راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 31901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31901 حسین خدادوست 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31902 حسین خدادوست 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31903 رسول خدادوست 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31904 زهرا خدادوست 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31905 زهرا خدادوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31906 طاهره خدادوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31907 محمدرضا خدادوست 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31908 محمدعلی خدادوست 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31909 فائزه خدادوست بهاباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
31910 محبوبه خدارحمی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31911 مهدی خدارحمی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31912 زهره خدارحمی سرتختی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31913 سیامک خدارحیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31914 ام البنین خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31915 سمانه خداشاهی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31916 صفیه خداشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31917 فاطمه خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31918 مجید خداشاهی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31919 آیدا خداشناس 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31920 آیدا خداشناس 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31921 آیلر خداشناس 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31922 اکرم خداشناس 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31923 حسین خداشناس 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31924 حمیده خداشناس 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
31925 رضا خداشناس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31926 سعیده خداشناس 1387 علوم رياضي ریاضی محض
31927 عفت خداشناس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31928 عفت خداشناس 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31929 علی خداشناس 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31930 علیرضا خداشناس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31931 علیرضا خداشناس 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31932 علیرضا خداشناس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
31933 فاطمه خداشناس 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31934 فاطمه خداشناس 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31935 محمدابراهیم خداشناس 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31936 محمدجواد خداشناس 1393 علوم پايه فیزیک
31937 مرضیه خداشناس 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31938 نرجس خداشناس 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31939 حجت خداشناس شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31940 اعظم خداشناس بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31941 حمیدرضا خداشناس رشتخوار 1354 علوم رياضي آمار
31942 مریم خداشناس سیوکی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31943 مریم خداشناس سیوکی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
31944 عاطفه خداشناس عبدل آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31945 نفیسه خداشناس عبدل آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
31946 ندا خداشناس فیروز آبادی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31947 محمد علی خداقلی 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
31948 عباس خداقلی زاده هل آباد 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31949 کیهان خداکرمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31950 مریم خدام 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31951 نیما خدام باشی امامی 1391 كشاورزى تغذیه دام
31952 محمدحسن خدام محمدی 1352 علوم رياضي ریاضی
31953 احسان خدامرادی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
31954 حسین خدامرادی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31955 رسول خدامرادی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
31956 رسول خدامرادی خانقاهی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31957 راضیه خدامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31958 علیرضا خدامی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
31959 فاطمه خدامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31960 فاطمه خدامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31961 محمدصادق خدامی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31962 مهدی خدامی 1382 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31963 نجمه خدّامی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31964 صفیه خدامی فهادان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31965 محمدرضا خدامی فهادان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31966 آذین خداوردی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31967 آزاده خداوردی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31968 رضا خداوردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
31969 مجید خداوردی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31970 محمدرضا خداوردی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31971 مصطفی خداوردی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
31972 مجید خداوردی ازغندی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31973 مجید خداوردی ازغندی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
31974 مجید خداوردی ازغندی 1392 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
31975 سهیلا خداوردی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31976 حمیدرضا خداوردی ندرابادی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31977 الهام خداوردیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31978 الهام خداوردیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31979 مریم خداویسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
31980 مسلم خداویسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31981 علی خدایار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
31982 علی خدایاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31983 فرحناز خدایاری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31984 نورمحمد خدایاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31985 نورمحمد خدایاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31986 مهناز خدایاری بمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31987 علیرضا خدایاری جیوان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
31988 فرشته خدایوسفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31989 فرشته خدایوسفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31990 اعظم خدایی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31991 زینب خدایی 1383 علوم رياضي آمار
31992 فاطمه خدایی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
31993 فرهاد خدایی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31994 پریسا خدایی اردکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31995 اکرم خدایی چگنی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31996 زهره خدایی نفطه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
31997 مسعود خدرزاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31998 حیدر خدری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31999 حسین خدمتگذار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32000 ملیحه خدمتگذار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250381