راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 31101 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31101 سمانه خاکی یادگار 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
31102 سمیه خاکی یادگار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31103 عبدالرحمن خال لی زاده 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31104 محمدرضا خالدار 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31105 سیاوش خالدان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31106 آسیه خالدی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
31107 اعظم خالدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31108 ام البنین خالدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31109 زهرا خالدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
31110 سمیه خالدی 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
31111 علی اکبر خالدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31112 علی اکبر خالدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
31113 کرامت الله خالدی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
31114 محمدحسن خالدی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31115 محمدحسن خالدی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31116 مرضیه خالدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31117 مهدی خالدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31118 نیما خالدی 1391 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
31119 ابراهیم خالصی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31120 اشرف خالصی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31121 زهرا خالصی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31122 ساجده خالصی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31123 محسن خالصی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31124 محمود خالصی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31125 محمود خالصی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31126 مرضیه خالصی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31127 مریم خالصی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
31128 مطهره خالصی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
31129 مهسا خالصی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31130 سمیرا خالصی بنهنگی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31131 احمد خالصی زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
31132 مینو خالصی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31133 سعیده خالصی مقدم قائن 1378 علوم پايه زمین شناسی
31134 محمدرضا خالق 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31135 معصومه خالق زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31136 علی خالق زاده بیگ 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31137 زهرا خالق آبادیان علاف 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
31138 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
31139 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31140 مریم خالق پرست 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
31141 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31142 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31143 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
31144 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
31145 محمدعلی خالق پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31146 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
31147 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31148 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
31149 سعید خالق نژاد 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
31150 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
31151 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31152 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31153 نرگس خالق نیای رشخوار 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
31154 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
31155 آذین خالقی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
31156 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
31157 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31158 امید خالقی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31159 بهزاد خالقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31160 حجت خالقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31161 حسین خالقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31162 حسین خالقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
31163 حسین خالقی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31164 حوریه خالقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31165 راحله خالقی 1379 علوم رياضي آمار
31166 رضا خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
31167 زهرا خالقی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31168 سمیه خالقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31169 شیما خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31170 شیوا خالقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31171 عطیه خالقی 1383 علوم رياضي آمار
31172 علی خالقی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31173 علی خالقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31174 علیرضا خالقی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
31175 غلامعلی خالقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
31176 فاطمه خالقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
31177 فاطمه خالقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31178 فاطمه خالقی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31179 قاسم خالقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31180 محبوبه خالقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31181 محمد خالقی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31182 محمد خالقی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31183 محمد خالقی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
31184 محمدمهدی خالقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31185 محمود خالقی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31186 محمودرضا خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
31187 مرضیه خالقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
31188 ملیحه خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31189 منصوره خالقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31190 مهدی خالقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31191 مهرداد خالقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31192 نرجس خالقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31193 نرگس خالقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31194 نوشین خالقی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
31195 نوید خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
31196 مجتبی خالقی ارچنگانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31197 زیور خالقی اردبیلی 1383 علوم پايه زمین شناسی
31198 صدیقه خالقی بارچی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199375