راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 29901 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29901 نرگس حیدری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29902 نسرین حیدری 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
29903 نعمت اله حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29904 نورحسن حیدری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
29905 نوید حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29906 نوید حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
29907 وجیهه حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29908 وحید احمد حیدری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
29909 ولی اله حیدری 1374 دامپزشكي دامپزشکی
29910 ویدا حیدری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29911 هاجر حیدری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
29912 هادی حیدری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29913 هادی حیدری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29914 هاشم حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29915 هاله حیدری 1375 علوم پايه زیست شناسی
29916 هانیه حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
29917 هدا حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
29918 هدی حیدری 1383 علوم پايه فیزیک
29919 هدیه حیدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29920 یداله حیدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29921 احمدرضا حیدری پورکمال آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29922 علی حیدری خرقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29923 حمیدرضا حیدری نقندر 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
29924 زهرا حیدری آبروان 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
29925 راضیه حیدری آقداش 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
29926 خدیجه حیدری آقدرق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29927 محمدرضا حیدری ابجهان 1376 علوم رياضي آمار
29928 عذری حیدری ابروان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29929 ناهید حیدری اسبوئی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29930 مریم حیدری امقانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29931 حسینئ حیدری باب دهوئی 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
29932 مهلا حیدری باجگیران 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
29933 محمود حیدری بافقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29934 سیدجواد حیدری بایگی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
29935 سیده مریم حیدری برکادهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29936 مجتبی حیدری بفروئی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29937 سحر حیدری بکاولی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
29938 فاطمه حیدری بویمرغی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29939 سینا حیدری بیگوند 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29940 جواد حیدری پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29941 سجاد حیدری پور 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29942 فاطمه حیدری پور 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29943 فهیمه حیدری پور 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
29944 محمد حیدری پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29945 محمد حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
29946 منا حیدری پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29947 منا حیدری پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29948 مهرآفرین حیدری پور 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
29949 رضا حیدری پورکشکوئی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
29950 رضا حیدری پورکشکوئی 1393 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
29951 اکبر حیدری تاشه کبود 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
29952 سمیه حیدری توپکانلو 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29953 فاطمه حیدری توپکانلو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
29954 فاطمه حیدری توپکانلو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
29955 سیدحامد حیدری ثانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29956 سیدرضا حیدری ثانی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
29957 بهناز حیدری جاغرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29958 بهناز حیدری جاغرق 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29959 علی رضا حیدری جاغرق 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29960 روح انگیز حیدری جامع بزرگی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
29961 حسن حیدری جامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29962 سمیه حیدری جهان آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
29963 سمیه حیدری جهان ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
29964 شهناز حیدری جهانی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
29965 سیدرضا حیدری چاه کبوتری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29966 مجید حیدری چروده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29967 سیدمصطفی حیدری حسن آباد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
29968 علی حیدری حسنوند 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29969 مژده حیدری حقوردی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
29970 مریم حیدری خراجی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
29971 ابوالفضل حیدری خراسانی 1354 علوم پايه فیزیک
29972 علی حیدری خرقی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29973 ابوذر حیدری خواجه پور 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
29974 مینا حیدری خیرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29975 سیدجمال حیدری داودلی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
29976 مهدیه حیدری درآباد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29977 نجمه حیدری دراباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29978 علی حیدری دستجردی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29979 فاطمه حیدری دلفارد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
29980 حامد حیدری دوست آباد 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29981 سیدحسین حیدری رحمت آبادی 1363 مهندسي جوشكاري
29982 پروانه حیدری رزوه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29983 حکیمه حیدری رودخانه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29984 حلیمه حیدری رودخانه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29985 سعیده حیدری زاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29986 مجتبی حیدری زاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
29987 اکرم حیدری زاده 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29988 محمدرضا حیدری زاده رحمت ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29989 حافظ حیدری زرنق 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
29990 سیدفرزانه حیدری زه اب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
29991 محمدعلی حیدری سالخورده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
29992 سمیه حیدری سراسیا 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29993 جواد حیدری سرشک 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
29994 غلامرضا حیدری سرشک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29995 مریم حیدری سورشجانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
29996 امیر حیدری سی پی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
29997 منیره حیدری سیاه سنگ 1383 علوم رياضي آمار
29998 حانیه حیدری سیدعلی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29999 فاطمه حیدری سیس اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40756102