راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 31501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31501 محمدابراهیم خداشناس 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31502 محمدجواد خداشناس 1393 علوم پايه فیزیک
31503 مرضیه خداشناس 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31504 نرجس خداشناس 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31505 حجت خداشناس شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31506 اعظم خداشناس بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31507 حمیدرضا خداشناس رشتخوار 1354 علوم رياضي آمار
31508 مریم خداشناس سیوکی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31509 مریم خداشناس سیوکی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
31510 عاطفه خداشناس عبدل آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31511 نفیسه خداشناس عبدل آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
31512 ندا خداشناس فیروز آبادی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31513 محمد علی خداقلی 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
31514 عباس خداقلی زاده هل آباد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31515 کیهان خداکرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31516 مریم خدام 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31517 نیما خدام باشی امامی 1391 كشاورزى تغذیه دام
31518 محمدحسن خدام محمدی 1352 علوم رياضي ریاضی
31519 احسان خدامرادی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
31520 رسول خدامرادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
31521 رسول خدامرادی خانقاهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31522 راضیه خدامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31523 علیرضا خدامی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
31524 فاطمه خدامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31525 فاطمه خدامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31526 محمدصادق خدامی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31527 مهدی خدامی 1382 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31528 نجمه خدّامی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31529 صفیه خدامی فهادان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31530 محمدرضا خدامی فهادان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31531 آذین خداوردی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31532 آزاده خداوردی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31533 رضا خداوردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
31534 مجید خداوردی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31535 محمدرضا خداوردی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31536 مصطفی خداوردی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
31537 مجید خداوردی ازغندی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31538 مجید خداوردی ازغندی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
31539 مجید خداوردی ازغندی 1392 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
31540 سهیلا خداوردی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31541 حمیدرضا خداوردی ندرابادی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31542 الهام خداوردیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31543 الهام خداوردیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31544 مریم خداویسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
31545 مسلم خداویسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31546 علی خدایار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
31547 علی خدایاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31548 فرحناز خدایاری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31549 نورمحمد خدایاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31550 نورمحمد خدایاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31551 مهناز خدایاری بمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31552 علیرضا خدایاری جیوان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
31553 فرشته خدایوسفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31554 فرشته خدایوسفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31555 اعظم خدایی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31556 زینب خدایی 1383 علوم رياضي آمار
31557 فاطمه خدایی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
31558 فرهاد خدایی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31559 پریسا خدایی اردکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31560 اکرم خدایی چگنی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31561 زهره خدایی نفطه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
31562 مسعود خدرزاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31563 حیدر خدری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31564 حسین خدمتگذار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31565 ملیحه خدمتگذار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31566 صدیقه خدمتگذاراحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31567 محمد خدمتگذارقوشخانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31568 فائزه خدمتگزار 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31569 فریده خدمتگزار 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31570 معصومه خدمتگزاربردر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31571 وجه اله خدمتگزاربردر 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31572 اکرم خدمتی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31573 پریوش خدمتی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31574 حمیده خدمتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31575 محمدرضا خدمتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31576 فاطمه خدمتی بقمچ 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31577 نرگس خدنک نیک فرجام 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
31578 محمد خدنگ نیک فرجام 1345 علوم پايه علوم طبیعی
31579 عفیفه خدنگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31580 عفیفه خدنگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31581 فاطمه خدنگی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31582 حسین خدنگی ماهرود 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31583 الهه خدیر 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
31584 پیمان خدیر 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
31585 حسین خدیر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31586 سحر خدیر 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31587 ایلناز خدیوتهمتنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31588 بیتا خدیوجم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31589 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31590 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31591 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31592 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31593 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31594 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31595 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
31596 محمد خدیوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31597 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31598 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31599 ملیحه خدیوی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31600 مهدی خدیوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489666