راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 31001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 ایمان خوش بیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
31002 حمیده خوش بیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31003 علیرضا خوش بیان 1385 علوم پايه زمین شناسی
31004 مریم خوش بیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31005 ملیحه خوش بین سردشت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31006 شاهین خوش بین قماش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31007 محمدجواد خوش چهره 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31008 محمدجواد خوش چهره 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31009 محمدجمال الدین خوش خاضع 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31010 عباس خوش خرام رودمعجن 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31011 حسین خوش خرام رودمعجنی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31012 صدیقه خوش خرام رودمعجنی 1383 علوم پايه فیزیک
31013 مصطفی خوش خلق 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31014 ملیحه خوش خلق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31015 حامد خوش خو 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31016 علیرضا خوش دست 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31017 فرشته خوش دست کاخکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31018 زینب خوش دوست 1386 علوم پايه زمین شناسی
31019 سحر خوش دوست 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31020 سحر خوش دوست 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31021 مهدی خوش رفتار 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
31022 ولی الله خوش رفتار 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31023 ملیحه خوش رفتاررودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31024 عباس خوش رفتارسیدانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
31025 رضوان خوش رو علی آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31026 رویا خوش روعلی ابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31027 بتول خوش رویامی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31028 زهرا خوش زبان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31029 زهرا خوش زبان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
31030 نرجس خوش زبان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31031 نرجس خوش زبان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31032 ریحانه خوش زبان زاده 1389 علوم پايه فیزیک
31033 اکرم خوش زبان نقندر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31034 امین خوش سبک 1386 علوم پايه فیزیک
31035 فاطمه خوش سلوک 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31036 سمیه خوش سیرت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31037 حانیه خوش سیما 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31038 راضیه خوش سیما 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31039 رقیه خوش شکن برج 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31040 مصطفی خوش صفت 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
31041 مصطفی خوش صفت 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
31042 زهره خوش صورت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31043 مرضیه خوش طالع 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31044 مهسا خوش طالع 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
31045 مهدی خوش طینت 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31046 سمیه خوش ظاهر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31047 هدی خوش ظاهر 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31048 محدثه خوش عاطفه بازه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
31049 زهرا خوش فطرت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31050 مجتبی خوش قامت 1379 علوم رياضي آمار
31051 سپیده خوش قامت باجگیران 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31052 ابراهیم خوش کام 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
31053 افسانه خوش کردار 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31054 افسانه خوش کردار 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31055 امین خوش کنار 1391 مهندسي مهندسی عمران
31056 فریبا خوش کیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31057 زهرا خوش گام 1383 علوم رياضي ریاضی محض
31058 سپیده خوش گفتار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31059 ملیحه خوش گفتار ماهر 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31060 فهیمه خوش گفتارماهر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31061 ملیحه خوش گفتارماهر 1384 علوم پايه فیزیک
31062 سمیه خوش محبت 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31063 امیر خوش نژاد 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
31064 ملیحه خوش نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31065 منصوره خوش نسب 1384 علوم رياضي ریاضی محض
31066 نصیبه خوش نگاه 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31067 حمیدرضا خوش نویس 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31068 محمدحسن خوش نویس 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
31069 مهرداد خوش نویس 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31070 حمیده خوش نیازی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31071 حسام خوش نیت 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31072 فائزه خوش نیت 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
31073 فاطمه خوش نیت 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31074 مهربانو خوش نیت 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
31075 مینا خوش نیت 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
31076 علی خوش وقت 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31077 فرزانه خوش وقت علی آبادی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31078 فرزانه خوش وقت علی آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31079 زهرا خوش همت 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31080 وجیهه خوش همدم 1383 علوم پايه زمین شناسی
31081 الهام خوشاب 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31082 علی خوشاب 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31083 آمنه خوشبخت 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31084 امین خوشبخت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31085 رقیه خوشبخت 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31086 زینب خوشبخت 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31087 سیدعلی خوشبخت 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31088 عبداله خوشبخت 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31089 فاطمه خوشبخت کولق 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31090 منیره خوشبخت فرخد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31091 مجتبی خوشبزم فدافن 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31092 رضا خوشبزم فریمانی 1371 كشاورزى زراعت
31093 زهرا خوشبوئی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
31094 زهرا خوشبین 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31095 مُحّمدجواد خوشتراش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31096 ابوالقاسم خوشحال 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
31097 ابوالقاسم خوشحال 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
31098 سمیه خوشحال 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31099 مرضیه خوشحال 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31100 مریم خوشحال ارخودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549844