راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 30301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30301 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30302 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
30303 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30304 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
30305 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
30306 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30307 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30308 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30309 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30310 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30311 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30312 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30313 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30314 طاهره خانه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30315 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30316 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30317 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30318 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
30319 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30320 حسین خانه ششدر 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
30321 فریبا خانه ششدر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30322 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30323 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
30324 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
30325 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30326 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
30327 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
30328 چنور خانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30329 حجت خانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30330 حسن خانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30331 حسین خانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30332 حسین خانی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30333 حسین خانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
30334 حمیدرضا خانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30335 داود خانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
30336 داود خانی 1392 علوم پايه فیزیک
30337 رقیه خانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30338 زهرا خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30339 زهرا خانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30340 زینت خانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30341 سعید خانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
30342 سودابه خانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30343 سینا خانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
30344 عاطفه خانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30345 عاطفه خانی 1389
30346 عباس خانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30347 عبدالرضا خانی 1377 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
30348 عبدالله خانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
30349 عبدالله خانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
30350 علی خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30351 علی اکبر خانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
30352 فاطمه خانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30353 فاطمه خانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30354 فاطمه خانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
30355 فرحناز خانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
30356 فرزانه خانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
30357 فرزانه خانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30358 فرشته خانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30359 کبری خانی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
30360 گلنار خانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
30361 لیلا خانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
30362 لیلی خانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30363 مجتبی خانی 1381 علوم رياضي آمار
30364 مجید خانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30365 محمد خانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
30366 محمد خانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30367 محمدرضا خانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
30368 مریم خانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
30369 مریم خانی 1379 علوم رياضي آمار
30370 معصومه خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30371 معصومه خانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30372 ملیحه خانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30373 موسی خانی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
30374 مهدی خانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30375 مهناز خانی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
30376 نازنین خانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30377 ناهید خانی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30378 نفیسه خانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
30379 هانیه خانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30380 نصرالله خانی جاغرق 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30381 محمدرضا خانی اوشانی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30382 فاطمه خانی بجستانی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30383 محمد خانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
30384 نصرت خانی پور 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30385 ابراهیم خانی حبیب آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
30386 مجتبی خانی دهقان 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
30387 مرتضی خانی دهنوئی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30388 مهدی خانی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30389 فاطمه خانی زاده بخارائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30390 سمیه خانی زاده سرآسیابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30391 امیرحسین خانی زارع 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30392 الناز خانی سلوط 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30393 بهزاد خانی علی آباد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
30394 بهزاد خانی علی اباد 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30395 گلثومه خانی علی ابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30396 مریم خانی فارمد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30397 حسام الدین خانی فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
30398 عباس خانی قریه گپی 1382 علوم رياضي آمار
30399 مهرنوش خانی قریه گپی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
30400 نوشین خانی قریه گپی 1380 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044123