راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 29601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29601 علیرضا خاکپور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29602 علیرضا خاکپور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
29603 فائزه خاکپور 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
29604 فاطمه خاکپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29605 محمد خاکپور 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29606 معصومه خاکپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
29607 نرگس خاکپور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
29608 نینا خاکپور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
29609 سمانه خاکپور بجستانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29610 ایمان خاکپورچناری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
29611 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29612 وحید خاکپورداشلی برون 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29613 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29614 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29615 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29616 فاطمه خاکدان 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
29617 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29618 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29619 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
29620 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
29621 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29622 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29623 منا خاکزادان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
29624 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29625 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
29626 سیما خاکزادعریانی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
29627 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29628 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی
29629 اعظم خاکزار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29630 الهام خاکزار 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
29631 ابوالفضل خاکسار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29632 اشرف خاکسار 1374 علوم رياضي ریاضی
29633 اشرف خاکسار 1379 علوم رياضي ریاضی محض
29634 جواد خاکسار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
29635 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29636 زهرا خاکسار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
29637 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29638 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29639 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29640 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29641 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
29642 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29643 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
29644 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
29645 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
29646 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
29647 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
29648 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29649 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
29650 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29651 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29652 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
29653 وحید خاکسارزارع ها 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
29654 وحید خاکسارزارع ها 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
29655 وحید خاکسارزارع ها 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
29656 مسعود خاکسارطرقی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29657 مهرداد خاکسارمحمدی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
29658 مهدیه خاکسارنوده پشنگی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29659 تورج خاکساری 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
29660 جواد خاکساری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29661 مسعود خاکساری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
29662 منا خاکساری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29663 نادر خاکساری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
29664 معصومه خاکساری مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29665 مجتبی خاکساری بایگی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29666 سیدحسین خاکساری مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29667 جلیله خاکستانی 1388 علوم پايه فیزیک
29668 امیر خاکستانی شهری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
29669 امیر خاکستانی شهری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29670 صدیقه خاکستانی شهری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
29671 نجمه خاکستانی شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29672 وجیهه خاکستانی شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29673 زهره خاکستری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
29674 غلامرضا خاکستری 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
29675 معصومه خاکستری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29676 معصومه خاکستری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
29677 بهروز خاکسفیدی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
29678 رسول خاکشور 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29679 زهرا خاکشور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
29680 زهره خاکشور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29681 سمانه خاکشور 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
29682 عاطفه خاکشور 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29683 غلامرضا خاکشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29684 فاطمه خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29685 فاطمه خاکشور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
29686 محمدرضا خاکشور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
29687 محمدمهدی خاکشور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
29688 مرضیه خاکشور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29689 مصطفی خاکشور 1376 علوم رياضي آمار
29690 معصومه خاکشور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
29691 ملیحه خاکشور 1379 علوم پايه زمین شناسی
29692 ولی خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29693 وحید خاکشور قره سو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
29694 حدیثه خاکشورامان آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
29695 مهری خاکشورایدلیکی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29696 ناصر خاکشورایدلیکی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
29697 فاطمه خاکشورایوری 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
29698 منیره خاکشورجعفرآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
29699 بهزاد خاکشوررودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29700 زهرا خاکشورسه یک آب 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152178