راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 30601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30601 سیدمحمد خبازی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30602 سیده فاطمه خبازی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30603 مریم خبازی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30604 ملیحه خبازی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
30605 امیر خبازی باسمنج 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
30606 مهری خبازی بجستانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30607 مریم خبازی بیدختی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
30608 سیده فاطمه خبازی خادر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30609 محمدرضا خبازی کناری 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
30610 رویا خبازیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30611 مسعود خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30612 معین خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30613 حسین خبازیان زاده 1389 علوم پايه فیزیک
30614 محمدامیر خبازیان زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30615 حسین خبازیان شاندیز 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30616 فریبا خبازیان مهرجردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان و ادبیات فرانسه
30617 اصغر خبوشانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30618 حمیده خبوشانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30619 فاطمه خبوشانی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
30620 محمدولی خبوشانی خبوشان 1361 مهندسي راه و ساختمان
30621 سمیه خبیر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30622 سمیه خبیر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30623 کبری خبیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
30624 زهرا خبیری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
30625 صدیقه خبیری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30626 طیبه خبیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30627 عادله خبیری 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
30628 علی اکبر خبیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30629 علی اکبر خبیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
30630 محمد خبیری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
30631 هانیه خبیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30632 حمید خبیری نوغانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
30633 محمدعلی خبیری نوغانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
30634 الهام ختائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30635 ایرج خجسته 1370 علوم رياضي آمار
30636 ایرج خجسته 1355 علوم رياضي آمار و ماشینهای حسابگر
30637 رخساره خجسته 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30638 رضا خجسته 1388 علوم پايه زمین شناسی
30639 زهرا خجسته 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30640 صدیقه خجسته 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30641 علی خجسته 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30642 علیرضا خجسته 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30643 فاطمه خجسته 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30644 فاطمه خجسته 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30645 فرزانه خجسته 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30646 فرزانه خجسته 1354 علوم پايه زیست شناسی
30647 مجید خجسته 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30648 مجید خجسته 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30649 مجید خجسته 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30650 محمد خجسته 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30651 نادر خجسته 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
30652 داود خجسته سالکویه 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30653 ناهید خجسته باغدار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30654 مریم خجسته بوجار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30655 مریم خجسته بوجار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
30656 مژگان خجسته بوجار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
30657 بهناز خجسته پور 1393 پردیس دانشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
30658 حمیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه شیمی
30659 سارا خجسته پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
30660 سعیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
30661 سیدمحسن خجسته حسینی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30662 سلمان خجسته خدابنده لو 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30663 سعیده خجسته خصال 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30664 امیر خجسته رحیمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30665 زینب خجسته رحیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30666 داود خجسته سالکویه 1373 علوم رياضي ریاضی
30667 محمدمهدی خجسته سرکاردار 1391 مهندسي مهندسی صنایع
30668 فائزه خجسته صفا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30669 مجید خجسته عفت پناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30670 عبدالرضا خجسته علی آبادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30671 مهدی خجسته فرد 1372 علوم رياضي ریاضی محض
30672 الهه خجسته کاشانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30673 امیر خجسته کاشانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30674 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30675 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30676 مهدی خجسته کی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
30677 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30678 الهه خجسته محسنی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30679 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30680 فرشته خجسته مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30681 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
30682 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30683 طاهره خجسته نام 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
30684 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
30685 احسان خجسته نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
30686 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30687 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
30688 امیر خجسته نژاد گل مکانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30689 محبوبه خجسته نژادگلمکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30690 فریده خجسته نوق 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
30691 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30692 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30693 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30694 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30695 فرزاد خجیریگانه راد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30696 دا ود خدا دا دزا ده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30697 افسانه خدائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30698 اکبر خدائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
30699 خدیجه خدائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
30700 دیاکو خدائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432607