راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 31801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31801 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31802 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31803 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
31804 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31805 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31806 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31807 مجید خلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
31808 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31809 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
31810 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31811 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31812 مهدی خلیل زاده پشتگل 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31813 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31814 فرهاد خلیل زاده مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31815 نازنین خلیل زاده مقدم 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31816 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31817 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
31818 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31819 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
31820 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31821 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31822 علی خلیل نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31823 علی خلیل نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31824 محمود خلیل نیا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
31825 سحر خلیلان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31826 احسان خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
31827 احمدعلی خلیلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31828 اشرف خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31829 اعظم خلیلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31830 پروین خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31831 پروین خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
31832 تکتم خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31833 تکتم خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
31834 حبیبه خلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31835 داداله خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31836 داود خلیلی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
31837 راحله خلیلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31838 رضا خلیلی 1353 علوم پايه شیمی
31839 زلیخا خلیلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31840 زهرا خلیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31841 زهره خلیلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31842 سارا خلیلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
31843 سعیده خلیلی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31844 سیدرضا خلیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31845 سیده طیبه خلیلی 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
31846 عصمت خلیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31847 علی خلیلی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31848 غزاله خلیلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31849 فاطمه خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31850 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31851 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
31852 محبوبه خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
31853 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31854 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31855 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
31856 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31857 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31858 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31859 محمدنبی خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
31860 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31861 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31862 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31863 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31864 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
31865 معصومه خلیلی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
31866 ملیحه سادات خلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31867 مهدیه خلیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31868 میترا خلیلی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31869 نجمه خلیلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
31870 نضال خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31871 نوشین خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
31872 ولی خلیلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31873 رامبیز خلیلی یزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31874 احمد ذاکر خلیلی اعتبار 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31875 احمدذاکر خلیلی اعتبار 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
31876 افسانه خلیلی الاشتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31877 بهناز خلیلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31878 نرجس خلیلی پورلنگرودی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31879 منیره خلیلی تبار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31880 منیر خلیلی تربقان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31881 بهروز خلیلی تنها 1371 علوم رياضي آمار
31882 حمیدرضا خلیلی تنها 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31883 شهین خلیلی تنها 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31884 مریم خلیلی جهان تیغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31885 مریم خلیلی جهانتیغ 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31886 کاظم خلیلی دارینی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31887 مهناز خلیلی رودبی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31888 حسین خلیلی ریک آبادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
31889 رمضانعلی خلیلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
31890 اکرم خلیلی زاده ماهانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31891 نسیمه خلیلی سامانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
31892 مسعود خلیلی شاندیز 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31893 سمانه خلیلی شیب آبندانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
31894 سمانه خلیلی شیب ابندانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31895 ماندانا خلیلی صرافی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
31896 اضغر خلیلی صنوبری 1355 علوم پايه فیزیک
31897 رضا خلیلی صنوبری 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31898 رضا خلیلی صنوبری 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
31899 عبدالواحد خلیلی طبس 1385 مهندسي مهندسی شیمی
31900 حسن خلیلی طرقبه 1384 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372092