راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 29901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29901 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29902 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29903 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29904 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
29905 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
29906 مطهره خالصی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
29907 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29908 سمیرا خالصی بنهنگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
29909 احمد خالصی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
29910 مینو خالصی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29911 سعیده خالصی مقدم قائن 1378 علوم پايه زمین شناسی
29912 محمدرضا خالق 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29913 معصومه خالق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29914 علی خالق زاده بیگ 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29915 زهرا خالق آبادیان علاف 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
29916 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
29917 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29918 مریم خالق پرست 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
29919 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
29920 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29921 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
29922 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
29923 محمدعلی خالق پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29924 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
29925 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29926 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
29927 سعید خالق نژاد 1390
29928 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
29929 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29930 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29931 نرگس خالق نیای رشخوار 1388
29932 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش هندسه
29933 آذین خالقی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
29934 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
29935 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29936 امید خالقی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29937 بهزاد خالقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29938 حجت خالقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29939 حسین خالقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29940 حسین خالقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
29941 حسین خالقی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29942 حوریه خالقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29943 راحله خالقی 1379 علوم رياضي آمار
29944 رضا خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
29945 زهرا خالقی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29946 سمیه خالقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29947 شیما خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
29948 شیوا خالقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
29949 عطیه خالقی 1383 علوم رياضي آمار
29950 علی خالقی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29951 علی خالقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29952 علیرضا خالقی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
29953 غلامعلی خالقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
29954 فاطمه خالقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
29955 فاطمه خالقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
29956 فاطمه خالقی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29957 قاسم خالقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29958 محبوبه خالقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29959 محمد خالقی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29960 محمد خالقی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29961 محمد خالقی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
29962 محمدمهدی خالقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29963 محمود خالقی 1370 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
29964 محمودرضا خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
29965 مرضیه خالقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
29966 ملیحه خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29967 منصوره خالقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29968 مهدی خالقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29969 مهرداد خالقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29970 نرجس خالقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29971 نرگس خالقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
29972 نوشین خالقی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
29973 نوید خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
29974 مجتبی خالقی ارچنگانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
29975 زیور خالقی اردبیلی 1383 علوم پايه زمین شناسی
29976 صدیقه خالقی بارچی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29977 احمد خالقی بایگی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29978 محمد هادی خالقی بایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
29979 زهرا خالقی چشمه سبز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
29980 مهدی خالقی حسنعلی آباد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
29981 محمدرضا خالقی حسنعلی اباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29982 مرضیه خالقی حصاری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29983 مهدی خالقی حصاری 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29984 فهیمه خالقی خبازان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
29985 مریم خالقی خبازان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29986 مریم خالقی خبازان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29987 محمدامین خالقی درمیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
29988 سلطان خالقی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29989 فریبا خالقی سمیع آبادی 1387 علوم رياضي آمار
29990 زهره خالقی شرزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29991 مرضیه خالقی صبور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
29992 ملیحه خالقی عینک چی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
29993 آرمین خالقی فرقانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
29994 طوبی خالقی فرقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29995 ناهید خالقی قدیری 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29996 محسن خالقی مارشک 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29997 فرهاد خالقی ماکلوانی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
29998 بهرام خالقی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29999 محبوبه خالقی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396120