راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 30901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30901 معصومه خدایی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
30902 زهره خدایی نفطه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30903 مسعود خدرزاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30904 حیدر خدری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30905 حسین خدمتگذار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30906 ملیحه خدمتگذار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30907 صدیقه خدمتگذاراحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30908 محمد خدمتگذارقوشخانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30909 فائزه خدمتگزار 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30910 معصومه خدمتگزاربردر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30911 وجه اله خدمتگزاربردر 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30912 اکرم خدمتی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30913 پریوش خدمتی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30914 حمیده خدمتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30915 محمدرضا خدمتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30916 فاطمه خدمتی بقمچ 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30917 نرگس خدنک نیک فرجام 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
30918 محمد خدنگ نیک فرجام 1345 علوم پايه علوم طبیعی
30919 عفیفه خدنگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30920 عفیفه خدنگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30921 فاطمه خدنگی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30922 حسین خدنگی ماهرود 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30923 الهه خدیر 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
30924 پیمان خدیر 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
30925 حسین خدیر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30926 سحر خدیر 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30927 ایلناز خدیوتهمتنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30928 بیتا خدیوجم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30929 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30930 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30931 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30932 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30933 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30934 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30935 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
30936 محمد خدیوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30937 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
30938 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
30939 ملیحه خدیوی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30940 مهدی خدیوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
30941 حیدر خدیوی آیسک 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30942 حیدر خدیوی آیسک 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
30943 محمود خدیوی بیدگلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
30944 سعید خدیوی رفوگر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30945 سعید خدیوی رفوگر 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
30946 صالح خدیوی رفوگر 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30947 لیلی خدیوی زند 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30948 لیلی خدیوی زند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30949 ملیحه خدیوی زند 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30950 معصومه خدیوی گلستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30951 ابوالقاسم خدیوی گلکارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30952 منصوره خدیوی محمداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30953 نرگس خدیوی محمداباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30954 احمد خدیوی مفرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30955 زهرا خراج 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30956 محمد خراج 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30957 محمد خراج 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30958 فهیمه خراج بقمچ 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30959 جواد خرازی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
30960 رضا خرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30961 سیده مریم خرازی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30962 سیده مهدیه خرازی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30963 سیده مهدیه خرازی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30964 سیده مهدیه خرازی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
30965 مسعود خرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30966 امیر خرازی زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
30967 امیررضا خرازیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30968 حسین خرازیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30969 زهرا خراسانچی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30970 مریم خراسانچی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
30971 آذر خراسانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
30972 آمنه خراسانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
30973 احسان خراسانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
30974 اسماعیل خراسانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
30975 اکبر خراسانی 1367 علوم رياضي ریاضی
30976 جاوید خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30977 جمال خراسانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30978 جینا خراسانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30979 حسین خراسانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
30980 حمید خراسانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30981 زهرا خراسانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
30982 زینب خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30983 زینب خراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
30984 سعید خراسانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
30985 علی خراسانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
30986 غلامرضا خراسانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30987 فرزان خراسانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30988 کامران خراسانی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30989 محبوبه خراسانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30990 مریم خراسانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30991 مریم خراسانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30992 مریم خراسانی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
30993 مریم خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30994 مصطفی خراسانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
30995 ندا خراسانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30996 نسرین خراسانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30997 نسرین خراسانی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
30998 نگار خراسانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
30999 هدیه خراسانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31000 حامد خراسانی طرقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044096