راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,518

نمایش موارد : 28301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28301 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28302 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28303 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28304 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28305 زینب حیدری نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28306 محمود حیدری هایی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28307 سمیه حیدری یاقوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28308 اشرف السادات حیدری یزدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28309 اشرف السادات حیدری یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28310 بدرالسادات حیدری یزدی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
28311 اکبر حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28312 بهجت حیدریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28313 حمیدرضا حیدریان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28314 حمیدرضا حیدریان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
28315 رضا حیدریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
28316 زهرا حیدریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28317 زهرا حیدریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28318 سپیده حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28319 سمیرا حیدریان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28320 سمیرا حیدریان 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
28321 عارفه حیدریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
28322 عبدالرسول حیدریان 1353 علوم پايه زیست شناسی
28323 فاطمه حیدریان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28324 فرحناز حیدریان 1376 علوم پايه زمین شناسی
28325 مجید حیدریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28326 مریم حیدریان 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28327 مهدی حیدریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28328 نفیسه حیدریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28329 هدی حیدریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28330 وحیده حیدریان میری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
28331 علی حیدریان اله اباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
28332 مهدی حیدریان بائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28333 محترم حیدریان بروجنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28334 فاطمه زهرا حیدریان راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28335 عاطفه حیدریان رشوانلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28336 احمد رضا حیدریان شهری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28337 احمدرضا حیدریان شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28338 احمدرضا حیدریان شهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28339 حمید حیدریان شهری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28340 زهره حیدریان شهری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28341 سعید حیدریان شهری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28342 طاهره حیدریان شهری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28343 فاطمه حیدریان شهری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28344 فاطمه حیدریان شهری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
28345 سکینه حیدریان قرقروک 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28346 فاطمه حیدریان قرقروک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28347 منصوره حیدریان کلات 1392 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
28348 نگین حیدریان لولوئی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28349 غزاله حیدریان میری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28350 وحیده حیدریان میری 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28351 محمدرضا حیدریه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28352 حامد حیران 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28353 معصومه حیران بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28354 حسن حیرانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28355 حسن حیرانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28356 حمید حیرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28357 فاطمه حیرانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28358 محمد حیرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28359 مهتاب حیرانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28360 هدی حیرانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
28361 اسیه حیرانی طبس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28362 آسیه حیرانی طبسی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28363 احمد حیرانی مقدم 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
28364 پری چهره حیرانی مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28365 سینا حیرانی مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28366 سینا حیرانی مقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28367 هدیه حیرانی مقدم 1370 علوم رياضي ریاضی
28368 لادن حیرتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28369 امین حیطهء 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28370 سیده سمانه حیوه الغیبی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
28371 زهره خائف 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28372 فریبا خائف زاده قلعه کهنه 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28373 عباس خائفی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28374 مهرزاد خائیز 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
28375 افشین خاتم منش 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
28376 علی خاتم منش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28377 سعیده خاتمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
28378 سعیده خاتمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28379 سمانه خاتمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28380 سمیه خاتمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28381 سیدامیر خاتمی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28382 سیدرضا خاتمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28383 سیدرضا خاتمی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
28384 سیدمحمدامین خاتمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
28385 سیدمحمدسعید خاتمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
28386 سیدمحمدسعید خاتمی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
28387 سیدمرتضی خاتمی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28388 سیدمولا خاتمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28389 سیده سعیده خاتمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28390 فاطمه خاتمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28391 فاطمه خاتمی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28392 فاطمه خاتمی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28393 فاطمه خاتمی 1355 علوم پايه شیمی
28394 فاطمه سادات خاتمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28395 فرزانه خاتمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28396 فرزانه خاتمی 1388
28397 فرهاد خاتمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28398 محبوبه خاتمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28399 محسن خاتمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28400 محمدحسین خاتمی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36242413