راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 30201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30201 جواد حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30202 جهانگیر حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
30203 حامد حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
30204 حبیب حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
30205 حسن حیدری 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30206 حسن حیدری 1372 علوم رياضي آمار
30207 حسین حیدری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30208 حسین حیدری 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30209 حسین حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30210 حسین حیدری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30211 حکیمه حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30212 حمید حیدری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30213 حمید حیدری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30214 حمیدرضا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30215 حیدر حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30216 حیدر حیدری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
30217 خدیجه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30218 دلال حیدری 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30219 دنیا حیدری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30220 دنیا حیدری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30221 راحله حیدری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30222 رجبعلی حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30223 رسول حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30224 رضا حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30225 رضا حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30226 رضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30227 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30228 رضا حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
30229 رضا حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30230 رضا حیدری 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30231 رضا حیدری 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
30232 رقیه حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30233 زهرا حیدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30234 زهرا حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
30235 زهرا حیدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30236 زهرا حیدری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30237 زهرا حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30238 زهرا حیدری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30239 زهرا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
30240 زهرا حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
30241 زهرا حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
30242 زهرا حیدری 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
30243 زهرا حیدری 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
30244 زهرا حیدری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
30245 زهرا حیدری 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
30246 زهره حیدری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30247 زهره حیدری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30248 زهره حیدری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30249 زهره حیدری 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30250 زهره حیدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30251 زهره حیدری 1388 دامپزشكي دامپزشکی
30252 زهره حیدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
30253 زهره حیدری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30254 زینب حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30255 زینب حیدری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30256 زینب حیدری 1382 علوم رياضي آمار
30257 زینت حیدری 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
30258 سارا حیدری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30259 ساناز حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30260 سعید حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30261 سعید حیدری 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30262 سعید حیدری 1386 علوم پايه فیزیک
30263 سعیدداود حیدری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30264 سعیده حیدری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30265 سمانه حیدری 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
30266 سمیه حیدری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
30267 سمیه حیدری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30268 سمیه حیدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30269 سمیه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30270 سمیه حیدری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30271 سمیه حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30272 سمیه حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
30273 سمیه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30274 سمیه حیدری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30275 سمیه حیدری 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
30276 سمیه حیدری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30277 سوسن حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30278 سهیلا حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30279 سید امیر رضا حیدری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30280 سیدابوالفضل حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30281 سیدامین حیدری 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی(آموزش محور)
30282 سیدجواد حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30283 سیدحمیدرضا حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30284 سیدسجاد حیدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30285 سیدعلیرضا حیدری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30286 سیدمحمود حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30287 سیدمصطفی حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30288 سیده الهام حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30289 سیده پروانه حیدری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
30290 سیده سارا حیدری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30291 سیده عصمت حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30292 سیده فائزه حیدری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
30293 سیده فائزه حیدری 1396 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
30294 سیده مستوره حیدری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
30295 سیما حیدری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30296 سینا حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30297 شاپور حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30298 شکیلا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30299 شهاب حیدری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30300 شهاب حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227379