راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 28501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28501 مهدی حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
28502 مهدی حیدری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28503 مهدیه حیدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28504 مهناز حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28505 نجمه حیدری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28506 نرگس حیدری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28507 نسرین حیدری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
28508 نعمت اله حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28509 نورحسن حیدری 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28510 نوید حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28511 نوید حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
28512 وجیهه حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28513 وحید احمد حیدری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
28514 ولی اله حیدری 1374 دامپزشكي دامپزشکی
28515 ویدا حیدری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28516 هاجر حیدری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
28517 هادی حیدری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28518 هادی حیدری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28519 هاشم حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28520 هاله حیدری 1375 علوم پايه زیست شناسی
28521 هانیه حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28522 هدا حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28523 هدی حیدری 1383 علوم پايه فیزیک
28524 هدیه حیدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28525 یداله حیدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28526 احمدرضا حیدری پورکمال آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28527 علی حیدری خرقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28528 حمیدرضا حیدری نقندر 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28529 زهرا حیدری آبروان 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28530 راضیه حیدری آقداش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28531 خدیجه حیدری آقدرق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28532 محمدرضا حیدری ابجهان 1376 علوم رياضي آمار
28533 عذری حیدری ابروان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28534 ناهید حیدری اسبوئی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28535 مریم حیدری امقانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28536 حسینئ حیدری باب دهوئی 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
28537 مهلا حیدری باجگیران 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28538 محمود حیدری بافقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28539 سیدجواد حیدری بایگی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
28540 سیده مریم حیدری برکادهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28541 مجتبی حیدری بفروئی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28542 سحر حیدری بکاولی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
28543 فاطمه حیدری بویمرغی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28544 سینا حیدری بیگوند 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28545 جواد حیدری پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28546 سجاد حیدری پور 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28547 فاطمه حیدری پور 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28548 فهیمه حیدری پور 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28549 محمد حیدری پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28550 محمد حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28551 منا حیدری پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28552 منا حیدری پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28553 مهرآفرین حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28554 رضا حیدری پورکشکوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28555 اکبر حیدری تاشه کبود 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28556 سمیه حیدری توپکانلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28557 فاطمه حیدری توپکانلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
28558 فاطمه حیدری توپکانلو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
28559 سیدحامد حیدری ثانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28560 سیدرضا حیدری ثانی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
28561 بهناز حیدری جاغرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28562 بهناز حیدری جاغرق 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28563 علی رضا حیدری جاغرق 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28564 روح انگیز حیدری جامع بزرگی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28565 حسن حیدری جامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28566 سمیه حیدری جهان آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
28567 سمیه حیدری جهان ابادی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28568 شهناز حیدری جهانی 1393
28569 سیدرضا حیدری چاه کبوتری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28570 مجید حیدری چروده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28571 سیدمصطفی حیدری حسن آباد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
28572 علی حیدری حسنوند 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28573 مژده حیدری حقوردی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28574 مریم حیدری خراجی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
28575 ابوالفضل حیدری خراسانی 1354 علوم پايه فیزیک
28576 علی حیدری خرقی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28577 ابوذر حیدری خواجه پور 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
28578 مینا حیدری خیرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28579 سیدجمال حیدری داودلی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28580 مهدیه حیدری درآباد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28581 نجمه حیدری دراباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28582 علی حیدری دستجردی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28583 فاطمه حیدری دلفارد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
28584 سیدحسین حیدری رحمت آبادی 1363 مهندسي جوشكاري
28585 پروانه حیدری رزوه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28586 حکیمه حیدری رودخانه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28587 حلیمه حیدری رودخانه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28588 سعیده حیدری زاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28589 مجتبی حیدری زاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
28590 اکرم حیدری زاده 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28591 محمدرضا حیدری زاده رحمت ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28592 حافظ حیدری زرنق 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28593 سیدفرزانه حیدری زه اب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28594 محمدعلی حیدری سالخورده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28595 سمیه حیدری سراسیا 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28596 جواد حیدری سرشک 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28597 غلامرضا حیدری سرشک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28598 مریم حیدری سورشجانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
28599 امیر حیدری سی پی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299571