راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 30001 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30001 جلیله خاکستانی 1388 علوم پايه فیزیک
30002 امیر خاکستانی شهری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30003 امیر خاکستانی شهری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30004 صدیقه خاکستانی شهری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30005 نجمه خاکستانی شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30006 وجیهه خاکستانی شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30007 زهره خاکستری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30008 غلامرضا خاکستری 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30009 معصومه خاکستری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30010 معصومه خاکستری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30011 بهروز خاکسفیدی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
30012 الهه خاکشور 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
30013 رسول خاکشور 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30014 زهرا خاکشور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
30015 زهره خاکشور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30016 سمانه خاکشور 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30017 عاطفه خاکشور 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30018 غلامرضا خاکشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30019 فاطمه خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30020 فاطمه خاکشور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
30021 محمدرضا خاکشور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
30022 محمدمهدی خاکشور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30023 مرضیه خاکشور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30024 مصطفی خاکشور 1376 علوم رياضي آمار
30025 معصومه خاکشور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
30026 ملیحه خاکشور 1379 علوم پايه زمین شناسی
30027 ولی خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30028 وحید خاکشور قره سو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
30029 حدیثه خاکشورامان آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30030 مهری خاکشورایدلیکی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30031 ناصر خاکشورایدلیکی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
30032 فاطمه خاکشورایوری 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
30033 منیره خاکشورجعفرآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30034 بهزاد خاکشوررودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30035 زهرا خاکشورسه یک آب 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30036 معصومه خاکشورسه یک آب 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
30037 مجتبی خاکشورسینی 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
30038 طاهره خاکشورطرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30039 رضا خاکشورفاروجی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30040 سمیه خاکشورفاروجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30041 مرتضی خاکشورفاروجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30042 عاطفه خاکشورقره سو 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30043 محسن خاکشورقره سو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30044 محمد خاکشورکامه علیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
30045 زهرا خاکشورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30046 زهرا خاکشورمقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
30047 محمد خاکشورمکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30048 یاشار خاکشورنیا 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30049 فرزانه خاکشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30050 علی خاکنژاد 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30051 ملیحه خاکنه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30052 حسن خاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30053 صادق خاکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
30054 فاطمه خاکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
30055 گودرز خاکی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30056 محمدحسن خاکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30057 مریم خاکی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30058 نسرین خاکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30059 وهب خاکی 1355 كشاورزى علوم زراعی
30060 مهران خاکی جامعی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30061 زینب خاکی داودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30062 محسن خاکی زمانی 1368 مهندسي مهندسی عمران
30063 خدیجه خاکی فرخد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30064 محمدسعید خاکی فرخد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
30065 اسداله خاکی نجف آبادی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
30066 طیبه خاکی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30067 علی اکبر خاکی نژاد 1368 علوم پايه دبیری شیمی
30068 زهرا خاکی یادگار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
30069 سمانه خاکی یادگار 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
30070 سمیه خاکی یادگار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30071 عبدالرحمن خال لی زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30072 محمدرضا خالدار 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30073 سیاوش خالدان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30074 آسیه خالدی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
30075 اعظم خالدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
30076 ام البنین خالدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30077 زهرا خالدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
30078 سمیه خالدی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
30079 علی اکبر خالدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30080 علی اکبر خالدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
30081 کرامت الله خالدی 1389
30082 محمدحسن خالدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30083 محمدحسن خالدی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30084 مرضیه خالدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30085 مهدی خالدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30086 نیما خالدی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
30087 ابراهیم خالصی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30088 اشرف خالصی 1355 كشاورزى علوم زراعی
30089 زهرا خالصی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30090 ساجده خالصی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30091 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30092 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30093 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30094 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30095 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
30096 مطهره خالصی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
30097 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30098 سمیرا خالصی بنهنگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032659