راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 31601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31601 مریم خجسته بوجار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31602 مژگان خجسته بوجار 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31603 بهناز خجسته پور 1393 پردیس دانشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
31604 حمیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه شیمی
31605 سارا خجسته پور 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
31606 سعیدرضا خجسته پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
31607 سیدمحسن خجسته حسینی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31608 سلمان خجسته خدابنده لو 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31609 سعیده خجسته خصال 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31610 امیر خجسته رحیمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31611 زینب خجسته رحیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31612 داود خجسته سالکویه 1373 علوم رياضي ریاضی
31613 محمدمهدی خجسته سرکاردار 1391 مهندسي مهندسی صنایع
31614 فائزه خجسته صفا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31615 مجید خجسته عفت پناه 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31616 عبدالرضا خجسته علی آبادی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31617 مهدی خجسته فرد 1372 علوم رياضي ریاضی محض
31618 الهه خجسته کاشانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31619 امیر خجسته کاشانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31620 ونوس خجسته کاشانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31621 سمانه خجسته کفاش 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31622 مهدی خجسته کی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک کمی)
31623 محبوبه خجسته متقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31624 الهه خجسته محسنی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31625 مریم خجسته مقنی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31626 فرشته خجسته مهر 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31627 نادر خجسته مهر 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31628 نادیا خجسته مهر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31629 طاهره خجسته نام 1393 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
31630 احسان خجسته نژاد 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
31631 احسان خجسته نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31632 الهام خجسته نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31633 سمیه خجسته نژاد 1379 علوم رياضي آمار
31634 امیر خجسته نژاد گل مکانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31635 محبوبه خجسته نژادگلمکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31636 فریده خجسته نوق 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
31637 الهه خجسته نیام 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31638 علی اصغر خجسته وهابزاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31639 علی رضا خجسته وهابزاده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31640 نفیسه خجسته وهابزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31641 فرزاد خجیریگانه راد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31642 دا ود خدا دا دزا ده 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31643 افسانه خدائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31644 اکبر خدائی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
31645 خدیجه خدائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
31646 دیاکو خدائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
31647 روح اله خدائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31648 فضل الله خدائی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31649 مجید خدائی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31650 مهسا خدائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
31651 میلاد خدائی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
31652 مینا خدائی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31653 مینا خدائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
31654 نیرهّ خدائی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
31655 زینب خدائی پرست 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31656 مهناز خدائی جهان آباد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31657 محبوبه خدائی کسرینه 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31658 علیرضا خدائی کلاته بالی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31659 ویدا خدائی گمینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31660 ابوالقاسم خدائی مقدم 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
31661 معصومه خدائی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
31662 زهره خدائی نفطه 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
31663 طوبی خدائیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31664 زینب خدابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31665 عظیم خدابخش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31666 مریم خدابخش 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31667 مریم خدابخش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
31668 نسرین خدابخش 1390 علوم پايه زمین شناسی
31669 حمیدرضا خدابخش حصار 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
31670 محمود خدابخش زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31671 رجبعلی خدابخش نظامی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31672 شهلا خدابخش اقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
31673 منیر خدابخش حصار 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31674 حسین خدابخش زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31675 عباسعلی خدابخش زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31676 رئوفه خدابخش عبدل آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
31677 زهره خدابخش عبدل ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31678 آتنا خدابخشی 1381 علوم رياضي آمار
31679 احمد خدابخشی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31680 علی خدابخشی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
31681 فاطمه خدابخشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31682 فطروس خدابخشی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31683 محمود خدابخشی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
31684 مریم خدابخشی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31685 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1374 علوم رياضي آمار
31686 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
31687 محمدصابر خدابخشی پیرجل 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31688 علی خدابخشی حصار 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31689 پرستو خدابخشی طرقبه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31690 امیر خدابخشیان 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31691 زهرا خدابخشیان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31692 علی خدابخشیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31693 علی خدابخشیان 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
31694 هادی خدابخشیان 1371 علوم رياضي ریاضی
31695 هادی خدابخشیان 1376 علوم رياضي ریاضی محض
31696 رسول خدابخشیان کارگر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31697 رسول خدابخشیان کارگر 1390 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
31698 آذر خدابنده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31699 امید خدابنده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31700 بتول خدابنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198706