راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 29601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29601 اکرم خدایی چگنی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29602 معصومه خدایی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
29603 زهره خدایی نفطه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
29604 مسعود خدرزاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29605 حیدر خدری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29606 حسین خدمتگذار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29607 ملیحه خدمتگذار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29608 صدیقه خدمتگذاراحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29609 محمد خدمتگذارقوشخانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29610 فائزه خدمتگزار 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29611 معصومه خدمتگزاربردر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29612 وجه اله خدمتگزاربردر 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29613 اکرم خدمتی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29614 پریوش خدمتی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29615 حمیده خدمتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29616 محمدرضا خدمتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29617 فاطمه خدمتی بقمچ 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29618 نرگس خدنک نیک فرجام 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
29619 محمد خدنگ نیک فرجام 1345 علوم پايه علوم طبیعی
29620 عفیفه خدنگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29621 عفیفه خدنگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29622 فاطمه خدنگی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29623 حسین خدنگی ماهرود 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
29624 الهه خدیر 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
29625 پیمان خدیر 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
29626 حسین خدیر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29627 سحر خدیر 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
29628 ایلناز خدیوتهمتنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29629 بیتا خدیوجم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29630 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29631 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29632 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29633 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29634 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29635 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29636 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
29637 محمد خدیوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29638 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
29639 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
29640 ملیحه خدیوی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
29641 مهدی خدیوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
29642 حیدر خدیوی آیسک 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
29643 حیدر خدیوی آیسک 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
29644 محمود خدیوی بیدگلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
29645 سعید خدیوی رفوگر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29646 سعید خدیوی رفوگر 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
29647 صالح خدیوی رفوگر 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
29648 لیلی خدیوی زند 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29649 لیلی خدیوی زند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29650 ملیحه خدیوی زند 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
29651 معصومه خدیوی گلستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29652 ابوالقاسم خدیوی گلکارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29653 منصوره خدیوی محمداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29654 نرگس خدیوی محمداباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29655 احمد خدیوی مفرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29656 زهرا خراج 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29657 محمد خراج 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
29658 محمد خراج 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
29659 فهیمه خراج بقمچ 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29660 جواد خرازی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
29661 رضا خرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29662 سیده مریم خرازی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
29663 سیده مهدیه خرازی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29664 سیده مهدیه خرازی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29665 سیده مهدیه خرازی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
29666 مسعود خرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29667 امیر خرازی زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
29668 امیررضا خرازیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29669 حسین خرازیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29670 زهرا خراسانچی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29671 مریم خراسانچی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29672 آذر خراسانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
29673 اکبر خراسانی 1367 علوم رياضي ریاضی
29674 جاوید خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
29675 جمال خراسانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29676 جینا خراسانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29677 حسین خراسانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
29678 حمید خراسانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
29679 زهرا خراسانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
29680 زینب خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
29681 زینب خراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
29682 سعید خراسانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
29683 علی خراسانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
29684 غلامرضا خراسانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29685 فرزان خراسانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29686 کامران خراسانی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
29687 محبوبه خراسانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29688 مریم خراسانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29689 مریم خراسانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29690 مریم خراسانی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
29691 مریم خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29692 مصطفی خراسانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
29693 ندا خراسانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29694 نسرین خراسانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29695 نسرین خراسانی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
29696 نگار خراسانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
29697 هدیه خراسانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29698 فاطمه خراسانی طرقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29699 علی خراسانی فردوانی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29700 علی خراسانی فردوانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273130