راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 29501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29501 معراج حمیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29502 ملیحه حمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
29503 مهین حمیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
29504 مهین حمیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29505 مینا حمیدی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29506 نجمه حمیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29507 نفیسه حمیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29508 محمدجواد حمیدی آهنگرکلائی 1373 علوم رياضي آمار
29509 عزت حمیدی اصل 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
29510 عفت حمیدی اصل 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29511 نادر حمیدی برمسبز 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29512 اشرف حمیدی بیناباج 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29513 سمانه حمیدی پور 1385 علوم رياضي آمار
29514 نسیم حمیدی پور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (مجازی)
29515 پریدخت حمیدی ثانی 1353 علوم رياضي آمار
29516 کاظم حمیدی زاده ابرقویی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
29517 سهیل حمیدی ساوجی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29518 زهره حمیدی شاکری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29519 ملیحه حمیدی شاکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29520 محمد حمیدی شکور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29521 محمد حمیدی شکور 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
29522 الهام حمیدی شیرغان 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29523 الهام حمیدی شیرغان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
29524 گیتا حمیدی عدلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29525 سعیده حمیدی علمداری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
29526 بهزاد حمیدی فر 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
29527 مسعود حمیدی فرد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29528 مسعود حمیدی فرد 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
29529 زهرا حمیدی کاریزنوئی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
29530 زهرا حمیدی کسرینه 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29531 طاهره حمیدی گالشکلامی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
29532 کردیه حمیدی لاین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29533 کردیه حمیدی لاین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
29534 کردیه حمیدی لاین 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
29535 ابوالقاسم حمیدی مقدم 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
29536 طیبه حمیدی مقدم 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29537 محمد حمیدی مقدم 1374 علوم پايه دبیری شیمی
29538 حسن حمیدی ممرآبادی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29539 سیدمهدی حمیدی نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
29540 محمودرضا حمیدیا 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
29541 آرش حمیدیان 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29542 زهرا حمیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29543 علیرضا حمیدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29544 علیرضا حمیدیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
29545 مولود حمیدیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29546 مهران حمیدیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
29547 نسرین حمیدیان 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29548 محمدرضا حمیدیان خور 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29549 زهرا حمیدیان فروتقه 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29550 محمد یوسف حبیب حمیری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
29551 ذوالفقار جعفر حمیز حمیز 1393 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - سبزی کاری
29552 مرتضی حمیصی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29553 سعید حنائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29554 محمد حنائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29555 فاطمه حنائی فریمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29556 سیدیحیی حنائی کاشانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
29557 ناصر حناچیان 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
29558 محبوبه حنایی طیران یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29559 حمید حنایی فریمانی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
29560 الهه حنطه 1393 علوم پايه زمین شناسی
29561 امین حنفی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
29562 حمیدرضا حنفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
29563 طاهر حنفی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29564 هما حنفی 1358 كشاورزى صنایع کشاورزی
29565 احمدعلی حنفی بجد 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29566 عالیه حنفی بجد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29567 فرزانه حنفی بجد 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29568 فوزیه حنفی بجد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29569 محمداسماعیل حنفی بجد 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29570 فتاح حنفی شیخها 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
29571 زهرا حنفی گرجی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29572 صمد حنیفه پوراقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29573 محمد حنیفه زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29574 مهری حنیفه زاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29575 مهری حنیفه زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29576 محبوبه حنیفه زاده هرآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29577 محسن حنیفی مشهدریزه یی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
29578 نعیمه السادات حنیفی یزدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29579 سیدمحمدرضا حوائجی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
29580 فاطمه حوتی 1387 علوم رياضي آمار
29581 فاطمه حوتی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
29582 آمنه حور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
29583 محبوبه حور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
29584 غلامعلی حوراسفند 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29585 تارا حوری چناران 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29586 تورج حوری شاه تپه 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
29587 علی حوصله 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
29588 فدک احمد عبدالمحسن حویلی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
29589 منا حیائیان شیروان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29590 فاطمه حیات غیبی بلداجی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
29591 فاطمه حیات غیبی بلداجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
29592 حسین حیاتی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29593 زینب حیاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29594 زینب حیاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
29595 ساحره حیاتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
29596 سلمان حیاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29597 سلمان حیاتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29598 سیده زهرا حیاتی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
29599 عبداله حیاتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29600 فرزاد حیاتی 1381 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161103