راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 31701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31701 قربان خرمالی 1365 كشاورزى علوم زراعی
31702 محمود خرمالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31703 مجتبی خرمایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31704 محمد خرمدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31705 بهروز خرمشاهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31706 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31707 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
31708 امیدرضا خرمک 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31709 زهره خرمکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31710 فتانه خرمنی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31711 ابوالقاسم خرمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31712 ام البنین خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31713 بهزاد خرمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31714 بهزاد خرمی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
31715 حسین خرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31716 حمید خرمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31717 حمید خرمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31718 حمیده خرمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31719 خدیجه خرمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31720 رزیتا خرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31721 زهرا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31722 زهرا خرمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31723 زهرا خرّمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31724 زهرا خرمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31725 زهرا خرمی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (آموزش محور)
31726 زهره خرمی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
31727 زهره خرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31728 سعید خرمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31729 سعید خرمی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31730 سمیه خرمی 1385 علوم رياضي آمار
31731 سمیه خرمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
31732 شمسی خرمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31733 عباس خرمی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31734 علیرضا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31735 غلام حسین خرمی 1380 علوم پايه فیزیک
31736 غلام حسین خرمی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31737 غلامحسین خرمّی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31738 فاطمه خرمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31739 فاطمه خرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31740 فهیمه خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31741 محبوبه خرمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31742 محدثه خرمی 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
31743 محسن خرمی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
31744 محمّد خرّمی 1392 مهندسي مهندسی عمران
31745 محمد خرّمی 1394 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
31746 محمدرضا خرمی 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
31747 محمدرضا خرمی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
31748 محمدعلی خرمی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31749 محمدعلی خرمی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
31750 محمدقاسم خرمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31751 مرتضی خرمی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31752 مرضیه خرمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31753 مرضیه خرمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
31754 مریم خرمی 1384 علوم پايه فیزیک
31755 مصطفی خرمی 1379 علوم رياضي آمار
31756 نرگس خرمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31757 وجیهه خرمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31758 علی خرمی خرق 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31759 هانیه خرمی اتراباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31760 کامبیز خرمی پور 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31761 علی خرمی خرق 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31762 غلامرضا خرمی خرم آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31763 مریم خرمی خرم آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31764 فهیمه خرمی خلیل اباد 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
31765 فاطمه خرمی دوست 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31766 مجتبی خرمی راد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31767 مهدی خرمی سرحوضکی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31768 مهدی خرمی سرحوضکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31769 امیررضا خرمی طرقبه 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
31770 عارفه خرمی عراقی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31771 عرفان خرمی عراقی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31772 پروین خرمی فر 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31773 محمدعلی خرمی فر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31774 حبیب اله خرمی کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31775 حبیب اله خرّمی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31776 متینا خرمی کاخکی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31777 محمداسماعیل خرمی کاخکی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
31778 آزاده خرمی مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31779 بهاره خرمی مقدم 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31780 جابر خرمی مقدم 1386 دامپزشكي دامپزشکی
31781 جواد خرمّی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
31782 حیدر خرمی منش 1374 علوم پايه دبیری شیمی
31783 سکینه خرمی منش 1375 علوم پايه زیست شناسی
31784 شعبانعلی خرمی نیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31785 محمدکاظم خرمیان خلیل آباد 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31786 بابک خرمیان طوسی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
31787 امیر خروشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
31788 محسن خروشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31789 مهناز خروشی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31790 محمود خروشی طرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31791 مهسا خروشی طرقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31792 طیبه خروی خروسفلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31793 الهام خریدار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31794 محمّدحسین خریدار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31795 فاطمه خریداربقمچ 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31796 احد خزائی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
31797 الناز خزائی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31798 امیرحسین خزائی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31799 امین خزائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31800 ایمان خزائی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904147