راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 31801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31801 شیما خسروی اسفزار 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31802 فاطمه خسروی اسفزار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31803 مصطفی خسروی اقائی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
31804 رعنا خسروی القار 1378 علوم پايه زمین شناسی
31805 اعظم خسروی بردسیرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31806 پروین خسروی بردسیرپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31807 ابراهیم خسروی برده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
31808 داود خسروی برده 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31809 محمّد خسروی بغداد 1355 علوم پايه دبیری شیمی
31810 اله یار خسروی بغداده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31811 مجتبی خسروی بغداده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31812 علیرضا خسروی بلالمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31813 راضیه خسروی بورنگ 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31814 جمشید خسروی بیژائم 1370 علوم پايه فیزیک
31815 حامد خسروی بیژائم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31816 عباس خسروی بیژائم 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
31817 فاطمه خسروی پارسا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31818 محمدحسن خسروی پیرزنوک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31819 حسن خسروی تبار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31820 فاطمه خسروی تبار 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31821 فاطمه خسروی تبار 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
31822 معصومه خسروی ترازک 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
31823 منصور خسروی تنگ بردسفید 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31824 انسیه خسروی چاهک 1378 علوم رياضي ریاضی محض
31825 بهروز خسروی چرمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31826 محمدرضا خسروی چرمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31827 مرتضی خسروی چرمی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31828 رمضان خسروی چنار 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31829 عذرا خسروی چنار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
31830 معصومه خسروی چنار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
31831 محمد خسروی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31832 لاروس خسروی خراشاد 1380 علوم پايه فیزیک
31833 یاسر خسروی خراشاد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31834 حسن خسروی خسرقی 1366 علوم رياضي آمار
31835 صدیقه خسروی خوشنه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31836 جواد خسروی درح 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31837 تهمینه خسروی دستگردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31838 منصوره خسروی دوغائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31839 جواد خسروی دهقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
31840 سعیده خسروی راد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31841 سیما خسروی راد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31842 علیرضا خسروی راد 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31843 محمدجواد خسروی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
31844 مریم خسروی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31845 مریم خسروی راد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31846 نفیسه خسروی راد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
31847 هاجر خسروی راد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31848 مهران خسروی رشتخوار 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
31849 مهران خسروی رشتخوار 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31850 ساره خسروی رشتخواری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31851 صالح خسروی رشتخواری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31852 صبور خسروی رشتخواری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31853 حسین خسروی رشخواری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31854 حسین خسروی رشخواری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31855 سمیّه خسروی زارگز 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31856 مسلم خسروی زارگز 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31857 علیرضا خسروی سهل ابادی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
31858 محمد خسروی سیاهدشت 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31859 افشین خسروی شاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31860 علی خسروی طناک 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
31861 علی خسروی طناک 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
31862 ملیحه خسروی عنبران 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31863 فاطمه خسروی فاردقی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31864 مسعود خسروی فارمد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31865 مهری خسروی فرد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31866 زهرا خسروی کارشک 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31867 زهرا خسروی کارشک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31868 مرتضی خسروی کارشک 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
31869 مینا خسروی کلاته بالا 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31870 اکرم خسروی کوچ 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
31871 رضا خسروی کیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31872 فاطمه خسروی گیوشاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31873 حلیمه خسروی مشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31874 سلیمه خسروی معزیان 1379 علوم پايه فیزیک
31875 پروین خسروی مهموئی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31876 عصمت خسروی مهموئی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31877 فاطمه صغری خسروی مهموئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31878 مریم خسروی مهموئی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31879 فریده خسروی میاب 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
31880 پروین خسروی نسب 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31881 راضیه خسروی نسری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31882 مهدی خسروی نوری 1382 علوم پايه فیزیک
31883 مهدی خسروی نوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش اتمی وملکولی
31884 اسماعیل خسروی نوقاب 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
31885 حشمت الله خسروی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31886 سارا خسروی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31887 سارا خسروی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
31888 سمیه خسروی نیا 1382 مهندسي مهندسی شیمی
31889 سمیه خسروی نیا 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
31890 سمیه خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی شیمی
31891 علیرضا خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31892 غلامحسین خسروی نیا 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
31893 مهدی خسروی هفشجانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31894 الهام خسروی هندوالان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31895 مهدی خسروی یکتا 1383 هنر نيشابور نقاشی
31896 اکرم خسرویار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31897 بهاره خسرویان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31898 تکتم خسرویان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31899 مینا خسرویان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31900 مینا خسرویان 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39464210