راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 28801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28801 سیدمهدی حسینی زو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28802 سیدحسن حسینی زواری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28803 زهرا حسینی زهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28804 فاطمه حسینی زهانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28805 سیدمتین حسینی زهرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28806 فاطمه سادات حسینی زهرائی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28807 نرگس حسینی زهرائی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28808 افاق حسینی زهرائی جامی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28809 حسنیه سادات حسینی زهرایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28810 ساره سادات حسینی زهرایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28811 سیدرسول حسینی زهرایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28812 سیداحمد حسینی زیدآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
28813 سیدعلی اصغر حسینی زیدآبادی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
28814 سیدابوالقاسم حسینی زیدی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
28815 سیدامیر حسینی سبزواری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک - کنترل و ارتعاشات)
28816 سیدایمان حسینی سبزواری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28817 میترا حسینی سبزواری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
28818 سیدمهدی حسینی سجادیان جاغرق 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28819 محدثه حسینی سرچشمه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28820 محمد هادی حسینی سرچشمه 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28821 سیدقربان حسینی سکه 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28822 سیده الهام حسینی سکه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28823 زهرا حسینی سمنانی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28824 امین حسینی سنو 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28825 سیدامین حسینی سنو 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28826 سیدمصطفی حسینی شاد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28827 سیدمحمود حسینی شاندیز 1376 علوم رياضي آمار
28828 مهدی حسینی شانه ساز 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28829 انسیه سادات حسینی شریف 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28830 انسیه سادات حسینی شریف 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28831 سیده فاطمه حسینی شریف 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
28832 مریم حسینی شفاء 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28833 مریم حسینی شفاء 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
28834 فاطمه بیگم حسینی شکوه 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
28835 حسین حسینی شورچه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
28836 کبرا حسینی شیرتری 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28837 نیوشا حسینی شیروانی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28838 سیدعبدالحسین حسینی صالحی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28839 سیّده زهرا حسینی صفت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28840 حانیه السادات حسینی طباطبائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28841 سیدرضا حسینی طباطبائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
28842 سیّدعلی حسینی طباطبائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28843 سیدمهدی حسینی طباطبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
28844 طاهره حسینی طباطبائی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28845 محمودرضا حسینی طباطبائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28846 محمودرضا حسینی طباطبائی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28847 نرجس حسینی طباطبائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28848 لیلا حسینی عارفی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28849 محمد حسینی عارفی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28850 زکیه حسینی عزیز 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
28851 رزیتا حسینی عطار 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28852 سیدکریم حسینی علمدارمحلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28853 سیده معصومه حسینی علی آباد 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28854 سیدنصیر حسینی علی آبادی 1384 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
28855 ناهید سادات حسینی علی آبادی 1388 علوم پايه فیزیک
28856 ناهیدالسادات حسینی علی آبادی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
28857 نسرین السادات حسینی علی ابادی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28858 نسرین السادات حسینی علی ابادی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28859 سیدعلی حسینی غفاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
28860 مرتضی حسینی غفاری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
28861 علیرضا حسینی فاطمی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28862 مریم حسینی فاطمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28863 سیدبهمن حسینی فالحی 1365 علوم پايه زمین شناسی
28864 حسن حسینی فامیلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
28865 سیده فاطمه حسینی فدکی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28866 معصومه حسینی فدکی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
28867 سید علی حسینی فر 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28868 سیدزرین تاج حسینی فر 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
28869 سیدعباس حسینی فر 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28870 سیدعلی حسینی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
28871 طاهره حسینی فر 1368 علوم پايه دبیری شیمی
28872 عبدالرحمان حسینی فر 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28873 وحیده سادات حسینی فراجرد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28874 سیدمهدی حسینی فراش 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28875 سیدمهدی حسینی فراش 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
28876 لیلا حسینی فراش 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی(آموزش محور)
28877 سیدمحسن حسینی فرح آبادی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28878 لیلا حسینی فرح آبادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
28879 سیدحسین حسینی فرد 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28880 سیدعبدالرضا حسینی فرد 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28881 مرضیه حسینی فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28882 مریم سادات حسینی فرد 1380 علوم پايه فیزیک
28883 بی بی زهرا حسینی فرزقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28884 سیده مهناز حسینی فرزقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28885 سیده مهناز حسینی فرزقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28886 سیداحسان حسینی فرسنگی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28887 سمیه سادات حسینی فوجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28888 سیدجعفر حسینی فیاض 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28889 حسین حسینی قائینی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28890 جواد حسینی قدمگاهی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28891 بی بی آسیه حسینی قره تکان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28892 سیدمهدی حسینی قمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28893 سیدجواد حسینی قنبر آباد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28894 سیدجواد حسینی قنبرآباد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28895 سیدجعفر حسینی قوژدی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28896 سیدعلی اصغر حسینی قهستانی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28897 زینب السادات حسینی کاخک 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28898 سیدعلیرضا حسینی کاخک 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28899 فرشته حسینی کارگر 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
28900 زینب حسینی کته شمشیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226055