راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 31601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31601 رخشا خسروجردی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
31602 رضا خسروجردی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
31603 زهرا خسروجردی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31604 زینب خسروجردی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31605 سروش خسروجردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31606 سروش خسروجردی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31607 سعید خسروجردی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
31608 سیما خسروجردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31609 شیما خسروجردی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31610 طاهره خسروجردی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31611 غزاله خسروجردی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31612 فاطمه خسروجردی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31613 فرهاد خسروجردی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31614 مجتبی خسروجردی 1374 علوم پايه زمین شناسی
31615 محبوبه خسروجردی 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31616 محمد خسروجردی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31617 محمد خسروجردی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31618 محمود خسروجردی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31619 موسی الرضا خسروجردی 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31620 ناهید خسروجردی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31621 وجیهه خسروجردی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
31622 یاسمن خسروجردی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31623 ایرج خسروداد 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31624 رضا خسروداد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31625 علیرضا خسروزاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31626 فاطمه خسروزاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
31627 سارا خسروشاهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31628 سارا خسروشاهی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
31629 عادل خسروشاهی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31630 محمدابراهیم خسروشاهی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31631 مریم خسروشاهی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31632 حسین خسروشیری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31633 سمیّه خسروشیری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31634 علی خسروشیری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31635 علی خسروشیری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31636 زهرا خسروفر 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
31637 سیدمحمدرضا خسروفر 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31638 سمانه خسرومنش 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31639 هادی خسرومنش 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31640 لیلا خسرومهر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31641 ریحانه خسرونژاد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31642 سیدمصطفی خسرونژاد 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31643 سیدمصطفی خسرونژاد 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31644 مریم خسرونژاد 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31645 ضحی خسرونژاددهمیانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31646 آمنه خسروی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31647 آمنه خسروی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
31648 ا یمان خسروی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
31649 ابراهیم خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31650 احسان خسروی 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
31651 احمد خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31652 اکرم خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31653 الهام خسروی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
31654 الهام خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
31655 الهام خسروی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31656 الهه خسروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31657 امید خسروی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31658 امیراسماعیل خسروی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31659 امین خسروی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31660 انیسه خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31661 ایمان خسروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
31662 بهاره خسروی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31663 بهجت خسروی 1363 علوم پايه علوم جانوری
31664 بهروز خسروی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31665 بهناز خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31666 پروانه خسروی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31667 پروین خسروی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31668 تقی خسروی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31669 ثمانه خسروی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31670 جلال خسروی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31671 حسن خسروی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
31672 حسن خسروی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31673 حسن خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31674 حسنعلی خسروی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31675 حسین خسروی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31676 حسین خسروی 1372 علوم پايه زمین شناسی
31677 حسین خسروی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31678 حسین خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31679 حسین خسروی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31680 حسین خسروی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
31681 حمیدرضا خسروی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
31682 حمیدرضا خسروی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31683 خدیجه خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31684 خسرو خسروی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31685 راضیه خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31686 رامین خسروی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31687 راهله خسروی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31688 رئوف خسروی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31689 رضا خسروی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31690 رضا خسروی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
31691 رضا خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31692 زهرا خسروی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31693 زهرا خسروی 1383 علوم پايه فیزیک
31694 زهرا خسروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31695 زهرا خسروی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
31696 زهره خسروی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31697 زهره خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
31698 زهره خسروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31699 زهره خسروی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432583