راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,937

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
302 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
303 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( واحد بین الملل )
304 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
305 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
306 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
307 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
308 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه ( در زمینه توپولوژی جبری )
309 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
310 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
311 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
312 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
313 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
314 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
315 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
316 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
317 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
318 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
319 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
320 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
321 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
322 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
323 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
324 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
325 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
326 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
327 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
328 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
329 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
330 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
331 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
332 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
333 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
334 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
335 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
336 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
337 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
338 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
339 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
340 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
341 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
342 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
343 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
344 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
345 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
346 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
347 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
348 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
349 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
350 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
351 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
352 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
353 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
354 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
355 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
356 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
357 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
358 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
359 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
360 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
361 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
362 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
363 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
364 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
365 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
366 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
367 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
368 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
369 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
370 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
371 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
372 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
373 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
374 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
375 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
376 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
377 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
378 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
379 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
380 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
381 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
382 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
383 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
384 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
385 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
386 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
387 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
388 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
389 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
390 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
391 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
392 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
393 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
394 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
395 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
396 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
397 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
398 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
399 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
400 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21636165