راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 29901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29901 زینب خاقانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29902 مهدی خاقانی 1380 هنر نيشابور نقاشی
29903 مینا خاقانی 1382 علوم پايه شیمی- فیزیک
29904 سکینه خاقانی قشلاق 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29905 جواد خاقانی سکه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
29906 محمدصابر خاقانی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
29907 مهشید خاک سفیدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29908 ذبیح اله خاک پور 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
29909 الهام خاک سفیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29910 علی خاک نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
29911 معصومه خاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
29912 حسین خاکباز 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
29913 زهرا خاکباز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
29914 محمدعلی خاکباز 1366 كشاورزى زراعت
29915 محمود خاکباز 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29916 محمود خاکباز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29917 مهدی خاکباز 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
29918 معصومه خاکبازبرآبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
29919 مسیب خاکبازعلی آباد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29920 الهام خاکپاش 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
29921 الهه خاکپور 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
29922 حامد خاکپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
29923 حامد خاکپور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29924 خدیجه خاکپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29925 زهره خاکپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29926 سعید خاکپور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29927 سعید خاکپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29928 سعیده خاکپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29929 سعیده خاکپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
29930 سمیه خاکپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29931 شیرین خاکپور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29932 علیرضا خاکپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29933 علیرضا خاکپور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29934 علیرضا خاکپور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
29935 فائزه خاکپور 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
29936 فاطمه خاکپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29937 محمد خاکپور 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29938 معصومه خاکپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
29939 نرگس خاکپور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
29940 نینا خاکپور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
29941 سمانه خاکپور بجستانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29942 ایمان خاکپورچناری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
29943 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29944 وحید خاکپورداشلی برون 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29945 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29946 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29947 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29948 ابراهیم خاکدان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
29949 فاطمه خاکدان 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
29950 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29951 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29952 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
29953 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
29954 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29955 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
29956 منا خاکزادان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
29957 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29958 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
29959 سیما خاکزادعریانی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
29960 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29961 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی
29962 اعظم خاکزار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29963 الهام خاکزار 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
29964 ابوالفضل خاکسار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29965 اشرف خاکسار 1374 علوم رياضي ریاضی
29966 اشرف خاکسار 1379 علوم رياضي ریاضی محض
29967 پری ناز خاکسار 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29968 جواد خاکسار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
29969 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29970 زهرا خاکسار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
29971 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29972 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29973 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29974 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29975 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
29976 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29977 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
29978 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
29979 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
29980 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
29981 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
29982 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29983 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
29984 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29985 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29986 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
29987 وحید خاکسارزارع ها 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
29988 وحید خاکسارزارع ها 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
29989 وحید خاکسارزارع ها 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
29990 مسعود خاکسارطرقی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
29991 مهرداد خاکسارمحمدی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
29992 مهدیه خاکسارنوده پشنگی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29993 تورج خاکساری 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
29994 جواد خاکساری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29995 مسعود خاکساری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
29996 منا خاکساری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29997 نادر خاکساری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
29998 معصومه خاکساری مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29999 مجتبی خاکساری بایگی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30000 سیدحسین خاکساری مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044091