راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 31301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31301 لیدا خدادادی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
31302 لیدا خدادادی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
31303 محسن خدادادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31304 محمد خدادادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
31305 محمد خدادادی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
31306 محمد خدادادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31307 محمود خدادادی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31308 مریم خدادادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31309 مریم خدادادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31310 معصومه خدادادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31311 نفیسه خدادادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31312 یاسمن خدادادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31313 نرگس خدادادی امین 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31314 محمدجواد خدادادی بزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
31315 زهرا خدادادی بهابادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
31316 نرگس خدادادی بهلولی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31317 عزیزه خدادادی پیره یوسفیان 1383 هنر نيشابور نقاشی
31318 مهدی خدادادی تیرکلائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31319 زهره خدادادی چناربو 1390 مهندسي مهندسی شیمی
31320 زهره خدادادی چناربو 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
31321 فاطمه خدادادی روشناوند 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31322 رقیه خدادادی طاقانکی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31323 منصوره خدادادی طوفال 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
31324 ناهید خدادادی قلعه نوئی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
31325 محسن خدادادی کاریزنوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
31326 غلامرضا خدادادی لری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31327 حجیه فاطمه خدادادی مایانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31328 محمود خدادادی یان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31329 محسن خدادادی یزدی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
31330 طاهره خدادادیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31331 علی اکبر خدادادیان 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31332 علیمحمد خدادادیان 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31333 فاطمه خدادادیان 1355 كشاورزى زراعت
31334 مینا خدادادیان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31335 سیدحسن خدادادیان حسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31336 پیرعلی خدادادیان قوچانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31337 جواد خدادوست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31338 حسن خدادوست 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31339 حسین خدادوست 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31340 حسین خدادوست 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31341 حسین خدادوست 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31342 رسول خدادوست 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31343 زهرا خدادوست 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31344 زهرا خدادوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31345 طاهره خدادوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31346 محمدرضا خدادوست 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31347 محمدعلی خدادوست 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31348 فائزه خدادوست بهاباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
31349 محبوبه خدارحمی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31350 مهدی خدارحمی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31351 زهره خدارحمی سرتختی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31352 سیامک خدارحیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31353 ام البنین خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31354 صفیه خداشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31355 فاطمه خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31356 مجید خداشاهی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31357 آیدا خداشناس 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31358 آیدا خداشناس 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31359 آیلر خداشناس 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31360 اکرم خداشناس 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31361 حسین خداشناس 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31362 رضا خداشناس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31363 سعیده خداشناس 1387 علوم رياضي ریاضی محض
31364 عفت خداشناس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31365 عفت خداشناس 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31366 علی خداشناس 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31367 علیرضا خداشناس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31368 علیرضا خداشناس 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31369 علیرضا خداشناس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
31370 فاطمه خداشناس 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31371 فاطمه خداشناس 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31372 محمدابراهیم خداشناس 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31373 محمدجواد خداشناس 1393 علوم پايه فیزیک
31374 مرضیه خداشناس 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31375 نرجس خداشناس 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31376 حجت خداشناس شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31377 اعظم خداشناس بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31378 حمیدرضا خداشناس رشتخوار 1354 علوم رياضي آمار
31379 مریم خداشناس سیوکی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31380 مریم خداشناس سیوکی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
31381 عاطفه خداشناس عبدل آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31382 نفیسه خداشناس عبدل آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
31383 ندا خداشناس فیروز آبادی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31384 محمد علی خداقلی 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
31385 عباس خداقلی زاده هل آباد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31386 کیهان خداکرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31387 مریم خدام 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31388 نیما خدام باشی امامی 1391 كشاورزى تغذیه دام
31389 محمدحسن خدام محمدی 1352 علوم رياضي ریاضی
31390 احسان خدامرادی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
31391 رسول خدامرادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
31392 رسول خدامرادی خانقاهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31393 راضیه خدامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31394 علیرضا خدامی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
31395 فاطمه خدامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31396 فاطمه خدامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31397 محمدصادق خدامی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31398 مهدی خدامی 1382 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31399 نجمه خدّامی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31400 صفیه خدامی فهادان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904159