راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 31501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31501 ابراهیم خردمند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31502 اعظم خردمند 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31503 امیر خردمند 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31504 رضا خردمند 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31505 سارا خردمند 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
31506 سعیده خردمند 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31507 عذرا خردمند 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31508 عزت خردمند 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31509 عیدمحمد خردمند 1354 علوم پايه شیمی
31510 فاطمه خردمند 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31511 کامران خردمند 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31512 محمّدجواد خردمند 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31513 مریم خردمند 1387 مهندسي مهندسی شیمی
31514 هاجر خردمند قراملکی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31515 زینب خردمندان فیض آبادی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
31516 مریم خردمندپروچ 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
31517 محسن خردمندسعدی 1379 علوم پايه فیزیک
31518 هاجر خردمندقراملکی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31519 محمدحسن خردمندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31520 مهدی خردمندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31521 غلامحسن خردنیا 1375 علوم رياضي آمار
31522 رقیه خرده بیک 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31523 اکرم خرده بیگ 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31524 رضا خردیار 1363 علوم رياضي آمار
31525 جلال خرسند 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31526 محمد خرسند 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31527 ناهید خرسند 1382 علوم رياضي ریاضی محض
31528 محمد خرسند زاک 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
31529 صغری خرسندامین 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31530 حسین خرسندبهشتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31531 علی خرسندزاک 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31532 محمد خرسندزاک 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31533 مژگان خرسندگاراجی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31534 غلامرضا خرسندنوقابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31535 آزاده خرسندنیا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31536 پویا خرسندی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31537 مهسا خرسندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31538 هاجر خرسندی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31539 فرشته خرسندی نکو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31540 اعظم خرقانی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
31541 الهه خرقانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31542 بیتا خرقانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31543 جعفر خرقانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31544 حسین خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31545 زهرا خرقانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31546 سمانه خرقانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
31547 شکوفه خرقانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
31548 فاطمه خرقانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
31549 فریبا خرقانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
31550 فریبا خرقانی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31551 کامبیز خرقانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31552 کیوان خرقانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31553 کیوان خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
31554 محمدحسین خرقانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31555 محمدرضا خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
31556 مهدی خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
31557 نوشین دخت خرقانی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31558 نوید خرقانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31559 یاسمن خرقانی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31560 یاسمن خرقانی 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
31561 آرش خرّم 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31562 آرش خرم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31563 امیدرضا خرم 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31564 پریسا خرم 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31565 سهراب خرّم 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
31566 راضیه خرم آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31567 رضا خرم آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31568 فاطمه خرم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31569 محمد خرم آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31570 محمد خرم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31571 آرزو خرم آبادی نو 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
31572 نفیسه خرم پناه 1377 علوم رياضي ریاضی محض
31573 ابراهیم خرم تملی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31574 الهام خرم دل 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31575 بهروز خرم دل 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31576 زهرا خرم دل 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
31577 سرور خرم دل 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31578 سرور خرم دل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31579 سرور خرم دل 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31580 غلامحسن خرم دل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31581 فاطمه خرم دل 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31582 زهرا خرم دلی مرغزار 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31583 فاطمه خرم رو دلاکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31584 صدیقه خرم رودلاکه 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
31585 عطیه خرم شاهی زاده 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
31586 احمد خرم طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31587 زینب خرم فرخد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31588 مصطفی خرم نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31589 بنت الهدی خرم نیا 1381 علوم رياضي ریاضی محض
31590 بهنام خرم نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31591 حمیرا خرم نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31592 حمیرا خرم نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
31593 راضیه خرم نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31594 مرضیه خرم نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31595 مریم خرمائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31596 ایوب خرمالی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31597 حاجی صاتلق خرمالی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31598 سبحانقلی خرمالی 1355 كشاورزى زراعت
31599 عافیه خرمالی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31600 قربان خرمالی 1365 كشاورزى علوم زراعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436440