راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 31401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31401 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31402 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31403 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
31404 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31405 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
31406 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
31407 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31408 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31409 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
31410 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31411 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31412 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31413 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31414 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31415 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31416 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31417 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31418 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31419 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
31420 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31421 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
31422 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31423 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31424 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31425 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31426 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31427 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31428 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
31429 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31430 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31431 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31432 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31433 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31434 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31435 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31436 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31437 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31438 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31439 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31440 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
31441 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31442 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31443 سارا دادار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
31444 شهلا دادار 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31445 محسن دادار 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31446 مستوره دادار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31447 سیدشریف داداش نژاد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
31448 زیبا داداش زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
31449 سحر داداشی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
31450 صادق داداشی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31451 عبداله داداشی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31452 قربانعلی داداشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31453 فاطمه داداشی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31454 پریسا داداشی جوکندان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31455 پریسا داداشی جوکندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
31456 احمد داداشی چمان 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31457 مهدی داداشی زین الدین 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31458 حجت اله داداشی قرتیکلائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31459 رباب دادالله پوررنجبر 1375 علوم پايه زیست شناسی
31460 رؤیا داداللهی ساراب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31461 مهدیه دادبه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31462 نرگس دادبه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31463 احمد دادپور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31464 رعنا دادپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31465 صالح دادپور 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31466 ناهید دادپور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31467 نسرین دادپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31468 پریسا دادجو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31469 پویا دادجو 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
31470 مجید دادجو 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31471 مهتا دادجو 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31472 آذر دادخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31473 اعظم دادخواه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31474 بهمن دادخواه 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31475 حانیه دادخواه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31476 داود دادخواه 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31477 زهرا دادخواه 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31478 علی دادخواه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31479 علی دادخواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31480 علیرضا دادخواه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31481 فاطمه دادخواه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31482 محبوبه دادخواه 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31483 محبوبه دادخواه 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31484 محمودرضا دادخواه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31485 مرتضی دادخواه 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31486 مهدی دادخواه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
31487 نیره دادخواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31488 هادی دادخواه 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
31489 سعید دادخواه دراباد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31490 سعید دادخواه فرد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
31491 مصطفی دادخواه کلاته 1391 مهندسي مهندسی عمران
31492 علی دادخواه کمبلانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31493 علی دادخواه کمبلانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31494 علی دادخواه کمبلانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
31495 حمیده دادران 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31496 پیمان دادرس 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
31497 سمیرا دادرس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31498 فرهاد دادرس 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31499 محمود دادرس 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31500 محمودرضا دادرس 1368 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542489