راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,782

نمایش موارد : 29601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29601 آمنه حور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
29602 محبوبه حور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
29603 غلامعلی حوراسفند 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29604 تارا حوری چناران 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29605 تورج حوری شاه تپه 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
29606 علی حوصله 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
29607 فدک احمد عبدالمحسن حویلی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
29608 منا حیائیان شیروان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29609 فاطمه حیات غیبی بلداجی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
29610 فاطمه حیات غیبی بلداجی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
29611 حسین حیاتی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29612 زینب حیاتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29613 زینب حیاتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
29614 ساحره حیاتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
29615 سلمان حیاتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29616 سلمان حیاتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29617 سیده زهرا حیاتی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
29618 عبداله حیاتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29619 فرزاد حیاتی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
29620 محمد حیاتی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29621 محمدرضا حیاتی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
29622 مرضیه حیاتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29623 ولی حیاتی 1373 علوم پايه فیزیک
29624 وجیهه حیاتی زاده ابرقویی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29625 الهام حیاتی فریمانی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
29626 هادی حیاتی فیض آبادی 1375 علوم رياضي ریاضی
29627 شکوفه حیاتی گل خطمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
29628 مریم حیدر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
29629 نور معین محمد علی حیدر 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29630 تکتم حیدر پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29631 محمدرضا حیدر زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
29632 مهسا حیدر زاده 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
29633 آزاده حیدرآبادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
29634 آزاده حیدرآبادی 1389
29635 ابوالقاسم حیدرآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29636 ثریا حیدرآبادی 1370 علوم پايه زمین شناسی
29637 حسن حیدرآبادی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
29638 علی حیدرآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29639 محبوبه حیدرآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29640 سمانه حیدران افسری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
29641 اکرم حیدربیگی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29642 معصومه حیدربیگی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29643 سمیه حیدربیگی مهنه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
29644 جلیل حیدربیگی مهنه 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29645 جلیل حیدربیگی مهنه 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
29646 جواد حیدربیگی مهنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29647 مهدی حیدربیگی مهنه 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
29648 مهسا حیدربیگی مهنه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
29649 مرضیه حیدرپناه خلیل آباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29650 امیرداود حیدرپور 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
29651 تکتم حیدرپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29652 حسن حیدرپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29653 زهره حیدرپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
29654 زهره حیدرپور 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
29655 سوزان حیدرپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
29656 محمدرضا حیدرپور 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29657 محمدمهدی حیدرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
29658 محمودرضا حیدرپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29659 مریم حیدرپور 1377 علوم رياضي ریاضی محض
29660 منصوره حیدرپور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29661 منصوره حیدرپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
29662 مهدی حیدرپور 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
29663 مهیار حیدرپور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29664 محمد حیدرپوربمی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
29665 مریم حیدرپورداغیان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
29666 فهیمه حیدرپورقالاچیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29667 حکیمه حیدردوست 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29668 آزاده حیدرزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
29669 ارمغان حیدرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29670 اعظم حیدرزاده 1385 دامپزشكي دامپزشکی
29671 انسیه حیدرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29672 برات حیدرزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
29673 جهانگیر حیدرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
29674 حسین حیدرزاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
29675 رویا حیدرزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
29676 زهره حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29677 سعید حیدرزاده 1371 دامپزشكي دامپزشکی
29678 سیاوش حیدرزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
29679 طاهره حیدرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29680 فاطمه حیدرزاده 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
29681 مجتبی حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29682 محسن حیدرزاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
29683 محمدرضا حیدرزاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
29684 مریم حیدرزاده 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29685 مریم حیدرزاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
29686 ملیحه حیدرزاده 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
29687 مهدی حیدرزاده 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
29688 مهدی حیدرزاده 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
29689 ناهید حیدرزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29690 ناهید حیدرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
29691 ناهید حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
29692 حسین حیدرزاده اماموردیخان 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
29693 سعیده حیدرزاده برزگر 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29694 مصطفی حیدرزاده ثانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29695 نجمه حیدرزاده جنت آبادی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29696 راضیه حیدرزاده خزیمه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29697 هادی حیدرزاده خزیمه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29698 سمانه حیدرزاده ریزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
29699 معصومه حیدرزاده زو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
29700 مجید حیدرزاده فخرابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41189145