راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,754

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51414 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67521 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72219 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
25418 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56912 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75673 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
51550 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47019 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
34492 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34628 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57944 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11489 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68000 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
12449 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58719 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
77834 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
35449 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
72857 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65660 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71063 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26685 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55936 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74812 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42072 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68823 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32078 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69806 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41512 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56566 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58713 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35636 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37163 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57974 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75394 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29651 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63501 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33773 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64675 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18987 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
76255 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
68867 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54457 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69417 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62709 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62549 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64091 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43042 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51914 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36846 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65382 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3703 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17951 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34825 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61872 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61707 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18496 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
65135 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46189 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64678 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37648 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25586 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48063 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34849 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38669 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23477 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26686 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29652 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43787 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52949 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63587 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68677 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
72114 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32708 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48298 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76993 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
40141 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3014 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29653 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37347 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31657 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53363 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
35194 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62002 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45265 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38433 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26688 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50216 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48255 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی- فیزیک
77718 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
67240 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33280 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
75905 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
25493 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
17079 مژگان آسا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59818 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66149 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
14133 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29658 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74890 رضا آسایش پور 1389
43126 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19506042