راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 28301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28301 سیدابوالقاسم حسینی زیدی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
28302 سیدامیر حسینی سبزواری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک - کنترل و ارتعاشات)
28303 سیدایمان حسینی سبزواری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28304 میترا حسینی سبزواری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
28305 سیدمهدی حسینی سجادیان جاغرق 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28306 محدثه حسینی سرچشمه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28307 محمد هادی حسینی سرچشمه 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28308 سیدقربان حسینی سکه 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28309 سیده الهام حسینی سکه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28310 زهرا حسینی سمنانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28311 امین حسینی سنو 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28312 سیدامین حسینی سنو 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28313 سیدمصطفی حسینی شاد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28314 سیدمحمود حسینی شاندیز 1376 علوم رياضي آمار
28315 مهدی حسینی شانه ساز 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28316 انسیه سادات حسینی شریف 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28317 انسیه سادات حسینی شریف 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28318 سیده فاطمه حسینی شریف 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
28319 مریم حسینی شفاء 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28320 مریم حسینی شفاء 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
28321 فاطمه بیگم حسینی شکوه 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
28322 حسین حسینی شورچه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
28323 کبرا حسینی شیرتری 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28324 نیوشا حسینی شیروانی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28325 سیدعبدالحسین حسینی صالحی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28326 سیّده زهرا حسینی صفت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28327 حانیه السادات حسینی طباطبائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28328 سیدرضا حسینی طباطبائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28329 سیّدعلی حسینی طباطبائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28330 سیدمهدی حسینی طباطبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
28331 طاهره حسینی طباطبائی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28332 محمودرضا حسینی طباطبائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28333 محمودرضا حسینی طباطبائی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28334 نرجس حسینی طباطبائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28335 لیلا حسینی عارفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28336 محمد حسینی عارفی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28337 زکیه حسینی عزیز 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
28338 رزیتا حسینی عطار 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28339 سیدکریم حسینی علمدارمحلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28340 سیده معصومه حسینی علی آباد 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28341 سیدنصیر حسینی علی آبادی 1384 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
28342 ناهید سادات حسینی علی آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
28343 ناهیدالسادات حسینی علی ابادی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
28344 نسرین السادات حسینی علی ابادی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28345 نسرین السادات حسینی علی ابادی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28346 سیدعلی حسینی غفاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
28347 مرتضی حسینی غفاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
28348 علیرضا حسینی فاطمی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28349 مریم حسینی فاطمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28350 سیدبهمن حسینی فالحی 1365 علوم پايه زمین شناسی
28351 حسن حسینی فامیلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
28352 سیده فاطمه حسینی فدکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28353 معصومه حسینی فدکی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
28354 سید علی حسینی فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28355 سیدزرین تاج حسینی فر 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
28356 سیدعباس حسینی فر 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28357 سیدعلی حسینی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
28358 طاهره حسینی فر 1368 علوم پايه دبیری شیمی
28359 عبدالرحمان حسینی فر 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28360 وحیده سادات حسینی فراجرد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28361 سیدمهدی حسینی فراش 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28362 سیدمهدی حسینی فراش 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
28363 لیلا حسینی فراش 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی(آموزش محور)
28364 سیدمحسن حسینی فرح آبادی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28365 لیلا حسینی فرح آبادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
28366 سیدحسین حسینی فرد 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28367 سیدعبدالرضا حسینی فرد 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28368 مرضیه حسینی فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28369 مریم سادات حسینی فرد 1380 علوم پايه فیزیک
28370 بی بی زهرا حسینی فرزقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28371 سیده مهناز حسینی فرزقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28372 سیده مهناز حسینی فرزقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28373 سیداحسان حسینی فرسنگی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28374 سمیه سادات حسینی فوجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28375 سیدجعفر حسینی فیاض 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28376 حسین حسینی قائینی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28377 جواد حسینی قدمگاهی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28378 بی بی آسیه حسینی قره تکان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28379 سیدمهدی حسینی قمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28380 سیدجواد حسینی قنبر آباد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28381 سیدجواد حسینی قنبرآباد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28382 سیدجعفر حسینی قوژدی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28383 سیدعلی اصغر حسینی قهستانی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28384 زینب السادات حسینی کاخک 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28385 سیدعلیرضا حسینی کاخک 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28386 فرشته حسینی کارگر 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
28387 زینب حسینی کته شمشیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28388 بی بی طیبه حسینی کرمان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28389 رقیه السادات حسینی کرمان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28390 سعید حسینی کشتان 1368 علوم رياضي ریاضی
28391 مجتبی حسینی کفشدار 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28392 سیدمحمد حسینی کلاگر 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28393 زینب حسینی کوچه قاضیانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28394 سکینه حسینی کوچه قاضیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28395 محسن حسینی کومله 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28396 محدثه حسینی کوهی خیلی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28397 سیددادخدا حسینی کهنوج 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28398 زهرا حسینی کهنه قوچان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28399 سیدمحمدعلی حسینی کیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28400 سیدرضا حسینی کینکی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003103203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40779618