راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 45 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 28601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28601 مهدی خجسته کی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
28602 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28603 الهه خجسته محسنی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28604 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28605 مهدی خجسته مقنی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
28606 فرشته خجسته مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28607 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28608 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28609 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
28610 احسان خجسته نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
28611 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28612 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
28613 امیر خجسته نژاد گل مکانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28614 محبوبه خجسته نژادگلمکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28615 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28616 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28617 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28618 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28619 فرزاد خجیریگانه راد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28620 دا ود خدا دا دزا ده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28621 افسانه خدائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28622 اکبر خدائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
28623 خدیجه خدائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
28624 روح اله خدائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28625 فضل الله خدائی 1355 كشاورزى علوم زراعی
28626 مهسا خدائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
28627 میلاد خدائی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28628 مینا خدائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28629 مینا خدائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
28630 نیرهّ خدائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28631 زینب خدائی پرست 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28632 مهناز خدائی جهان آباد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28633 محبوبه خدائی کسرینه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28634 علیرضا خدائی کلاته بالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28635 ویدا خدائی گمینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28636 ابوالقاسم خدائی مقدم 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
28637 زهره خدائی نفطه 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
28638 طوبی خدائیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28639 زینب خدابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28640 عظیم خدابخش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28641 مریم خدابخش 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28642 نسرین خدابخش 1390 علوم پايه زمین شناسی
28643 حمیدرضا خدابخش حصار 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
28644 محمود خدابخش زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28645 رجبعلی خدابخش نظامی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28646 شهلا خدابخش اقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
28647 منیر خدابخش حصار 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28648 حسین خدابخش زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28649 رئوفه خدابخش عبدل آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
28650 زهره خدابخش عبدل ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28651 آتنا خدابخشی 1381 علوم رياضي آمار
28652 احمد خدابخشی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28653 علی خدابخشی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28654 فاطمه خدابخشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28655 فطروس خدابخشی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28656 محمود خدابخشی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
28657 مریم خدابخشی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28658 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1374 علوم رياضي آمار
28659 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
28660 محمدصابر خدابخشی پیرجل 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28661 پرستو خدابخشی طرقبه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28662 امیر خدابخشیان 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28663 زهرا خدابخشیان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28664 علی خدابخشیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28665 علی خدابخشیان 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
28666 هادی خدابخشیان 1371 علوم رياضي ریاضی
28667 هادی خدابخشیان 1376 علوم رياضي ریاضی محض
28668 رسول خدابخشیان کارگر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28669 رسول خدابخشیان کارگر 1390 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
28670 آذر خدابنده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28671 امید خدابنده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28672 بتول خدابنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28673 پیمان خدابنده 1364 علوم رياضي آمار
28674 راضیه خدابنده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28675 صغرا خدابنده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28676 صغرا خدابنده 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
28677 فاطمه خدابنده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28678 فاطمه خدابنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
28679 قاسمعلی خدابنده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28680 محمد خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
28681 معصومه خدابنده 1375 علوم رياضي آمار
28682 هادی خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28683 آیدا خدابنده بایگی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
28684 ارمان خدابنده بایگی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28685 امیر خدابنده بایگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
28686 امین خدابنده بایگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28687 ایمان خدابنده بایگی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28688 حمیده خدابنده بایگی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
28689 حمیده خدابنده بایگی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
28690 رؤیا خدابنده بایگی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
28691 سمیرا خدابنده بایگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28692 ملیحه خدابنده بایگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28693 مهدی خدابنده بایگی 1378 علوم پايه فیزیک
28694 ویدا خدابنده بایگی 1389 علوم پايه فیزیک
28695 ویدا خدابنده بایگی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
28696 نورعلی خدابنده ترانلو 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28697 فرزانه خدابنده سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28698 المیرا خدابنده شجاع 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
28699 آرمان خدابنده شهرکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28700 صدیقه خدابنده شهرکی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694066