راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 30301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30301 سید امیر رضا حیدری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30302 سیدابوالفضل حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30303 سیدامین حیدری 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی(آموزش محور)
30304 سیدجواد حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30305 سیدحمیدرضا حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30306 سیدسجاد حیدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30307 سیدعلیرضا حیدری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30308 سیدمحمود حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30309 سیدمصطفی حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30310 سیده الهام حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30311 سیده پروانه حیدری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
30312 سیده سارا حیدری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30313 سیده عصمت حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30314 سیده فائزه حیدری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
30315 سیده فائزه حیدری 1396 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
30316 سیده مستوره حیدری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
30317 سیما حیدری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30318 سینا حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30319 شاپور حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30320 شکیلا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30321 شهاب حیدری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30322 شهاب حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30323 شهاب حیدری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30324 شهرام حیدری 1362 مهندسي جوشكاري
30325 شیدا حیدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30326 شیرین گل حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
30327 شیما حیدری 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
30328 صدیقه حیدری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30329 طاهره حیدری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30330 طاهره حیدری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30331 طاهره حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30332 طاهره حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30333 طلیعه حیدری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30334 طیبّه حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30335 عاطفه سادات حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
30336 عباس حیدری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30337 عباس حیدری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30338 عباس حیدری 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
30339 عبد الرضا حیدری 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
30340 عبدالحسن حیدری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30341 عبدالنیاز حیدری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30342 عشرت حیدری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30343 عقیله حیدری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30344 عقیله حیدری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30345 علی حیدری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30346 علی حیدری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30347 علی حیدری 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30348 علی حیدری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30349 علی حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30350 علی حیدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30351 علی حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30352 علی حیدری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی
30353 علی حیدری 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
30354 علی اصغر حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30355 علی رضا حیدری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30356 علیجان حیدری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30357 علیرضا حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30358 علیرضا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30359 علیرضا حیدری 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
30360 غزاله حیدری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
30361 غلامحسین حیدری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30362 غلامرضا حیدری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30363 فائزه حیدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30364 فائزه حیدری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
30365 فاطمه حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30366 فاطمه حیدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30367 فاطمه حیدری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30368 فاطمه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30369 فاطمه حیدری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30370 فاطمه حیدری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30371 فاطمه حیدری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30372 فاطمه حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30373 فاطمه حیدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
30374 فاطمه حیدری 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
30375 فاطمه سادات حیدری 1394 علوم پايه شیمی گرایش محض
30376 فرزانه حیدری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30377 فرشته حیدری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
30378 فریبا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30379 فریبا حیدری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30380 فریده حیدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
30381 فهیمه حیدری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30382 قاسم حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30383 قاسم حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
30384 قربانعلی حیدری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30385 کاظم حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30386 کبری حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30387 لاله حیدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30388 لیلا حیدری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30389 لیلا حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30390 لیلا حیدری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
30391 مجتبی حیدری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30392 مجتبی حیدری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30393 مجتبی حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30394 مجتبی حیدری 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
30395 مجید حیدری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30396 مجید حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30397 مجید حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
30398 محبوبه حیدری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30399 محدثه حیدری 1385 علوم رياضي آمار
30400 محسن حیدری 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250743