راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 30601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30601 فهیمه خاندانی جرجافکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30602 سیداحسان خاندوزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30603 سیدسروش خاندوزی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30604 ناعمه خاندوزی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30605 ملیحه خانرودی استانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30606 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
30607 طیبه خانزادطهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30608 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداری
30609 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30610 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30611 زکیه خانزاده بگنظر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
30612 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30613 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30614 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30615 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30616 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
30617 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30618 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30619 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
30620 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
30621 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30622 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
30623 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30624 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30625 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
30626 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30627 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
30628 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30629 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30630 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30631 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30632 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30633 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30634 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30635 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30636 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30637 طاهره خانه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30638 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30639 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30640 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30641 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
30642 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30643 حسین خانه ششدر 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
30644 فریبا خانه ششدر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30645 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30646 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
30647 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
30648 آمنه خانی 1395 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
30649 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30650 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
30651 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30652 چنور خانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30653 حجت خانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30654 حسن خانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30655 حسین خانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30656 حسین خانی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30657 حسین خانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
30658 حمیدرضا خانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30659 داود خانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
30660 داود خانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
30661 داود خانی 1392 علوم پايه فیزیک
30662 رقیه خانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30663 زهرا خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30664 زهرا خانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30665 زینت خانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30666 سعید خانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
30667 سودابه خانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30668 سینا خانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
30669 عاطفه خانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30670 عاطفه خانی 1389
30671 عباس خانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30672 عبدالرضا خانی 1377 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
30673 عبدالله خانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
30674 عبدالله خانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
30675 علی خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30676 علی اکبر خانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
30677 فاطمه خانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30678 فاطمه خانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30679 فاطمه خانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
30680 فرحناز خانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
30681 فرزانه خانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
30682 فرزانه خانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30683 فرشته خانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30684 کبری خانی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
30685 گلنار خانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
30686 لیلا خانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
30687 لیلی خانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30688 مجتبی خانی 1381 علوم رياضي آمار
30689 مجید خانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30690 محمد خانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
30691 محمد خانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30692 محمدرضا خانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
30693 مریم خانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
30694 مریم خانی 1379 علوم رياضي آمار
30695 معصومه خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30696 معصومه خانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30697 ملیحه خانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30698 موسی خانی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
30699 مهدی خانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30700 مهناز خانی 1364 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051534