راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 30701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30701 محمدتقی خالومحمدی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30702 محمدتقی خالومحمدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
30703 احسان خالویی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30704 شهره خالویی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
30705 صاحب خالی عشق اباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30706 فریبا خالیچی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30707 عذرا خامسان 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30708 سیده نرگس خامسی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
30709 محمدکاظم خامسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30710 منصوره خامسی ابیازنی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30711 اعظم خامسی زارع 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30712 الهه خامسی زارع 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30713 طاهره خامنه باقری 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
30714 طاهره خامنه باقری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30715 علی خامنه باقری 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
30716 عبدالله خاموش هروی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30717 امین خاموشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
30718 حمیدرضا خاموشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30719 سیما خاموشی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
30720 علیرضا خاموشی 1357 علوم پايه زمین شناسی
30721 گلناز خاموشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30722 مریم خاموشی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30723 براتعلی خاموشی ارخودی 1376 علوم پايه زمین شناسی
30724 جواد خاموشی ارخودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
30725 مریم خاموشی ارخودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30726 روناک خاموشیان 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30727 خدیجه خامه سیفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
30728 آمنه خامه چیان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
30729 محمدباقر خامه چیان 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
30730 معصومه خامه فروش یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
30731 معصومه خامه فروش یزدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
30732 محمد خامه گر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30733 فاطمه خان احمد 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30734 طاهره خان احمدلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30735 محمدحسن خان احمدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30736 عباس خان احمدی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30737 مرتضی خان احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
30738 رمضان خان بابائی شوب 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30739 ام البنین خان بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30740 زهره خان جان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30741 مرتضی خان رمکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
30742 پوریا خان زاده 1386 دامپزشكي دامپزشکی
30743 رضا خان زاده 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30744 رضا خان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30745 فریدون خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30746 نسرین خان زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
30747 محبوبه خان زاده مهرآبادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30748 محمد خان زادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30749 جواد خان فرخانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30750 علی اصغر خان فرخانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
30751 اعظم خان لاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30752 سارا خان محمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30753 علی خان محمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30754 فائزه خان محمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
30755 فرزین خان محمدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30756 محمد خان محمدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30757 رضا خان محمدیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30758 تکتم خانبابازاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30759 مهدی خانبابازاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
30760 حمیدرضا خانجانزاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
30761 ایراندخت خانجانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
30762 جابر خانجانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30763 حسین خانجانی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30764 روزبه خانجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30765 سحر خانجانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30766 محسن خانجانی 1391 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
30767 محمد خانجانی گرجی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30768 محسن خانچی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30769 فاطمه خاندان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30770 نرگس خاندان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
30771 فهیمه خاندانی جرجافکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30772 سیداحسان خاندوزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30773 سیدسروش خاندوزی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30774 ناعمه خاندوزی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30775 ملیحه خانرودی استانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30776 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
30777 طیبه خانزادطهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30778 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداری
30779 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30780 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30781 زکیه خانزاده بگنظر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
30782 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30783 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30784 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30785 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30786 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
30787 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30788 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30789 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
30790 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
30791 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30792 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
30793 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30794 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30795 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
30796 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30797 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
30798 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30799 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30800 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40756126