راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 30301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30301 سیدمصطفی خبازسرابی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30302 الهه خبازسیرجانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30303 علی خبازسیرجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30304 مرتضی خبازسیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
30305 مرضیه خبازشیروان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30306 محدثه سادات خبازقانع 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
30307 توکتم خبازی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
30308 سیدمحمد خبازی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30309 سیده فاطمه خبازی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30310 مریم خبازی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30311 ملیحه خبازی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
30312 امیر خبازی باسمنج 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
30313 مهری خبازی بجستانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30314 مریم خبازی بیدختی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
30315 سیده فاطمه خبازی خادر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30316 محمدرضا خبازی کناری 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
30317 رویا خبازیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30318 مسعود خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30319 معین خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30320 حسین خبازیان زاده 1389 علوم پايه فیزیک
30321 محمدامیر خبازیان زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30322 حسین خبازیان شاندیز 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30323 فریبا خبازیان مهرجردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان و ادبیات فرانسه
30324 اصغر خبوشانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30325 حمیده خبوشانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30326 فاطمه خبوشانی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
30327 محمدولی خبوشانی خبوشان 1361 مهندسي راه و ساختمان
30328 سمیه خبیر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30329 سمیه خبیر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30330 کبری خبیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
30331 زهرا خبیری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
30332 صدیقه خبیری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30333 طیبه خبیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30334 عادله خبیری 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
30335 علی اکبر خبیری 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
30336 علی اکبر خبیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
30337 محمد خبیری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
30338 هانیه خبیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30339 حمید خبیری نوغانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
30340 محمدعلی خبیری نوغانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
30341 الهام ختائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30342 ایرج خجسته 1370 علوم رياضي آمار
30343 ایرج خجسته 1355
30344 رخساره خجسته 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30345 رضا خجسته 1388 علوم پايه زمین شناسی
30346 زهرا خجسته 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30347 صدیقه خجسته 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30348 علی خجسته 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30349 علیرضا خجسته 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30350 فاطمه خجسته 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30351 فاطمه خجسته 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30352 فرزانه خجسته 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30353 فرزانه خجسته 1354 علوم پايه زیست شناسی
30354 مجید خجسته 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30355 مجید خجسته 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30356 مجید خجسته 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30357 محمد خجسته 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30358 نادر خجسته 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
30359 داود خجسته سالکویه 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30360 ناهید خجسته باغدار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30361 مریم خجسته بوجار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
30362 مریم خجسته بوجار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
30363 مژگان خجسته بوجار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
30364 بهناز خجسته پور 1393 پردیس دانشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
30365 حمیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه شیمی
30366 سارا خجسته پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
30367 سعیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
30368 سیدمحسن خجسته حسینی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30369 سلمان خجسته خدابنده لو 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30370 سعیده خجسته خصال 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30371 امیر خجسته رحیمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30372 زینب خجسته رحیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30373 داود خجسته سالکویه 1373 علوم رياضي ریاضی
30374 محمدمهدی خجسته سرکاردار 1391 مهندسي مهندسی صنایع
30375 فائزه خجسته صفا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30376 مجید خجسته عفت پناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30377 عبدالرضا خجسته علی آبادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30378 الهه خجسته کاشانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30379 امیر خجسته کاشانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30380 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30381 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30382 مهدی خجسته کی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
30383 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30384 الهه خجسته محسنی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30385 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30386 مهدی خجسته مقنی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
30387 فرشته خجسته مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30388 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
30389 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30390 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
30391 احسان خجسته نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
30392 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30393 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
30394 امیر خجسته نژاد گل مکانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30395 محبوبه خجسته نژادگلمکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30396 فریده خجسته نوق 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
30397 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30398 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30399 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30400 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396178