راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 30801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30801 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
30802 طیبه خانزادطهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30803 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداری
30804 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30805 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30806 زکیه خانزاده بگنظر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
30807 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30808 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30809 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30810 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30811 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
30812 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30813 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30814 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
30815 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
30816 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30817 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
30818 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30819 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30820 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
30821 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30822 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
30823 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30824 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30825 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30826 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30827 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30828 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30829 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30830 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30831 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30832 طاهره خانه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30833 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30834 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30835 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30836 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
30837 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30838 حسین خانه ششدر 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
30839 فریبا خانه ششدر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30840 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30841 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
30842 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
30843 آمنه خانی 1395 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
30844 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30845 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
30846 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30847 چنور خانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30848 حجت خانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30849 حسن خانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30850 حسین خانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30851 حسین خانی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30852 حسین خانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
30853 حمیدرضا خانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30854 داود خانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
30855 داود خانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
30856 داود خانی 1392 علوم پايه فیزیک
30857 رقیه خانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30858 زهرا خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30859 زهرا خانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30860 زینت خانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30861 سعید خانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
30862 سودابه خانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30863 سینا خانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
30864 عاطفه خانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30865 عاطفه خانی 1389
30866 عباس خانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30867 عبدالرضا خانی 1377 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
30868 عبدالله خانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
30869 عبدالله خانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
30870 علی خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30871 علی اکبر خانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
30872 فاطمه خانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30873 فاطمه خانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30874 فاطمه خانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
30875 فرحناز خانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
30876 فرزانه خانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
30877 فرزانه خانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30878 فرشته خانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30879 کبری خانی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
30880 گلنار خانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
30881 لیلا خانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
30882 لیلی خانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30883 مجتبی خانی 1381 علوم رياضي آمار
30884 مجید خانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30885 محمد خانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
30886 محمد خانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30887 محمدرضا خانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
30888 مریم خانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
30889 مریم خانی 1379 علوم رياضي آمار
30890 معصومه خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30891 معصومه خانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30892 ملیحه خانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30893 موسی خانی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
30894 مهدی خانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30895 مهناز خانی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
30896 نازنین خانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30897 ناهید خانی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30898 نفیسه خانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
30899 هانیه خانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30900 نصرالله خانی جاغرق 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903970