راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( واحد بین الملل )
302 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
303 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
304 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
305 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
306 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
307 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
308 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
309 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
310 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
311 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
312 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
313 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
314 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
315 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
316 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
317 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
318 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
319 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
320 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
321 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
322 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
323 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
324 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
325 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
326 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
327 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
328 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
329 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
330 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
331 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
332 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
333 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
334 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
335 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
336 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
337 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
338 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
339 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
340 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
341 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
342 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
343 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
344 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
345 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
346 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
347 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
348 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
349 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
350 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
351 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
352 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
353 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
354 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
355 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
356 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
357 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
358 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
359 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
360 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
361 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
362 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
363 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
364 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
365 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
366 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
367 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
368 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
369 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
370 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
371 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
372 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
373 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
374 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
375 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
376 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
377 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
378 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
379 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
380 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
381 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
382 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
383 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
384 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
385 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
386 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
387 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
388 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
389 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
390 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
391 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
392 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
393 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
394 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
395 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
396 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
397 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
398 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
399 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
400 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21241333