راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 31801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31801 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31802 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31803 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
31804 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31805 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31806 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31807 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31808 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31809 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31810 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31811 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
31812 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
31813 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
31814 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
31815 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31816 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31817 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
31818 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31819 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31820 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
31821 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31822 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31823 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
31824 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31825 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31826 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31827 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31828 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31829 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
31830 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31831 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
31832 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31833 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31834 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31835 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31836 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31837 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
31838 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31839 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31840 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
31841 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31842 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
31843 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
31844 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31845 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31846 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
31847 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31848 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31849 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31850 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31851 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31852 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31853 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31854 زینب دائم الخدمه 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
31855 فاطمه دائم الخدمه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
31856 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31857 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31858 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
31859 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31860 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
31861 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31862 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31863 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31864 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31865 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31866 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31867 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
31868 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31869 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31870 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31871 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31872 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31873 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31874 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31875 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31876 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31877 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31878 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31879 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
31880 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31881 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31882 سارا دادار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
31883 شهلا دادار 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31884 محسن دادار 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31885 مستوره دادار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31886 سیدشریف داداش نژاد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
31887 زیبا داداش زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
31888 سحر داداشی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
31889 صادق داداشی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31890 عبداله داداشی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31891 قربانعلی داداشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31892 فاطمه داداشی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31893 پریسا داداشی جوکندان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31894 پریسا داداشی جوکندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
31895 احمد داداشی چمان 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31896 مهدی داداشی زین الدین 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31897 حجت اله داداشی قرتیکلائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31898 رباب دادالله پوررنجبر 1375 علوم پايه زیست شناسی
31899 رؤیا داداللهی ساراب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31900 مهدیه دادبه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581409