راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 29501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29501 محمدرضا حیدرپور 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29502 محمدمهدی حیدرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
29503 محمودرضا حیدرپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29504 مریم حیدرپور 1377 علوم رياضي ریاضی محض
29505 منصوره حیدرپور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29506 منصوره حیدرپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
29507 مهدی حیدرپور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
29508 مهیار حیدرپور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29509 محمد حیدرپوربمی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
29510 مریم حیدرپورداغیان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
29511 فهیمه حیدرپورقالاچیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29512 حکیمه حیدردوست 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29513 آزاده حیدرزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
29514 ارمغان حیدرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29515 اعظم حیدرزاده 1385 دامپزشكي دامپزشکی
29516 انسیه حیدرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29517 برات حیدرزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
29518 جهانگیر حیدرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
29519 حسین حیدرزاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
29520 رویا حیدرزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
29521 زهره حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29522 سعید حیدرزاده 1371 دامپزشكي دامپزشکی
29523 سیاوش حیدرزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
29524 طاهره حیدرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29525 فاطمه حیدرزاده 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
29526 مجتبی حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29527 محسن حیدرزاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
29528 محمدرضا حیدرزاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
29529 مریم حیدرزاده 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29530 مریم حیدرزاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
29531 ملیحه حیدرزاده 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
29532 مهدی حیدرزاده 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
29533 مهدی حیدرزاده 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
29534 ناهید حیدرزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29535 ناهید حیدرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
29536 ناهید حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
29537 حسین حیدرزاده اماموردیخان 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
29538 سعیده حیدرزاده برزگر 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29539 مصطفی حیدرزاده ثانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29540 نجمه حیدرزاده جنت آبادی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29541 راضیه حیدرزاده خزیمه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29542 هادی حیدرزاده خزیمه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29543 سمانه حیدرزاده ریزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
29544 معصومه حیدرزاده زو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
29545 مجید حیدرزاده فخرابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29546 فاطمه حیدرزاده کاسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
29547 نسرین حیدرزاده کلشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
29548 آرزو حیدرزاده محمدرضاخان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
29549 ارزو حیدرزاده محمدرضاخان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29550 محدثه حیدرعلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
29551 طاهره حیدرنژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29552 علی رضا حیدرنژاد 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29553 مهدی حیدرنژاد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29554 سعید حیدرنژادرمی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29555 علی محمد حیدرنژادشهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29556 زهره حیدرنیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29557 محسن حیدرنیا 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29558 مهدی حیدرنیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
29559 حجی ابراهیم حیدرنیاکلاتی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29560 آسیه حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
29561 ابراهیم حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29562 ابوالفضل حیدری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
29563 احمد حیدری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29564 احمد حیدری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29565 احمدعلی حیدری 1372 علوم پايه زمین شناسی
29566 اعظم حیدری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29567 افسانه حیدری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
29568 اکبر حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29569 اکبر حیدری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29570 اکبر حیدری 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
29571 اکبر حیدری 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
29572 اکرم حیدری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
29573 اکرم حیدری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29574 الهام حیدری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29575 الهام حیدری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
29576 الهه حیدری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29577 امیررضا حیدری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29578 امیرعباس حیدری 1384 علوم پايه فیزیک
29579 براتعلی حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29580 بنفشه حیدری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
29581 بهروز حیدری 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
29582 بهروز حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
29583 بی بی اقدس حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29584 بی بی سمیه حیدری 1377 علوم رياضي آمار
29585 بی بی سمیه حیدری 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
29586 بی بی مریم حیدری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29587 پارسا حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29588 تکتم حیدری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
29589 تکتم حیدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29590 ثمینه حیدری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29591 جعفر حیدری 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
29592 جعفر حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
29593 جلال حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
29594 جواد حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29595 جهانگیر حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
29596 حامد حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
29597 حبیب حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
29598 حسن حیدری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
29599 حسن حیدری 1372 علوم رياضي آمار
29600 حسین حیدری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436473