راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 31001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 ملیحه خدابنده بایگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31002 مهدی خدابنده بایگی 1378 علوم پايه فیزیک
31003 ویدا خدابنده بایگی 1389 علوم پايه فیزیک
31004 ویدا خدابنده بایگی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
31005 نورعلی خدابنده ترانلو 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31006 فرزانه خدابنده سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31007 المیرا خدابنده شجاع 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
31008 آرمان خدابنده شهرکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31009 صدیقه خدابنده شهرکی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31010 فائزه خدابنده شهرکی 1381 علوم رياضي آمار
31011 مهسا خدابنده شهرکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31012 مهسا خدابنده شهرکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
31013 حکمت اله خدابنده لو 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31014 رضا خدابنده لو 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31015 زهرا خدابنده لو 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31016 فربد خدابنده لو 1388 مهندسي مهندسی مکانیک
31017 افشین خداپرست 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31018 رامین خداپرست 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31019 رمضانعلی خداپرست 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31020 زهرا خداپرست 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31021 زهره خداپرست 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31022 لادن خداپرست 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31023 لیدا خداپرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31024 معصومه خداپرست 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31025 مهدی خداپرست 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31026 امید خداپرست سنگانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31027 سیف اله خداپرست سنگانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31028 کبری خداپرست سنگانی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
31029 فرشته خداپرست مشهدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31030 مریم خداپرست مشهدی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31031 سیده مهشاد خداپرست یزدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31032 جلال خداپناهی 1353 علوم پايه فیزیک
31033 آرزو خداترس 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31034 بی بی مریم خداترس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31035 سیده فاطمه خداترس 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
31036 مهری خداترس رزگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31037 جواد خداخواه 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31038 داود خداخواه 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
31039 زهره خداخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31040 علی خداخواه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31041 محدثه خداخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31042 مرضیه خداخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31043 امیرحسین خداداد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
31044 منیره خداداد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31045 نجمه خدادادپور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31046 بی بی رقیه خدادادحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31047 سیدمحسن خدادادحسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31048 سیده صالحه خدادادحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31049 مهری خدادادحسینی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31050 جواد خدادادزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31051 داوود خدادادزاده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31052 محمدعلی خدادادزاده بنهنگی 1362 مهندسي نقشه برداری
31053 مجتبی خدادادزاده جوزان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31054 طاهره خدادادنژاد 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
31055 فاطمه خداداده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31056 آذر خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31057 احمد خدادادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31058 احمد خدادادی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31059 الهام خدادادی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31060 امین خدادادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31061 انسیه خدادادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31062 انسیه خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
31063 بتول خدادادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31064 پروین خدادادی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31065 جواد خدادادی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31066 جواد خدادادی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
31067 حسن خدادادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
31068 حسن خدادادی 1372 علوم رياضي ریاضی
31069 حسین خدادادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
31070 حسین خدادادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31071 حمید خدادادی 1394 دامپزشكي بافت شناسی
31072 راحله خدادادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31073 رضا خدادادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31074 زهرا خدادادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31075 زهرا خدادادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31076 زهره خدادادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
31077 زهره خدادادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31078 زینب خدادادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31079 سعیده خدادادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31080 سعیده خدادادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31081 سیدبهمن خدادادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
31082 سیده زهرا خدادادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31083 سیده زهرا خدادادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31084 سیده طلوع خدادادی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31085 سیما خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31086 شیوا خدادادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31087 طاهره خدادادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31088 عبدالحمید خدادادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
31089 عصمت خدادادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
31090 علی خدادادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31091 علی خدادادی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31092 غلامرضا خدادادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31093 فاطمه خدادادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31094 فاطمه خدادادی 1383 علوم رياضي آمار
31095 فاطمه خدادادی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
31096 فاطمه خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31097 فاطمه خدادادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
31098 فاطمه خدادادی 1396 مهندسي مهندسی برق
31099 فرخنده خدادادی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051532