راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 31001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 حسین خدنگی ماهرود 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31002 الهه خدیر 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
31003 پیمان خدیر 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
31004 حسین خدیر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31005 سحر خدیر 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31006 ایلناز خدیوتهمتنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31007 بیتا خدیوجم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31008 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31009 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31010 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31011 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31012 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31013 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31014 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
31015 محمد خدیوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31016 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31017 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31018 ملیحه خدیوی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31019 مهدی خدیوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31020 حیدر خدیوی آیسک 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31021 حیدر خدیوی آیسک 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
31022 محمود خدیوی بیدگلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
31023 سعید خدیوی رفوگر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31024 سعید خدیوی رفوگر 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
31025 صالح خدیوی رفوگر 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31026 لیلی خدیوی زند 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31027 لیلی خدیوی زند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31028 ملیحه خدیوی زند 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31029 معصومه خدیوی گلستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31030 ابوالقاسم خدیوی گلکارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31031 منصوره خدیوی محمداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31032 نرگس خدیوی محمداباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31033 احمد خدیوی مفرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31034 زهرا خراج 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31035 محمد خراج 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31036 محمد خراج 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31037 فهیمه خراج بقمچ 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31038 جواد خرازی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
31039 رضا خرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31040 سیده مریم خرازی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31041 سیده مهدیه خرازی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31042 سیده مهدیه خرازی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31043 سیده مهدیه خرازی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
31044 مسعود خرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31045 امیر خرازی زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
31046 امیررضا خرازیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31047 حسین خرازیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31048 زهرا خراسانچی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31049 مریم خراسانچی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
31050 آذر خراسانی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
31051 آمنه خراسانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31052 احسان خراسانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
31053 اسماعیل خراسانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
31054 اکبر خراسانی 1367 علوم رياضي ریاضی
31055 جاوید خراسانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31056 جمال خراسانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31057 جینا خراسانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31058 حسین خراسانی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
31059 حمید خراسانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
31060 زهرا خراسانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
31061 زینب خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31062 زینب خراسانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31063 سعید خراسانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
31064 علی خراسانی 1363 علوم پايه زمین شناسی
31065 غلامرضا خراسانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31066 فرزان خراسانی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31067 کامران خراسانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31068 محبوبه خراسانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31069 مریم خراسانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31070 مریم خراسانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31071 مریم خراسانی 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
31072 مریم خراسانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31073 مصطفی خراسانی 1371 علوم پايه زمین شناسی
31074 ندا خراسانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31075 نسرین خراسانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31076 نسرین خراسانی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
31077 نگار خراسانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
31078 هدیه خراسانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31079 حامد خراسانی طرقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
31080 فاطمه خراسانی طرقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31081 علی خراسانی فردوانی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31082 علی خراسانی فردوانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31083 جعفر خراسانی قصاب 1354 علوم رياضي آمار
31084 نگین خراسانی قصاب 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31085 وحید خراسانی قصاب 1381 علوم رياضي ریاضی محض
31086 محمدرضا خراسانی قلی آباد 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31087 فرزانه خراسانی نیا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
31088 الناز خراسانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31089 عاطفه خراشادی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31090 فاطمه خراشادی زاده 1380 علوم رياضي آمار
31091 ادریس خراشادی زاده 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
31092 اعظم خراشادی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31093 زهره خراشادی زاده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31094 ساناز خراشادی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31095 سعید خراشادی زاده 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31096 سیدجمال خراشادی زاده 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
31097 سیدحسین خراشادی زاده 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31098 عباس خراشادی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31099 علی خراشادی زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران
31100 فائقه خراشادی زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409095