راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 28301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28301 رسول حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28302 رضا حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28303 رضا حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28304 رضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28305 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28306 رضا حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28307 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28308 رضا حیدری 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28309 رقیه حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28310 زهرا حیدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28311 زهرا حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
28312 زهرا حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28313 زهرا حیدری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28314 زهرا حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28315 زهرا حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28316 زهرا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28317 زهرا حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28318 زهرا حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28319 زهره حیدری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28320 زهره حیدری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28321 زهره حیدری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28322 زهره حیدری 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28323 زهره حیدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28324 زهره حیدری 1388 دامپزشكي دامپزشکی
28325 زهره حیدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
28326 زهره حیدری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28327 زینب حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28328 زینب حیدری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28329 زینب حیدری 1382 علوم رياضي آمار
28330 زینت حیدری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
28331 سارا حیدری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28332 ساناز حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28333 سعید حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28334 سعید حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28335 سعید حیدری 1386 علوم پايه فیزیک
28336 سعیدداود حیدری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28337 سعیده حیدری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28338 سمانه حیدری 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
28339 سمیه حیدری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
28340 سمیه حیدری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28341 سمیه حیدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28342 سمیه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28343 سمیه حیدری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28344 سمیه حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28345 سمیه حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28346 سمیه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28347 سمیه حیدری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28348 سمیه حیدری 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
28349 سمیه حیدری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28350 سوسن حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28351 سهیلا حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28352 سید امیر رضا حیدری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28353 سیدابوالفضل حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28354 سیدجواد حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28355 سیدحمیدرضا حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
28356 سیدعلیرضا حیدری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28357 سیدمحمود حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28358 سیدمصطفی حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28359 سیده الهام حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28360 سیده پروانه حیدری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
28361 سیده سارا حیدری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28362 سیده عصمت حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28363 سیده فائزه حیدری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
28364 سیده مستوره حیدری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
28365 سیما حیدری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28366 سینا حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28367 شاپور حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28368 شکیلا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28369 شهاب حیدری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28370 شهاب حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28371 شهاب حیدری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28372 شهرام حیدری 1362 مهندسي جوشكاري
28373 شیدا حیدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28374 شیرین گل حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
28375 صدیقه حیدری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28376 طاهره حیدری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28377 طاهره حیدری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28378 طاهره حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28379 طاهره حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28380 طلیعه حیدری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28381 طیبّه حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28382 عاطفه سادات حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28383 عباس حیدری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28384 عباس حیدری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28385 عباس حیدری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
28386 عبد الرضا حیدری 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
28387 عبدالحسن حیدری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28388 عبدالنیاز حیدری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28389 عشرت حیدری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28390 عقیله حیدری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28391 عقیله حیدری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28392 علی حیدری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28393 علی حیدری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28394 علی حیدری 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28395 علی حیدری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28396 علی حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28397 علی حیدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28398 علی حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28399 علی حیدری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی
28400 علی اصغر حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307832