راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 29601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29601 صدیقه خجسته 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29602 علی خجسته 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
29603 علیرضا خجسته 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29604 فاطمه خجسته 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29605 فاطمه خجسته 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29606 فرزانه خجسته 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29607 فرزانه خجسته 1354 علوم پايه زیست شناسی
29608 مجید خجسته 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29609 مجید خجسته 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29610 مجید خجسته 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29611 محمد خجسته 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29612 نادر خجسته 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
29613 داود خجسته سالکویه 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29614 ناهید خجسته باغدار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29615 مریم خجسته بوجار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
29616 مریم خجسته بوجار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
29617 مژگان خجسته بوجار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
29618 بهناز خجسته پور 1393 پردیس دانشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
29619 حمیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه شیمی
29620 سارا خجسته پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
29621 سعیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
29622 سیدمحسن خجسته حسینی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29623 سلمان خجسته خدابنده لو 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29624 سعیده خجسته خصال 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29625 امیر خجسته رحیمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29626 زینب خجسته رحیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29627 داود خجسته سالکویه 1373 علوم رياضي ریاضی
29628 محمدمهدی خجسته سرکاردار 1391 مهندسي مهندسی صنایع
29629 فائزه خجسته صفا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29630 مجید خجسته عفت پناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29631 عبدالرضا خجسته علی آبادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29632 الهه خجسته کاشانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
29633 امیر خجسته کاشانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29634 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29635 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29636 مهدی خجسته کی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
29637 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29638 الهه خجسته محسنی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
29639 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29640 مهدی خجسته مقنی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
29641 فرشته خجسته مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
29642 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
29643 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29644 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
29645 احسان خجسته نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
29646 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29647 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
29648 امیر خجسته نژاد گل مکانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
29649 محبوبه خجسته نژادگلمکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
29650 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29651 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29652 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29653 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29654 فرزاد خجیریگانه راد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29655 دا ود خدا دا دزا ده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29656 افسانه خدائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29657 اکبر خدائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
29658 خدیجه خدائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
29659 روح اله خدائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29660 فضل الله خدائی 1355 كشاورزى علوم زراعی
29661 مهسا خدائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
29662 میلاد خدائی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
29663 مینا خدائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29664 مینا خدائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
29665 نیرهّ خدائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
29666 زینب خدائی پرست 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29667 مهناز خدائی جهان آباد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
29668 محبوبه خدائی کسرینه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
29669 علیرضا خدائی کلاته بالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29670 ویدا خدائی گمینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29671 ابوالقاسم خدائی مقدم 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
29672 زهره خدائی نفطه 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
29673 طوبی خدائیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29674 زینب خدابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
29675 عظیم خدابخش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29676 مریم خدابخش 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29677 نسرین خدابخش 1390 علوم پايه زمین شناسی
29678 حمیدرضا خدابخش حصار 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
29679 محمود خدابخش زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29680 رجبعلی خدابخش نظامی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29681 شهلا خدابخش اقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
29682 منیر خدابخش حصار 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29683 حسین خدابخش زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
29684 عباسعلی خدابخش زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29685 رئوفه خدابخش عبدل آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
29686 زهره خدابخش عبدل ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29687 آتنا خدابخشی 1381 علوم رياضي آمار
29688 احمد خدابخشی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29689 علی خدابخشی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
29690 فاطمه خدابخشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29691 فطروس خدابخشی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29692 محمود خدابخشی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
29693 مریم خدابخشی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
29694 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1374 علوم رياضي آمار
29695 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
29696 محمدصابر خدابخشی پیرجل 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29697 پرستو خدابخشی طرقبه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29698 امیر خدابخشیان 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
29699 زهرا خدابخشیان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29700 علی خدابخشیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299474