راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,459

نمایش موارد : 30401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30401 بی بی زهرا خاص خیرآبادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30402 عطیه خاطری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30403 فرزانه خافی 1384 علوم پايه فیزیک
30404 فهیمه خافی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
30405 مرضیه خافی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30406 مرضیه خافی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30407 مرضیه خافی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30408 امیر رضا خاقانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
30409 حمیدرضا خاقانی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30410 زینب خاقانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30411 مهدی خاقانی 1380 هنر نيشابور نقاشی
30412 مینا خاقانی 1382 علوم پايه شیمی- فیزیک
30413 سکینه خاقانی قشلاق 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30414 جواد خاقانی سکه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30415 محمدصابر خاقانی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30416 مهشید خاک سفیدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30417 ذبیح اله خاک پور 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
30418 الهام خاک سفیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30419 علی خاک نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
30420 معصومه خاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30421 حسین خاکباز 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
30422 زهرا خاکباز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
30423 محمدعلی خاکباز 1366 كشاورزى زراعت
30424 محمود خاکباز 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30425 محمود خاکباز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30426 مهدی خاکباز 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30427 معصومه خاکبازبرآبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
30428 مسیب خاکبازعلی آباد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30429 الهام خاکپاش 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
30430 الهه خاکپور 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
30431 حامد خاکپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
30432 حامد خاکپور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30433 خدیجه خاکپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30434 زهره خاکپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30435 سعید خاکپور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30436 سعید خاکپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30437 سعیده خاکپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30438 سعیده خاکپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
30439 سمیه خاکپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30440 شیرین خاکپور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30441 علیرضا خاکپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30442 علیرضا خاکپور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30443 علیرضا خاکپور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
30444 فائزه خاکپور 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
30445 فاطمه خاکپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30446 فایزه خاکپور 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30447 محمد خاکپور 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30448 معصومه خاکپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
30449 نرگس خاکپور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30450 نینا خاکپور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
30451 سمانه خاکپور بجستانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30452 ایمان خاکپورچناری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30453 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30454 وحید خاکپورداشلی برون 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30455 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30456 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30457 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30458 ابراهیم خاکدان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
30459 فاطمه خاکدان 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
30460 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30461 محمد مهدی خاکزاد سیوکی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30462 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30463 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
30464 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
30465 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30466 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30467 منا خاکزادان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
30468 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30469 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
30470 سیما خاکزادعریانی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
30471 شادی خاکزادعریانی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
30472 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30473 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی
30474 اعظم خاکزار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30475 الهام خاکزار 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
30476 ابوالفضل خاکسار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30477 اشرف خاکسار 1374 علوم رياضي ریاضی
30478 اشرف خاکسار 1379 علوم رياضي ریاضی محض
30479 پری ناز خاکسار 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30480 جواد خاکسار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30481 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30482 زهرا خاکسار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
30483 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30484 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30485 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30486 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30487 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30488 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30489 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
30490 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
30491 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
30492 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
30493 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
30494 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30495 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
30496 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30497 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30498 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
30499 وحید خاکسارزارع ها 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30500 وحید خاکسارزارع ها 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40899212