راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 74 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 88,237

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 محبوبه آردم 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
302 زهره آردیان بجستان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
303 حسین آردین 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
304 آناهیتا آرزم جو 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
305 رامین آرزو 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
306 محمدرضا آرزو 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
307 محمدرضا آرزو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
308 خدیجه آرزومند 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
309 مسعود آرزومند 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
310 رضا آرزومندان 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
311 ساره آرزومندان مفرد 1379 علوم رياضي آمار
312 قاسم آرسته 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
313 قاسم آرسته 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
314 مریم آرسته 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
315 حسن آرش 1351 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
316 مجید آرش 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
317 حسن رضا آرش نیا 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
318 روح اله آرشی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
319 محمد آرشی 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
320 محمد آرشی 1384 علوم رياضي آمار
321 اشکان آرشیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
322 الهه آرشیان 1384 علوم پايه فیزیک
323 ستاره آرقون 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
324 امید آرمات 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
325 کریم آرمات 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
326 مهدی آرمان طاهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
327 محمد آرمان فرد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
328 وجیهه آرمان مهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
329 حمید آرمان نژاد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
330 رضا آرمند 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
331 سیدمحسن آرمند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
332 امید آرمندپیشه 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
333 افشین آرمون 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
334 زینب آرمون 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
335 سیدمجتبی آرمون 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
336 فربیا آرمون 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
337 فریبا آرمون 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
338 فهیمه آرمون 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
339 زهرا آرمیده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
340 فاطمه آرمیده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
341 اپاتیا آرمین 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
342 حمیدرضا آرمین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
343 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
344 محمد عظیم آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
345 محمودرضا آرمین 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
346 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
347 محمدصادق آروین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
348 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
349 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
350 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
351 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
352 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
353 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
354 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
355 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
356 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
357 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
358 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
359 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
360 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
361 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
362 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
363 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
364 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
365 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
366 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
367 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
368 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
369 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
370 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
371 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
372 الهام آریان پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
373 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
374 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
375 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
376 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
377 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
378 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
379 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
380 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
381 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
382 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
383 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
384 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
385 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
386 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
387 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
388 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
389 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
390 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
391 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
392 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
393 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
394 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
395 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
396 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
397 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
398 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
399 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
400 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31177777