راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 29601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29601 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29602 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
29603 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29604 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
29605 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29606 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29607 علی خلیل نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29608 علی خلیل نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29609 محمود خلیل نیا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
29610 سحر خلیلان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29611 احمدعلی خلیلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
29612 اشرف خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29613 اعظم خلیلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
29614 پروین خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
29615 پروین خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
29616 تکتم خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29617 تکتم خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
29618 حبیبه خلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29619 داداله خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
29620 داود خلیلی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
29621 راحله خلیلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
29622 رضا خلیلی 1353 علوم پايه شیمی
29623 زلیخا خلیلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29624 زهرا خلیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29625 زهره خلیلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29626 سارا خلیلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
29627 سیدرضا خلیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
29628 سیده طیبه خلیلی 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
29629 عصمت خلیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29630 علی خلیلی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29631 غزاله خلیلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
29632 فاطمه خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29633 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29634 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
29635 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29636 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29637 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
29638 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
29639 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29640 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
29641 محمدنبی خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
29642 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29643 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29644 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29645 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29646 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
29647 معصومه خلیلی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
29648 ملیحه سادات خلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
29649 مهدیه خلیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
29650 میترا خلیلی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29651 نجمه خلیلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
29652 نضال خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29653 نوشین خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
29654 ولی خلیلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29655 رامبیز خلیلی یزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
29656 احمد ذاکر خلیلی اعتبار 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
29657 افسانه خلیلی الاشتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29658 بهناز خلیلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29659 نرجس خلیلی پورلنگرودی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29660 منیره خلیلی تبار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29661 منیر خلیلی تربقان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29662 بهروز خلیلی تنها 1371 علوم رياضي آمار
29663 حمیدرضا خلیلی تنها 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29664 شهین خلیلی تنها 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29665 مریم خلیلی جهان تیغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29666 مریم خلیلی جهانتیغ 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
29667 کاظم خلیلی دارینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29668 مهناز خلیلی رودبی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29669 حسین خلیلی ریک آبادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
29670 رمضانعلی خلیلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
29671 اکرم خلیلی زاده ماهانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29672 نسیمه خلیلی سامانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
29673 مسعود خلیلی شاندیز 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29674 سمانه خلیلی شیب آبندانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
29675 سمانه خلیلی شیب ابندانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29676 ماندانا خلیلی صرافی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
29677 اضغر خلیلی صنوبری 1355 علوم پايه فیزیک
29678 رضا خلیلی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29679 عبدالواحد خلیلی طبس 1385 مهندسي مهندسی شیمی
29680 حسن خلیلی طرقبه 1384 علوم پايه زمین شناسی
29681 رائفه خلیلی طرقبه 1385 علوم پايه زمین شناسی
29682 صائمه خلیلی طرقبه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29683 صائمه خلیلی طرقبه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29684 محمد خلیلی طرقبه 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29685 سعیده خلیلی عارفی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29686 زهرا خلیلی فر 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29687 سمانه خلیلی فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29688 فرشته خلیلی کرباسکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29689 محمّد خلیلی گل 1388 علوم رياضي آمار
29690 اتنا خلیلی لنجی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
29691 علیرضا خلیلی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
29692 سیدعلی اکبر خلیلی مقدم چهارتکابی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29693 سیده سمانه خلیلی مقدم چهارتکابی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29694 سیده سمانه خلیلی مقدم چهارتکابی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29695 ربابه خلیلی هزار جریبی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
29696 فیروزه خلیلی یزدی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
29697 صفیه خلیلیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
29698 عاطفه خلیلیان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29699 مریم خلیلیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29700 سمیه خلیلیان موحد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945687