راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,317

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72148 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
25417 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56910 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75444 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
51549 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47018 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
34491 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34627 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57942 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11489 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67981 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
12449 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58717 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
77406 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
35448 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
72774 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65648 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71005 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26684 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55934 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74633 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42071 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68797 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32077 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69777 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41511 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56564 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58711 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35635 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37162 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57972 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75187 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29650 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63496 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33772 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64663 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18986 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
75965 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
68841 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54455 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69388 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62704 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62544 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64079 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43041 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51913 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36845 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65370 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3703 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17950 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34824 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61868 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61704 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18495 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
65123 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46188 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64666 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37647 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25585 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48062 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34848 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38668 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23476 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26685 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29651 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43786 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52947 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63582 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68652 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
72043 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32707 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48297 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
76652 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
40140 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3014 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29652 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37346 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31656 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53361 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
35193 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61997 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45264 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38432 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26687 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50215 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48254 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی- فیزیک
77290 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
67221 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33279 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
75649 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
25492 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
17079 مژگان آسا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59816 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66134 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
14133 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29657 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74707 رضا آسایش پور 1389
43125 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68284 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24370 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19219178