راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 30701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30701 فاطمه خدایی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
30702 فرهاد خدایی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30703 پریسا خدایی اردکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
30704 اکرم خدایی چگنی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30705 معصومه خدایی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
30706 زهره خدایی نفطه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30707 مسعود خدرزاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30708 حیدر خدری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30709 حسین خدمتگذار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30710 ملیحه خدمتگذار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30711 صدیقه خدمتگذاراحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30712 محمد خدمتگذارقوشخانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30713 فائزه خدمتگزار 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30714 معصومه خدمتگزاربردر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30715 وجه اله خدمتگزاربردر 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30716 اکرم خدمتی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30717 پریوش خدمتی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30718 حمیده خدمتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30719 محمدرضا خدمتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30720 فاطمه خدمتی بقمچ 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30721 نرگس خدنک نیک فرجام 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
30722 محمد خدنگ نیک فرجام 1345 علوم پايه علوم طبیعی
30723 عفیفه خدنگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30724 عفیفه خدنگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30725 فاطمه خدنگی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30726 حسین خدنگی ماهرود 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30727 الهه خدیر 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
30728 پیمان خدیر 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
30729 حسین خدیر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30730 سحر خدیر 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30731 ایلناز خدیوتهمتنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30732 بیتا خدیوجم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30733 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30734 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30735 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30736 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30737 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30738 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30739 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
30740 محمد خدیوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30741 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
30742 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
30743 ملیحه خدیوی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30744 مهدی خدیوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
30745 حیدر خدیوی آیسک 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30746 حیدر خدیوی آیسک 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
30747 محمود خدیوی بیدگلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
30748 سعید خدیوی رفوگر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30749 سعید خدیوی رفوگر 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
30750 صالح خدیوی رفوگر 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30751 لیلی خدیوی زند 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30752 لیلی خدیوی زند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30753 ملیحه خدیوی زند 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30754 معصومه خدیوی گلستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30755 ابوالقاسم خدیوی گلکارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30756 منصوره خدیوی محمداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30757 نرگس خدیوی محمداباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30758 احمد خدیوی مفرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30759 زهرا خراج 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30760 محمد خراج 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30761 محمد خراج 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30762 فهیمه خراج بقمچ 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30763 جواد خرازی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
30764 رضا خرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30765 سیده مریم خرازی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30766 سیده مهدیه خرازی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30767 سیده مهدیه خرازی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30768 سیده مهدیه خرازی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
30769 مسعود خرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30770 امیر خرازی زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
30771 امیررضا خرازیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30772 حسین خرازیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30773 زهرا خراسانچی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30774 مریم خراسانچی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
30775 آذر خراسانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
30776 آمنه خراسانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
30777 احسان خراسانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
30778 اسماعیل خراسانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
30779 اکبر خراسانی 1367 علوم رياضي ریاضی
30780 جاوید خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30781 جمال خراسانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30782 جینا خراسانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30783 حسین خراسانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
30784 حمید خراسانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30785 زهرا خراسانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
30786 زینب خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30787 زینب خراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
30788 سعید خراسانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
30789 علی خراسانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
30790 غلامرضا خراسانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30791 فرزان خراسانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30792 کامران خراسانی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30793 محبوبه خراسانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30794 مریم خراسانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30795 مریم خراسانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30796 مریم خراسانی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
30797 مریم خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30798 مصطفی خراسانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
30799 ندا خراسانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30800 نسرین خراسانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396147