راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,237

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
72324 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65589 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70662 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26663 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55909 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42047 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68642 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32055 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41487 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56539 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58686 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35612 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37139 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57947 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74004 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29628 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63459 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33749 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64616 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18968 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
74617 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
68684 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54431 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69225 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62670 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62511 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64032 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43017 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51889 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36822 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65317 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3701 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17932 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34801 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61837 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61674 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18477 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
65074 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46164 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64619 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37624 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25564 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48038 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34825 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38645 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
26664 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29629 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43762 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52923 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63544 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68499 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
71629 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32684 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48273 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75192 سینا آزادی نیا 1390
40116 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3013 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29630 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37323 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31634 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53337 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
35170 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61965 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45240 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38409 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26666 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50191 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48230 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی- فیزیک
75637 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
67127 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33256 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
74380 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
25471 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
17065 مژگان آسا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59790 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66049 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
14123 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29635 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73582 رضا آسایش پور 1389
43101 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68138 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24349 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
70383 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32685 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8821 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52867 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
72686 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35205 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32816 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69118 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
42785 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63725 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21753 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53806 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
40192 صدف آسیابانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61971 مجید آسیایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42292 محمد آسیایی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63954 محمد آسیایی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
39680 مهری آسیایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
74903 سونا آسید نژاد 1390

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18199912