راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 31301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31301 علیرضا خاموشی 1357 علوم پايه زمین شناسی
31302 گلناز خاموشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31303 مریم خاموشی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31304 براتعلی خاموشی ارخودی 1376 علوم پايه زمین شناسی
31305 جواد خاموشی ارخودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
31306 مریم خاموشی ارخودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31307 روناک خاموشیان 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31308 خدیجه خامه سیفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
31309 آمنه خامه چیان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
31310 محمدباقر خامه چیان 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
31311 معصومه خامه فروش یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
31312 معصومه خامه فروش یزدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31313 محمد خامه گر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31314 فاطمه خان احمد 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31315 طاهره خان احمدلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31316 محمدحسن خان احمدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31317 عباس خان احمدی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31318 مرتضی خان احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31319 رمضان خان بابائی شوب 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31320 ام البنین خان بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31321 زهره خان جان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31322 مرتضی خان رمکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31323 پوریا خان زاده 1386 دامپزشكي دامپزشکی
31324 رضا خان زاده 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31325 رضا خان زاده 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31326 فریدون خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31327 نسرین خان زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
31328 محبوبه خان زاده مهرآبادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
31329 محمد خان زادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31330 جواد خان فرخانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31331 علی اصغر خان فرخانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
31332 اعظم خان لاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31333 سارا خان محمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31334 علی خان محمدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31335 فائزه خان محمدی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
31336 فرزین خان محمدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31337 محمد خان محمدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31338 رضا خان محمدیان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31339 تکتم خانبابازاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31340 مهدی خانبابازاده 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
31341 حمیدرضا خانجانزاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31342 ایراندخت خانجانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
31343 جابر خانجانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31344 حسین خانجانی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31345 روزبه خانجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31346 سحر خانجانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31347 محسن خانجانی 1391 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
31348 محمد خانجانی گرجی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31349 محسن خانچی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31350 فاطمه خاندان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31351 نرگس خاندان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
31352 فهیمه خاندانی جرجافکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31353 سیداحسان خاندوزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31354 سیدسروش خاندوزی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31355 ناعمه خاندوزی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31356 ملیحه خانرودی استانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31357 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31358 طیبه خانزادطهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31359 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداری
31360 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31361 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31362 زکیه خانزاده بگنظر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
31363 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31364 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31365 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31366 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31367 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
31368 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31369 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
31370 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
31371 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31372 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31373 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
31374 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31375 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31376 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
31377 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31378 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
31379 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
31380 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31381 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31382 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31383 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31384 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31385 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31386 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31387 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31388 طاهره خانه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31389 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31390 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31391 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31392 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
31393 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31394 حسین خانه ششدر 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
31395 فریبا خانه ششدر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31396 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31397 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
31398 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
31399 آمنه خانی 1395 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
31400 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250539