راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 30501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30501 ایمان خاکپورچناری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30502 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30503 وحید خاکپورداشلی برون 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30504 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30505 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30506 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30507 ابراهیم خاکدان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
30508 فاطمه خاکدان 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
30509 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30510 محمد مهدی خاکزاد سیوکی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30511 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30512 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
30513 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
30514 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30515 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30516 منا خاکزادان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
30517 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30518 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
30519 سیما خاکزادعریانی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
30520 شادی خاکزادعریانی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
30521 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30522 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی
30523 اعظم خاکزار 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30524 الهام خاکزار 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
30525 ابوالفضل خاکسار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30526 اشرف خاکسار 1374 علوم رياضي ریاضی
30527 اشرف خاکسار 1379 علوم رياضي ریاضی محض
30528 پری ناز خاکسار 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30529 جواد خاکسار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30530 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30531 زهرا خاکسار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
30532 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30533 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30534 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30535 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30536 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30537 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30538 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
30539 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
30540 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
30541 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
30542 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
30543 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30544 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
30545 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30546 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30547 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
30548 وحید خاکسارزارع ها 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30549 وحید خاکسارزارع ها 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
30550 وحید خاکسارزارع ها 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
30551 مسعود خاکسارطرقی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30552 مهرداد خاکسارمحمدی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
30553 مهدیه خاکسارنوده پشنگی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30554 تورج خاکساری 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30555 جواد خاکساری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30556 مسعود خاکساری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30557 منا خاکساری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30558 نادر خاکساری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
30559 معصومه خاکساری مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30560 مجتبی خاکساری بایگی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30561 سیدحسین خاکساری مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30562 جلیله خاکستانی 1388 علوم پايه فیزیک
30563 امیر خاکستانی شهری 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30564 امیر خاکستانی شهری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30565 صدیقه خاکستانی شهری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30566 نجمه خاکستانی شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30567 وجیهه خاکستانی شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30568 زهره خاکستری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30569 غلامرضا خاکستری 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30570 معصومه خاکستری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30571 معصومه خاکستری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30572 بهروز خاکسفیدی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
30573 الهه خاکشور 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
30574 رسول خاکشور 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30575 زهرا خاکشور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
30576 زهره خاکشور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30577 سمانه خاکشور 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30578 عاطفه خاکشور 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30579 غلامرضا خاکشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30580 فاطمه خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30581 فاطمه خاکشور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
30582 محمدرضا خاکشور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
30583 محمدمهدی خاکشور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30584 مرضیه خاکشور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30585 مصطفی خاکشور 1376 علوم رياضي آمار
30586 معصومه خاکشور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
30587 ملیحه خاکشور 1379 علوم پايه زمین شناسی
30588 ولی خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30589 وحید خاکشور قره سو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
30590 حدیثه خاکشورامان آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30591 مهری خاکشورایدلیکی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30592 ناصر خاکشورایدلیکی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
30593 فاطمه خاکشورایوری 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
30594 منیره خاکشورجعفرآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30595 بهزاد خاکشوررودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30596 زهرا خاکشورسه یک آب 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30597 معصومه خاکشورسه یک آب 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
30598 مجتبی خاکشورسینی 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
30599 طاهره خاکشورطرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30600 رضا خاکشورفاروجی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152461