم پايه زمین شناسی
28272 سیده محبوبه حسینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28273 سیده محدثه حسینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28274 سیده محدثه حسینی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28275 سیده مرضیه حسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28276 سیده مژگان حسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
28277 سیده مطهره حسینی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28278 سیده مطهره حسینی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28279 سیده مطهره حسینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
28280 سیده معصومه حسینی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28281 سیده ملیحه حسینی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28282 سیده منصوره حسینی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28283 سیده منصوره حسینی 1389
28284 سیده منیره حسینی 1386 علوم پايه زمین شناسی
28285 سیده منیره حسینی 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
28286 سیده مهشید حسینی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28287 سیده مهشید حسینی 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
28288 سیده مهلا حسینی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28289 سیده مهناز حسینی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
28290 سیده مهین حسینی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
28291 سیده نادیا حسینی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
28292 سیده نجمه حسینی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28293 سیده نجیبه حسینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28294 سیده نسا حسینی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
28295 سیده نسا حسینی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
28296 سیده نسا حسینی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
28297 سیده نفیسه حسینی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28298 سیده نفیسه حسینی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
28299 سیده نفیسه حسینی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28300 سیدهادی حسینی 1374 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227391