راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,459

نمایش موارد : 29401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29401 آرام حمیدی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29402 آلاله حمیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29403 احمد حمیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29404 احمد حمیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
29405 اسماعیل حمیدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29406 اسیه حمیدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
29407 اشرف حمیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29408 اعظم حمیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29409 بتول حمیدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29410 بیتا حمیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29411 پریسا حمیدی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29412 تکتم حمیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29413 حبیب حمیدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
29414 حسن حمیدی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
29415 حسین حمیدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29416 خلیل حمیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29417 زهرا حمیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29418 زهرا حمیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
29419 زهرا حمیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29420 زهرا حمیدی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
29421 سروناز حمیدی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29422 سروناز حمیدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29423 سعید حمیدی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
29424 سعیده حمیدی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29425 سمیه حمیدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29426 سمیه حمیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
29427 سهراب حمیدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29428 سیدعبداله حمیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
29429 صغرا حمیدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29430 غلامعلی حمیدی 1353 مهندسي راه و ساختمان
29431 فاطمه حمیدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
29432 فرزانه حمیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29433 فرشته حمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29434 فرشید حمیدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
29435 کبری حمیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
29436 ماجد عطیه حمیدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29437 مجتبی حمیدی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29438 مجتبی حمیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
29439 محمد حمیدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29440 محمد حمیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29441 محمد حمیدی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
29442 محمد حمیدی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
29443 محمدسعید حمیدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29444 محمدعلی حمیدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29445 مریم حمیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
29446 مریم حمیدی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29447 مسعود حمیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
29448 مسعود حمیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
29449 معراج حمیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29450 ملیحه حمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
29451 مهین حمیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
29452 مهین حمیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29453 مینا حمیدی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29454 نجمه حمیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29455 نفیسه حمیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29456 محمدجواد حمیدی آهنگرکلائی 1373 علوم رياضي آمار
29457 عزت حمیدی اصل 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
29458 عفت حمیدی اصل 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29459 نادر حمیدی برمسبز 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29460 اشرف حمیدی بیناباج 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29461 سمانه حمیدی پور 1385 علوم رياضي آمار
29462 نسیم حمیدی پور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی)
29463 پریدخت حمیدی ثانی 1353 علوم رياضي آمار
29464 کاظم حمیدی زاده ابرقویی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
29465 سهیل حمیدی ساوجی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29466 زهره حمیدی شاکری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29467 ملیحه حمیدی شاکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29468 محمد حمیدی شکور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29469 محمد حمیدی شکور 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
29470 الهام حمیدی شیرغان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29471 الهام حمیدی شیرغان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
29472 گیتا حمیدی عدلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29473 سعیده حمیدی علمداری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
29474 بهزاد حمیدی فر 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
29475 مسعود حمیدی فرد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29476 مسعود حمیدی فرد 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
29477 زهرا حمیدی کاریزنوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
29478 زهرا حمیدی کسرینه 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29479 طاهره حمیدی گالشکلامی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
29480 کردیه حمیدی لاین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29481 کردیه حمیدی لاین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
29482 کردیه حمیدی لاین 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
29483 ابوالقاسم حمیدی مقدم 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
29484 طیبه حمیدی مقدم 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29485 محمد حمیدی مقدم 1374 علوم پايه دبیری شیمی
29486 حسن حمیدی ممرآبادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29487 سیدمهدی حمیدی نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
29488 محمودرضا حمیدیا 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
29489 آرش حمیدیان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29490 زهرا حمیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29491 علیرضا حمیدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29492 علیرضا حمیدیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
29493 مولود حمیدیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29494 مهران حمیدیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
29495 نسرین حمیدیان 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29496 محمدرضا حمیدیان خور 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29497 زهرا حمیدیان فروتقه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29498 محمد یوسف حبیب حمیری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
29499 ذوالفقار جعفر حمیز حمیز 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری
29500 مرتضی حمیصی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40898534