راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 89,139

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 حسن آرایش 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
302 حلیمه آرتا 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
303 حسین آرتش دار 1376 علوم پايه زمین شناسی
304 زهرا آردم 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
305 محبوبه آردم 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
306 زهره آردیان بجستان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
307 حسین آردین 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
308 آناهیتا آرزم جو 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
309 رامین آرزو 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
310 محمدرضا آرزو 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
311 محمدرضا آرزو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
312 خدیجه آرزومند 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
313 زهره آرزومند 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
314 مسعود آرزومند 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
315 رضا آرزومندان 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
316 ساره آرزومندان مفرد 1379 علوم رياضي آمار
317 قاسم آرسته 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
318 قاسم آرسته 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
319 مریم آرسته 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
320 حسن آرش 1351 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
321 مجید آرش 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
322 حسن رضا آرش نیا 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
323 روح اله آرشی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
324 محمد آرشی 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
325 محمد آرشی 1384 علوم رياضي آمار
326 اشکان آرشیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
327 الهه آرشیان 1384 علوم پايه فیزیک
328 ستاره آرقون 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
329 امید آرمات 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
330 کریم آرمات 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
331 مهدی آرمان طاهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
332 محمد آرمان فرد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
333 وجیهه آرمان مهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
334 حمید آرمان نژاد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
335 رضا آرمند 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
336 سیدمحسن آرمند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
337 امید آرمندپیشه 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
338 افشین آرمون 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
339 زینب آرمون 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
340 سیدمجتبی آرمون 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
341 فربیا آرمون 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
342 فریبا آرمون 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
343 فهیمه آرمون 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
344 زهرا آرمیده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
345 فاطمه آرمیده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
346 اپاتیا آرمین 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
347 حمیدرضا آرمین 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
348 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
349 محمد عظیم آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
350 محمودرضا آرمین 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
351 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
352 محمدصادق آروین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
353 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
354 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
355 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
356 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
357 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
358 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
359 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
360 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
361 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
362 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
363 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
364 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
365 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
366 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
367 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
368 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
369 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
370 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
371 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
372 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
373 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
374 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
375 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
376 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
377 الهام آریان پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
378 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
379 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
380 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
381 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
382 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
383 سهراب آریان فرد 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
384 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
385 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
386 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
387 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
388 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
389 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
390 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
391 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
392 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
393 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
394 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
395 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
396 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
397 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
398 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
399 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
400 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32179256