راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,849

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51416 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
67529 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
72239 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
25419 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
56914 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
75720 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
51552 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47020 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
34493 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34629 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57946 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11489 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
68008 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
12449 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58722 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
77926 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
35450 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
72878 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65668 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
71080 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26686 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55938 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
74854 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42073 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68834 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32079 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
69817 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41513 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56568 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58716 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35637 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37164 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57976 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
75437 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29652 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63505 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33774 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64682 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18987 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
76319 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
68878 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54459 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69428 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62712 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62552 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64097 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43043 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51916 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36847 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65390 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3703 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17951 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34826 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61875 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61710 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18496 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
65142 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46190 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64685 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37649 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25587 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48064 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34850 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38670 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
23478 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
26687 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29653 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43788 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52951 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63591 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68688 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
72132 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32709 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48299 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
77068 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
40142 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3014 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29654 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37348 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31658 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53365 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
35195 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62005 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45266 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38434 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26689 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50217 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48256 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی- فیزیک
77809 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
67248 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33281 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
75959 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
25494 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
17079 مژگان آسا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59821 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66157 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
14133 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29659 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74933 رضا آسایش پور 1389
43127 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19542953