راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 29601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29601 بی بی سمیه حیدری 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
29602 بی بی مریم حیدری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29603 پارسا حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29604 تکتم حیدری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
29605 تکتم حیدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29606 ثمینه حیدری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29607 جعفر حیدری 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
29608 جعفر حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
29609 جلال حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
29610 جواد حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29611 جهانگیر حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
29612 حامد حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
29613 حبیب حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
29614 حسن حیدری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
29615 حسن حیدری 1372 علوم رياضي آمار
29616 حسین حیدری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29617 حسین حیدری 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
29618 حسین حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29619 حسین حیدری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
29620 حکیمه حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29621 حمید حیدری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29622 حمید حیدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29623 حمیدرضا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29624 حیدر حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29625 حیدر حیدری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
29626 خدیجه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29627 دلال حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
29628 دنیا حیدری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29629 دنیا حیدری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29630 راحله حیدری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
29631 رجبعلی حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
29632 رسول حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29633 رضا حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29634 رضا حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29635 رضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
29636 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29637 رضا حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
29638 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
29639 رضا حیدری 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29640 رضا حیدری 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
29641 رقیه حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29642 زهرا حیدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29643 زهرا حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
29644 زهرا حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29645 زهرا حیدری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
29646 زهرا حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29647 زهرا حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29648 زهرا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
29649 زهرا حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
29650 زهرا حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
29651 زهرا حیدری 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
29652 زهرا حیدری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
29653 زهره حیدری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
29654 زهره حیدری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29655 زهره حیدری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29656 زهره حیدری 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
29657 زهره حیدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
29658 زهره حیدری 1388 دامپزشكي دامپزشکی
29659 زهره حیدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
29660 زهره حیدری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29661 زینب حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29662 زینب حیدری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
29663 زینب حیدری 1382 علوم رياضي آمار
29664 زینت حیدری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
29665 سارا حیدری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29666 ساناز حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29667 سعید حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29668 سعید حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29669 سعید حیدری 1386 علوم پايه فیزیک
29670 سعیدداود حیدری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29671 سعیده حیدری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29672 سمانه حیدری 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
29673 سمیه حیدری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
29674 سمیه حیدری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29675 سمیه حیدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
29676 سمیه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29677 سمیه حیدری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
29678 سمیه حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29679 سمیه حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
29680 سمیه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29681 سمیه حیدری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
29682 سمیه حیدری 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
29683 سمیه حیدری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29684 سوسن حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29685 سهیلا حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
29686 سید امیر رضا حیدری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29687 سیدابوالفضل حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29688 سیدامین حیدری 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی(آموزش محور)
29689 سیدجواد حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29690 سیدحمیدرضا حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
29691 سیدسجاد حیدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29692 سیدعلیرضا حیدری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29693 سیدمحمود حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29694 سیدمصطفی حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29695 سیده الهام حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29696 سیده پروانه حیدری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
29697 سیده سارا حیدری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29698 سیده عصمت حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29699 سیده فائزه حیدری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
29700 سیده مستوره حیدری 1388 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40474181