راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 45 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 29601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29601 کتایون خسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
29602 لیلا خسروی 1375 علوم پايه زیست شناسی
29603 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
29604 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
29605 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
29606 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
29607 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29608 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29609 محسن خسروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29610 محمد خسروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
29611 محمد خسروی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
29612 محمد خسروی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
29613 محمّد خسروی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
29614 محمد خسروی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
29615 محمداسماعیل خسروی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29616 محمدتقی خسروی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29617 محمدتقی خسروی 1364 مهندسي عمران روستايي
29618 محمدحسین خسروی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29619 محمدحسین خسروی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29620 محمدحسین خسروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29621 محمدرضا خسروی 1354 علوم پايه فیزیک
29622 محمدعلی خسروی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29623 محمدعلی خسروی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
29624 محمود خسروی 1369 كشاورزى زراعت
29625 محمود خسروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29626 محمود خسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
29627 محمودرضا خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29628 مرتضی خسروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29629 مریم خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29630 مریم خسروی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29631 مژگان خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29632 معصومه خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29633 معصومه خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
29634 معصومه خسروی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
29635 منصوره خسروی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29636 مهدی خسروی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29637 مهدی خسروی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
29638 مهران خسروی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
29639 مهری خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29640 نگار خسروی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
29641 ویدا خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
29642 هانیه خسروی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29643 هومن خسروی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
29644 سجاد خسروی بیژائم 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29645 محمدرضا خسروی پور 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
29646 راضیه خسروی نسری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29647 محبوبه خسروی آزاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29648 اعظم خسروی اسب راهانی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
29649 فاطمه خسروی اسفزار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29650 مصطفی خسروی اقائی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
29651 رعنا خسروی القار 1378 علوم پايه زمین شناسی
29652 اعظم خسروی بردسیرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29653 پروین خسروی بردسیرپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29654 ابراهیم خسروی برده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
29655 داود خسروی برده 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29656 محمّد خسروی بغداد 1355 علوم پايه دبیری شیمی
29657 اله یار خسروی بغداده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29658 مجتبی خسروی بغداده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29659 علیرضا خسروی بلالمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29660 راضیه خسروی بورنگ 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29661 جمشید خسروی بیژائم 1370 علوم پايه فیزیک
29662 حامد خسروی بیژائم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29663 عباس خسروی بیژائم 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29664 فاطمه خسروی پارسا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29665 محمدحسن خسروی پیرزنوک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29666 حسن خسروی تبار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29667 فاطمه خسروی تبار 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29668 فاطمه خسروی تبار 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
29669 معصومه خسروی ترازک 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
29670 منصور خسروی تنگ بردسفید 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29671 انسیه خسروی چاهک 1378 علوم رياضي ریاضی محض
29672 بهروز خسروی چرمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29673 محمدرضا خسروی چرمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
29674 مرتضی خسروی چرمی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29675 رمضان خسروی چنار 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29676 عذرا خسروی چنار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
29677 معصومه خسروی چنار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
29678 محمد خسروی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29679 لاروس خسروی خراشاد 1380 علوم پايه فیزیک
29680 یاسر خسروی خراشاد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29681 حسن خسروی خسرقی 1366 علوم رياضي آمار
29682 صدیقه خسروی خوشنه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29683 جواد خسروی درح 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29684 تهمینه خسروی دستگردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29685 منصوره خسروی دوغائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
29686 جواد خسروی دهقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
29687 سعیده خسروی راد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29688 سیما خسروی راد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29689 محمدجواد خسروی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
29690 مریم خسروی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29691 مریم خسروی راد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29692 هاجر خسروی راد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
29693 مهران خسروی رشتخوار 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
29694 مهران خسروی رشتخوار 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
29695 ساره خسروی رشتخواری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29696 صالح خسروی رشتخواری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29697 صبور خسروی رشتخواری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29698 حسین خسروی رشخواری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
29699 حسین خسروی رشخواری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
29700 سمیّه خسروی زارگز 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694084