راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 31001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 زهرا خبازی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
31002 سیدمحمد خبازی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31003 سیده فاطمه خبازی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31004 مریم خبازی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31005 ملیحه خبازی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31006 امیر خبازی باسمنج 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
31007 مهری خبازی بجستانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31008 مریم خبازی بیدختی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
31009 سیده فاطمه خبازی خادر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31010 محمدرضا خبازی کناری 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
31011 رویا خبازیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31012 مسعود خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31013 معین خبازیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31014 حسین خبازیان زاده 1389 علوم پايه فیزیک
31015 محمدامیر خبازیان زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31016 حسین خبازیان شاندیز 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31017 فریبا خبازیان مهرجردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان و ادبیات فرانسه
31018 اصغر خبوشانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31019 حمیده خبوشانی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31020 فاطمه خبوشانی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
31021 محمدولی خبوشانی خبوشان 1361 مهندسي راه و ساختمان
31022 سمیه خبیر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31023 سمیه خبیر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31024 کبری خبیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
31025 زهرا خبیری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
31026 صدیقه خبیری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31027 طیبه خبیری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31028 عادله خبیری 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
31029 علی اکبر خبیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31030 علی اکبر خبیری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
31031 محمد خبیری 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
31032 هانیه خبیری 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31033 حمید خبیری نوغانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
31034 محمدعلی خبیری نوغانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
31035 الهام ختائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31036 ایرج خجسته 1370 علوم رياضي آمار ریاضی
31037 ایرج خجسته 1355 علوم رياضي آمار و ماشینهای حسابگر
31038 رخساره خجسته 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31039 رضا خجسته 1388 علوم پايه زمین شناسی
31040 زهرا خجسته 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31041 صدیقه خجسته 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31042 علی خجسته 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31043 علیرضا خجسته 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31044 فاطمه خجسته 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31045 فاطمه خجسته 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31046 فرزانه خجسته 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31047 فرزانه خجسته 1354 علوم پايه زیست شناسی
31048 مجید خجسته 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31049 مجید خجسته 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31050 مجید خجسته 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31051 محمد خجسته 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31052 محمد خجسته 1394 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
31053 نادر خجسته 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
31054 داود خجسته سالکویه 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31055 ناهید خجسته باغدار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31056 مریم خجسته بوجار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31057 مریم خجسته بوجار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31058 مژگان خجسته بوجار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31059 بهناز خجسته پور 1393 پردیس دانشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
31060 حمیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه شیمی
31061 سارا خجسته پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
31062 سعیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
31063 سیدمحسن خجسته حسینی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31064 سلمان خجسته خدابنده لو 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31065 سعیده خجسته خصال 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31066 امیر خجسته رحیمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31067 زینب خجسته رحیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31068 داود خجسته سالکویه 1373 علوم رياضي ریاضی
31069 محمدمهدی خجسته سرکاردار 1391 مهندسي مهندسی صنایع
31070 فائزه خجسته صفا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31071 مجید خجسته عفت پناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31072 عبدالرضا خجسته علی آبادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31073 مهدی خجسته فرد 1372 علوم رياضي ریاضی محض
31074 الهه خجسته کاشانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31075 امیر خجسته کاشانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31076 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31077 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31078 مهدی خجسته کی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
31079 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31080 الهه خجسته محسنی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31081 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31082 فرشته خجسته مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31083 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31084 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31085 طاهره خجسته نام 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
31086 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
31087 احسان خجسته نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31088 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31089 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
31090 امیر خجسته نژاد گل مکانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31091 محبوبه خجسته نژادگلمکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31092 فریده خجسته نوق 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
31093 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31094 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31095 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31096 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31097 فرزاد خجیریگانه راد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31098 دا ود خدا دا دزا ده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31099 افسانه خدائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31100 اکبر خدائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765064