راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 31901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31901 ملیکا خزاعی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31902 منصوره خزاعی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31903 منصوره خزاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31904 مهدی خزاعی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31905 مهدی خزاعی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31906 مهرنوش خزاعی 1386 علوم پايه فیزیک
31907 مهسا خزاعی 1392 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
31908 میمنت خزاعی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31909 مینا خزاعی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31910 نرگس خزاعی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31911 نرگس خزاعی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31912 هادی خزاعی 1363 كشاورزى امور زراعی
31913 هادی خزاعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31914 سعید خزاعی آرام 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31915 طوبی خزاعی آیسک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31916 منیره خزاعی آیسک 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31917 مرتضی خزاعی اسفزار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31918 شهربانو خزاعی الهی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31919 منصوره خزاعی ایسک 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31920 اعظم خزاعی پور 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31921 علیرضا خزاعی پورقره تیکان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31922 صدیقه خزاعی خلیل آباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31923 سعید خزاعی درح 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
31924 راضیه خزاعی دلاکه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31925 محمداسحاق خزاعی دلاکه 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31926 فاطمه خزاعی عرب 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31927 جواهر خزاعی علی ابادی 1358 علوم پايه فیزیک
31928 حمید خزاعی فدافن 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31929 فاطمه خزاعی فدافن 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31930 مجتبی خزاعی فدافن 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31931 محمد خزاعی فدافن 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31932 مهسا خزاعی فدافن 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31933 علی خزاعی فر 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31934 زهرا خزاعی فرد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31935 سینا خزاعی فرید 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31936 صفیه خزاعی فرید 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31937 علیرضا خزاعی فرید 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31938 مسعود خزاعی فریک 1385 علوم پايه زمین شناسی
31939 مسعود خزاعی فریک 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
31940 هادی خزاعی کرقند 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
31941 معصومه خزاعی گسک 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31942 مریم خزاعی مقدم 1381 علوم پايه فیزیک
31943 امیر خزاعی نژاد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31944 فروغ خزاعی نژاد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31945 ماه رخ خزاعی نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31946 ماه رخ خزاعی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
31947 نادیا خزاعی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31948 زهره خزاعی نوکند 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31949 حسن خزاعیان 1353 مهندسي راه و ساختمان
31950 رحمان خزاعیان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
31951 نجمه خزاف مقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31952 فهیمه خزاف مقدم 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31953 فرنگیس خزامی نژاد 1383 هنر نيشابور نقاشی
31954 زهره خزان گلاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31955 فاطمه خزان گلاری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31956 محمدرضا خزانه داری 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31957 مهسا خزانه داری 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
31958 ایمان خزایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31959 پژمان خزایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31960 راضیه خزایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31961 سلیمان خزایی 1367 علوم رياضي آمار
31962 فاطمه خزایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31963 مجتبی خزایی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31964 فروغ خزایی بازدید 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
31965 نسرین خزوعی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31966 زکیه خزیمه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31967 طوبی خزیمه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31968 عارفه خزیمه 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31969 عطیه خزیمه 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
31970 مهران خزیمه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31971 نفیسه خزیمه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31972 صدیقه خزیمه سربیشه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31973 حجت خزیمه نژاد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31974 افشین خزین قناد 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
31975 امید خزین قناد 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
31976 ابوذر خسته 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31977 فاطمه خسته دل فومنی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31978 نرگس خسرو آبادی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31979 سمیّه خسرو آزاد 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31980 شیما خسرو جردی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
31981 فاطمه خسرو شیری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
31982 سعید خسروآبادی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31983 علی خسروآبادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
31984 محسن خسروآبادی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31985 محمدرضا خسروآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31986 سمّیه خسروآزاد 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31987 حمیدرضا خسروابادی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
31988 علیرضا خسروابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31989 کاظم خسروابادی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31990 مریم خسروابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31991 یحیی خسروابادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31992 ستاره خسروان 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31993 غلامرضا خسروان 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31994 مریم خسروان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31995 انسیه خسروانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31996 جلیل خسروانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31997 سارا خسروانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31998 علیرضا خسروانی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31999 هنگامه خسروانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
32000 زهره خسروانی شیری 1394 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904144