راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 31601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31601 محبوبه درگاهی زابلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31602 محبوبه درگاهی زابلی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31603 ملیحه درگاهی زابلی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31604 وحید درگاهیان 1381 علوم رياضي آمار
31605 ساناز درگزینی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31606 خدیجه درگی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31607 معصومه درگی 1380 علوم رياضي آمار
31608 عبداله درمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
31609 معصومه درمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31610 سمیه درمحمدی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31611 نجمه درمحمدی چشمه مزار 1389
31612 روشنک درمیانی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31613 عاطفه درمیانی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31614 فرحناز درمیانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
31615 فرزانه درمیانی 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31616 فاطمه درنگانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31617 علی اکبر درنوشی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31618 مرضیه دروا 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31619 مریم دروا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31620 مرضیه درواری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31621 ابوالفضل درودی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
31622 ابوالفضل درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31623 ابوالفضل درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31624 ابوالفضل درودی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31625 احسان درودی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31626 احمد درودی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
31627 احمد درودی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31628 اعظم درودی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31629 اعظم درودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31630 اکرم درودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31631 رباب درودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31632 رضا درودی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31633 روح اله درودی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31634 زهرا درودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31635 زهرا درودی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31636 زهرا درودی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31637 زهرا درودی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31638 زهرا درودی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
31639 سمانه درودی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
31640 طاهره بیگم درودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31641 طوبی درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31642 عصمت درودی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31643 عطیه درودی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31644 علی درودی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31645 علی درودی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31646 علی درودی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31647 علی اصغر درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31648 علی اکبر درودی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31649 علیرضا درودی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31650 غلامرضا درودی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31651 فاطمه درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31652 فاطمه درودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31653 فاطمه نسا درودی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31654 فرزانه درودی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31655 مجتبی درودی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
31656 مجتبی درودی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
31657 مجید درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31658 مجید درودی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
31659 محسن درودی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31660 محمدهادی درودی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
31661 محمدهادی درودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31662 مریم درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31663 مریم درودی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
31664 مسعود درودی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31665 معصومه درودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
31666 معصومه درودی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
31667 منیره درودی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
31668 مهدی درودی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31669 مهدیه درودی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
31670 نجمه درودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31671 نرجس درودی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31672 نرجس درودی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
31673 خاطره درودی مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31674 ابوالفضل درودیان 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
31675 جعفر دروگر 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31676 حسن دروگر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31677 حسن دروگر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31678 خدیجه دروگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31679 سلیمه دروگر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31680 سلیمه دروگر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
31681 طیبه دروگر 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31682 ظریفه دروگر 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31683 علیرضا دروگر 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31684 فاطمه دروگر 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31685 مریم دروگر 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31686 مهدی دروگر 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31687 اکرم دروگربندارخیلی 1373 علوم پايه زمین شناسی
31688 نسرین دروگرمقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31689 شریفه دروگری 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31690 محمد دروگریان 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
31691 حسین دروهی زابل 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31692 سیامک درویش 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31693 مسعود درویش اسکندری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31694 طیبه درویش پورکاخکی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31695 فاطمه درویش زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31696 محمدجواد درویش زاده کاخکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31697 معصومه درویش سرایان 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31698 مرجان درویش سنگنوئی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
31699 مسعود درویش گنجی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
31700 محمدحسین درویش نارنج بن 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973015