راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,430

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32049 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41479 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56523 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58667 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35604 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37131 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57929 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
73478 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29621 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63420 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33743 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64542 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18963 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
68538 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54419 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69074 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62639 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62481 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63963 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43009 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51878 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36814 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65238 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3700 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17927 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34794 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61809 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61647 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18472 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
64999 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46155 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64545 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37616 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25556 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48029 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34818 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38637 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
26657 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29622 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43754 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52912 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63505 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68356 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
71315 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32678 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
48264 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
40108 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3012 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29623 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37315 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31628 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53325 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
35162 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61936 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45231 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38401 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26659 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50182 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48221 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی- فیزیک
74752 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
67028 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33250 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
17060 مژگان آسا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59769 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65957 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
14120 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29628 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73066 رضا آسایش پور 1389
43093 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
67998 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24341 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
70156 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32679 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8818 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52856 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
35197 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32810 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
68969 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
42777 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63680 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21747 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53794 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
40184 صدف آسیابانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61942 مجید آسیایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42284 محمد آسیایی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63886 محمد آسیایی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39672 مهری آسیایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74131 سونا آسید نژاد 1390
68526 بهجت آسیون 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
58405 یاسمن آش خانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
36136 هادی آشتیانی عراقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33370 افشین آشفته 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
71408 مهدی آشفته 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56661 راحله آشکار 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
36719 اسما آشکارخرگردی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32373 زهرا آشکارخرگردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
26709 شادی آشگر طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
39462 شادی آشگر طوسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50302 خدیجه آشنا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
39014 ملیحه آشنا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17113905