راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 78,107

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35137 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
56394 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77374 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
58279 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
74988 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
51420 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67552 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72289 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
25422 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56920 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75839 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
51556 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47024 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
34496 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34632 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57952 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11490 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68031 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
12450 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58728 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
78161 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
35453 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
72932 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65685 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71123 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26689 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55944 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74952 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42077 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68865 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32082 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69851 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41517 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56574 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58722 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35640 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37167 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57982 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75536 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29655 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63513 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33777 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64698 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18988 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
76458 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
68909 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54465 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69460 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62719 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62559 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64112 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43047 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51920 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36850 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65406 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3703 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17952 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34829 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61882 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61717 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18497 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
65158 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46194 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64701 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37652 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25590 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48068 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34853 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38673 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23481 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26690 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29656 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43792 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52956 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63599 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68719 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
72180 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32712 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48303 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77256 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
40146 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3014 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29657 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37351 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31661 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53370 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
35198 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62012 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45270 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38437 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26692 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50221 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48260 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی- فیزیک
78044 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
67270 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33284 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
76085 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
25497 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
17080 مژگان آسا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59828 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19819346