راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 29001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29001 مهشید حکیمی راد 1369 علوم پايه دبیری شیمی
29002 قدرت الله حکیمی سنگانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29003 انسیه حکیمی طوسی 1379 علوم پايه فیزیک
29004 انسیه حکیمی طوسی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
29005 مجتبی حکیمی مقدم 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29006 مهدی حکیمی نجف اباد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29007 حانیه حکیمیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
29008 حسن حکیمیان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
29009 حسین حکیمیان 1353 مهندسي راه و ساختمان
29010 سعیدرضا حکیمیان 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
29011 سعیدرضا حکیمیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
29012 وحیدرضا حکیمیان 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29013 الهه حلاج 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29014 راحله حلاج 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
29015 علی حلاج 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
29016 علی حلاج 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
29017 علیرضا حلاج 1353 مهندسي راه و ساختمان
29018 فاطمه حلاج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29019 مریم حلاج 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29020 اکرم حلاج نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
29021 رخساره حلاج اقلی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29022 فاطمه حلاج فدردی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29023 فاطمه حلاج فدردی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
29024 پری حلاج نقدهی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29025 اعظم حلاج نیا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
29026 اکرم حلاج نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
29027 مجتبی حلاجان 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
29028 محمدرضا حلاجان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29029 اعظم حلاجی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29030 بهجت حلاجی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29031 سمیرا حلاجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
29032 سیدرسول حلاجی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29033 فهیمه حلاجی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29034 طاهره حلاجیان 1374 علوم پايه زمین شناسی
29035 محمد طاهر حلاجیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
29036 محمدطاهر حلاجیان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29037 حسین حلاق 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29038 غلامعلی حلال خوری سنلچال 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29039 زهرا حلب سازان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29040 امین حلم زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29041 اکرم حلمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29042 رضا حلمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
29043 سیما حلمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
29044 سیما حلمی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
29045 فاطمه حلمی 1385 علوم پايه فیزیک
29046 محمد حلمی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29047 نونا حلمی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29048 مهدی حلمی جدید 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29049 میترا حلمی رشید فریمانی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
29050 میترا حلمی رشیدفریمانی 1384 علوم پايه فیزیک
29051 هانیه حلمی رشیدفریمانی 1392 علوم پايه فیزیک
29052 حبیبه حلمی زارع فریمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
29053 مریم حلمی زارع فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29054 معصومه حلمی زارع فریمانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
29055 عاطفه حلمی سیاسی فریمان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
29056 ندا حلمی سیاسی فریمان 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
29057 علیرضا حلمی طرقی 1381 علوم رياضي آمار
29058 رضا حلمی فخرداود 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
29059 آتنا حلمی لائین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29060 اتنا حلمی لائین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
29061 اسامه حلو 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29062 حنان حلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29063 فریده حلوائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29064 فریده حلوائی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
29065 اطهره حلیمی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29066 حسام الدین حلیمی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
29067 سمیه حلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29068 سیدمحمد حلیمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29069 صادق حلیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
29070 علی حلیمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29071 مجید حلیمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29072 مسلم حلیمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29073 ملیحه حلیمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
29074 مهدیه حلیمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
29075 هدی حلیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29076 مجید حلیمی خلیل آباد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
29077 مصطفی حلیمی ماکو 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی اکولوژیک
29078 داود حمادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
29079 فاطمه زهرا حمام چی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29080 اعظم حمامچی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29081 اکرم حمامچی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29082 سارا حمامچی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
29083 امیر همایون حمامی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی (آموزش محور)
29084 حسن حمامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29085 حسین حمامی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
29086 حسین حمامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
29087 حسین حمامی 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
29088 سکینه حمامی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29089 سمانه حمامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
29090 فهیمه حمامی 1375 علوم پايه زیست شناسی
29091 قاسم حمامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29092 ماشاءاله حمامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
29093 محمد حمامی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29094 ابوالفضل حمامی دره 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
29095 محمدعلی حمامی دره 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29096 غلامحسین حمامی دزق 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29097 صدیقه حمامی شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29098 شهربانو حمامی طرقبهی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
29099 الهه حمامی گرم رودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29100 محمد حمامیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826316