راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 30901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30901 سعید خانی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
30902 سعید خانی نژاد 1389 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
30903 علی خانی ویرانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30904 بهرام خانیانی 1369 كشاورزى زراعت
30905 پیمان خانیانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
30906 حسین خانیکی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30907 رضا خانیکی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30908 علی محمد خانیکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
30909 مریم خانیکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30910 مصطفی خانیکی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30911 عادله خاور 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30912 عادله خاور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
30913 نصرت خاورنجفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30914 نصرت خاورنجفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30915 معصومه خاورنیا 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
30916 امیرفرزاد خاوری 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30917 امیرفرزاد خاوری 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30918 امیرمحمد خاوری 1386 علوم پايه فیزیک
30919 امینه خاوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30920 بهناز خاوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30921 بهنوش خاوری 1384 علوم پايه فیزیک
30922 بهنوش خاوری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
30923 حسن خاوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
30924 حسین علی خاوری 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
30925 حمید خاوری 1395 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
30926 زهرا خاوری 1395 علوم پايه زیست شناسی - سلولی و مولکولی
30927 ساناز خاوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30928 سحر خاوری 1394 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
30929 طاهره خاوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30930 طاهره خاوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30931 طیبه خاوری 1392 علوم پايه زمین شناسی
30932 علی خاوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30933 فاطمه خاوری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30934 فرزانه خاوری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30935 فرزانه خاوری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30936 فرزانه خاوری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30937 فرنگیس خاوری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30938 محمد خاوری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
30939 محمد خاوری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30940 محمد خاوری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30941 محمدجواد خاوری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30942 محمدرضا خاوری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30943 محمدنبی خاوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
30944 محمدنبی خاوری 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
30945 محمدهاشم خاوری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30946 مرضیه خاوری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30947 مصطفی خاوری 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
30948 مطهره خاوری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
30949 مطهره خاوری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30950 منوچهر خاوری 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30951 موسی خاوری 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30952 مهدی خاوری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30953 هادی خاوری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
30954 زینب خاوری خراسانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30955 سعید خاوری خراسانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30956 شیما خاوری خراسانی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30957 فاطمه خاوری خراسانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30958 لیلی خاوری خراسانی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30959 مانوسه پروین خاوری خراسانی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
30960 مانوسه پروین خاوری خراسانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
30961 نرجس خاوری ده پیری 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30962 زهرا خاوری فخر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30963 الهه خاوری فرد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30964 الهه خاوری مقدم 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30965 ملیحه خاوری هاشمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30966 نفیسه خاوری هاشمی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30967 اسماء خاوشی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30968 شهربان خاوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30969 شهربان خاوند 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30970 مریم خایسی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30971 آسیه خباز 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30972 حافظه خباز 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
30973 حمید خباز 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30974 رحیم خباز 1382 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
30975 رحیم خباز 1384 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
30976 علی خباز 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30977 محمدابراهیم خباز 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30978 ملیحه خباز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
30979 ملیحه خباز 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
30980 مهری خباز 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30981 مهناز خباز 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
30982 هما خباز 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30983 ملیحه خباز توکلی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
30984 محمدامیر خباز زاده 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
30985 عبدالحمید خبازان 1366 علوم رياضي آمار
30986 وحید خبازان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30987 ملیحه خبازتوکلی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30988 سیده نرگس خبازحسینی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30989 سیده نرگس خبازحسینی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30990 کاوه خباززاده 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30991 محمد خباززاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30992 مهدی خباززاده رضائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30993 سیدرضا خباززاده یزدیان 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30994 سیدمصطفی خبازسرابی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30995 الهه خبازسیرجانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30996 علی خبازسیرجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30997 مرتضی خبازسیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
30998 مرضیه خبازشیروان 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30999 محدثه سادات خبازقانع 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
31000 توکتم خبازی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40756117