راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 29901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29901 مطهره حمزه رباطی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29902 حمیده حمزه زاده مرزونی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
29903 سعید حمزه کانلو 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
29904 هانی حمزه کلکناری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
29905 فرهاد حمزه لو 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29906 لیلا حمزه لو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
29907 محمد حمزه لو 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29908 نسیم حمزه لو 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
29909 زهرا حمزه نژادبانگودی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29910 سیدحسین حمزه نژاددازمیری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29911 فرحناز حمزه هرزنجی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
29912 سارا حمزۀ 1388 علوم پايه زمین شناسی
29913 معصومه حمزیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29914 وحید حمیتی واقف 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29915 احمدرضا حمید 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29916 امال احمد حمید حمید 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
29917 رسمیه حمید 1391 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
29918 زهرا حمید 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29919 زینب حمید 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
29920 فیصل حمید 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
29921 مصطفی محمد حمید 1395 پردیس دانشگاهی علوم قرآن و حدیث
29922 نور احمد حمید حمید 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29923 موسی حمیدآبادی شراهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
29924 حسن حمیدپوربدوئی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29925 احسان حمیدزاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29926 احسان حمیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
29927 احسان حمیدزاده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
29928 جواد حمیدزاده 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29929 خدیجه حمیدزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29930 زهره حمیدزاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29931 سیدمحمد حمیدزاده 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29932 شکراله حمیدزاده 1366 علوم پايه دبیری شیمی
29933 مجید حمیدزاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29934 مهدی حمیدزاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29935 مرجان حمیدزاده خیاط 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
29936 ایرج حمیدزاده خیاوی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29937 ابراهیم حمیدش 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
29938 عزیزاله حمیدفر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
29939 سیدعلی حمیدفرحانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
29940 فرحناز حمیدنژادسقاء 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29941 حمیده حمیده پور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
29942 آرام حمیدی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29943 آلاله حمیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29944 احمد حمیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29945 احمد حمیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
29946 اسماعیل حمیدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29947 اسیه حمیدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
29948 اشرف حمیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29949 اعظم حمیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29950 بتول حمیدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
29951 بیتا حمیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
29952 پریسا حمیدی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29953 تکتم حمیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29954 حبیب حمیدی 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
29955 حسن حمیدی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
29956 حسین حمیدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29957 خلیل حمیدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29958 زهرا حمیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
29959 زهرا حمیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
29960 زهرا حمیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29961 زهرا حمیدی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
29962 سروناز حمیدی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29963 سروناز حمیدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29964 سعید حمیدی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
29965 سعیده حمیدی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
29966 سمیه حمیدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29967 سمیه حمیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
29968 سهراب حمیدی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29969 سیدعبداله حمیدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
29970 صغرا حمیدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29971 غلامعلی حمیدی 1353 مهندسي راه و ساختمان
29972 فاطمه حمیدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
29973 فرزانه حمیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29974 فرشته حمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
29975 فرشید حمیدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
29976 کبری حمیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
29977 ماجد عطیه حمیدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29978 مجتبی حمیدی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29979 مجتبی حمیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
29980 محمد حمیدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29981 محمد حمیدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29982 محمد حمیدی 1388 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
29983 محمد حمیدی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
29984 محمدسعید حمیدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
29985 محمدعلی حمیدی 1354 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29986 مریم حمیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
29987 مریم حمیدی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29988 مسعود حمیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
29989 مسعود حمیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
29990 معراج حمیدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
29991 ملیحه حمیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
29992 مهین حمیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
29993 مهین حمیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29994 مینا حمیدی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29995 نجمه حمیدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29996 نفیسه حمیدی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29997 محمدجواد حمیدی آهنگرکلائی 1373 علوم رياضي آمار
29998 عزت حمیدی اصل 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
29999 عفت حمیدی اصل 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30000 نادر حمیدی برمسبز 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250514