راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,097

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65559 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
71182 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
69168 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
21836 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35238 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
2869 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42140 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
55364 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
19059 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
38501 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
15622 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
54967 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32239 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35145 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56405 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77854 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58293 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
75202 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
51429 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67598 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72393 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
25427 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56931 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
76110 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
51565 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47033 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
34504 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
79026 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
34640 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57965 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11492 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68079 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
12453 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58742 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78854 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
35461 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
73050 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65721 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71209 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26694 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55955 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
75165 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42086 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68932 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32089 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69919 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41526 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56585 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58736 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35648 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37175 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57995 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75772 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29662 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63535 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33784 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64732 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18991 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
76803 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
68976 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54475 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69527 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62738 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62578 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64145 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43056 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51929 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36858 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65440 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3703 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17955 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34837 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61900 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61734 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18500 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
65192 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46203 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64735 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37660 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25595 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48077 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34861 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38682 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23485 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26695 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29663 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43801 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52966 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63621 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68785 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
72283 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32719 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48312 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77735 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
40155 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3014 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29664 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37359 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31668 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53380 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 20662520