راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,516

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34486 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34622 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
57937 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11487 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67930 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
12447 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58712 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
35443 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
72546 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65625 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70829 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26679 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55929 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42066 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68717 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32072 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41506 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56559 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58706 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35630 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37157 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57967 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74689 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29645 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63487 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33767 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64646 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18983 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
75370 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
68761 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54450 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69305 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62696 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62537 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64062 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43036 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51908 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36840 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65350 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3703 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17947 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34819 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61861 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61697 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18492 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
65105 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46183 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64649 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37642 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25580 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48057 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34843 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38663 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
26680 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29646 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43781 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52942 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63573 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68573 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
71832 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32702 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48292 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75998 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
40135 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3014 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29647 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37341 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31651 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53356 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
35188 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61990 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45259 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38427 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26682 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50210 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48249 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی- فیزیک
76492 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
67179 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33274 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
75099 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
25487 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
17076 مژگان آسا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59812 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66096 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
14131 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29652 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
74223 رضا آسایش پور 1389
43120 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68210 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24365 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
70531 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32703 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8825 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52886 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
72916 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35223 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32834 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69198 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
42804 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63754 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18756969