راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 30101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30101 مریم حیدرپورداغیان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
30102 فهیمه حیدرپورقالاچیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30103 حکیمه حیدردوست 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30104 آزاده حیدرزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
30105 ارمغان حیدرزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30106 اعظم حیدرزاده 1385 دامپزشكي دامپزشکی
30107 انسیه حیدرزاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30108 برات حیدرزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30109 جهانگیر حیدرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
30110 حسین حیدرزاده 1371 علوم پايه زمین شناسی
30111 رضا حیدرزاده 1396 علوم اداري واقتصاد حسابرسی(آموزش محور)
30112 رویا حیدرزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
30113 زهره حیدرزاده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30114 سعید حیدرزاده 1371 دامپزشكي دامپزشکی
30115 سیاوش حیدرزاده 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30116 طاهره حیدرزاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30117 فاطمه حیدرزاده 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
30118 مجتبی حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30119 محسن حیدرزاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
30120 محمدرضا حیدرزاده 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
30121 مریم حیدرزاده 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30122 مریم حیدرزاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
30123 ملیحه حیدرزاده 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
30124 مهدی حیدرزاده 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30125 مهدی حیدرزاده 1390 دامپزشكي باکتری شناسی
30126 ناهید حیدرزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30127 ناهید حیدرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
30128 ناهید حیدرزاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
30129 حسین حیدرزاده اماموردیخان 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
30130 سعیده حیدرزاده برزگر 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30131 مصطفی حیدرزاده ثانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30132 نجمه حیدرزاده جنت آبادی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30133 راضیه حیدرزاده خزیمه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30134 هادی حیدرزاده خزیمه 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30135 سمانه حیدرزاده ریزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
30136 معصومه حیدرزاده زو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30137 مجید حیدرزاده فخرابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30138 فاطمه حیدرزاده کاسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
30139 نسرین حیدرزاده کلشان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30140 آرزو حیدرزاده محمدرضاخان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
30141 ارزو حیدرزاده محمدرضاخان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30142 محدثه حیدرعلی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
30143 طاهره حیدرنژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30144 علی رضا حیدرنژاد 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30145 مهدی حیدرنژاد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30146 سعید حیدرنژادرمی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30147 علی محمد حیدرنژادشهری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30148 زهره حیدرنیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30149 محسن حیدرنیا 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30150 مهدی حیدرنیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
30151 حجی ابراهیم حیدرنیاکلاتی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30152 آسیه حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30153 ابراهیم حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30154 ابوالفضل حیدری 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
30155 احمد حیدری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30156 احمد حیدری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30157 احمدعلی حیدری 1372 علوم پايه زمین شناسی
30158 اعظم حیدری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30159 افسانه حیدری 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30160 اکبر حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30161 اکبر حیدری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30162 اکبر حیدری 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30163 اکبر حیدری 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30164 اکرم حیدری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
30165 اکرم حیدری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30166 الهام حیدری 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30167 الهام حیدری 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30168 الهه حیدری 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30169 امیررضا حیدری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30170 امیرعباس حیدری 1384 علوم پايه فیزیک
30171 براتعلی حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30172 بنفشه حیدری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
30173 بهروز حیدری 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
30174 بهروز حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
30175 بی بی اقدس حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30176 بی بی سمیه حیدری 1377 علوم رياضي آمار
30177 بی بی سمیه حیدری 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
30178 بی بی مریم حیدری 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30179 پارسا حیدری 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30180 تکتم حیدری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
30181 تکتم حیدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30182 ثمینه حیدری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30183 جعفر حیدری 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
30184 جعفر حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
30185 جلال حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
30186 جواد حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30187 جهانگیر حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
30188 حامد حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
30189 حبیب حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
30190 حسن حیدری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30191 حسن حیدری 1372 علوم رياضي آمار
30192 حسین حیدری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30193 حسین حیدری 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30194 حسین حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30195 حسین حیدری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30196 حکیمه حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30197 حمید حیدری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30198 حمید حیدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30199 حمیدرضا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30200 حیدر حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199400