راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 28901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28901 سیدحسین حسینی فرد 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28902 سیدعبدالرضا حسینی فرد 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28903 مرضیه حسینی فرد 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28904 مریم سادات حسینی فرد 1380 علوم پايه فیزیک
28905 بی بی زهرا حسینی فرزقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28906 سیده مهناز حسینی فرزقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28907 سیده مهناز حسینی فرزقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28908 سیداحسان حسینی فرسنگی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28909 سمیه سادات حسینی فوجردی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28910 سیدجعفر حسینی فیاض 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28911 حسین حسینی قائینی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28912 جواد حسینی قدمگاهی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28913 بی بی آسیه حسینی قره تکان 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28914 سیدمهدی حسینی قمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28915 سیدجواد حسینی قنبر آباد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28916 سیدجواد حسینی قنبرآباد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28917 سیدجعفر حسینی قوژدی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
28918 سیدعلی اصغر حسینی قهستانی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28919 زینب السادات حسینی کاخک 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28920 سیدعلیرضا حسینی کاخک 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28921 فرشته حسینی کارگر 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
28922 زینب حسینی کته شمشیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28923 بی بی طیبه حسینی کرمان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28924 رقیه السادات حسینی کرمان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28925 سعید حسینی کشتان 1368 علوم رياضي ریاضی
28926 مجتبی حسینی کفشدار 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28927 سیدمحمد حسینی کلاگر 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28928 زینب حسینی کوچه قاضیانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28929 سکینه حسینی کوچه قاضیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28930 محسن حسینی کومله 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28931 محدثه حسینی کوهی خیلی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28932 سیددادخدا حسینی کهنوج 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28933 زهرا حسینی کهنه قوچان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28934 سیدمحمدعلی حسینی کیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28935 سیدرضا حسینی کینکی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28936 سیدموسی الرضا حسینی گاچ 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28937 زهرا حسینی گل بقراء 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28938 فیروزه حسینی گله زن 1395 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
28939 سیده سمیه حسینی گوشکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28940 زهراالسادات حسینی گوکی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
28941 ساناز حسینی گیو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28942 نیلوفرسادات حسینی گیو 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
28943 غفار حسینی لاسکی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
28944 سیدعماد حسینی لرگانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28945 صغری حسینی لمردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28946 سیدعلیرضا حسینی لواسانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28947 سیدهاشم حسینی لوشاب 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28948 معصومه سادات حسینی لوشاب 1382 هنر نيشابور نقاشی
28949 معصومه سادات حسینی لوشاب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
28950 عاطفه السادات حسینی لوشابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28951 سیدباقر حسینی لیوانی 1362 علوم پايه شیمی
28952 ملیحه حسینی مایان علیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28953 مهسا حسینی متعظ 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28954 حانیه سادات حسینی متین 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28955 سیده سمیه حسینی متین 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28956 زینت سادات حسینی مجاهد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28957 سیدمهران حسینی محالی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28958 ندا حسینی محتشم 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28959 زینب حسینی محراب 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28960 زینب حسینی محراب 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28961 سعیدرضا حسینی محراب 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28962 صدیقه حسینی محراب 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28963 علی اکبر حسینی محراب 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28964 محمد حسینی محراب 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28965 سیدمحمد حسینی محمودآبادی 1377 علوم پايه زمین شناسی
28966 فرزانه حسینی محمودابادی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28967 سید مهدی حسینی مدرس 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28968 سیدوحید حسینی مدرس 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28969 سیده محیا حسینی مدرس 1391 مهندسي مهندسی عمران
28970 سیدحسین حسینی مرتضوی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
28971 سید اسمعیل حسینی مزاری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28972 بی بی زهرا حسینی مزینانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28973 آسیه سادات حسینی مشهدطرقی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28974 سیده فاطمه حسینی مشهدطرقی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28975 فاطمه بیگم حسینی مشهدطرقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28976 احمد حسینی مطلق 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28977 سیدحمزه حسینی مطلق 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28978 سیدهانی حسینی مطلق 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28979 میرعابدین حسینی مطلق 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
28980 جمیله حسینی معصوم 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28981 جواد حسینی معصوم 1363 مهندسي مهندسی عمران
28982 سلما حسینی معصوم 1378 علوم رياضي آمار
28983 سید محمد حسینی معصوم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28984 سیدساجده حسینی معصوم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28985 علی اکبر حسینی معصوم 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28986 محمد حسینی معصوم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28987 محمدرضا حسینی معصوم 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28988 اسما حسینی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28989 اسماء حسینی مقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28990 الهام سادات حسینی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28991 الهه حسینی مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28992 بی بی سمانه حسینی مقدم 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28993 حسین حسینی مقدم 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
28994 زینت حسینی مقدم 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28995 زینت حسینی مقدم 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28996 سمانه سادات حسینی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28997 سیدحسین حسینی مقدم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28998 سیدسجاد حسینی مقدم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
28999 سیدعسکری حسینی مقدّم 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29000 سیدمرتضی حسینی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250720