راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 30501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30501 زهرا خالدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
30502 سمیه خالدی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
30503 علی اکبر خالدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30504 علی اکبر خالدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
30505 کرامت الله خالدی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30506 محمدحسن خالدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30507 محمدحسن خالدی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30508 مرضیه خالدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30509 مهدی خالدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30510 نیما خالدی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
30511 ابراهیم خالصی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30512 اشرف خالصی 1355 كشاورزى علوم زراعی
30513 زهرا خالصی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30514 ساجده خالصی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30515 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30516 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30517 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30518 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30519 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
30520 مطهره خالصی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
30521 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30522 سمیرا خالصی بنهنگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
30523 احمد خالصی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
30524 مینو خالصی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30525 سعیده خالصی مقدم قائن 1378 علوم پايه زمین شناسی
30526 محمدرضا خالق 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30527 معصومه خالق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30528 علی خالق زاده بیگ 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30529 زهرا خالق آبادیان علاف 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
30530 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
30531 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30532 مریم خالق پرست 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
30533 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30534 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30535 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
30536 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
30537 محمدعلی خالق پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30538 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
30539 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30540 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
30541 سعید خالق نژاد 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30542 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
30543 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30544 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30545 نرگس خالق نیای رشخوار 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30546 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
30547 آذین خالقی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30548 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30549 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30550 امید خالقی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30551 بهزاد خالقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30552 حجت خالقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30553 حسین خالقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30554 حسین خالقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
30555 حسین خالقی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30556 حوریه خالقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30557 راحله خالقی 1379 علوم رياضي آمار
30558 رضا خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
30559 زهرا خالقی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30560 سمیه خالقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30561 شیما خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30562 شیوا خالقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
30563 عطیه خالقی 1383 علوم رياضي آمار
30564 علی خالقی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30565 علی خالقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30566 علیرضا خالقی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
30567 غلامعلی خالقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
30568 فاطمه خالقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
30569 فاطمه خالقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30570 فاطمه خالقی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30571 قاسم خالقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30572 محبوبه خالقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30573 محمد خالقی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30574 محمد خالقی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30575 محمد خالقی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30576 محمدمهدی خالقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30577 محمود خالقی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30578 محمودرضا خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
30579 مرضیه خالقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
30580 ملیحه خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30581 منصوره خالقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30582 مهدی خالقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30583 مهرداد خالقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30584 نرجس خالقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30585 نرگس خالقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
30586 نوشین خالقی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
30587 نوید خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
30588 مجتبی خالقی ارچنگانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30589 زیور خالقی اردبیلی 1383 علوم پايه زمین شناسی
30590 صدیقه خالقی بارچی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30591 احمد خالقی بایگی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30592 محمد هادی خالقی بایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
30593 زهرا خالقی چشمه سبز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
30594 محمدرضا خالقی حسنعلی آباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30595 مهدی خالقی حسنعلی آباد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
30596 مرضیه خالقی حصاری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30597 مهدی خالقی حصاری 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30598 فهیمه خالقی خبازان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
30599 مریم خالقی خبازان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444732