راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 28501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28501 سیده فاطمه حسینی نیا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28502 شیما حسینی نیاثانی 1393 كشاورزى گیاه پزشکی
28503 سیدجواد حسینی واشان 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
28504 مرضیه حسینی واعظ 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28505 سیدمحمد حسینی ورچشمه 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28506 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28507 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28508 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28509 سیدمهدی حسینی وردنجانی 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
28510 نجمه حسینی وردنجانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28511 سیدناصر حسینی ورزنده 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
28512 سیده خدیجه حسینی ولیکی 1384 علوم پايه فیزیک
28513 سیده زهرا حسینی هاشمی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
28514 سیده فاطمه حسینی هاشمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28515 سیداحمد حسینی هتکه پشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28516 سیدحسین حسینی هدک 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28517 سیدحسین حسینی هدک 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28518 زهرا حسینی هروی خیرابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28519 سیدعلی حسینی همت آبادی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28520 زهراسادات حسینی هوشیار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28521 سعیده حسینی هوشیار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28522 حسن حسینی یار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28523 سیدقاسم حسینی یزدان آباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28524 سیدقاسم حسینی یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28525 داود حسینی یزدان خواهی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28526 سپیده حسینی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
28527 سیدعلیرضا حسینی یزدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28528 سیدمجتبی حسینی یزدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28529 سیدمحمد حسینی یزدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28530 سیدمحمد حسینی یزدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28531 سیده زهره حسینی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28532 سیده زهره حسینی یزدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
28533 سیده عاطفه حسینی یزدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28534 سیده عاطفه حسینی یزدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28535 الهه سادات حسینی یگانه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28536 بی بی سمانه حسینی یگانه 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28537 فاطمه حسینیاکجیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28538 احسان حسینیان 1389 علوم پايه فیزیک
28539 امیرحسین حسینیان 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28540 ایمان حسینیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28541 ایمان حسینیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28542 بی بی فاطمه حسینیان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28543 جمیله سادات حسینیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28544 جواد حسینیان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28545 حسن حسینیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28546 زهرا حسینیان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28547 زهرا حسینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28548 سیدحیدر حسینیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28549 سیدمجتبی حسینیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28550 سیدمحمد حسینیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
28551 گل آرا حسینیان 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
28552 محمد حسینیان 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28553 مریم حسینیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28554 نوشین حسینیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28555 نیکو حسینیان 1369 علوم رياضي ریاضی
28556 وحیده حسینیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28557 داریوش حسینیان رنج کش 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28558 علییه حسینیان ازغدی 1381 علوم پايه فیزیک
28559 علییه حسینیان ازغدی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
28560 علّییه حسینیان ازغدی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
28561 مصطفی حسینیان ازغدی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
28562 محمدجواد حسینیان ازقدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
28563 سیدحسن حسینیان بنای یزدی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
28564 سیده سمیرا حسینیان بنای یزدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28565 حسین حسینیان پور 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28566 محمدحسن حسینیان پور 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28567 قاسم حسینیان جاغرق 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28568 سیده زکیه حسینیان چاهک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28569 علی اصغر حسینیان رستمی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
28570 قدسیه حسینیان رستمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28571 داریوش حسینیان رنج کش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28572 بهروز حسینیان رنجکش 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28573 فهیمه حسینیان عارفی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28574 جلیل حسینیان فرد 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
28575 مجتبی حسینیان کامرود 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
28576 نجمه حسینیان کامرود 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28577 سیداسماعیل حسینیان گرو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28578 حمیدرضا حسینیان مقدم 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28579 سیده فاطمه حسینیان مهاجر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28580 ساناز حسینیان نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
28581 سیدسعید حسینیان یوسفخانی 1392 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
28582 سیدوحید حسینیون 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28583 شیما حسینیون 1391 مهندسي مهندسی صنایع
28584 محمد حسینیون 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
28585 میراحمد حسینیون 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
28586 نجمه السادات حسینیون 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28587 نرگس حسینیون 1376 علوم رياضي آمار
28588 نرگس حسینیون 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
28589 نرگس حسینیون 1384 علوم رياضي آمار
28590 نیلوفرسادات حسینیون 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28591 نیلوفرسادات حسینیون 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28592 طیبه حشم دار 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
28593 مریم حشمت 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
28594 علیرضا حشمت مهاجر 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28595 محمدرضا حشمت مهاجر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28596 مریم حشمت زاده 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28597 شیرین حشمت فیض آبادی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28598 شیرین حشمت فیض آبادی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی(آموزش محور)
28599 زهرا حشمت قهدریجانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28600 حامدرضا حشمت مهاجر 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489094