راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 31101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31101 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31102 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31103 مهدی خجسته کی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
31104 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31105 الهه خجسته محسنی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31106 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31107 فرشته خجسته مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31108 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31109 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31110 طاهره خجسته نام 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
31111 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
31112 احسان خجسته نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31113 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31114 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
31115 امیر خجسته نژاد گل مکانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31116 محبوبه خجسته نژادگلمکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31117 فریده خجسته نوق 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
31118 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31119 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31120 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31121 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31122 فرزاد خجیریگانه راد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31123 دا ود خدا دا دزا ده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31124 افسانه خدائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31125 اکبر خدائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
31126 خدیجه خدائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
31127 دیاکو خدائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
31128 روح اله خدائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31129 فضل الله خدائی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31130 مجید خدائی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31131 مهسا خدائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
31132 میلاد خدائی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
31133 مینا خدائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31134 مینا خدائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
31135 نیرهّ خدائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
31136 زینب خدائی پرست 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31137 مهناز خدائی جهان آباد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31138 محبوبه خدائی کسرینه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31139 علیرضا خدائی کلاته بالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31140 ویدا خدائی گمینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31141 ابوالقاسم خدائی مقدم 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
31142 معصومه خدائی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
31143 زهره خدائی نفطه 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
31144 طوبی خدائیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31145 زینب خدابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31146 عظیم خدابخش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31147 مریم خدابخش 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31148 مریم خدابخش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
31149 نسرین خدابخش 1390 علوم پايه زمین شناسی
31150 حمیدرضا خدابخش حصار 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
31151 محمود خدابخش زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31152 رجبعلی خدابخش نظامی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31153 شهلا خدابخش اقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
31154 منیر خدابخش حصار 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31155 حسین خدابخش زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31156 عباسعلی خدابخش زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31157 رئوفه خدابخش عبدل آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
31158 زهره خدابخش عبدل ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31159 آتنا خدابخشی 1381 علوم رياضي آمار
31160 احمد خدابخشی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31161 علی خدابخشی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
31162 فاطمه خدابخشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31163 فطروس خدابخشی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31164 محمود خدابخشی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
31165 مریم خدابخشی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31166 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1374 علوم رياضي آمار
31167 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
31168 محمدصابر خدابخشی پیرجل 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31169 پرستو خدابخشی طرقبه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31170 امیر خدابخشیان 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31171 زهرا خدابخشیان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31172 علی خدابخشیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31173 علی خدابخشیان 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
31174 هادی خدابخشیان 1371 علوم رياضي ریاضی
31175 هادی خدابخشیان 1376 علوم رياضي ریاضی محض
31176 رسول خدابخشیان کارگر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31177 رسول خدابخشیان کارگر 1390 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
31178 آذر خدابنده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31179 امید خدابنده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31180 بتول خدابنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31181 پیمان خدابنده 1364 علوم رياضي آمار
31182 راضیه خدابنده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31183 صغرا خدابنده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31184 صغرا خدابنده 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
31185 فاطمه خدابنده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31186 فاطمه خدابنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
31187 قاسمعلی خدابنده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31188 محمد خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31189 معصومه خدابنده 1375 علوم رياضي آمار
31190 هادی خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31191 آیدا خدابنده بایگی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
31192 ارمان خدابنده بایگی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31193 امیر خدابنده بایگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
31194 امین خدابنده بایگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31195 ایمان خدابنده بایگی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31196 حمیده خدابنده بایگی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
31197 حمیده خدابنده بایگی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
31198 رؤیا خدابنده بایگی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
31199 سمیرا خدابنده بایگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31200 ملیحه خدابنده بایگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904165