راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 30301 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30301 ناصر خاکشورایدلیکی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
30302 فاطمه خاکشورایوری 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
30303 منیره خاکشورجعفرآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30304 بهزاد خاکشوررودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30305 زهرا خاکشورسه یک آب 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30306 معصومه خاکشورسه یک آب 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
30307 مجتبی خاکشورسینی 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
30308 طاهره خاکشورطرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30309 رضا خاکشورفاروجی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30310 سمیه خاکشورفاروجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30311 مرتضی خاکشورفاروجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30312 عاطفه خاکشورقره سو 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30313 محسن خاکشورقره سو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30314 محمد خاکشورکامه علیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
30315 زهرا خاکشورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30316 زهرا خاکشورمقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
30317 محمد خاکشورمکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30318 یاشار خاکشورنیا 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30319 فرزانه خاکشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30320 علی خاکنژاد 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30321 ملیحه خاکنه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30322 حسن خاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30323 صادق خاکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
30324 فاطمه خاکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
30325 گودرز خاکی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30326 محمدحسن خاکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30327 مریم خاکی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30328 نسرین خاکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30329 وهب خاکی 1355 كشاورزى علوم زراعی
30330 مهران خاکی جامعی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30331 زینب خاکی داودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30332 محسن خاکی زمانی 1368 مهندسي مهندسی عمران
30333 خدیجه خاکی فرخد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30334 محمدسعید خاکی فرخد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
30335 اسداله خاکی نجف آبادی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
30336 طیبه خاکی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30337 علی اکبر خاکی نژاد 1368 علوم پايه دبیری شیمی
30338 زهرا خاکی یادگار 1387 مهندسي مهندسی شیمی
30339 سمانه خاکی یادگار 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
30340 سمیه خاکی یادگار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30341 عبدالرحمن خال لی زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30342 محمدرضا خالدار 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30343 سیاوش خالدان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30344 آسیه خالدی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
30345 اعظم خالدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
30346 ام البنین خالدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30347 زهرا خالدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
30348 سمیه خالدی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
30349 علی اکبر خالدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30350 علی اکبر خالدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
30351 کرامت الله خالدی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30352 محمدحسن خالدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30353 محمدحسن خالدی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30354 مرضیه خالدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30355 مهدی خالدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30356 نیما خالدی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
30357 ابراهیم خالصی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30358 اشرف خالصی 1355 كشاورزى علوم زراعی
30359 زهرا خالصی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30360 ساجده خالصی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30361 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30362 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30363 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30364 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30365 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
30366 مطهره خالصی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
30367 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30368 سمیرا خالصی بنهنگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
30369 احمد خالصی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
30370 مینو خالصی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30371 سعیده خالصی مقدم قائن 1378 علوم پايه زمین شناسی
30372 محمدرضا خالق 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30373 معصومه خالق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30374 علی خالق زاده بیگ 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30375 زهرا خالق آبادیان علاف 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
30376 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
30377 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30378 مریم خالق پرست 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
30379 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30380 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30381 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
30382 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
30383 محمدعلی خالق پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30384 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
30385 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30386 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
30387 سعید خالق نژاد 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30388 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
30389 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30390 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30391 نرگس خالق نیای رشخوار 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30392 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
30393 آذین خالقی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30394 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30395 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30396 امید خالقی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30397 بهزاد خالقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30398 حجت خالقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814304