راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 30001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30001 محمدرضا حیدری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
30002 محمدرضا حیدری مقدم 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30003 مهدی حیدری مقدم 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
30004 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30005 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
30006 حمید حیدری مکرر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30007 حمید حیدری مکرر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30008 زهره حیدری نائی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30009 نسرین حیدری نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30010 زهرا حیدری نژادکوه پنجی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30011 بی بی زهرا حیدری نسب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30012 سیدحسین حیدری نسب 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
30013 سیدعلی حیدری نسب 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30014 فرزانه سادات حیدری نسب 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30015 مرضیه حیدری نسب 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30016 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30017 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30018 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30019 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30020 زینب حیدری نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
30021 محمود حیدری هایی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30022 سمیه حیدری یاقوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30023 اشرف السادات حیدری یزدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30024 اشرف السادات حیدری یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30025 بدرالسادات حیدری یزدی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
30026 اکبر حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30027 بهجت حیدریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30028 حمیدرضا حیدریان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30029 حمیدرضا حیدریان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
30030 رضا حیدریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
30031 رضا حیدریان 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30032 زهرا حیدریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30033 زهرا حیدریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30034 سپیده حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30035 سمیرا حیدریان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30036 سمیرا حیدریان 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
30037 عارفه حیدریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
30038 عبدالرسول حیدریان 1353 علوم پايه زیست شناسی
30039 فاطمه حیدریان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30040 فرحناز حیدریان 1376 علوم پايه زمین شناسی
30041 مجید حیدریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30042 مریم حیدریان 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30043 مهدی حیدریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
30044 نفیسه حیدریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30045 هدی حیدریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
30046 وحیده حیدریان میری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
30047 علی حیدریان اله اباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
30048 مهدی حیدریان بائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30049 محترم حیدریان بروجنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
30050 فاطمه زهرا حیدریان راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30051 عاطفه حیدریان رشوانلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30052 احمد رضا حیدریان شهری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30053 احمدرضا حیدریان شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30054 احمدرضا حیدریان شهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30055 حمید حیدریان شهری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30056 زهره حیدریان شهری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30057 زهره حیدریان شهری 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30058 سعید حیدریان شهری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30059 طاهره حیدریان شهری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30060 فاطمه حیدریان شهری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30061 فاطمه حیدریان شهری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
30062 سکینه حیدریان قرقروک 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30063 فاطمه حیدریان قرقروک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30064 منصوره حیدریان کلات 1392 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
30065 نگین حیدریان لولوئی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30066 نگین حیدریان لولوئی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
30067 غزاله حیدریان میری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30068 وحیده حیدریان میری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30069 محمدرضا حیدریه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30070 حامد حیران 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30071 معصومه حیران بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
30072 آرمین حیران پور 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
30073 حسن حیرانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30074 حسن حیرانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30075 حمید حیرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30076 فاطمه حیرانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30077 محمد حیرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30078 مهتاب حیرانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30079 هدی حیرانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
30080 اسیه حیرانی طبس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30081 آسیه حیرانی طبسی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30082 احمد حیرانی مقدم 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
30083 پری چهره حیرانی مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30084 سینا حیرانی مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30085 سینا حیرانی مقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30086 هدیه حیرانی مقدم 1370 علوم رياضي ریاضی
30087 لادن حیرتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30088 امین حیطهء 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
30089 سیده سمانه حیوه الغیبی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
30090 زهره خائف 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30091 فریبا خائف زاده قلعه کهنه 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30092 عباس خائفی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30093 مهرزاد خائیز 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
30094 افشین خاتم منش 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
30095 علی خاتم منش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30096 ریحانه خاتمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30097 سعیده خاتمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
30098 سعیده خاتمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30099 سمانه خاتمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30100 سمیه خاتمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488772